| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> delphi >> Delphi zhi dong jin mo ni yu yin ka (D160A) ke fu yong yuan ma
 

Delphi zhi dong jin mo ni yu yin ka (D160A) ke fu yong yuan ma

2007-09-15 05:02:57 编辑來源:互联网 评论
 
本文为【Delphi之东进模拟语音卡(D160A)可复用源码】的拼音翻译版
 Delphi zhi dong jin mo ni yu yin ka (D160A) ke fu yong yuan ma
 wang you ji xu , xian kai yuan ba , wen dang guo ji tian man man bu 。
 zuo zhe : cheng xiao xu
 she ji jian jie :
 1、 jiang ka 、 tong dao fen bie dan du jin xing she ji yu feng zhuang 。
 2、 suo you de wai bu cao zuo jie kou dou feng zhuang zai ka lei zhe yi lei 。
 3、 zai wo de xiang mu zhong , zai ka lei zhe yi ji huan zeng jia le shi pei qi huo zhe dai li , fen bie shi xian le Adapter huo Proxy mo shi ; yi jin ke neng di jie ou ka she bei de shi xian xi jie yu ju ti ying yong ye wu zhi jian de guan xi 。 yin wei , wo men de xi tong zhong shi yong le ji jia bu tong de ka she bei , ling yi fang mian , zhe xie ka she bei , zai bu tong de ruan jian xi tong zhong , you you bu tong de ye wu ying yong xu qiu 。
 4、 dang ran , ka zhe yi ji , ye ke yi shi xian yi ge tong yi de jie kou , zhe yang dui wai bu ke yi biao xian chu xiang dui tong yi de xing wei , yi fang bian ye wu ceng dai ma de tiao yong , bi ru shuo : zai shu ju cai ji de ying yong zhong , tong yi de jie kou ke yi rang cai ji kong zhi ceng bu bi yi lai yu ju ti de cai ji she bei he tong xin fang shi , ke yi yi zhi di shi xian shu ju shou fa , bu guan tong xin fang shi shi RS232、RS485、TCP/IP、PSTN, huan shi bie de fang shi huo zhe tong xin she bei 。
 5、 zai tong dao she ji zhong , gai xin de jiu shi yi ge “ zhuang tai ji mo shi ”, tong guo lun xun tong dao zhuang tai lai guan li ying jian ka she bei , bing qie , huan zi ji she ji le yi ge ye wu ji de “ ye wu zhuang tai ji ”, lai chou xiang ye wu fang mian xu yao guan xin de “ ye wu zhuang tai ”, tong guo zeng jia “ ye wu zhuang tai ji ” zhe yang yi ge zhong jian ceng , yi jie ou ye wu zhuang tai yu she bei zhuang tai zhi jian de yi lai 。( zhe yi dian , zai wo kan dao de suo you ka chang shang ti gong de ge lei Demo cheng xu li mian dou mei you zhe yang zuo , zhe ye wu xing zhong wu dao le hen duo de kai fa ren yuan , wo kan dao de suo you ying yong ruan jian kai fa de yuan ma dou shi : she bei xi jie 、 you qi shi tong dao zhuang tai , yu ye wu luo ji dai ma jin jin di ou he zai yi qi , nan jie nan fen )。
 6、 ci she ji de ling yi ge liang dian shi :IoC mo shi de ying yong (2004 nian zi ji zai she ji ci lei shi huan bu zhi dao zhe ge gai nian , quan ping zi ji de jing yan zong jie chu zhe yang de she ji )。 dui tong dao jin ru “ hu ru cheng gong ”、“ hu chu cheng gong ” deng ye wu zhuang tai de tiao yong dai ma cong tong dao lei shi jie ou chu lai : she ji yi ge jie kou , zai ge ge ye wu zhuang tai de chu li fang fa zhong , zai tiao yong jie kou fang fa , jiang ju ti de ye wu chu li luo ji wei tuo gei shi xian ci jie kou de dui xiang 。 bing qie zhe ge jie kou de shi xian shi tong guo “ yi lai zhu ru ” shi xian IoC de 。 zhe yang she ji , jiu da dao le hen hao de ke fu yong xing he ling huo xing 。
 7、 dang ran , geng hao de shi xian ke yi cai yong AOP( mian xiang fang fa bian cheng ) de si xiang huo zhe shi xian ji shu , zhe yang ke fu yong xing geng hao , ru ci she ji , zai ye wu yu ka fang fa de tiao yong zhi jian , ou he du jiang shi zui di de 。
 8、 mu qian de ban ben , mei you zai dai ma zhong ti xian jie kou de shi xian ……
 9、 lei tu ( yi hou bu shang ):
  10、 ka lei yuan ma :
王朝网络
//------------------------------------------------------------------------------
王朝网络
//
王朝网络
// chan pin ming cheng : cheng xiao xu de ge ren ruan jian Delphi yuan ma ku
王朝网络
// chan pin ban ben : CXXSoft delphi code source lib 2.0
王朝网络
// mo kuai ming cheng : Delphi zhi dong jin mo ni yu yin ka lei
王朝网络
// mo kuai miao shu :
王朝网络
// dan yuan wen jian : unDJCard160A.pas
王朝网络
// kai fa zuo zhe : cheng xiao xu
王朝网络
// bei zhu : ren he ren shi yong ci wen jian shi , qing bao liu ci duan zi shu wen jian , xie xie !
王朝网络
// kai fa shi jian : 2004-08-03
王朝网络
// xiu gai li shi :
王朝网络
// xiu gai miao shu :
王朝网络
//------------------------------------------------------------------------------
王朝网络
unit unDJCard160A;
王朝网络

王朝网络
interface
王朝网络
uses
王朝网络
Windows,
王朝网络
unDJTC08a32,unDJNewSig,
王朝网络
unBaseDefine,unDJ160ADefine,
王朝网络
unDJChanne160A;
王朝网络
type
王朝网络
TCXXCommCard160A = class(TObject)
王朝网络
private
王朝网络

王朝网络
ChannelNumber:Word;
王朝网络
channelObject:array of TCXXDJChannel160A;
王朝网络
OnCardChannelState:TTrunkStatusEvent;
王朝网络

王朝网络
procedure Stop();
王朝网络
procedure ReleaseCommDevice();
王朝网络
function GetChannelObjectOrder(const aChannelID:Word):Word;
王朝网络

王朝网络
public
王朝网络

王朝网络
constructor Create(const trunkEvent:TTrunkStatusEvent);
王朝网络
destructor Destroy(); override;
王朝网络

王朝网络
function LoadCommDevice(const loadAll:boolean=false):boolean;
王朝网络
function Startup():boolean;
王朝网络
function GetAFreeChannel():Word;
王朝网络
function GetChannelNumber():Word;
王朝网络
function DialPhone(const aChannelID:Word;const DialPhoneNumber:PChar):boolean;
王朝网络
function HangUp(const aChannelID:Word):boolean;
王朝网络

王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络

王朝网络
implementation
王朝网络

王朝网络
王朝网络
...{ TCXXCommCard160A }
王朝网络
constructor TCXXCommCard160A.Create(const trunkEvent:TTrunkStatusEvent);
王朝网络
begin
王朝网络
ChannelNumber := 0;
王朝网络
Self.OnCardChannelState := trunkEvent;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
destructor TCXXCommCard160A.Destroy;
王朝网络
var
王朝网络
Loop:Word;
王朝网络
begin
王朝网络
Stop();
王朝网络
if (Length(channelObject) > 0) and (channelNumber > 0) then
王朝网络
begin
王朝网络
for Loop := 0 to ChannelNumber - 1 do
王朝网络
begin
王朝网络
if Assigned(channelObject[Loop]) then
王朝网络
begin
王朝网络
channelObject[Loop].Free();
王朝网络
channelObject[Loop] := nil;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络
ReleaseCommDevice();
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXCommCard160A.DialPhone(const aChannelID: Word;
王朝网络
const DialPhoneNumber: PChar): boolean;
王朝网络
var
王朝网络
K:Word;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := false;
王朝网络
K := GetChannelObjectOrder(aChannelID);
王朝网络
if (K <> ErrorTrunkNumber) and (Assigned(channelObject[K])) then
王朝网络
begin
王朝网络
Result := channelObject[K].DialPhone(DialPhoneNumber);
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXCommCard160A.ReleaseCommDevice();
王朝网络
begin
王朝网络
DisableCard();
王朝网络
FreeDrv();
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXCommCard160A.GetAFreeChannel(): Word;
王朝网络
var
王朝网络
Loop:Word;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := ErrorTrunkNumber;
王朝网络
for Loop := Low(channelObject) to High(channelObject) do
王朝网络
begin
王朝网络
if (channelObject[Loop].GetChannelType() = ctEmpty) then continue;
王朝网络
if (channelObject[Loop].GetChannelStatus() = atsFree) then
王朝网络
begin
王朝网络
Result := channelObject[Loop].GetChannelID();
王朝网络

 break;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXCommCard160A.GetChannelNumber(): Word;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := channelNumber;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXCommCard160A.GetChannelObjectOrder(
王朝网络
const aChannelID: Word): Word;
王朝网络
var
王朝网络
Loop:Word;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := ErrorTrunkNumber;
王朝网络
for Loop := Low(channelObject) to High(channelObject) do
王朝网络
begin
王朝网络
if (channelObject[Loop].GetChannelID = aChannelID) then
王朝网络
begin
王朝网络
Result := Loop;
王朝网络

 break;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXCommCard160A.HangUp(const aChannelID: Word): boolean;
王朝网络
var
王朝网络
K:Word;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := false;
王朝网络
K := GetChannelObjectOrder(aChannelID);
王朝网络
if (K <> ErrorTrunkNumber) and (Assigned(channelObject[K])) then
王朝网络
begin
王朝网络
channelObject[K].ChannelHangUp();
王朝网络
Result := true;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXCommCard160A.LoadCommDevice(const loadAll:boolean): boolean;
王朝网络
const
王朝网络
loadEmpty = true;
王朝网络
var
王朝网络
Loop,tempNumber:Word;
王朝网络
isFlag:LongInt;
王朝网络
function CheckLoadTrunk():boolean;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := loadAll or ((NOT loadAll) and(TChannelType(CheckChType(Loop)) <> ctEmpty));
王朝网络
end;
王朝网络
begin
王朝网络
isFlag := LoadDRV();
王朝网络
Result := (isFlag=0);
王朝网络
if NOT Result then Exit;
王朝网络
tempNumber := CheckValidCh();
王朝网络
Result := EnableCard(tempNumber,1024*8)=0;
王朝网络
if NOT Result then
王朝网络
begin
王朝网络
FreeDrv();
王朝网络
Exit;
王朝网络
end;
王朝网络
Result := Sig_Init()=1;
王朝网络
if NOT Result then Exit;
王朝网络
SetBusyPara(700);
王朝网络
SetPackRate(PACK_64KBPS );
王朝网络
channelNumber := tempNumber;
王朝网络
SetLength(channelObject,channelNumber);
王朝网络
for Loop := 0 to channelNumber - 1 do
王朝网络
begin
王朝网络
if CheckLoadTrunk() then
王朝网络
begin
王朝网络
channelObject[Loop] := TCXXDJChannel160A.Create(OnCardChannelState);
王朝网络
channelObject[Loop].CreateCommChannel(Loop);
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXCommCard160A.Startup(): boolean;
王朝网络
var
王朝网络
Loop:integer;
王朝网络
begin
王朝网络
for Loop := 0 to channelNumber - 1 do
王朝网络
begin
王朝网络
channelObject[Loop].Resume();
王朝网络
end;
王朝网络
Result := true;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXCommCard160A.Stop();
王朝网络
var
王朝网络
Loop:integer;
王朝网络
begin
王朝网络
for Loop := 0 to channelNumber - 1 do
王朝网络
begin
王朝网络
channelObject[Loop].Suspend();
王朝网络
channelObject[Loop].Terminate();
王朝网络
channelObject[Loop] := nil;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
end.
王朝网络

 11、 tong dao lei yuan ma :
王朝网络
//------------------------------------------------------------------------------
王朝网络
//
王朝网络
// chan pin ming cheng : cheng xiao xu de ge ren ruan jian Delphi yuan ma ku
王朝网络
// chan pin ban ben : CXXSoft delphi code source lib 2.0
王朝网络
// mo kuai ming cheng : Delphi zhi dong jin mo ni yu yin ka tong dao lei
王朝网络
// mo kuai miao shu :
王朝网络
// dan yuan wen jian : unDJChanne160A.pas
王朝网络
// kai fa zuo zhe : cheng xiao xu
王朝网络
// bei zhu : ren he ren shi yong ci wen jian shi , qing bao liu ci duan zi shu wen jian , xie xie !
王朝网络
// kai fa shi jian : 2004-08-03
王朝网络
// xiu gai li shi :
王朝网络
// xiu gai miao shu :
王朝网络
//------------------------------------------------------------------------------
王朝网络
unit unDJChanne160A;
王朝网络

王朝网络
interface
王朝网络

王朝网络
uses
王朝网络
Windows,Classes,SysUtils,
王朝网络
unBaseDefine,unDJ160ADefine,
王朝网络
unDJTC08a32,unDJNewSig;
王朝网络
Type
王朝网络
TCXXDJChannel160A = class(TThread)
王朝网络
//TCXXDJChannel160A = class(TObject)
王朝网络
private
王朝网络
channelType:TChannelType;
王朝网络
oldChannelState,channelState:TTrunkState;
王朝网络
channelID:Word;
王朝网络
phoneNumber:string;
王朝网络
dtmfString:string;
王朝网络

王朝网络
isConntectd:boolean;
王朝网络

王朝网络
isDialOut:boolean;
王朝网络
aTrunkState:TTrunkStatus;
王朝网络

王朝网络
procedure InformTrunkStatus(const aMsgFlag: TLVOperateFlag);
王朝网络

王朝网络
procedure ClearTrunkStatus();
王朝网络
function CheckSigHangup():boolean;
王朝网络
function CheckCallIn():boolean;
王朝网络
function SwitchOnCallIn():boolean;
王朝网络

王朝网络
procedure ProcessCallInSuccess();
王朝网络
procedure ProcessDialSuccess();
王朝网络

王朝网络
procedure ProcessCheckDialSend();
王朝网络
protected
王朝网络
procedure Execute(); override;
王朝网络
public
王朝网络
strMessage:string;
王朝网络
OnChannelState:TTrunkStatusEvent;
王朝网络

王朝网络
constructor Create(const trunkEvent:TTrunkStatusEvent);
王朝网络
destructor Destroy();override;
王朝网络

王朝网络
procedure CreateCommChannel(const aChennelID: Word);
王朝网络
procedure ChannelProcessor();
王朝网络

王朝网络
function GetChannelID():Word;
王朝网络
function GetChannelStatus():TTrunkState;
王朝网络
function GetChannelType():TChannelType;
王朝网络
function DialPhone(const DialPhoneNumber:PChar):boolean;overload;
王朝网络
function DialPhone(const DialPhoneNumber:PChar;const PreDialNumber:PChar):boolean;overload;
王朝网络
procedure ChannelHangUp();
王朝网络

王朝网络
function GetDialOut():boolean;
王朝网络
end;
王朝网络
implementation
王朝网络

王朝网络
王朝网络
...{ TCXXDJChannel160A }
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXDJChannel160A.ChannelHangUp();
王朝网络
begin
王朝网络
isDialOut := false;
王朝网络
StopSigCheck(channelID);
王朝网络
HangUp(channelID);
王朝网络
Sig_ResetCheck(channelID);
王朝网络
StartSigCheck(channelID);
王朝网络
InitDTMFBuf(channelID);
王朝网络
ClearTrunkStatus();
王朝网络
InformTrunkStatus(lvofUpdate);
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXDJChannel160A.ChannelProcessor();
王朝网络
var
王朝网络
dState:Word;
王朝网络
begin
王朝网络
PUSH_PLAY();
王朝网络
FeedSigFunc();
王朝网络
CheckCallIn();
王朝网络
case channelState of
王朝网络
atsFree:
王朝网络
begin
王朝网络
//
王朝网络
end;
王朝网络
atsCallIning:
王朝网络
begin
王朝网络
SwitchOnCallIn();
王朝网络
end;
王朝网络
atsCallInSuccess:
王朝网络
begin
王朝网络
if CheckSigHangup() then Exit;
王朝网络
ProcessCallInSuccess();
王朝网络
end;
王朝网络
atsCheckSendDial:
王朝网络
begin
王朝网络
ProcessCheckDialSend();
王朝网络
end;
王朝网络
atsDialing:
王朝网络
begin
王朝网络
dState := Sig_CheckDial(channelID);
王朝网络
case dState of
王朝网络
// S_NORESULT:
王朝网络
S_CONNECT:
王朝网络
begin
王朝网络
channelState := atsDialSuccess;
王朝网络
isConntectd := true;
王朝网络
end;
王朝网络
S_BUSY,
王朝网络
S_NOBODY,
王朝网络
S_NODIALSIG,
王朝网络
S_NOSIGNAL:
王朝网络
begin
王朝网络
channelState := atsHangOff;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络
strMessage := ' bo hao zhong ...';
王朝网络
end;
王朝网络
atsDialSuccess:
王朝网络
begin
王朝网络
if CheckSigHangup() then Exit;
王朝网络
ProcessDialSuccess();
王朝网络
strMessage := ' bo hao cheng gong ';
王朝网络
end;
王朝网络
atsHangOff:
王朝网络
begin
王朝网络
ChannelHangUp();
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络
if (oldChannelState <> channelState) then
王朝网络
begin
王朝网络
oldChannelState := channelState;
王朝网络
InformTrunkStatus(lvofUpdate);
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXDJChannel160A.CheckCallIn(): boolean;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := RingDetect(channelID);
王朝网络
if Result then
王朝网络
begin
王朝网络
OffHook(channelID);
王朝网络
if isDialOut then
王朝网络
channelState := atsDialSuccess
王朝网络
else
王朝网络
channelState := atsCallIning;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXDJChannel160A.CheckSigHangup(): boolean;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := false;
王朝网络
if (Sig_CheckBusy(channelID)=1) then
王朝网络
begin
王朝网络
strMessage := ' dui fang yi gua ji ';
王朝网络
InformTrunkStatus(lvofUpdate);
王朝网络
StopPlayFile(channelID);
王朝网络
channelState := atsHangOff;
王朝网络
Result := true;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXDJChannel160A.ClearTrunkStatus();
王朝网络
begin
王朝网络
channelState := atsFree;
王朝网络
oldChannelState := channelState;
王朝网络
phoneNumber := '';
王朝网络
dtmfString := '';
王朝网络
strMessage := '';
王朝网络
isConntectd := false;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
constructor TCXXDJChannel160A.Create(const trunkEvent:TTrunkStatusEvent);
王朝网络
begin
王朝网络
Self.OnChannelState := trunkEvent;
王朝网络
Self.FreeOnTerminate := true;
王朝网络
inherited Create(true);
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络

王朝网络
destructor TCXXDJChannel160A.Destroy;
王朝网络
begin
王朝网络
Suspend();
王朝网络
ChannelHangUp();
王朝网络
//inherited Destroy();
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXDJChannel160A.DialPhone(const DialPhoneNumber:PChar;
王朝网络
const PreDialNumber:PChar): boolean;
王朝网络
begin
王朝网络
isDialOut := true;
王朝网络
phoneNumber := DialPhoneNumber;
王朝网络
OffHook(channelID);
王朝网络
InitDTMFBuf(channelID);
王朝网络
Result := Sig_StartDial(channelID,DialPhoneNumber,PreDialNumber,0)=1;
王朝网络
channelState := atsCheckSendDial;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXDJChannel160A.DialPhone(
王朝网络
const DialPhoneNumber: PChar): boolean;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := DialPhone(DialPhoneNumber,'');
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXDJChannel160A.Execute;
王朝网络
begin
王朝网络
while NOT Terminated do
王朝网络
begin
王朝网络
Synchronize(ChannelProcessor);
王朝网络
Sleep(10);
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXDJChannel160A.GetChannelID(): Word;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := channelID;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXDJChannel160A.GetChannelStatus(): TTrunkState;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := channelState;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXDJChannel160A.InformTrunkStatus(const aMsgFlag: TLVOperateFlag);
王朝网络
begin
王朝网络
aTrunkState.lvFlag := aMsgFlag;
王朝网络
aTrunkState.TrunkID := IntToStr(channelID);
王朝网络
aTrunkState.TrunkType := channelType;
王朝网络
aTrunkState.TrunkTypeStr := ChannelTypeString[channelType];
王朝网络
aTrunkState.TrunkStep := channelState;
王朝网络
aTrunkState.TrunkStepStr := TrunkStateString[channelState];
王朝网络
aTrunkState.TrunkPhone := phoneNumber;
王朝网络
aTrunkState.TrunkData := dtmfString;
王朝网络
OnChannelState(aTrunkState);
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXDJChannel160A.ProcessCallInSuccess();
王朝网络
begin
王朝网络

王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXDJChannel160A.SwitchOnCallIn(): boolean;
王朝网络
begin
王朝网络
OffHook(channelID);
王朝网络
InitDTMFBuf(channelID);
王朝网络
StartSigCheck(channelID);
王朝网络
channelState := atsCallInSuccess;
王朝网络
Result := true;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXDJChannel160A.ProcessDialSuccess();
王朝网络
begin
王朝网络

王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXDJChannel160A.CreateCommChannel(const aChennelID: Word);
王朝网络
begin
王朝网络
channelID := aChennelID;
王朝网络
channelType := TChannelType(CheckChType(channelID));
王朝网络
ClearTrunkStatus();
王朝网络
InformTrunkStatus(lvofAdd);
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXDJChannel160A.GetChannelType(): TChannelType;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := channelType;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
function TCXXDJChannel160A.GetDialOut(): boolean;
王朝网络
begin
王朝网络
Result := isDialOut;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
procedure TCXXDJChannel160A.ProcessCheckDialSend();
王朝网络
begin
王朝网络
if(CheckSendEnd(channelID) = 1) then
王朝网络
begin
王朝网络
StartSigCheck(channelID);
王朝网络
channelState := atsDialing;
王朝网络
end;
王朝网络
end;
王朝网络

王朝网络
end.
王朝网络
原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
Delphi zhi dong jin mo ni yu yin ka (D160A) ke fu yong yuan ma wang you ji xu , xian kai yuan ba , wen dang guo ji tian man man bu 。 zuo zhe : cheng xiao xu she ji jian jie : 1、 jiang ka 、 tong dao fen bie dan du jin xing she ji yu feng zhuang 。 2、 suo you de wai bu cao zuo jie kou dou feng zhuang zai ka lei zhe yi lei 。 3、 zai wo de xiang mu zhong , zai ka lei zhe yi ji huan zeng jia le shi pei qi huo zhe dai li , fen bie shi xian le Adapter huo Proxy mo shi ; yi jin ke neng di jie ou ka she bei de shi xian xi jie yu ju ti ying yong ye wu zhi jian de guan xi 。 yin wei , wo men de xi tong zhong shi yong le ji jia bu tong de ka she bei , ling yi fang mian , zhe xie ka she bei , zai bu tong de ruan jian xi tong zhong , you you bu tong de ye wu ying yong xu qiu 。 4、 dang ran , ka zhe yi ji , ye ke yi shi xian yi ge tong yi de jie kou , zhe yang dui wai bu ke yi biao xian chu xiang dui tong yi de xing wei , yi fang bian ye wu ceng dai ma de tiao yong , bi ru shuo : zai shu ju cai ji de ying yong zhong , tong yi de jie kou ke yi rang cai ji kong zhi ceng bu bi yi lai yu ju ti de cai ji she bei he tong xin fang shi , ke yi yi zhi di shi xian shu ju shou fa , bu guan tong xin fang shi shi RS232、RS485、TCP/IP、PSTN, huan shi bie de fang shi huo zhe tong xin she bei 。 5、 zai tong dao she ji zhong , gai xin de jiu shi yi ge “ zhuang tai ji mo shi ”, tong guo lun xun tong dao zhuang tai lai guan li ying jian ka she bei , bing qie , huan zi ji she ji le yi ge ye wu ji de “ ye wu zhuang tai ji ”, lai chou xiang ye wu fang mian xu yao guan xin de “ ye wu zhuang tai ”, tong guo zeng jia “ ye wu zhuang tai ji ” zhe yang yi ge zhong jian ceng , yi jie ou ye wu zhuang tai yu she bei zhuang tai zhi jian de yi lai 。( zhe yi dian , zai wo kan dao de suo you ka chang shang ti gong de ge lei Demo cheng xu li mian dou mei you zhe yang zuo , zhe ye wu xing zhong wu dao le hen duo de kai fa ren yuan , wo kan dao de suo you ying yong ruan jian kai fa de yuan ma dou shi : she bei xi jie 、 you qi shi tong dao zhuang tai , yu ye wu luo ji dai ma jin jin di ou he zai yi qi , nan jie nan fen )。 6、 ci she ji de ling yi ge liang dian shi :IoC mo shi de ying yong (2004 nian zi ji zai she ji ci lei shi huan bu zhi dao zhe ge gai nian , quan ping zi ji de jing yan zong jie chu zhe yang de she ji )。 dui tong dao jin ru “ hu ru cheng gong ”、“ hu chu cheng gong ” deng ye wu zhuang tai de tiao yong dai ma cong tong dao lei shi jie ou chu lai : she ji yi ge jie kou , zai ge ge ye wu zhuang tai de chu li fang fa zhong , zai tiao yong jie kou fang fa , jiang ju ti de ye wu chu li luo ji wei tuo gei shi xian ci jie kou de dui xiang 。 bing qie zhe ge jie kou de shi xian shi tong guo “ yi lai zhu ru ” shi xian IoC de 。 zhe yang she ji , jiu da dao le hen hao de ke fu yong xing he ling huo xing 。 7、 dang ran , geng hao de shi xian ke yi cai yong AOP( mian xiang fang fa bian cheng ) de si xiang huo zhe shi xian ji shu , zhe yang ke fu yong xing geng hao , ru ci she ji , zai ye wu yu ka fang fa de tiao yong zhi jian , ou he du jiang shi zui di de 。 8、 mu qian de ban ben , mei you zai dai ma zhong ti xian jie kou de shi xian …… 9、 lei tu ( yi hou bu shang ): 10、 ka lei yuan ma : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762021.png[/img][/url]//------------------------------------------------------------------------------ [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762052.png[/img][/url]// [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762083.png[/img][/url]// chan pin ming cheng : cheng xiao xu de ge ren ruan jian Delphi yuan ma ku [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762114.png[/img][/url]// chan pin ban ben : CXXSoft delphi code source lib 2.0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762161.png[/img][/url]// mo kuai ming cheng : Delphi zhi dong jin mo ni yu yin ka lei [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762192.png[/img][/url]// mo kuai miao shu : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762208.png[/img][/url]// dan yuan wen jian : unDJCard160A.pas [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762271.png[/img][/url]// kai fa zuo zhe : cheng xiao xu [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762286.png[/img][/url]// bei zhu : ren he ren shi yong ci wen jian shi , qing bao liu ci duan zi shu wen jian , xie xie ! [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762317.png[/img][/url]// kai fa shi jian : 2004-08-03 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762349.png[/img][/url]// xiu gai li shi : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762380.png[/img][/url]// xiu gai miao shu : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762396.png[/img][/url]//------------------------------------------------------------------------------ [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762427.png[/img][/url]unit unDJCard160A; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762458.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762489.png[/img][/url]interface [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762521.png[/img][/url]uses [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762536.png[/img][/url] Windows, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762567.png[/img][/url] unDJTC08a32,unDJNewSig, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762599.png[/img][/url] unBaseDefine,unDJ160ADefine, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762630.png[/img][/url] unDJChanne160A; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762646.png[/img][/url]type [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762677.png[/img][/url] TCXXCommCard160A = class(TObject) [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762708.png[/img][/url] private [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762739.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762755.png[/img][/url] ChannelNumber:Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762786.png[/img][/url] channelObject:array of TCXXDJChannel160A; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762817.png[/img][/url] OnCardChannelState:TTrunkStatusEvent; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762849.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762896.png[/img][/url] procedure Stop(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762927.png[/img][/url] procedure ReleaseCommDevice(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762958.png[/img][/url] function GetChannelObjectOrder(const aChannelID:Word):Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803762989.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763005.png[/img][/url] public [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763036.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763067.png[/img][/url] constructor Create(const trunkEvent:TTrunkStatusEvent); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763099.png[/img][/url] destructor Destroy(); override; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763130.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763161.png[/img][/url] function LoadCommDevice(const loadAll:boolean=false):boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763177.png[/img][/url] function Startup():boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763208.png[/img][/url] function GetAFreeChannel():Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763239.png[/img][/url] function GetChannelNumber():Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763271.png[/img][/url] function DialPhone(const aChannelID:Word;const DialPhoneNumber:PChar):boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763286.png[/img][/url] function HangUp(const aChannelID:Word):boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763317.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763349.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763380.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763396.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763442.png[/img][/url]implementation [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763458.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763489.png[/img][/url][url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763521.png[/img][/url]...{ TCXXCommCard160A } [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763552.png[/img][/url]constructor TCXXCommCard160A.Create(const trunkEvent:TTrunkStatusEvent); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763583.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763599.png[/img][/url] ChannelNumber := 0; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763630.png[/img][/url] Self.OnCardChannelState := trunkEvent; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763661.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763692.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763708.png[/img][/url]destructor TCXXCommCard160A.Destroy; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763739.png[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763786.png[/img][/url] Loop:Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763802.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763849.png[/img][/url] Stop(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763880.png[/img][/url] if (Length(channelObject) > 0) and (channelNumber > 0) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763911.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763942.png[/img][/url] for Loop := 0 to ChannelNumber - 1 do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763958.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803763989.png[/img][/url] if Assigned(channelObject[Loop]) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764021.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764052.png[/img][/url] channelObject[Loop].Free(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764067.png[/img][/url] channelObject[Loop] := nil; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764099.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764130.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764161.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764177.png[/img][/url] ReleaseCommDevice(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764208.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764239.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764271.png[/img][/url]function TCXXCommCard160A.DialPhone(const aChannelID: Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764286.png[/img][/url] const DialPhoneNumber: PChar): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764317.png[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764349.png[/img][/url] K:Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764380.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764396.png[/img][/url] Result := false; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764442.png[/img][/url] K := GetChannelObjectOrder(aChannelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764474.png[/img][/url] if (K <> ErrorTrunkNumber) and (Assigned(channelObject[K])) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764505.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764521.png[/img][/url] Result := channelObject[K].DialPhone(DialPhoneNumber); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764552.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764614.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764630.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764661.png[/img][/url]procedure TCXXCommCard160A.ReleaseCommDevice(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764692.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764724.png[/img][/url] DisableCard(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764739.png[/img][/url] FreeDrv(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764771.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764802.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764833.png[/img][/url]function TCXXCommCard160A.GetAFreeChannel(): Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764849.png[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764880.png[/img][/url] Loop:Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764911.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764942.png[/img][/url] Result := ErrorTrunkNumber; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764958.png[/img][/url] for Loop := Low(channelObject) to High(channelObject) do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803764989.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765036.png[/img][/url] if (channelObject[Loop].GetChannelType() = ctEmpty) then continue; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765067.png[/img][/url] if (channelObject[Loop].GetChannelStatus() = atsFree) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765099.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765130.png[/img][/url] Result := channelObject[Loop].GetChannelID(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765146.png[/img][/url] break; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765177.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765208.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765239.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765255.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765286.png[/img][/url]function TCXXCommCard160A.GetChannelNumber(): Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765317.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765349.png[/img][/url] Result := channelNumber; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765364.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765396.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765427.png[/img][/url]function TCXXCommCard160A.GetChannelObjectOrder( [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765458.png[/img][/url] const aChannelID: Word): Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765474.png[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765505.png[/img][/url] Loop:Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765536.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765567.png[/img][/url] Result := ErrorTrunkNumber; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765583.png[/img][/url] for Loop := Low(channelObject) to High(channelObject) do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765614.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765646.png[/img][/url] if (channelObject[Loop].GetChannelID = aChannelID) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765677.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765708.png[/img][/url] Result := Loop; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765724.png[/img][/url] break; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765771.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765802.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765833.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765864.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765896.png[/img][/url]function TCXXCommCard160A.HangUp(const aChannelID: Word): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765911.png[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765942.png[/img][/url] K:Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803765974.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766005.png[/img][/url] Result := false; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766036.png[/img][/url] K := GetChannelObjectOrder(aChannelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766067.png[/img][/url] if (K <> ErrorTrunkNumber) and (Assigned(channelObject[K])) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766083.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766114.png[/img][/url] channelObject[K].ChannelHangUp(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766146.png[/img][/url] Result := true; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766177.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766192.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766224.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766255.png[/img][/url]function TCXXCommCard160A.LoadCommDevice(const loadAll:boolean): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766286.png[/img][/url]const [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766364.png[/img][/url] loadEmpty = true; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766396.png[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766411.png[/img][/url] Loop,tempNumber:Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766442.png[/img][/url] isFlag:LongInt; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766474.png[/img][/url] function CheckLoadTrunk():boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766505.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766521.png[/img][/url] Result := loadAll or ((NOT loadAll) and(TChannelType(CheckChType(Loop)) <> ctEmpty)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766552.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766614.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766630.png[/img][/url] isFlag := LoadDRV(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766661.png[/img][/url] Result := (isFlag=0); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766692.png[/img][/url] if NOT Result then Exit; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766724.png[/img][/url] tempNumber := CheckValidCh(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766739.png[/img][/url] Result := EnableCard(tempNumber,1024*8)=0; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766771.png[/img][/url] if NOT Result then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766802.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766833.png[/img][/url] FreeDrv(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766864.png[/img][/url] Exit; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766880.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766911.png[/img][/url] Result := Sig_Init()=1; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803766974.png[/img][/url] if NOT Result then Exit; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767005.png[/img][/url] SetBusyPara(700); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767021.png[/img][/url] SetPackRate(PACK_64KBPS ); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767067.png[/img][/url] channelNumber := tempNumber; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767083.png[/img][/url] SetLength(channelObject,channelNumber); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767114.png[/img][/url] for Loop := 0 to channelNumber - 1 do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767146.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767177.png[/img][/url] if CheckLoadTrunk() then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767208.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767224.png[/img][/url] channelObject[Loop] := TCXXDJChannel160A.Create(OnCardChannelState); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767255.png[/img][/url] channelObject[Loop].CreateCommChannel(Loop); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767286.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767317.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767333.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767364.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767396.png[/img][/url]function TCXXCommCard160A.Startup(): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767427.png[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767442.png[/img][/url] Loop:integer; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767474.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767505.png[/img][/url] for Loop := 0 to channelNumber - 1 do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767536.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767567.png[/img][/url] channelObject[Loop].Resume(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767583.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767614.png[/img][/url] Result := true; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767661.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767692.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767708.png[/img][/url]procedure TCXXCommCard160A.Stop(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767739.png[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767771.png[/img][/url] Loop:integer; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767802.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767833.png[/img][/url] for Loop := 0 to channelNumber - 1 do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767849.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767880.png[/img][/url] channelObject[Loop].Suspend(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767911.png[/img][/url] channelObject[Loop].Terminate(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767942.png[/img][/url] channelObject[Loop] := nil; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803767958.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768021.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768099.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768130.png[/img][/url]end. [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768161.png[/img][/url] 11、 tong dao lei yuan ma : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768177.png[/img][/url]//------------------------------------------------------------------------------ [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768208.png[/img][/url]// [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768239.png[/img][/url]// chan pin ming cheng : cheng xiao xu de ge ren ruan jian Delphi yuan ma ku [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768271.png[/img][/url]// chan pin ban ben : CXXSoft delphi code source lib 2.0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768286.png[/img][/url]// mo kuai ming cheng : Delphi zhi dong jin mo ni yu yin ka tong dao lei [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768880.png[/img][/url]// mo kuai miao shu : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768927.png[/img][/url]// dan yuan wen jian : unDJChanne160A.pas [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803768974.png[/img][/url]// kai fa zuo zhe : cheng xiao xu [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769005.png[/img][/url]// bei zhu : ren he ren shi yong ci wen jian shi , qing bao liu ci duan zi shu wen jian , xie xie ! [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769036.png[/img][/url]// kai fa shi jian : 2004-08-03 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769067.png[/img][/url]// xiu gai li shi : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769083.png[/img][/url]// xiu gai miao shu : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769130.png[/img][/url]//------------------------------------------------------------------------------ [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769146.png[/img][/url]unit unDJChanne160A; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769177.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769208.png[/img][/url]interface [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769239.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769271.png[/img][/url]uses [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769286.png[/img][/url] Windows,Classes,SysUtils, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769317.png[/img][/url] unBaseDefine,unDJ160ADefine, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769349.png[/img][/url] unDJTC08a32,unDJNewSig; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769380.png[/img][/url]Type [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769411.png[/img][/url] TCXXDJChannel160A = class(TThread) [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769427.png[/img][/url] //TCXXDJChannel160A = class(TObject) [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769458.png[/img][/url] private [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769489.png[/img][/url] channelType:TChannelType; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769521.png[/img][/url] oldChannelState,channelState:TTrunkState; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769536.png[/img][/url] channelID:Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769567.png[/img][/url] phoneNumber:string; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769599.png[/img][/url] dtmfString:string; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769630.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769661.png[/img][/url] isConntectd:boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769692.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769708.png[/img][/url] isDialOut:boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769739.png[/img][/url] aTrunkState:TTrunkStatus; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769771.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769802.png[/img][/url] procedure InformTrunkStatus(const aMsgFlag: TLVOperateFlag); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769817.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769849.png[/img][/url] procedure ClearTrunkStatus(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769880.png[/img][/url] function CheckSigHangup():boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769911.png[/img][/url] function CheckCallIn():boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769942.png[/img][/url] function SwitchOnCallIn():boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803769989.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770005.png[/img][/url] procedure ProcessCallInSuccess(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770036.png[/img][/url] procedure ProcessDialSuccess(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770067.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770099.png[/img][/url] procedure ProcessCheckDialSend(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770130.png[/img][/url] protected [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770146.png[/img][/url] procedure Execute(); override; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770177.png[/img][/url] public [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770208.png[/img][/url] strMessage:string; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770239.png[/img][/url] OnChannelState:TTrunkStatusEvent; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770255.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770286.png[/img][/url] constructor Create(const trunkEvent:TTrunkStatusEvent); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770317.png[/img][/url] destructor Destroy();override; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770349.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770364.png[/img][/url] procedure CreateCommChannel(const aChennelID: Word); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770396.png[/img][/url] procedure ChannelProcessor(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770427.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770458.png[/img][/url] function GetChannelID():Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770489.png[/img][/url] function GetChannelStatus():TTrunkState; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770521.png[/img][/url] function GetChannelType():TChannelType; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770552.png[/img][/url] function DialPhone(const DialPhoneNumber:PChar):boolean;overload; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770583.png[/img][/url] function DialPhone(const DialPhoneNumber:PChar;const PreDialNumber:PChar):boolean;overload; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770630.png[/img][/url] procedure ChannelHangUp(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770661.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770692.png[/img][/url] function GetDialOut():boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770708.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770739.png[/img][/url]implementation [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770771.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770802.png[/img][/url][url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770833.png[/img][/url]...{ TCXXDJChannel160A } [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770880.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770911.png[/img][/url]procedure TCXXDJChannel160A.ChannelHangUp(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770958.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803770989.png[/img][/url] isDialOut := false; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771021.png[/img][/url] StopSigCheck(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771052.png[/img][/url] HangUp(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771083.png[/img][/url] Sig_ResetCheck(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771114.png[/img][/url] StartSigCheck(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771146.png[/img][/url] InitDTMFBuf(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771177.png[/img][/url] ClearTrunkStatus(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771208.png[/img][/url] InformTrunkStatus(lvofUpdate); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771239.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771271.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771286.png[/img][/url]procedure TCXXDJChannel160A.ChannelProcessor(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771317.png[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771349.png[/img][/url] dState:Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771380.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771396.png[/img][/url] PUSH_PLAY(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771427.png[/img][/url] FeedSigFunc(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771474.png[/img][/url] CheckCallIn(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771505.png[/img][/url] case channelState of [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771536.png[/img][/url] atsFree: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771567.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771583.png[/img][/url] // [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771614.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771646.png[/img][/url] atsCallIning: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771677.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771692.png[/img][/url] SwitchOnCallIn(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771724.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771755.png[/img][/url] atsCallInSuccess: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771786.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771817.png[/img][/url] if CheckSigHangup() then Exit; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771849.png[/img][/url] ProcessCallInSuccess(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771880.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771911.png[/img][/url] atsCheckSendDial: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771927.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771958.png[/img][/url] ProcessCheckDialSend(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803771989.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772021.png[/img][/url] atsDialing: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772036.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772083.png[/img][/url] dState := Sig_CheckDial(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772099.png[/img][/url] case dState of [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772130.png[/img][/url] // S_NORESULT: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772161.png[/img][/url] S_CONNECT: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772192.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772224.png[/img][/url] channelState := atsDialSuccess; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772255.png[/img][/url] isConntectd := true; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772271.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772302.png[/img][/url] S_BUSY, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772333.png[/img][/url] S_NOBODY, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772364.png[/img][/url] S_NODIALSIG, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772380.png[/img][/url] S_NOSIGNAL: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772411.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772442.png[/img][/url] channelState := atsHangOff; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772474.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772505.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772536.png[/img][/url] strMessage := ' bo hao zhong ...'; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772552.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772583.png[/img][/url] atsDialSuccess: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772614.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772646.png[/img][/url] if CheckSigHangup() then Exit; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772661.png[/img][/url] ProcessDialSuccess(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772692.png[/img][/url] strMessage := ' bo hao cheng gong '; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772724.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772802.png[/img][/url] atsHangOff: [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772833.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772864.png[/img][/url] ChannelHangUp(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772880.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772911.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772942.png[/img][/url] if (oldChannelState <> channelState) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772974.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803772989.png[/img][/url] oldChannelState := channelState; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773036.png[/img][/url] InformTrunkStatus(lvofUpdate); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773067.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773099.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773114.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773146.png[/img][/url]function TCXXDJChannel160A.CheckCallIn(): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773177.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773208.png[/img][/url] Result := RingDetect(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773224.png[/img][/url] if Result then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773255.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773286.png[/img][/url] OffHook(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773317.png[/img][/url] if isDialOut then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773349.png[/img][/url] channelState := atsDialSuccess [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773380.png[/img][/url] else [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773411.png[/img][/url] channelState := atsCallIning; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773442.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773474.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773505.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773536.png[/img][/url]function TCXXDJChannel160A.CheckSigHangup(): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773552.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773583.png[/img][/url] Result := false; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773614.png[/img][/url] if (Sig_CheckBusy(channelID)=1) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773646.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773661.png[/img][/url] strMessage := ' dui fang yi gua ji '; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773692.png[/img][/url] InformTrunkStatus(lvofUpdate); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773724.png[/img][/url] StopPlayFile(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773755.png[/img][/url] channelState := atsHangOff; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773771.png[/img][/url] Result := true; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773802.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773849.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773864.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773911.png[/img][/url]procedure TCXXDJChannel160A.ClearTrunkStatus(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773927.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773958.png[/img][/url] channelState := atsFree; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803773989.png[/img][/url] oldChannelState := channelState; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774021.png[/img][/url] phoneNumber := ''; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774036.png[/img][/url] dtmfString := ''; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774067.png[/img][/url] strMessage := ''; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774099.png[/img][/url] isConntectd := false; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774130.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774161.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774192.png[/img][/url]constructor TCXXDJChannel160A.Create(const trunkEvent:TTrunkStatusEvent); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774224.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774239.png[/img][/url] Self.OnChannelState := trunkEvent; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774271.png[/img][/url] Self.FreeOnTerminate := true; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774317.png[/img][/url] inherited Create(true); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774349.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774380.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774396.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774427.png[/img][/url]destructor TCXXDJChannel160A.Destroy; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774474.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774489.png[/img][/url] Suspend(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774521.png[/img][/url] ChannelHangUp(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774552.png[/img][/url] //inherited Destroy(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774583.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774614.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774630.png[/img][/url]function TCXXDJChannel160A.DialPhone(const DialPhoneNumber:PChar; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774661.png[/img][/url] const PreDialNumber:PChar): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774692.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774724.png[/img][/url] isDialOut := true; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774739.png[/img][/url] phoneNumber := DialPhoneNumber; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774771.png[/img][/url] OffHook(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774802.png[/img][/url] InitDTMFBuf(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774833.png[/img][/url] Result := Sig_StartDial(channelID,DialPhoneNumber,PreDialNumber,0)=1; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774864.png[/img][/url] channelState := atsCheckSendDial; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774880.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774911.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774942.png[/img][/url]function TCXXDJChannel160A.DialPhone( [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774974.png[/img][/url] const DialPhoneNumber: PChar): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803774989.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775021.png[/img][/url] Result := DialPhone(DialPhoneNumber,''); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775052.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775083.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775114.png[/img][/url]procedure TCXXDJChannel160A.Execute; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775130.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775161.png[/img][/url] while NOT Terminated do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775192.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775224.png[/img][/url] Synchronize(ChannelProcessor); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775239.png[/img][/url] Sleep(10); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775271.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775302.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775349.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775380.png[/img][/url]function TCXXDJChannel160A.GetChannelID(): Word; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775411.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775458.png[/img][/url] Result := channelID; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775474.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775505.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775536.png[/img][/url]function TCXXDJChannel160A.GetChannelStatus(): TTrunkState; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775567.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775583.png[/img][/url] Result := channelState; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775614.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775646.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775677.png[/img][/url]procedure TCXXDJChannel160A.InformTrunkStatus(const aMsgFlag: TLVOperateFlag); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775739.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775771.png[/img][/url] aTrunkState.lvFlag := aMsgFlag; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775786.png[/img][/url] aTrunkState.TrunkID := IntToStr(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775817.png[/img][/url] aTrunkState.TrunkType := channelType; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775864.png[/img][/url] aTrunkState.TrunkTypeStr := ChannelTypeString[channelType]; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775896.png[/img][/url] aTrunkState.TrunkStep := channelState; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775927.png[/img][/url] aTrunkState.TrunkStepStr := TrunkStateString[channelState]; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775958.png[/img][/url] aTrunkState.TrunkPhone := phoneNumber; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803775974.png[/img][/url] aTrunkState.TrunkData := dtmfString; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776005.png[/img][/url] OnChannelState(aTrunkState); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776036.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776067.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776083.png[/img][/url]procedure TCXXDJChannel160A.ProcessCallInSuccess(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776114.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776146.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776177.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776208.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776224.png[/img][/url]function TCXXDJChannel160A.SwitchOnCallIn(): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776255.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776286.png[/img][/url] OffHook(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776317.png[/img][/url] InitDTMFBuf(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776349.png[/img][/url] StartSigCheck(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776380.png[/img][/url] channelState := atsCallInSuccess; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776396.png[/img][/url] Result := true; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776427.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776458.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776489.png[/img][/url]procedure TCXXDJChannel160A.ProcessDialSuccess(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776505.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776536.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776567.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776599.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776630.png[/img][/url]procedure TCXXDJChannel160A.CreateCommChannel(const aChennelID: Word); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776646.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776677.png[/img][/url] channelID := aChennelID; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776708.png[/img][/url] channelType := TChannelType(CheckChType(channelID)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776739.png[/img][/url] ClearTrunkStatus(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776771.png[/img][/url] InformTrunkStatus(lvofAdd); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776802.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776833.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776864.png[/img][/url]function TCXXDJChannel160A.GetChannelType(): TChannelType; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776896.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776911.png[/img][/url] Result := channelType; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776958.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803776989.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777021.png[/img][/url]function TCXXDJChannel160A.GetDialOut(): boolean; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777036.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777067.png[/img][/url] Result := isDialOut; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777099.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777130.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777161.png[/img][/url]procedure TCXXDJChannel160A.ProcessCheckDialSend(); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777177.png[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777208.png[/img][/url] if(CheckSendEnd(channelID) = 1) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777239.png[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777271.png[/img][/url] StartSigCheck(channelID); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777302.png[/img][/url] channelState := atsDialing; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777333.png[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777349.png[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777380.png[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777411.png[/img][/url]end. [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_997650.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1189803777442.png[/img][/url]
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
上海柏雅居酒店模拍
清晨美丽的风景
梦清园的靓丽女生
妖艳的食人花(7)
且行且攝------"色"影大連
【做股票的朋友看过来-华尔街的铜牛】
端午节后闲逛
捐款赈灾吴川行 花絮
 
>>返回首页<<
 为你推荐
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有