| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> oracle >> cao zuo Oracle de php lei
 

cao zuo Oracle de php lei

2008-12-28 07:39:50 编辑來源:互联网 评论
 
本文为【操作Oracle的php类】的拼音翻译版
 <?
 //【 jing gao 】: wei jing xu ke qing wu sui bian xiu gai
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 //
 // 【 wen jian ming 】: c_ora_db.inc
 // 【 zuo yong 】: Oracle gong yong han shu lei
 // 【 zuo zhe 】: tian hui
 //
 // 【 zui hou xiu gai ri qi 】: 2001/05/11[cxx]
 // 【 bian liang ding yi gui ze 】:‘C_’= zi fu xing ,‘I_’= zheng xing ,‘N_’= shu zi xing ,‘L_’= bu er xing ,‘A_’= shu zu xing
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // ※db_logon() kai qi shu ju ku lian jie
 // ※db_query() tong yong select
 // ※db_change() shu ju ku gai bian de tong yong han shu (insert,delete,update)
 // ※db_insert() insert, zhi jie tiao yong db_change()
 // ※db_delete() delete, zhi jie tiao yong db_change()
 // ※db_update() update, zhi jie tiao yong db_change()
 // ※db_commit() shi wu di jiao
 // ※db_rollback() shi wu hui tui
 // ※db_logoff() duan kai shu ju ku lian jie
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 Class c_ora_db
 {
 
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // bian liang ding yi
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  var $C_user = ""; // shu ju ku yong hu ming
  var $C_passwd = ""; // shu ju ku kou ling
  var $C_db = ""; // shu ju ku ming
  var $I_linkID = 0; // lian xian ju bing
  var $I_stmtID = 0; // cha xun ju bing
  var $color =""; // quan ju yan se
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // han shu ming :db_logon()
 // zuo yong : kai qi shu ju ku lian jie
 // shen shu : wu
 // fan hui zhi : lian xian ju bing ( zheng xing )
 // bei zhu : wu
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  function db_logon()
  {
  $this->I_linkID = @OCILogon($this->C_user,$this->C_passwd,$this->C_db);
  if ($this->I_linkID == 0){AlertExit(' shu ju ku lian jie shi bai , qing yu DBA lian xi !');}
  return $this->I_linkID;
  }
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // han shu ming :db_query($C_sql,$A_define="",$I_start=-1,$I_end=-1)
 // zuo yong :select
 // shen shu :$C_sql sql yu ju
 // $A_define xu bang ding de zi duan 。 shu zu xing
 // $I_start kai shi qu ji lu -1 ze qu chu cha xun de suo you ji lu
 // $I_end jie shu qu ji lu
 // fan hui zhi : er wei shu zu ($A_rs)
 // bei zhu : tong guo shu zi 0,1,2.... ke fang wen dui ying zi duan de zhi ; huo tong guo cha xun zi duan ming ye ke fang wen dui ying zi duan de zhi
 // ru tong guo $A_rs[0][0] huo $A_rs[0]['NAME'] huo $A_rs[0]['name'] dou ke fang wen shou tiao ji lu NAME zi duan
 // $I_start,$I_end shi pei he fen ye shi yong de shen shu 。
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  function db_query($C_sql,$A_define="",$I_start=-1,$I_end=-1)
  {
  if (!$C_sql){AlertExit(" shen shu bu quan !");}// jian cha shen shu
 
  // lian jie jian ce
  if ($this->I_linkID == 0){AlertExit(' shu ju ku lian jie shi bai , qing yu DBA lian xi !');}
 
  // ge shi jian ce
  $this -> I_stmtID = OCIParse($this -> I_linkID,$C_sql);
  if (!$this -> I_stmtID){AlertExit(' sql ge shi chu cuo ! qing yu cheng xu yuan lian xi ');}
 
  // ru guo mei zhi ding bang ding de zi duan , ze cong SQL yu ju zhong qu qu
  if($A_define=="")
  {
  $A_Cur = explode("select",$C_sql);
  $A_Cur = explode("from",$A_Cur[1]);
  $A_define = explode(",",$A_Cur[0]);
  }
 
  // bang ding shu ju ku biao zi duan
  if(gettype($A_define) == "array") // cha xun lie shi shu zu
  {
  for($i=0;$i<count($A_define);$i++)
  {
  $A_define_up[$i] = trim(strtoupper($A_define[$i])); // da xie bing qu chu kong ge
  }
  for($i=0;$i<count($A_define_up);$i++)
  {
  OCIDefineByName($this -> I_stmtID,"$A_define_up[$i]",&$$A_define[$i]); // bang ding
  }
  }
  elseif(trim($A_define) <> "") // cha xun lie zhi you yi ge
  {
  $A_define_up = trim(strtoupper($A_define));
  OCIDefineByName($this -> I_stmtID,"$A_define_up",&$$A_define);
  }
  // zhi xing bang ding hao de SQL yu ju
  if(!OCIExecute($this -> I_stmtID))
  {
  echo "<font color=red><b> zhi xing chu cuo :</b></font>SQL Error:<font color=red>$C_sql</font><br>";
  return false;
  }
 
  $lower = 0; // fan hui er wei shu zu de di yi wei xia biao kong zhi bian liang
  $cnt = 0; // kai shi qu shu biao shi
 
  // qu ji lu
  while (OCIFetchInto($this -> I_stmtID,&$cur,OCI_ASSOC))
  {
  // qu cha xun chu lai de suo you ji lu
  if ($I_start == -1)
  {
  if (gettype($A_define) == "array") // cha xun lie shi shu zu
  {
  for ($i=0;$i<count($A_define);$i++)
  {
  if ($cur[$A_define_up[$i]] <> $$A_define[$i])
  {
  $$A_define[$i] = $cur[$A_define_up[$i]];
  }
  $A_rs[$lower][$i] = $$A_define[$i]; // yong shu zi fang wen
  $A_rs[$lower][$A_define[$i]] = $$A_define[$i]; // yong xiao xie fang wen
  $A_rs[$lower][$A_define_up[$i]] = $$A_define[$i]; // yong da xie fang wen
  }
  }
  elseif (trim($A_define) <> "") // cha xun lie zhi you yi ge
  {
 
  if ($cur[$A_define_up] <> $$A_define)
  {
  $$A_define = $cur[$A_define_up];
  }
  $A_rs[$lower][0] = $$A_define; // yong shu zi fang wen
  $A_rs[$lower][$A_define] = $$A_define; // yong xiao xie fang wen
  $A_rs[$lower][$A_define_up] = $$A_define; // yong da xie fang wen
  }
  $lower++; // xia biao jia yi
  }
 
  // qu chu zhi ding ji lu ( pei he fen ye shi yong )
  if ($I_start <> -1)
  {
  if ($cnt >= $I_start)
  {
  $cnt++;
  if ($I_end - $I_start <> 0)
  {
  $I_end--;
  if (gettype($A_define) == "array")
  {
  for($i=0;$i<count($A_define_up);$i++)
  {
  if ($cur[$A_define_up[$i]] <> $$A_define[$i])
  {
  $$A_define[$i] = $cur[$A_define_up[$i]];
  }
  $A_rs[$lower][$i] = $$A_define[$i]; // yong shu zi fang wen
  $A_rs[$lower][$A_define[$i]] = $$A_define[$i]; // yong xiao xie fang wen
  $A_rs[$lower][$A_define_up[$i]] = $$A_define[$i]; // yong da xie fang wen
  }
  }elseif(trim($A_define) <> "")
  {
  if ($cur[$A_define_up] <> $$A_define)
  {
  $$A_define = $cur[$A_define_up];
  }
  $A_rs[$lower][0] = $$A_define; // yong shu zi fang wen
  $A_rs[$lower][$A_define] = $$A_define; // yong xiao xie fang wen
  $A_rs[$lower][$A_define_up] = $$A_define; // yong da xie fang wen
  }
  $lower++;
  }else
  {
  break; // ru guo $I_end-$I_start=0 biao shi qu wan ji lu bing tiao chu while xun huan
  }
  }else
  {
  $cnt++; // ru guo $cnt<$I_start,$cnt++
  }
  }
 
  } //while de jie shu
 
  // shi fang ju bing bing fan hui cha xun shu ju ( yi ge er wei shu zu )
  OCIFreestatement($this -> I_stmtID);
  return $A_rs;
 
  } //function de jie shu
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // han shu ming :db_change($C_sql,$A_bind)
 // zuo yong :db change
 // shen shu :$C_sql sql yu ju
 // $A_bind xu bang ding de zi duan 。 shu zu xing
 // fan hui zhi : bu er zhi
 // bei zhu :insert,delete,update tong yong
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  function db_change($C_sql,$A_bind="")
  {
  if (!$C_sql){AlertExit(" shen shu bu quan !");}// jian cha shen shu
 
  // lian jie jian ce
  if($this -> I_linkID==""){ AlertExit(" wo men de shu ju ku zheng mang , qing shao hou zai lian jie !");}
 
  // ge shi jian ce
  $this -> I_stmtID = OCIParse($this -> I_linkID,$C_sql);
  if (!$this -> I_stmtID){AlertExit(' sql ge shi chu cuo ! qing yu cheng xu yuan lian xi ');}
 
  // bang ding
  if(gettype($A_bind) == "array")
  {
  for($i=0;$i<count($A_bind);$i++)
  {
  global $$A_bind[$i];
  $$A_bind[$i] = StripSlashes($$A_bind[$i]); // qu diao fan xie xian zi yuan
  $$A_bind[$i] = str_replace("<?","< ?",$$A_bind[$i]); // guo lv diao PHP biao shi
  }
  for($i=0;$i<count($A_bind);$i++){
  OCIBindByName($this -> I_stmtID, ":$A_bind[$i]", &$$A_bind[$i], -1); // bang ding
  }
  }
  elseif(trim($A_bind) <> "") // bu shi shu zu , shi zi fu
  {
  global $$A_bind;
  $$A_bind = StripSlashes($$A_bind);
  $$A_bind = str_replace("<?","< ?",$$A_bind); // guo lv diao PHP biao shi
  OCIBindByName($this -> I_stmtID, ":$arrBind", &$$A_bind, -1);
  }
 
  // zhi xing bing jian ce shi fou cheng gong
  if(!OCIExecute($this -> I_stmtID,OCI_DEFAULT))
  {
  echo "<font color=red><b> zhi xing chu cuo :</b></font>SQL Error:<font color=red>$C_sql</font><br>";
  return false;
  }
 
  /*// chuan hui shou ying xiang de xing shu
  global $I_changenum;
  $I_changenum = OCINumrows($this -> I_stmtID);*/
 
  // shi fang ju bing , chuan hui zhi
  OCIFreeStatement($this -> I_stmtID);
  return true;
  }
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // han shu ming :db_delete($C_sql)
 // zuo yong :delete
 // shen shu :C_sql sql yu ju
 // fan hui zhi : bu er zhi
 // bei zhu : gai han shu zhi shi wei le shi yong zhi guan , ben zhi tiao yong db_change()
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  function db_delete($C_sql)
  {
  return $this -> db_change($C_sql);
  }
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // han shu ming :db_insert($C_sql,A_bind)
 // zuo yong :insert
 // shen shu :C_sql sql yu ju
 // A_bind bang ding
 // fan hui zhi : bu er zhi
 // bei zhu : gai han shu zhi shi wei le shi yong zhi guan , ben zhi tiao yong db_change()
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  function db_insert($C_sql,$A_bind="")
  {
  return $this -> db_change($C_sql,$A_bind);
  }
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // han shu ming :db_update($C_sql,A_bind)
 // zuo yong :update
 // shen shu :C_sql sql yu ju
 // A_bind bang ding
 // fan hui zhi : bu er zhi
 // bei zhu : gai han shu zhi shi wei le shi yong zhi guan , ben zhi tiao yong db_change()
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  function db_update($C_sql,$A_bind="")
  {
  return $this -> db_change($C_sql,$A_bind);
  }
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // han shu ming :db_commit()
 // zuo yong : shi wu di jiao
 // shen shu : wu
 // fan hui zhi : bu er zhi
 // bei zhu : wu
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  function db_commit()
  {
  return (OCICommit($this->I_linkID));
  }
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // han shu ming :db_rollback()
 // zuo yong : shi wu hui tui
 // shen shu : wu
 // fan hui zhi : bu er zhi
 // bei zhu : wu
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  function db_rollback()
  {
  return (OCIRollback($this->I_linkID));
  }
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 // han shu ming :db_logoff()
 // zuo yong : duan kai shu ju ku lian jie
 // shen shu : wu
 // fan hui zhi : bu er zhi
 // bei zhu : wu
 //------------------------------------------------------------------------------------------
  function db_logoff()
  {
  return (OCILogoff($this->I_linkID));
  }
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 
 //------------------------------------------------------------------------------------------
 }
 ?>【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
<? //【 jing gao 】: wei jing xu ke qing wu sui bian xiu gai //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // // 【 wen jian ming 】: c_ora_db.inc // 【 zuo yong 】: Oracle gong yong han shu lei // 【 zuo zhe 】: tian hui // // 【 zui hou xiu gai ri qi 】: 2001/05/11[cxx] // 【 bian liang ding yi gui ze 】:‘C_’= zi fu xing ,‘I_’= zheng xing ,‘N_’= shu zi xing ,‘L_’= bu er xing ,‘A_’= shu zu xing //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // ※db_logon() kai qi shu ju ku lian jie // ※db_query() tong yong select // ※db_change() shu ju ku gai bian de tong yong han shu (insert,delete,update) // ※db_insert() insert, zhi jie tiao yong db_change() // ※db_delete() delete, zhi jie tiao yong db_change() // ※db_update() update, zhi jie tiao yong db_change() // ※db_commit() shi wu di jiao // ※db_rollback() shi wu hui tui // ※db_logoff() duan kai shu ju ku lian jie //------------------------------------------------------------------------------------------ Class c_ora_db { //------------------------------------------------------------------------------------------ // bian liang ding yi //------------------------------------------------------------------------------------------ var $C_user = ""; // shu ju ku yong hu ming var $C_passwd = ""; // shu ju ku kou ling var $C_db = ""; // shu ju ku ming var $I_linkID = 0; // lian xian ju bing var $I_stmtID = 0; // cha xun ju bing var $color =""; // quan ju yan se //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // han shu ming :db_logon() // zuo yong : kai qi shu ju ku lian jie // shen shu : wu // fan hui zhi : lian xian ju bing ( zheng xing ) // bei zhu : wu //------------------------------------------------------------------------------------------ function db_logon() { $this->I_linkID = @OCILogon($this->C_user,$this->C_passwd,$this->C_db); if ($this->I_linkID == 0){AlertExit(' shu ju ku lian jie shi bai , qing yu DBA lian xi !');} return $this->I_linkID; } //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // han shu ming :db_query($C_sql,$A_define="",$I_start=-1,$I_end=-1) // zuo yong :select // shen shu :$C_sql sql yu ju // $A_define xu bang ding de zi duan 。 shu zu xing // $I_start kai shi qu ji lu -1 ze qu chu cha xun de suo you ji lu // $I_end jie shu qu ji lu // fan hui zhi : er wei shu zu ($A_rs) // bei zhu : tong guo shu zi 0,1,2.... ke fang wen dui ying zi duan de zhi ; huo tong guo cha xun zi duan ming ye ke fang wen dui ying zi duan de zhi // ru tong guo $A_rs[0][0] huo $A_rs[0]['NAME'] huo $A_rs[0]['name'] dou ke fang wen shou tiao ji lu NAME zi duan // $I_start,$I_end shi pei he fen ye shi yong de shen shu 。 //------------------------------------------------------------------------------------------ function db_query($C_sql,$A_define="",$I_start=-1,$I_end=-1) { if (!$C_sql){AlertExit(" shen shu bu quan !");}// jian cha shen shu // lian jie jian ce if ($this->I_linkID == 0){AlertExit(' shu ju ku lian jie shi bai , qing yu DBA lian xi !');} // ge shi jian ce $this -> I_stmtID = OCIParse($this -> I_linkID,$C_sql); if (!$this -> I_stmtID){AlertExit(' sql ge shi chu cuo ! qing yu cheng xu yuan lian xi ');} // ru guo mei zhi ding bang ding de zi duan , ze cong SQL yu ju zhong qu qu if($A_define=="") { $A_Cur = explode("select",$C_sql); $A_Cur = explode("from",$A_Cur[1]); $A_define = explode(",",$A_Cur[0]); } // bang ding shu ju ku biao zi duan if(gettype($A_define) == "array") // cha xun lie shi shu zu { for($i=0;$i<count($A_define);$i++) { $A_define_up[$i] = trim(strtoupper($A_define[$i])); // da xie bing qu chu kong ge } for($i=0;$i<count($A_define_up);$i++) { OCIDefineByName($this -> I_stmtID,"$A_define_up[$i]",&$$A_define[$i]); // bang ding } } elseif(trim($A_define) <> "") // cha xun lie zhi you yi ge { $A_define_up = trim(strtoupper($A_define)); OCIDefineByName($this -> I_stmtID,"$A_define_up",&$$A_define); } // zhi xing bang ding hao de SQL yu ju if(!OCIExecute($this -> I_stmtID)) { echo "<font color=red><b> zhi xing chu cuo :</b></font>SQL Error:<font color=red>$C_sql</font><br>"; return false; } $lower = 0; // fan hui er wei shu zu de di yi wei xia biao kong zhi bian liang $cnt = 0; // kai shi qu shu biao shi // qu ji lu while (OCIFetchInto($this -> I_stmtID,&$cur,OCI_ASSOC)) { // qu cha xun chu lai de suo you ji lu if ($I_start == -1) { if (gettype($A_define) == "array") // cha xun lie shi shu zu { for ($i=0;$i<count($A_define);$i++) { if ($cur[$A_define_up[$i]] <> $$A_define[$i]) { $$A_define[$i] = $cur[$A_define_up[$i]]; } $A_rs[$lower][$i] = $$A_define[$i]; // yong shu zi fang wen $A_rs[$lower][$A_define[$i]] = $$A_define[$i]; // yong xiao xie fang wen $A_rs[$lower][$A_define_up[$i]] = $$A_define[$i]; // yong da xie fang wen } } elseif (trim($A_define) <> "") // cha xun lie zhi you yi ge { if ($cur[$A_define_up] <> $$A_define) { $$A_define = $cur[$A_define_up]; } $A_rs[$lower][0] = $$A_define; // yong shu zi fang wen $A_rs[$lower][$A_define] = $$A_define; // yong xiao xie fang wen $A_rs[$lower][$A_define_up] = $$A_define; // yong da xie fang wen } $lower++; // xia biao jia yi } // qu chu zhi ding ji lu ( pei he fen ye shi yong ) if ($I_start <> -1) { if ($cnt >= $I_start) { $cnt++; if ($I_end - $I_start <> 0) { $I_end--; if (gettype($A_define) == "array") { for($i=0;$i<count($A_define_up);$i++) { if ($cur[$A_define_up[$i]] <> $$A_define[$i]) { $$A_define[$i] = $cur[$A_define_up[$i]]; } $A_rs[$lower][$i] = $$A_define[$i]; // yong shu zi fang wen $A_rs[$lower][$A_define[$i]] = $$A_define[$i]; // yong xiao xie fang wen $A_rs[$lower][$A_define_up[$i]] = $$A_define[$i]; // yong da xie fang wen } }elseif(trim($A_define) <> "") { if ($cur[$A_define_up] <> $$A_define) { $$A_define = $cur[$A_define_up]; } $A_rs[$lower][0] = $$A_define; // yong shu zi fang wen $A_rs[$lower][$A_define] = $$A_define; // yong xiao xie fang wen $A_rs[$lower][$A_define_up] = $$A_define; // yong da xie fang wen } $lower++; }else { break; // ru guo $I_end-$I_start=0 biao shi qu wan ji lu bing tiao chu while xun huan } }else { $cnt++; // ru guo $cnt<$I_start,$cnt++ } } } //while de jie shu // shi fang ju bing bing fan hui cha xun shu ju ( yi ge er wei shu zu ) OCIFreestatement($this -> I_stmtID); return $A_rs; } //function de jie shu //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // han shu ming :db_change($C_sql,$A_bind) // zuo yong :db change // shen shu :$C_sql sql yu ju // $A_bind xu bang ding de zi duan 。 shu zu xing // fan hui zhi : bu er zhi // bei zhu :insert,delete,update tong yong //------------------------------------------------------------------------------------------ function db_change($C_sql,$A_bind="") { if (!$C_sql){AlertExit(" shen shu bu quan !");}// jian cha shen shu // lian jie jian ce if($this -> I_linkID==""){ AlertExit(" wo men de shu ju ku zheng mang , qing shao hou zai lian jie !");} // ge shi jian ce $this -> I_stmtID = OCIParse($this -> I_linkID,$C_sql); if (!$this -> I_stmtID){AlertExit(' sql ge shi chu cuo ! qing yu cheng xu yuan lian xi ');} // bang ding if(gettype($A_bind) == "array") { for($i=0;$i<count($A_bind);$i++) { global $$A_bind[$i]; $$A_bind[$i] = StripSlashes($$A_bind[$i]); // qu diao fan xie xian zi yuan $$A_bind[$i] = str_replace("<?","< ?",$$A_bind[$i]); // guo lv diao PHP biao shi } for($i=0;$i<count($A_bind);$i++){ OCIBindByName($this -> I_stmtID, ":$A_bind[$i]", &$$A_bind[$i], -1); // bang ding } } elseif(trim($A_bind) <> "") // bu shi shu zu , shi zi fu { global $$A_bind; $$A_bind = StripSlashes($$A_bind); $$A_bind = str_replace("<?","< ?",$$A_bind); // guo lv diao PHP biao shi OCIBindByName($this -> I_stmtID, ":$arrBind", &$$A_bind, -1); } // zhi xing bing jian ce shi fou cheng gong if(!OCIExecute($this -> I_stmtID,OCI_DEFAULT)) { echo "<font color=red><b> zhi xing chu cuo :</b></font>SQL Error:<font color=red>$C_sql</font><br>"; return false; } /*// chuan hui shou ying xiang de xing shu global $I_changenum; $I_changenum = OCINumrows($this -> I_stmtID);*/ // shi fang ju bing , chuan hui zhi OCIFreeStatement($this -> I_stmtID); return true; } //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // han shu ming :db_delete($C_sql) // zuo yong :delete // shen shu :C_sql sql yu ju // fan hui zhi : bu er zhi // bei zhu : gai han shu zhi shi wei le shi yong zhi guan , ben zhi tiao yong db_change() //------------------------------------------------------------------------------------------ function db_delete($C_sql) { return $this -> db_change($C_sql); } //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // han shu ming :db_insert($C_sql,A_bind) // zuo yong :insert // shen shu :C_sql sql yu ju // A_bind bang ding // fan hui zhi : bu er zhi // bei zhu : gai han shu zhi shi wei le shi yong zhi guan , ben zhi tiao yong db_change() //------------------------------------------------------------------------------------------ function db_insert($C_sql,$A_bind="") { return $this -> db_change($C_sql,$A_bind); } //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // han shu ming :db_update($C_sql,A_bind) // zuo yong :update // shen shu :C_sql sql yu ju // A_bind bang ding // fan hui zhi : bu er zhi // bei zhu : gai han shu zhi shi wei le shi yong zhi guan , ben zhi tiao yong db_change() //------------------------------------------------------------------------------------------ function db_update($C_sql,$A_bind="") { return $this -> db_change($C_sql,$A_bind); } //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // han shu ming :db_commit() // zuo yong : shi wu di jiao // shen shu : wu // fan hui zhi : bu er zhi // bei zhu : wu //------------------------------------------------------------------------------------------ function db_commit() { return (OCICommit($this->I_linkID)); } //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // han shu ming :db_rollback() // zuo yong : shi wu hui tui // shen shu : wu // fan hui zhi : bu er zhi // bei zhu : wu //------------------------------------------------------------------------------------------ function db_rollback() { return (OCIRollback($this->I_linkID)); } //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ // han shu ming :db_logoff() // zuo yong : duan kai shu ju ku lian jie // shen shu : wu // fan hui zhi : bu er zhi // bei zhu : wu //------------------------------------------------------------------------------------------ function db_logoff() { return (OCILogoff($this->I_linkID)); } //------------------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------ } ?>
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
越来越漂亮的楚楚(7)
越来越漂亮的楚楚(6)
越来越漂亮的楚楚(5)
越来越漂亮的楚楚(4)
共长一色
水中莲
峰林晚照
远离喧嚣——山村小景
 
>>返回首页<<
 为你推荐
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有