| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> delphi >> WIN32 xia DELPHI zhong de duo xian cheng 【 bian liang cun chu 】( san )

WIN32 xia DELPHI zhong de duo xian cheng 【 bian liang cun chu 】( san )

2006-12-12 19:18:08 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)】的拼音翻译版
 xian cheng zhong de bian liang
  you yu mei ge xian cheng dou dai biao le yi ge bu tong de zhi xing lu jing , yin ci , zui hao you yi zhong zhi xian yu yi ge xian cheng nei bu shi yong de shu ju ,
  yao shi xian shang shu mu de you yi xia ji zhong fang shi :
  1、 ju bu bian liang ( ji yu zhan ), hen jian dan , zai ni de xian cheng han shu zhong ni ding yi de bian liang ji shi ru ci 。 you yu mei ge xian cheng dou zai ge zi de zhan zhong , ge ge xian cheng jiang dou you yi tao ju bu bian liang de fu ben , zhe yang , jiu bu hui xiang hu ying xiang 。 dui yu na xie zhi zai guo cheng huo han shu de sheng cun qi you yi yi de bian liang , ying dang ba ta men sheng ming wei ju bu bian liang 。
  2、 cun chu zai xian cheng dui xiang zhong 。 huan ji de CreateThread han shu zhong de lpParameter shen shu ma , ta ke yi jie shou yi ge wu lei xing de zhi zhen 。 jie he ben wen di yi zhang de nei rong , ni ying gai huan ji de , ta bei cun chu zai xian cheng nei gai dui xiang de shang xia wen jie gou zhong , ni ke yi tong guo CONTEXT jie gou zhong de CONTEXT_INTEGER bu fen de ebx lai du qu ta de di zhi 。
  xia mian shi yi duan shi li dai ma , yong lai yan shi du qu CONTEXT jie gou , zhe duan dai ma yi ban yong bu dao , dan ta ke yi shuo ming CrateThread han shu zhong de lpParameter bei cun chu de wei zhi
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
...{
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
zuo zhe :wudi_1982
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
lian xi fang shi :wudi_1982@hotmail.com
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
zhuan zai qing zhu ming chu chu , ben dai ma wei yan shi dai ma , zhi tie chu le yi xie guan jian bu fen
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
}
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)

WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
type
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// chuan di gei xian cheng han shu de jie gou he zhi zhen de sheng ming
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Tinfo = record
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
count : integer;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
x : integer;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
y : integer;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
end;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Pinfo= ^Tinfo;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)

WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
var
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
MyThreadHad : THandle;// yi ge quan ju bian liang , yong lai bao cun xian cheng de ju bing
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)

WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// xian cheng han shu
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
function MyThread(info : Pointer):DWORD; stdcall;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
var
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
i : integer;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
begin
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// gen ju chuan di lai xin xi jue ding zai chuang kou de na ge wei zhi shu chu shen me xin xi
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
for i := 0 to Pinfo(info)^.count-1 do
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Form1.Image1.Canvas.TextOut(Pinfo(info)^.x,Pinfo(info)^.y,inttostr(i));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
//FreeMem(info);
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Result := 0;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
end;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)

WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// chuang jian yi ge xian cheng
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
var
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
ppi : Pinfo;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
MyThreadId : DWORD;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
begin
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// fen pei kong jian bing fu chu zhi
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
ppi :=AllocMem(sizeof(tinfo));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
ppi^.count := 1000000;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
ppi^.x := 10;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
ppi^.y := 10;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// chuang jian
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
MyThreadHad := CreateThread(nil,0,@MyThread,ppi,CREATE_SUSPENDED,MyThreadId);
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// zai chuang ti shang xian shi xian cheng han shu de di zhi he chuan di gei ta de shen shu de di zhi
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
labThreadAddr.Caption := inttostr( integer(@MyThread));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
labThreadPvparam.Caption := inttostr(integer(ppi));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
end;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)

WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// du qu CONTEXT jie gou , zhu yi CONTEXT jie gou shi he CPU you guan de , wo zhe li ce shi shi , gong zuo zai intel de CPU shang
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
procedure TForm1.btnRContextClick(Sender: TObject);
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
var
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
con : _CONTEXT;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
begin
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// chu shi hua jie gou
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
con.ContextFlags := CONTEXT_FULL;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// du qu
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
GetThreadContext(MyThreadHad,con);
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// xian shi zai chuang ti de listbox shang
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
with lbxContextInfo.Items do
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
begin
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
// Clear;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('------------CONTEXT--------------');
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('');
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('CONTEXT_DEBUG_REGISTERS-----');
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('dr0:'+#9+IntToStr(con.Dr0));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('dr1:'+#9+IntToStr(con.Dr1));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('dr2:'+#9+IntToStr(con.Dr2));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('dr3:'+#9+IntToStr(con.Dr3));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('dr6:'+#9+IntToStr(con.Dr6));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('dr7:'+#9+IntToStr(con.Dr7));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
add('CONTEXT_SEGMENTS---------');
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('segGs:'+#9+inttostr(con.SegGs));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('segFs:'+#9+inttostr(con.Segfs));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('segEs:'+#9+inttostr(con.Seges));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('segDs:'+#9+inttostr(con.Segds));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('CONTEXT_INTEGER.---------');
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('edi: '+#9+IntToStr(con.Edi));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('esi: '+#9+IntToStr(con.Esi));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('ebx: '+#9+IntToStr(con.Ebx));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('edx: '+#9+IntToStr(con.Edx));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('ecx: '+#9+IntToStr(con.Ecx));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('eax: '+#9+IntToStr(con.Eax));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('CONTEXT_CONTROL----------');
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('Ebp: '+#9+IntToStr(con.Ebp));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('Eip: '+#9+IntToStr(con.Eip));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('segcs: '+#9+IntToStr(con.SegCs));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('EFlags: '+#9+IntToStr(con.EFlags));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('Esp: '+#9+IntToStr(con.Esp));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
Add('SegSs: '+#9+IntToStr(con.SegSs));
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
end;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)

WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)
end;
WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)

WIN32下DELPHI中的多线程【变量存储】(三)

  ba shang mian dai ma zheng li zhi hou , tian jia dao ni de cheng xu zhong , ni ke yi fa xian ( ru guo ye shi intel de CPU), na me ni ke yi cong Eax ji cun qi du qu dao xian cheng han shu de di zhi , cong Ebx zhong du qu dao chuan di gei xian cheng han shu de shen shu di zhi 。
  zai DELPHI zhong de TThread dui xiang de gou zao han shu zhong , ni ke yi kan dao zhe duan dai ma
 FHandle := BeginThread(nil, 0, @ThreadProc, Pointer(Self), CREATE_SUSPENDED, FThreadID);
 zai guan cha BeginThread de shi xian , ni hui fa xian TThread de tiao yong CreateThread shi , jiang Pointer(Self), ye jiu shi TThread dui xiang ben shen dang zuo xian cheng han shu de shen shu chuan di guo qu , huan yan zhi , ni zai TThread de pai sheng lei zhong ding yi de bian liang , dui yu yi ge xian cheng er yan , jiang cun chu zai zhe ge xian cheng dan du de dui zhan zhong , er ta zai dui zhan de di zhi cun chu zai xian cheng de shang xia wen jie gou zhong 。
  ke yi zuo yi ge jian dan de shi yan , jiang yi ge xian cheng sheng cheng duo ci , ni ke yi fa xian cun chu zai xian cheng dui xiang nei bu de bian liang jiang hu bu ying xiang 。
  shuo dao zhe li , bi xu tan lun yi ge wen ti , xiao lv de wen ti , wo zai yi ben shu shang zeng jing kan dao guo zhe yang yi duan hua “ you yu fang wen xian cheng dui xiang zhong de shu ju bi fang wen xian cheng ju bu bian liang yao kuai 10 bei , yin ci , ni ying dang jin ke neng di ba xian cheng zhuan yong de xin xi bao cun zai xian cheng dui xiang zhong 。” dui ci , wo yi zhi mei you te bie li jie 。 ru guo yi ding yao xiang xin zhe ju hua , na wo hui zhe me li jie , jiu shi cun chu zai xian cheng dui xiang zhong de bian liang yin wei shang xia wen jie gou ji lu le ta de di zhi deng yuan yin , suo yi ta geng kuai 。 jin xin shu bu ru wu shu , wo huan zai si kao , bu guo hao zai zhe zhong su du de ying xiang dui yu tong chang de shi yong er yan ying xiang bu da 。
 3、 zai DELPHI zhong , yong Object Pascal de guan jian zi threadvar lai sheng ming bian liang , yi li yong cao zuo xi tong ji de xian cheng ju bu cun chu 。
  zai qian mian wo men le jie dao : sui ran dui yu ju bu bian liang , zai mei ge xian cheng zhong dou yi ge fu ben , ran er ying yong cheng xu de quan ju bian liang shi bei suo you xian cheng suo gong xiang de 。 dang duo ge xian cheng dui zhe ge quan ju bian liang jin xing fang wen shi , jiang ke neng chu xian hen duo wei zhi de wen ti ,Win32 ti gong le yi zhong cheng wei xian cheng ju bu cun chu de fang shi , ta neng shi ni zai di yi ge yun xing de xian cheng zhong chuang jian yi ge quan ju bian liang de kao bei 。Delphi li yong guan jian zi threadvar feng zhuang ci gong neng 。 zai threadvar guan jian zi xia ni ke yi sheng ming ren he ju bu cun chu de bian liang 。
 4、 quan ju bian liang , duo xian cheng zui rang ren tou teng de di fang jiu shi quan ju bian liang le , hao de tong bu fang shi jiang jue ding ni gao xiao 、 an quan de fang wen quan ju bian liang , sui ran shang shu de threadvar shi jie jue quan ju bian liang xian cheng ju bu cun chu de yi ge ban fa , dan zai wo shi ji de bian ma gong zuo zhong , ji hu hen shao yong ta , ta de ju xian xing tai duo 。 duo xian cheng fang wen quan ju bian liang de fang fa jiang zai xia yi wen zhong xiang xi miao shu 。
 zhu : zhuan zai qing zhu ming chu chu , xie xie !【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
xian cheng zhong de bian liang you yu mei ge xian cheng dou dai biao le yi ge bu tong de zhi xing lu jing , yin ci , zui hao you yi zhong zhi xian yu yi ge xian cheng nei bu shi yong de shu ju , yao shi xian shang shu mu de you yi xia ji zhong fang shi : 1、 ju bu bian liang ( ji yu zhan ), hen jian dan , zai ni de xian cheng han shu zhong ni ding yi de bian liang ji shi ru ci 。 you yu mei ge xian cheng dou zai ge zi de zhan zhong , ge ge xian cheng jiang dou you yi tao ju bu bian liang de fu ben , zhe yang , jiu bu hui xiang hu ying xiang 。 dui yu na xie zhi zai guo cheng huo han shu de sheng cun qi you yi yi de bian liang , ying dang ba ta men sheng ming wei ju bu bian liang 。 2、 cun chu zai xian cheng dui xiang zhong 。 huan ji de CreateThread han shu zhong de lpParameter shen shu ma , ta ke yi jie shou yi ge wu lei xing de zhi zhen 。 jie he ben wen di yi zhang de nei rong , ni ying gai huan ji de , ta bei cun chu zai xian cheng nei gai dui xiang de shang xia wen jie gou zhong , ni ke yi tong guo CONTEXT jie gou zhong de CONTEXT_INTEGER bu fen de ebx lai du qu ta de di zhi 。 xia mian shi yi duan shi li dai ma , yong lai yan shi du qu CONTEXT jie gou , zhe duan dai ma yi ban yong bu dao , dan ta ke yi shuo ming CrateThread han shu zhong de lpParameter bei cun chu de wei zhi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ExpandedBlockStart.gif[/img][/url][url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ContractedBlock.gif[/img][/url]...{ [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/InBlock.gif[/img][/url] zuo zhe :wudi_1982 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/InBlock.gif[/img][/url] lian xi fang shi :wudi_1982@hotmail.com [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/InBlock.gif[/img][/url] zhuan zai qing zhu ming chu chu , ben dai ma wei yan shi dai ma , zhi tie chu le yi xie guan jian bu fen [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ExpandedBlockEnd.gif[/img][/url]} [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]type [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // chuan di gei xian cheng han shu de jie gou he zhi zhen de sheng ming [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Tinfo = record [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] count : integer; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] x : integer; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] y : integer; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Pinfo= ^Tinfo; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]MyThreadHad : THandle;// yi ge quan ju bian liang , yong lai bao cun xian cheng de ju bing [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]// xian cheng han shu [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]function MyThread(info : Pointer):DWORD; stdcall; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] i : integer; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // gen ju chuan di lai xin xi jue ding zai chuang kou de na ge wei zhi shu chu shen me xin xi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] for i := 0 to Pinfo(info)^.count-1 do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Form1.Image1.Canvas.TextOut(Pinfo(info)^.x,Pinfo(info)^.y,inttostr(i)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] //FreeMem(info); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Result := 0; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]// chuang jian yi ge xian cheng [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ppi : Pinfo; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] MyThreadId : DWORD; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // fen pei kong jian bing fu chu zhi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ppi :=AllocMem(sizeof(tinfo)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ppi^.count := 1000000; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ppi^.x := 10; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ppi^.y := 10; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // chuang jian [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] MyThreadHad := CreateThread(nil,0,@MyThread,ppi,CREATE_SUSPENDED,MyThreadId); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // zai chuang ti shang xian shi xian cheng han shu de di zhi he chuan di gei ta de shen shu de di zhi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] labThreadAddr.Caption := inttostr( integer(@MyThread)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] labThreadPvparam.Caption := inttostr(integer(ppi)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]// du qu CONTEXT jie gou , zhu yi CONTEXT jie gou shi he CPU you guan de , wo zhe li ce shi shi , gong zuo zai intel de CPU shang [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure TForm1.btnRContextClick(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] con : _CONTEXT; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // chu shi hua jie gou [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] con.ContextFlags := CONTEXT_FULL; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // du qu [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] GetThreadContext(MyThreadHad,con); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // xian shi zai chuang ti de listbox shang [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] with lbxContextInfo.Items do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // Clear; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('------------CONTEXT--------------'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add(''); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('CONTEXT_DEBUG_REGISTERS-----'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('dr0:'+#9+IntToStr(con.Dr0)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('dr1:'+#9+IntToStr(con.Dr1)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('dr2:'+#9+IntToStr(con.Dr2)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('dr3:'+#9+IntToStr(con.Dr3)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('dr6:'+#9+IntToStr(con.Dr6)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('dr7:'+#9+IntToStr(con.Dr7)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] add('CONTEXT_SEGMENTS---------'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('segGs:'+#9+inttostr(con.SegGs)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('segFs:'+#9+inttostr(con.Segfs)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('segEs:'+#9+inttostr(con.Seges)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('segDs:'+#9+inttostr(con.Segds)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('CONTEXT_INTEGER.---------'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('edi: '+#9+IntToStr(con.Edi)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('esi: '+#9+IntToStr(con.Esi)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('ebx: '+#9+IntToStr(con.Ebx)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('edx: '+#9+IntToStr(con.Edx)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('ecx: '+#9+IntToStr(con.Ecx)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('eax: '+#9+IntToStr(con.Eax)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('CONTEXT_CONTROL----------'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('Ebp: '+#9+IntToStr(con.Ebp)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('Eip: '+#9+IntToStr(con.Eip)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('segcs: '+#9+IntToStr(con.SegCs)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('EFlags: '+#9+IntToStr(con.EFlags)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('Esp: '+#9+IntToStr(con.Esp)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('SegSs: '+#9+IntToStr(con.SegSs)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_566836.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ba shang mian dai ma zheng li zhi hou , tian jia dao ni de cheng xu zhong , ni ke yi fa xian ( ru guo ye shi intel de CPU), na me ni ke yi cong Eax ji cun qi du qu dao xian cheng han shu de di zhi , cong Ebx zhong du qu dao chuan di gei xian cheng han shu de shen shu di zhi 。 zai DELPHI zhong de TThread dui xiang de gou zao han shu zhong , ni ke yi kan dao zhe duan dai ma FHandle := BeginThread(nil, 0, @ThreadProc, Pointer(Self), CREATE_SUSPENDED, FThreadID); zai guan cha BeginThread de shi xian , ni hui fa xian TThread de tiao yong CreateThread shi , jiang Pointer(Self), ye jiu shi TThread dui xiang ben shen dang zuo xian cheng han shu de shen shu chuan di guo qu , huan yan zhi , ni zai TThread de pai sheng lei zhong ding yi de bian liang , dui yu yi ge xian cheng er yan , jiang cun chu zai zhe ge xian cheng dan du de dui zhan zhong , er ta zai dui zhan de di zhi cun chu zai xian cheng de shang xia wen jie gou zhong 。 ke yi zuo yi ge jian dan de shi yan , jiang yi ge xian cheng sheng cheng duo ci , ni ke yi fa xian cun chu zai xian cheng dui xiang nei bu de bian liang jiang hu bu ying xiang 。 shuo dao zhe li , bi xu tan lun yi ge wen ti , xiao lv de wen ti , wo zai yi ben shu shang zeng jing kan dao guo zhe yang yi duan hua “ you yu fang wen xian cheng dui xiang zhong de shu ju bi fang wen xian cheng ju bu bian liang yao kuai 10 bei , yin ci , ni ying dang jin ke neng di ba xian cheng zhuan yong de xin xi bao cun zai xian cheng dui xiang zhong 。” dui ci , wo yi zhi mei you te bie li jie 。 ru guo yi ding yao xiang xin zhe ju hua , na wo hui zhe me li jie , jiu shi cun chu zai xian cheng dui xiang zhong de bian liang yin wei shang xia wen jie gou ji lu le ta de di zhi deng yuan yin , suo yi ta geng kuai 。 jin xin shu bu ru wu shu , wo huan zai si kao , bu guo hao zai zhe zhong su du de ying xiang dui yu tong chang de shi yong er yan ying xiang bu da 。 3、 zai DELPHI zhong , yong Object Pascal de guan jian zi threadvar lai sheng ming bian liang , yi li yong cao zuo xi tong ji de xian cheng ju bu cun chu 。 zai qian mian wo men le jie dao : sui ran dui yu ju bu bian liang , zai mei ge xian cheng zhong dou yi ge fu ben , ran er ying yong cheng xu de quan ju bian liang shi bei suo you xian cheng suo gong xiang de 。 dang duo ge xian cheng dui zhe ge quan ju bian liang jin xing fang wen shi , jiang ke neng chu xian hen duo wei zhi de wen ti ,Win32 ti gong le yi zhong cheng wei xian cheng ju bu cun chu de fang shi , ta neng shi ni zai di yi ge yun xing de xian cheng zhong chuang jian yi ge quan ju bian liang de kao bei 。Delphi li yong guan jian zi threadvar feng zhuang ci gong neng 。 zai threadvar guan jian zi xia ni ke yi sheng ming ren he ju bu cun chu de bian liang 。 4、 quan ju bian liang , duo xian cheng zui rang ren tou teng de di fang jiu shi quan ju bian liang le , hao de tong bu fang shi jiang jue ding ni gao xiao 、 an quan de fang wen quan ju bian liang , sui ran shang shu de threadvar shi jie jue quan ju bian liang xian cheng ju bu cun chu de yi ge ban fa , dan zai wo shi ji de bian ma gong zuo zhong , ji hu hen shao yong ta , ta de ju xian xing tai duo 。 duo xian cheng fang wen quan ju bian liang de fang fa jiang zai xia yi wen zhong xiang xi miao shu 。 zhu : zhuan zai qing zhu ming chu chu , xie xie !
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚秀气模特裴裴(8)
时尚秀气模特裴裴(7)
时尚秀气模特裴裴(6)
时尚秀气模特裴裴(5)
白墙黑瓦
广州东郊[原创]
八美至丹巴的东谷天然盆景
不一样的
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有