| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> delphi >> DELPHI zhong shi yong RTTI

DELPHI zhong shi yong RTTI

2006-09-16 05:50:34 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【DELPHI中使用RTTI】的拼音翻译版
 yun xing qi lei xing xin xi (RTTI) shi yi zhong yu yan te zheng , neng shi ying yong cheng xu zai yun xing shi de dao guan yu dui xiang de xin xi 。RTTI shi Delphi de zu jian neng gou rong he dao IDE zhong de guan jian 。 ta zai IDE zhong bu jin jin shi yi ge chun xue shu de guo cheng 。
  you yu dui xiang dou shi cong TObject ji cheng xia lai de , yin ci , dui xiang dou bao han yi ge zhi xiang ta men de RTTI de zhi zhen yi ji ji ge nei jian de fang fa 。 xia mian de biao lie chu le TObject de yi xie fang fa , yong zhe xie fang fa neng huo de mou ge dui xiang shi li de xin xi 。
 
 
  han shu
  fan hui lei xing
  fan hui zhi
 
 
  ClassName( )
  string
  dui xiang de lei ming
 
 
  ClassType()
  boolean
  dui xiang de lei xing
 
 
  InheritsFrom
  boolean
  pan duan dui xiang shi fou ji cheng yu yi ge zhi ding de lei
 
 
  ClassParent()
  TClass
  dui xiang de zu xian lei xing
 
 
  Instancesize()
  word
  dui xiang shi li de chang du ( zi jie shu )
 
 
  ClassInfo()
  Pointer
  zhi xiang RTTI de zhi zhen
 
 
 di yi bu fen : guan yu as he is
  Object Pascal ti gong le liang ge yun suan fu as he is, yong ta men tong guo RTTI neng dui dui xiang jin xing bi jiao he qiang zhi lei xing zhuan huan 。
  guan jian zi as shi lei xing zhuan huan de yi zhong xin de xing shi 。 ta neng ba yi ge ji ceng de dui xiang qiang zhi lei xing zhuan huan cheng ta de pai sheng lei , ru guo zhuan huan bu he fa jiu chan sheng yi ge yi chang 。 jia ding you yi ge guo cheng , xiang rang ta neng gou chuan di ren he lei xing de dui xiang , ta ying gai zhe yang ding yi :
  Procedure Foo(AnObject :Tobject);
  zai zhe ge guo cheng ru guo yao dui AnObject jin xing cao zuo , yao ba ta zhuan huan wei yi ge pai sheng dui xiang 。 jia ding ba AnObject kan cheng shi yi ge TEdit pai sheng lei xing , bing xiang yao gai bian ta suo bao han de wen ben , yong xia lie dai ma : (AnObject as Tedit).text := 'wudi_1982';
  neng yong bi jiao yun suan fu lai pan duan liang ge dui xiang shi fou shi xiang jian rong de lei xing , yong is yun suan fu ba yi ge wei zhi de dui xiang he yi ge yi zhi lei xing huo shi li jin xing bi jiao , que ding zhe ge wei zhi dui xiang de shu xing he xing wei 。 li ru , zai dui (AnObject jin xing qiang zhi lei xing zhuan huan qian , que ding (AnObject he TEdit shi fou zhi zhen jian rong :
  if (AnObject is Tedit) then
  Tedit(AnObjject).text := 'wudi_1982';
  zhu yi zai zhe ge li zi zhong bu yao zai shi yong as jin xing qiang zhi lei xing zhuan huan , zhe shi yin wei ta yao da liang shi yong RTTI, ling wai huan yin wei , zai di yi xing yi jing pan duan Foo jiu shi TEdit, ke yi tong guo zai di 2 xing jin xing zhi zhen zhuan huan lai you hua 。
  zhe liang ge cao zuo fu zui dian xing de ying yong wo xiang ying gai shi zai cheng xu xu yao de bu fen qing kong chuang ti shang suo you edit de text shu xing
DELPHI中使用RTTI
procedure TForm1.ClearEdit(Acontrl: TWinControl);
DELPHI中使用RTTI
var
DELPHI中使用RTTI
i : integer;
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
for i := 0 to Acontrl.ControlCount-1 do
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
if Acontrl.Controls[i] is TEdit then
DELPHI中使用RTTI
((Acontrl.Controls[i]) as TEdit).Text := '';
DELPHI中使用RTTI
if Acontrl.Controls[i] is TCustomControl then
DELPHI中使用RTTI
ClearEdit( (Acontrl.Controls[i] as TCustomControl))
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
end;
 di er bu fen :RTTI
  shang wen zhong yi jing duo ci ti dao le RTTI, dan hao xiang bing mei you kan dao RTTI chu xian 。 na me RTTI shi ru he biao xian zi ji de ne ? ni jiang fa xian , RTTI zhi shao zai liang ge di fang dui ni you yong 。 di yi ge di fang shi DELPHI de IDE, zhe zai qian mian yi ti dao guo 。 tong guo RTTI,IDE jiu hui zhi dao ni zheng zai shi yong de dui xiang he zu jian de ren he shi qing 。 shi ji shang , bu zhi shi RTTI, dan wei le zhe ge tao lun , wo men zhi tan RTTI fang mian 。 qi shi shang mian de as,is cao zuo dou jian jie de shi yong le RTTI。
  huan shi yong ge li zi lai yan shi ba 。 zai guan kan ci li zi zhi shi , jian yi ni kan kan typinfo.pas zhong de nei rong (DELPHI an zhuang mu lu xia \source\rtl\common\TypInfo.pas);
  xia mian de li zi zhu yao fen wei liang bu fen , jie mian shang ban bu fen , zhu yao yan shi tong guo rtti lai xian shi yong hu xuan ze lei xing de xin xi 。( you 3 ge TListBox)。
  xia mian de bu fen zhu yao tong guo RTTI lai wan cheng tong guo pei zhi xin xi dui kong jian jin xing shu xing de fu zhi cao zuo , zhe li jiang yan shi wen ben lei xing he shi jian lei xing de fu zhi 。
  chuang ti wen jian ru xia : dai ma ru xia :
DELPHI中使用RTTI
object Form1: TForm1
DELPHI中使用RTTI
Left = 150
DELPHI中使用RTTI
Top = 161
DELPHI中使用RTTI
Width = 639
DELPHI中使用RTTI
Height = 372
DELPHI中使用RTTI
Caption = 'Form1'
DELPHI中使用RTTI
Color = clBtnFace
DELPHI中使用RTTI
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
DELPHI中使用RTTI
Font.Color = clWindowText
DELPHI中使用RTTI
Font.Height = -11
DELPHI中使用RTTI
Font.Name = 'Tahoma'
DELPHI中使用RTTI
Font.Style = []
DELPHI中使用RTTI
OldCreateOrder = False
DELPHI中使用RTTI
OnCreate = FormCreate
DELPHI中使用RTTI
PixelsPerInch = 96
DELPHI中使用RTTI
TextHeight = 13
DELPHI中使用RTTI
object Panel1: TPanel
DELPHI中使用RTTI
Left = 0
DELPHI中使用RTTI
Top = 0
DELPHI中使用RTTI
Width = 631
DELPHI中使用RTTI
Height = 185
DELPHI中使用RTTI
Align = alTop
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 0
DELPHI中使用RTTI
object GroupBox1: TGroupBox
DELPHI中使用RTTI
Left = 1
DELPHI中使用RTTI
Top = 1
DELPHI中使用RTTI
Width = 185
DELPHI中使用RTTI
Height = 183
DELPHI中使用RTTI
Align = alLeft
DELPHI中使用RTTI
Caption = ' zai zhe li xuan ze yao cha kan lei xing de xin xi '
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 0
DELPHI中使用RTTI
object ListBox1: TListBox
DELPHI中使用RTTI
Left = 2
DELPHI中使用RTTI
Top = 15
DELPHI中使用RTTI
Width = 181
DELPHI中使用RTTI
Height = 166
DELPHI中使用RTTI
Align = alClient
DELPHI中使用RTTI
ItemHeight = 13
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 0
DELPHI中使用RTTI
OnClick = ListBox1Click
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object GroupBox2: TGroupBox
DELPHI中使用RTTI
Left = 368
DELPHI中使用RTTI
Top = 1
DELPHI中使用RTTI
Width = 262
DELPHI中使用RTTI
Height = 183
DELPHI中使用RTTI
Align = alRight
DELPHI中使用RTTI
Caption = ' shu xing xin xi '
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 1
DELPHI中使用RTTI
object ListBox3: TListBox
DELPHI中使用RTTI
Left = 2
DELPHI中使用RTTI
Top = 15
DELPHI中使用RTTI
Width = 258
DELPHI中使用RTTI
Height = 166
DELPHI中使用RTTI
Align = alClient
DELPHI中使用RTTI
ItemHeight = 13
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 0
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object GroupBox3: TGroupBox
DELPHI中使用RTTI
Left = 186
DELPHI中使用RTTI
Top = 1
DELPHI中使用RTTI
Width = 182
DELPHI中使用RTTI
Height = 183
DELPHI中使用RTTI
Align = alClient
DELPHI中使用RTTI
Caption = ' ji ben xin xi '
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 2
DELPHI中使用RTTI
object ListBox2: TListBox
DELPHI中使用RTTI
Left = 2
DELPHI中使用RTTI
Top = 15
DELPHI中使用RTTI
Width = 178
DELPHI中使用RTTI
Height = 166
DELPHI中使用RTTI
Align = alClient
DELPHI中使用RTTI
ItemHeight = 13
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 0
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object TPanel
DELPHI中使用RTTI
Left = 0
DELPHI中使用RTTI
Top = 185
DELPHI中使用RTTI
Width = 631
DELPHI中使用RTTI
Height = 157
DELPHI中使用RTTI
Align = alClient
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 1
DELPHI中使用RTTI
object Panel2: TPanel
DELPHI中使用RTTI
Left = 1
DELPHI中使用RTTI
Top = 1
DELPHI中使用RTTI
Width = 230
DELPHI中使用RTTI
Height = 155
DELPHI中使用RTTI
Align = alLeft
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 0
DELPHI中使用RTTI
object Label2: TLabel
DELPHI中使用RTTI
Left = 10
DELPHI中使用RTTI
Top = 8
DELPHI中使用RTTI
Width = 84
DELPHI中使用RTTI
Height = 13
DELPHI中使用RTTI
Caption = ' yao xiu gai de kong jian ming '
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object Label3: TLabel
DELPHI中使用RTTI
Left = 8
DELPHI中使用RTTI
Top = 32
DELPHI中使用RTTI
Width = 72
DELPHI中使用RTTI
Height = 13
DELPHI中使用RTTI
Caption = ' xiu gai de shu xing ming '
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object Label4: TLabel
DELPHI中使用RTTI
Left = 8
DELPHI中使用RTTI
Top = 64
DELPHI中使用RTTI
Width = 72
DELPHI中使用RTTI
Height = 13
DELPHI中使用RTTI
Caption = ' jiang shu xing xiu gai wei '
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object edComName: TEdit
DELPHI中使用RTTI
Left = 104
DELPHI中使用RTTI
Top = 5
DELPHI中使用RTTI
Width = 78
DELPHI中使用RTTI
Height = 21
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 0
DELPHI中使用RTTI
Text = 'label1'
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object edPproName: TEdit
DELPHI中使用RTTI
Left = 104
DELPHI中使用RTTI
Top = 32
DELPHI中使用RTTI
Width = 81
DELPHI中使用RTTI
Height = 21
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 1
DELPHI中使用RTTI
Text = 'caption'
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object edValue: TEdit
DELPHI中使用RTTI
Left = 104
DELPHI中使用RTTI
Top = 56
DELPHI中使用RTTI
Width = 81
DELPHI中使用RTTI
Height = 21
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 2
DELPHI中使用RTTI
Text = '12345'
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object btnInit: TButton
DELPHI中使用RTTI
Left = 8
DELPHI中使用RTTI
Top = 104
DELPHI中使用RTTI
Width = 75
DELPHI中使用RTTI
Height = 25
DELPHI中使用RTTI
Caption = ' chu shi hua '
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 3
DELPHI中使用RTTI
OnClick = btnInitClick
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object btnModify: TButton
DELPHI中使用RTTI
Left = 104
DELPHI中使用RTTI
Top = 104
DELPHI中使用RTTI
Width = 75
DELPHI中使用RTTI
Height = 25
DELPHI中使用RTTI
Caption = ' xiu gai '
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 4
DELPHI中使用RTTI
OnClick = btnModifyClick
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object Panel3: TPanel
DELPHI中使用RTTI
Left = 231
DELPHI中使用RTTI
Top = 1
DELPHI中使用RTTI
Width = 399
DELPHI中使用RTTI
Height = 155
DELPHI中使用RTTI
Align = alClient
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 1
DELPHI中使用RTTI
object GroupBox4: TGroupBox
DELPHI中使用RTTI
Left = 1
DELPHI中使用RTTI
Top = 1
DELPHI中使用RTTI
Width = 397
DELPHI中使用RTTI
Height = 153
DELPHI中使用RTTI
Align = alClient
DELPHI中使用RTTI
Caption = ' bei xiu gai de kong jian '
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 0
DELPHI中使用RTTI
object Label1: TLabel
DELPHI中使用RTTI
Left = 16
DELPHI中使用RTTI
Top = 32
DELPHI中使用RTTI
Width = 28
DELPHI中使用RTTI
Height = 13
DELPHI中使用RTTI
Caption = 'label1'
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
object BitBtn1: TBitBtn
DELPHI中使用RTTI
Left = 8
DELPHI中使用RTTI
Top = 64
DELPHI中使用RTTI
Width = 75
DELPHI中使用RTTI
Height = 25
DELPHI中使用RTTI
Caption = 'BitBtn1'
DELPHI中使用RTTI
TabOrder = 0
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI
end
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
DELPHI中使用RTTI
...{
DELPHI中使用RTTI
zuo zhe :wudi_1982
DELPHI中使用RTTI
lian xi fang shi :wudi_1982@hotmail.com
DELPHI中使用RTTI
zhuan zai qing zhu ming chu chu
DELPHI中使用RTTI
}
DELPHI中使用RTTI
unit main;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
interface
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
uses
DELPHI中使用RTTI
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
Forms,
DELPHI中使用RTTI
Dialogs,typinfo, StdCtrls, ExtCtrls, Buttons;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
type
DELPHI中使用RTTI
InsertCom = record
DELPHI中使用RTTI
Name : string; // yao xiu gai shu xing de zu jian ming
DELPHI中使用RTTI
PproName : string;// yao xiu gai kong jian de shu xing ming
DELPHI中使用RTTI
MethodName :string;// yao xiu gai or tian jia gei kong jian de shi jian ming
DELPHI中使用RTTI
text : string; // shu xing zhi , zhe li xiu gai de shi string lei xing de shu zhi
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
TForm1 = class(TForm)
DELPHI中使用RTTI
Panel1: TPanel;
DELPHI中使用RTTI
GroupBox1: TGroupBox;
DELPHI中使用RTTI
ListBox1: TListBox;
DELPHI中使用RTTI
GroupBox2: TGroupBox;
DELPHI中使用RTTI
GroupBox3: TGroupBox;
DELPHI中使用RTTI
ListBox2: TListBox;
DELPHI中使用RTTI
ListBox3: TListBox;
DELPHI中使用RTTI
Panel2: TPanel;
DELPHI中使用RTTI
edComName: TEdit;
DELPHI中使用RTTI
Label2: TLabel;
DELPHI中使用RTTI
Label3: TLabel;
DELPHI中使用RTTI
edPproName: TEdit;
DELPHI中使用RTTI
Label4: TLabel;
DELPHI中使用RTTI
edValue: TEdit;
DELPHI中使用RTTI
Panel3: TPanel;
DELPHI中使用RTTI
btnInit: TButton;
DELPHI中使用RTTI
btnModify: TButton;
DELPHI中使用RTTI
GroupBox4: TGroupBox;
DELPHI中使用RTTI
Label1: TLabel;
DELPHI中使用RTTI
BitBtn1: TBitBtn;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
procedure FormCreate(Sender: TObject);
DELPHI中使用RTTI
procedure ListBox1Click(Sender: TObject);
DELPHI中使用RTTI
procedure btnInitClick(Sender: TObject);
DELPHI中使用RTTI
procedure btnModifyClick(Sender: TObject);
DELPHI中使用RTTI
private
DELPHI中使用RTTI
TestCom : InsertCom;
DELPHI中使用RTTI
procedure MyClick(Sender : TObject); // gei kong jian tian jia onclick shi jian
DELPHI中使用RTTI
public
DELPHI中使用RTTI
DELPHI中使用RTTI
...{ Public declarations }
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
var
DELPHI中使用RTTI
Form1: TForm1;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
implementation
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
DELPHI中使用RTTI
...{$R *.dfm}
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
function CreateClass(const AClassName : string):TObject;// gen ju ming zi sheng cheng
DELPHI中使用RTTI
var
DELPHI中使用RTTI
tm : TObject;
DELPHI中使用RTTI
t : TFormClass;
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
t := TFormClass(FindClass(AClassName));
DELPHI中使用RTTI
tm := t.Create(nil);
DELPHI中使用RTTI
Result := tm;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
procedure GetBaseClassInfo(AClass : TObject;AStrings : TStrings); // huo
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
de lei xing de ji ben xin xi
DELPHI中使用RTTI
var
DELPHI中使用RTTI
classTypeInfo : PTypeInfo;
DELPHI中使用RTTI
ClassDataInfo : PTypeData;
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
classTypeInfo := AClass.ClassInfo;
DELPHI中使用RTTI
ClassDataInfo := GetTypeData(classTypeInfo);
DELPHI中使用RTTI
with AStrings do
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
Add(Format('name is :%s',[classTypeInfo.Name]));
DELPHI中使用RTTI
Add(format('type kind is :%s',[GetEnumName(TypeInfo
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
(TTypeKind),integer(classTypeInfo.Kind))]));
DELPHI中使用RTTI
Add(Format('in : %s',[ClassDataInfo.UnitName]));
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
procedure GetBaseClassPro(AClass : TObject;Astrings : TStrings); // huo
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
de shu xing xin xi
DELPHI中使用RTTI
var
DELPHI中使用RTTI
NumPro : integer; // yong lai ji lu shi jian shu xing de ge shu
DELPHI中使用RTTI
Pplst : PPropList; // cun fang shu xing lie biao
DELPHI中使用RTTI
Classtypeinfo : PTypeInfo;
DELPHI中使用RTTI
classDataInfo: PTypeData;
DELPHI中使用RTTI
i : integer;
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
Classtypeinfo := AClass.ClassInfo;
DELPHI中使用RTTI
classDataInfo := GetTypeData(Classtypeinfo);
DELPHI中使用RTTI
if classDataInfo.PropCount <> 0 then
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
// fen pei kong jian
DELPHI中使用RTTI
GetMem(Pplst,sizeof(PpropInfo)*classDataInfo.PropCount);
DELPHI中使用RTTI
try
DELPHI中使用RTTI
// huo de shu xing xin xi dao pplst
DELPHI中使用RTTI
GetPropInfos(AClass.ClassInfo,Pplst);
DELPHI中使用RTTI
for I := 0 to classDataInfo.PropCount - 1 do
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
if Pplst[i]^.PropType^.Kind <> tkMethod then
DELPHI中使用RTTI
// zhe li guo lv diao le shi jian shu xing
DELPHI中使用RTTI
Astrings.Add(Format('%s:%s',[Pplst[i]^.Name,Pplst[i]
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
^.PropType^.Name]));
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
// huo de shi jian shu xing
DELPHI中使用RTTI
NumPro := GetPropList(AClass.ClassInfo,[tkMethod],Pplst);
DELPHI中使用RTTI
if NumPro <> 0 then
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
// gei lie biao tian jia yi xie biao zhi
DELPHI中使用RTTI
Astrings.Add('');
DELPHI中使用RTTI
Astrings.Add('-----------EVENT-----------');
DELPHI中使用RTTI
Astrings.Add('');
DELPHI中使用RTTI
for i := 0 to NumPro - 1 do // huo de shi jian shu xing de lie biao
DELPHI中使用RTTI
Astrings.Add(Format('%s:%s',[Pplst[i]^.Name,Pplst[i]
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
^.PropType^.Name]));
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
finally
DELPHI中使用RTTI
FreeMem(Pplst,sizeof(PpropInfo)*classDataInfo.PropCount);
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
procedure TForm1.btnInitClick(Sender: TObject);
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
// xiu gai label1 de caption shu xing wei 12345
DELPHI中使用RTTI
TestCom.Name := edComName.Text;
DELPHI中使用RTTI
TestCom.PproName := edPproName.Text;
DELPHI中使用RTTI
TestCom.text := edValue.Text;
DELPHI中使用RTTI
TestCom.MethodName := 'OnClick';
DELPHI中使用RTTI
btnModify.Enabled := true;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
procedure TForm1.btnModifyClick(Sender: TObject);
DELPHI中使用RTTI
var
DELPHI中使用RTTI
pp : PPropInfo;
DELPHI中使用RTTI
obj : TComponent;
DELPHI中使用RTTI
a : TMethod;
DELPHI中使用RTTI
tm : TNotifyEvent;
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
obj := FindComponent(TestCom.Name);// tong guo ming zi cha zhao ci kong jian
DELPHI中使用RTTI
if not Assigned(obj) then exit; // ru guo mei you ze tui chu
DELPHI中使用RTTI
// tong guo getPropInfo huo de zhi ding kong jian de shu xing xin xi , zhu yi , zhe li zhi neng huo de na xie gong kai
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
le de shu xing
DELPHI中使用RTTI
pp := GetPropInfo(obj.ClassInfo,TestCom.PproName);
DELPHI中使用RTTI
if Assigned(pp) then
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
// gen ju kind pan duan lei xing shi fou wei string lei xing
DELPHI中使用RTTI
case pp^.PropType^.Kind of
DELPHI中使用RTTI
// zhe li shi yong setStrProp lai wei string lei xing de shu xing fu zhi , dui qi lai lei xing de fu zhi
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
, qing shen kao TypInfo.pas
DELPHI中使用RTTI
tkString,tkLString,tkWString : SetStrProp
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
(obj,TestCom.PproName,TestCom.text);
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
// gei yao xiu gai de kong jian tian jia onClick shi jian ,
DELPHI中使用RTTI
pp := GetPropInfo(obj.ClassInfo,TestCom.MethodName);
DELPHI中使用RTTI
if Assigned(pp) then
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
if pp^.PropType^.Kind = tkMethod then
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
tm := MyClick;
DELPHI中使用RTTI
//Tmethod de code wei han shu di zhi , ni ye ke yi tong guo MethodAddress fang fa huo de
DELPHI中使用RTTI
a.Code := @tm;
DELPHI中使用RTTI
a.Data := Self;
DELPHI中使用RTTI
// dui shi jian fu zhi
DELPHI中使用RTTI
SetMethodProp(obj,TestCom.MethodName,a);
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
btnModify.Enabled := false;
DELPHI中使用RTTI
// gei listbox1 tian jia yi xie lei xing de lei ming
DELPHI中使用RTTI
with ListBox1.Items do
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
Add('TApplication');
DELPHI中使用RTTI
Add('TEdit');
DELPHI中使用RTTI
Add('TButton');
DELPHI中使用RTTI
Add('Tmemo');
DELPHI中使用RTTI
Add('TForm');
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
DELPHI中使用RTTI
var
DELPHI中使用RTTI
t : TObject;
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
// dang zai lei xing lie biao zhong xuan ze yi ge lei xing bing yong shu biao dan ji hou , fen bie de dao ta de shu xing xin xi he
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
ji ben xin xi
DELPHI中使用RTTI
ListBox2.Clear;
DELPHI中使用RTTI
ListBox3.Clear;
DELPHI中使用RTTI
t := CreateClass(ListBox1.Items[ListBox1.ItemIndex]);
DELPHI中使用RTTI
try
DELPHI中使用RTTI
GetBaseClassInfo(t,ListBox2.Items);
DELPHI中使用RTTI
GetBaseClassPro(t,ListBox3.Items);
DELPHI中使用RTTI
finally
DELPHI中使用RTTI
t.Free;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
procedure TForm1.MyClick(Sender: TObject);
DELPHI中使用RTTI
begin
DELPHI中使用RTTI
// gei zhi ding kong jian tian jia de yi ge fang fa
DELPHI中使用RTTI
ShowMessage('wudi_1982');
DELPHI中使用RTTI
end;
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
initialization
DELPHI中使用RTTI
// chu shi hua de shi hou zhu ce
DELPHI中使用RTTI
RegisterClasses([TApplication,TButton,TEdit,TMemo,TForm]);
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI
end.
DELPHI中使用RTTI

DELPHI中使用RTTI

  zhu : shi li cheng xu zai winxp+D7 yi ji turbo delphi+winxp xia ce shi tong guo 。Borland wen dang zhong bu bao han jiang lai ye xu hui you ban ben bian hua de gong neng 。 dang shi yong ru RTTI deng wu wen dang shuo ming de gong neng shi , jiu bu neng bao zheng ni de cheng xu ke yi wan quan yi zhi dao Delphi de wei lai ban ben 。 zhuan zai qing zhu ming chu chu !
 cheng xu xiao guo tu ru xia :
DELPHI中使用RTTI

  bian yi 、 yun xing cheng xu , ni ke yi tong guo dian ji zuo shang jiao lie biao kuang zhong de lei xing , huo de ta men de xin xi 。 er zai chuang ti de xia bu , zhu yao yan shi le tong guo du qu pei zhi xin xi lai dui kong jian de shu xing fu zhi ( li cheng zhong de pei zhi xin xi shi tong guo edit shu ru de , ke yi zai shi ji yun yong zhong gai cheng cong pei zhi wen jian du qu )。 dang shi yong xia ban bu fen gong neng shi , zai mo ren qing kuang xia , dian ji chu shi hua an niu , ran hou dian ji xiu gai , ni hui fa xian label1 de caption bian cheng le 12345, bing zai zai shu biao dian ji de shi hou hui tan chu yi ge dui hua kuang , ni ke yi chang shi ba di yi ge edit de nei rong gai cheng bitbtn1 shi shi 。【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
yun xing qi lei xing xin xi (RTTI) shi yi zhong yu yan te zheng , neng shi ying yong cheng xu zai yun xing shi de dao guan yu dui xiang de xin xi 。RTTI shi Delphi de zu jian neng gou rong he dao IDE zhong de guan jian 。 ta zai IDE zhong bu jin jin shi yi ge chun xue shu de guo cheng 。 you yu dui xiang dou shi cong TObject ji cheng xia lai de , yin ci , dui xiang dou bao han yi ge zhi xiang ta men de RTTI de zhi zhen yi ji ji ge nei jian de fang fa 。 xia mian de biao lie chu le TObject de yi xie fang fa , yong zhe xie fang fa neng huo de mou ge dui xiang shi li de xin xi 。 han shu fan hui lei xing fan hui zhi ClassName( ) string dui xiang de lei ming ClassType() boolean dui xiang de lei xing InheritsFrom boolean pan duan dui xiang shi fou ji cheng yu yi ge zhi ding de lei ClassParent() TClass dui xiang de zu xian lei xing Instancesize() word dui xiang shi li de chang du ( zi jie shu ) ClassInfo() Pointer zhi xiang RTTI de zhi zhen di yi bu fen : guan yu as he is Object Pascal ti gong le liang ge yun suan fu as he is, yong ta men tong guo RTTI neng dui dui xiang jin xing bi jiao he qiang zhi lei xing zhuan huan 。 guan jian zi as shi lei xing zhuan huan de yi zhong xin de xing shi 。 ta neng ba yi ge ji ceng de dui xiang qiang zhi lei xing zhuan huan cheng ta de pai sheng lei , ru guo zhuan huan bu he fa jiu chan sheng yi ge yi chang 。 jia ding you yi ge guo cheng , xiang rang ta neng gou chuan di ren he lei xing de dui xiang , ta ying gai zhe yang ding yi : Procedure Foo(AnObject :Tobject); zai zhe ge guo cheng ru guo yao dui AnObject jin xing cao zuo , yao ba ta zhuan huan wei yi ge pai sheng dui xiang 。 jia ding ba AnObject kan cheng shi yi ge TEdit pai sheng lei xing , bing xiang yao gai bian ta suo bao han de wen ben , yong xia lie dai ma : (AnObject as Tedit).text := 'wudi_1982'; neng yong bi jiao yun suan fu lai pan duan liang ge dui xiang shi fou shi xiang jian rong de lei xing , yong is yun suan fu ba yi ge wei zhi de dui xiang he yi ge yi zhi lei xing huo shi li jin xing bi jiao , que ding zhe ge wei zhi dui xiang de shu xing he xing wei 。 li ru , zai dui (AnObject jin xing qiang zhi lei xing zhuan huan qian , que ding (AnObject he TEdit shi fou zhi zhen jian rong : if (AnObject is Tedit) then Tedit(AnObjject).text := 'wudi_1982'; zhu yi zai zhe ge li zi zhong bu yao zai shi yong as jin xing qiang zhi lei xing zhuan huan , zhe shi yin wei ta yao da liang shi yong RTTI, ling wai huan yin wei , zai di yi xing yi jing pan duan Foo jiu shi TEdit, ke yi tong guo zai di 2 xing jin xing zhi zhen zhuan huan lai you hua 。 zhe liang ge cao zuo fu zui dian xing de ying yong wo xiang ying gai shi zai cheng xu xu yao de bu fen qing kong chuang ti shang suo you edit de text shu xing [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure TForm1.ClearEdit(Acontrl: TWinControl); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]i : integer; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] for i := 0 to Acontrl.ControlCount-1 do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] if Acontrl.Controls[i] is TEdit then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ((Acontrl.Controls[i]) as TEdit).Text := ''; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] if Acontrl.Controls[i] is TCustomControl then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ClearEdit( (Acontrl.Controls[i] as TCustomControl)) [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; di er bu fen :RTTI shang wen zhong yi jing duo ci ti dao le RTTI, dan hao xiang bing mei you kan dao RTTI chu xian 。 na me RTTI shi ru he biao xian zi ji de ne ? ni jiang fa xian , RTTI zhi shao zai liang ge di fang dui ni you yong 。 di yi ge di fang shi DELPHI de IDE, zhe zai qian mian yi ti dao guo 。 tong guo RTTI,IDE jiu hui zhi dao ni zheng zai shi yong de dui xiang he zu jian de ren he shi qing 。 shi ji shang , bu zhi shi RTTI, dan wei le zhe ge tao lun , wo men zhi tan RTTI fang mian 。 qi shi shang mian de as,is cao zuo dou jian jie de shi yong le RTTI。 huan shi yong ge li zi lai yan shi ba 。 zai guan kan ci li zi zhi shi , jian yi ni kan kan typinfo.pas zhong de nei rong (DELPHI an zhuang mu lu xia \source\rtl\common\TypInfo.pas); xia mian de li zi zhu yao fen wei liang bu fen , jie mian shang ban bu fen , zhu yao yan shi tong guo rtti lai xian shi yong hu xuan ze lei xing de xin xi 。( you 3 ge TListBox)。 xia mian de bu fen zhu yao tong guo RTTI lai wan cheng tong guo pei zhi xin xi dui kong jian jin xing shu xing de fu zhi cao zuo , zhe li jiang yan shi wen ben lei xing he shi jian lei xing de fu zhi 。 chuang ti wen jian ru xia : dai ma ru xia : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]object Form1: TForm1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 150 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 161 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 639 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 372 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = 'Form1' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Color = clBtnFace [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Font.Charset = DEFAULT_CHARSET [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Font.Color = clWindowText [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Font.Height = -11 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Font.Name = 'Tahoma' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Font.Style = [] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] OldCreateOrder = False [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] OnCreate = FormCreate [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] PixelsPerInch = 96 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TextHeight = 13 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object Panel1: TPanel [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 631 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 185 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alTop [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object GroupBox1: TGroupBox [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 185 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 183 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alLeft [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = ' zai zhe li xuan ze yao cha kan lei xing de xin xi ' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object ListBox1: TListBox [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 2 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 15 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 181 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 166 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alClient [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ItemHeight = 13 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] OnClick = ListBox1Click [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object GroupBox2: TGroupBox [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 368 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 262 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 183 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alRight [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = ' shu xing xin xi ' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object ListBox3: TListBox [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 2 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 15 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 258 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 166 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alClient [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ItemHeight = 13 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object GroupBox3: TGroupBox [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 186 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 182 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 183 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alClient [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = ' ji ben xin xi ' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 2 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object ListBox2: TListBox [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 2 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 15 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 178 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 166 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alClient [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ItemHeight = 13 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object TPanel [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 185 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 631 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 157 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alClient [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object Panel2: TPanel [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 230 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 155 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alLeft [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object Label2: TLabel [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 10 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 8 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 84 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 13 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = ' yao xiu gai de kong jian ming ' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object Label3: TLabel [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 8 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 32 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 72 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 13 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = ' xiu gai de shu xing ming ' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object Label4: TLabel [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 8 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 64 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 72 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 13 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = ' jiang shu xing xiu gai wei ' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object edComName: TEdit [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 104 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 5 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 78 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 21 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Text = 'label1' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object edPproName: TEdit [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 104 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 32 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 81 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 21 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Text = 'caption' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object edValue: TEdit [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 104 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 56 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 81 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 21 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 2 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Text = '12345' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object btnInit: TButton [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 8 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 104 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 75 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 25 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = ' chu shi hua ' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 3 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] OnClick = btnInitClick [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object btnModify: TButton [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 104 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 104 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 75 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 25 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = ' xiu gai ' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 4 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] OnClick = btnModifyClick [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object Panel3: TPanel [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 231 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 399 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 155 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alClient [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object GroupBox4: TGroupBox [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 1 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 397 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 153 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Align = alClient [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = ' bei xiu gai de kong jian ' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object Label1: TLabel [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 16 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 32 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 28 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 13 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = 'label1' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] object BitBtn1: TBitBtn [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Left = 8 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Top = 64 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Width = 75 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Height = 25 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Caption = 'BitBtn1' [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TabOrder = 0 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ExpandedBlockStart.gif[/img][/url][url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ContractedBlock.gif[/img][/url]...{ [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/InBlock.gif[/img][/url] zuo zhe :wudi_1982 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/InBlock.gif[/img][/url] lian xi fang shi :wudi_1982@hotmail.com [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/InBlock.gif[/img][/url] zhuan zai qing zhu ming chu chu [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ExpandedBlockEnd.gif[/img][/url]} [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]unit main; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]interface [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]uses [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]Forms, [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Dialogs,typinfo, StdCtrls, ExtCtrls, Buttons; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]type [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] InsertCom = record [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Name : string; // yao xiu gai shu xing de zu jian ming [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] PproName : string;// yao xiu gai kong jian de shu xing ming [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] MethodName :string;// yao xiu gai or tian jia gei kong jian de shi jian ming [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] text : string; // shu xing zhi , zhe li xiu gai de shi string lei xing de shu zhi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TForm1 = class(TForm) [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Panel1: TPanel; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] GroupBox1: TGroupBox; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ListBox1: TListBox; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] GroupBox2: TGroupBox; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] GroupBox3: TGroupBox; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ListBox2: TListBox; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ListBox3: TListBox; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Panel2: TPanel; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] edComName: TEdit; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Label2: TLabel; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Label3: TLabel; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] edPproName: TEdit; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Label4: TLabel; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] edValue: TEdit; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Panel3: TPanel; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] btnInit: TButton; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] btnModify: TButton; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] GroupBox4: TGroupBox; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Label1: TLabel; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] BitBtn1: TBitBtn; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] procedure FormCreate(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] procedure ListBox1Click(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] procedure btnInitClick(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] procedure btnModifyClick(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] private [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TestCom : InsertCom; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] procedure MyClick(Sender : TObject); // gei kong jian tian jia onclick shi jian [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] public [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ExpandedBlockStart.gif[/img][/url][url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ContractedBlock.gif[/img][/url] ...{ Public declarations } [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Form1: TForm1; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]implementation [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ExpandedBlockStart.gif[/img][/url][url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/ContractedBlock.gif[/img][/url]...{$R *.dfm} [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]function CreateClass(const AClassName : string):TObject;// gen ju ming zi sheng cheng [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] tm : TObject; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] t : TFormClass; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] t := TFormClass(FindClass(AClassName)); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] tm := t.Create(nil); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Result := tm; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure GetBaseClassInfo(AClass : TObject;AStrings : TStrings); // huo [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] de lei xing de ji ben xin xi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] classTypeInfo : PTypeInfo; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ClassDataInfo : PTypeData; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] classTypeInfo := AClass.ClassInfo; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ClassDataInfo := GetTypeData(classTypeInfo); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] with AStrings do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add(Format('name is :%s',[classTypeInfo.Name])); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add(format('type kind is :%s',[GetEnumName(TypeInfo [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url](TTypeKind),integer(classTypeInfo.Kind))])); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add(Format('in : %s',[ClassDataInfo.UnitName])); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure GetBaseClassPro(AClass : TObject;Astrings : TStrings); // huo [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] de shu xing xin xi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] NumPro : integer; // yong lai ji lu shi jian shu xing de ge shu [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Pplst : PPropList; // cun fang shu xing lie biao [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Classtypeinfo : PTypeInfo; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] classDataInfo: PTypeData; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] i : integer; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Classtypeinfo := AClass.ClassInfo; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] classDataInfo := GetTypeData(Classtypeinfo); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] if classDataInfo.PropCount <> 0 then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // fen pei kong jian [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] GetMem(Pplst,sizeof(PpropInfo)*classDataInfo.PropCount); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] try [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // huo de shu xing xin xi dao pplst [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] GetPropInfos(AClass.ClassInfo,Pplst); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] for I := 0 to classDataInfo.PropCount - 1 do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] if Pplst[i]^.PropType^.Kind <> tkMethod then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // zhe li guo lv diao le shi jian shu xing [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Astrings.Add(Format('%s:%s',[Pplst[i]^.Name,Pplst[i] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]^.PropType^.Name])); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // huo de shi jian shu xing [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] NumPro := GetPropList(AClass.ClassInfo,[tkMethod],Pplst); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] if NumPro <> 0 then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // gei lie biao tian jia yi xie biao zhi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Astrings.Add(''); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Astrings.Add('-----------EVENT-----------'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Astrings.Add(''); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] for i := 0 to NumPro - 1 do // huo de shi jian shu xing de lie biao [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Astrings.Add(Format('%s:%s',[Pplst[i]^.Name,Pplst[i] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]^.PropType^.Name])); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] finally [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] FreeMem(Pplst,sizeof(PpropInfo)*classDataInfo.PropCount); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure TForm1.btnInitClick(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // xiu gai label1 de caption shu xing wei 12345 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TestCom.Name := edComName.Text; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TestCom.PproName := edPproName.Text; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TestCom.text := edValue.Text; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] TestCom.MethodName := 'OnClick'; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] btnModify.Enabled := true; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure TForm1.btnModifyClick(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] pp : PPropInfo; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] obj : TComponent; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] a : TMethod; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] tm : TNotifyEvent; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] obj := FindComponent(TestCom.Name);// tong guo ming zi cha zhao ci kong jian [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] if not Assigned(obj) then exit; // ru guo mei you ze tui chu [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // tong guo getPropInfo huo de zhi ding kong jian de shu xing xin xi , zhu yi , zhe li zhi neng huo de na xie gong kai [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] le de shu xing [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] pp := GetPropInfo(obj.ClassInfo,TestCom.PproName); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] if Assigned(pp) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // gen ju kind pan duan lei xing shi fou wei string lei xing [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] case pp^.PropType^.Kind of [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // zhe li shi yong setStrProp lai wei string lei xing de shu xing fu zhi , dui qi lai lei xing de fu zhi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url], qing shen kao TypInfo.pas [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] tkString,tkLString,tkWString : SetStrProp [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url](obj,TestCom.PproName,TestCom.text); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // gei yao xiu gai de kong jian tian jia onClick shi jian , [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] pp := GetPropInfo(obj.ClassInfo,TestCom.MethodName); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] if Assigned(pp) then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] if pp^.PropType^.Kind = tkMethod then [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] tm := MyClick; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] //Tmethod de code wei han shu di zhi , ni ye ke yi tong guo MethodAddress fang fa huo de [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] a.Code := @tm; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] a.Data := Self; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // dui shi jian fu zhi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] SetMethodProp(obj,TestCom.MethodName,a); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] btnModify.Enabled := false; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // gei listbox1 tian jia yi xie lei xing de lei ming [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] with ListBox1.Items do [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('TApplication'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('TEdit'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('TButton'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('Tmemo'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] Add('TForm'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]var [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] t : TObject; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // dang zai lei xing lie biao zhong xuan ze yi ge lei xing bing yong shu biao dan ji hou , fen bie de dao ta de shu xing xin xi he [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ji ben xin xi [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ListBox2.Clear; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ListBox3.Clear; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] t := CreateClass(ListBox1.Items[ListBox1.ItemIndex]); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] try [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] GetBaseClassInfo(t,ListBox2.Items); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] GetBaseClassPro(t,ListBox3.Items); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] finally [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] t.Free; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]procedure TForm1.MyClick(Sender: TObject); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]begin [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // gei zhi ding kong jian tian jia de yi ge fang fa [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] ShowMessage('wudi_1982'); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]initialization [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] // chu shi hua de shi hou zhu ce [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] RegisterClasses([TApplication,TButton,TEdit,TMemo,TForm]); [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url]end. [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gif[/img][/url] zhu : shi li cheng xu zai winxp+D7 yi ji turbo delphi+winxp xia ce shi tong guo 。Borland wen dang zhong bu bao han jiang lai ye xu hui you ban ben bian hua de gong neng 。 dang shi yong ru RTTI deng wu wen dang shuo ming de gong neng shi , jiu bu neng bao zheng ni de cheng xu ke yi wan quan yi zhi dao Delphi de wei lai ban ben 。 zhuan zai qing zhu ming chu chu ! cheng xu xiao guo tu ru xia : [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_501492.html][img]http://p.blog.csdn.net/images/p_blog_csdn_net/wudi_1982/rtti shi yong yan shi jie mian .JPG[/img][/url] bian yi 、 yun xing cheng xu , ni ke yi tong guo dian ji zuo shang jiao lie biao kuang zhong de lei xing , huo de ta men de xin xi 。 er zai chuang ti de xia bu , zhu yao yan shi le tong guo du qu pei zhi xin xi lai dui kong jian de shu xing fu zhi ( li cheng zhong de pei zhi xin xi shi tong guo edit shu ru de , ke yi zai shi ji yun yong zhong gai cheng cong pei zhi wen jian du qu )。 dang shi yong xia ban bu fen gong neng shi , zai mo ren qing kuang xia , dian ji chu shi hua an niu , ran hou dian ji xiu gai , ni hui fa xian label1 de caption bian cheng le 12345, bing zai zai shu biao dian ji de shi hou hui tan chu yi ge dui hua kuang , ni ke yi chang shi ba di yi ge edit de nei rong gai cheng bitbtn1 shi shi 。
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
情人节的清纯女生(9)
情人节的清纯女生(8)
情人节的清纯女生(7)
情人节的清纯女生(6)
山东蓬莱海边组照
一探哲蚌 II
一探哲蚌 III
古长城的一角
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有