| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> php >> yong PHP shi xian POP3 you jian de jie ma ( san )

yong PHP shi xian POP3 you jian de jie ma ( san )

2008-12-23 08:12:51 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【用PHP实现POP3邮件的解码(三)】的拼音翻译版
 shi xian MIME jie ma de lei
 gai lei shi xian jie ma de fang fa shi decode($head=null,$body=null,$content_num=-1), wei le chu li shang de fang bian , yao qiu shu ru de shi liang ge zi fu shu zu , zai wo men de shang pian zhong , suo yong dao de POP lei suo shou qu de dao de jiu shi liang ge zhe yang de shu zu , yi ge shi you jian tou nei rong , yi ge shi you jian de zheng wen nei rong 。 xian yu pian fu , bu dui qi zuo xiang xi de shuo ming , qi shi xian si xiang gen ben wen shang pian zhong suo jie shao de POP lei lei si 。 qing shen kao qi zhong de zhu shi 。
 gai lei zhong yong dao le da liang de zheng ze biao da shi de cao zuo , dui ci bu shu xi de du zhe , qing shen kao zheng ze biao da shi de you guan zi liao 。
 class decode_mail
 {
 var $from_name;var $to_name;var $mail_time;var $from_mail;var $to_mail;
 var $reply_to;var $cc_to;var $subject;
 // jie ma hou de you jian tou bu fen de xin xi :
 var $body;
 // jie ma hou de dao de zheng wen shu ju , wei yi ge shu zu 。
 var $body_type;// zheng wen lei xing
 var $tem_num=0;
 var $get_content_num=0;
 var $body_temp=array();
 var $body_code_type;
 var $boundary;
 // yi shang shi yi xie fang fa zhong yong dao de yi xie quan ju xing de lin shi bian liang , you yu PHP bu neng zuo dao liang hao de feng zhuang , suo yi zhi neng fang zai zhe li ding yi
 var $err_str;// cuo wu xin xi
 var $debug=0; // tiao shi biao ji
 var $month_num=array("Jan"=>1,"Feb"=>2,"Mar"=>3,"Apr"=>4,"May"=>5,"Jun"=>6,"Jul"=>7,
 "Aug"=>8,"Sep"=>9,"Oct"=>10,"Nov"=>11,"Dec"=>12); // ba ying wen yue fen zhuan huan cheng shu zi biao shi de yue fen
 function decode($head=null,$body=null,$content_num=-1) // tiao yong de zhu fang fa ,$head yu $body shi liang ge shu zu ,$content_num biao shi de shi dang zheng wen you duo ge bu fen de shi hou , zhi qu chu zhi ding bu fen de nei rong yi ti gao xiao lv , mo ren wei -1 , biao shi jie ma quan bu nei rong , ru guo jie ma cheng gong , gai fang fa fan hui true
 {
 if (!$head and !$body)
 {
 $this->err_str=" mei you zhi ding you jian de tou yu nei rong !!";
 return false;
 }
 if (gettype($head)=="array")
 {
 $have_decode=true;
 $this->decode_head($head);
 }
 if (gettype($body)=="array")
 {
 $this->get_content_num=$content_num;
 $this->body_temp=$body;
 $have_decode=true;
 $this->decode_body();
 unset($this->body_temp);
 }
 if (!$have_decode)
 {
 $this->err_str=" chuan di de shen shu bu dui , yong fa :new decode_mail(head,body) liang ge shen shu dou shi shu zu ";
 return false;
 }
 }
 function decode_head($head) // you jian tou nei rong de jie ma , qu chu you jian tou zhong you yi yi de nei rong
 {
 $i=0;
 $this->from_name=$this->to_name=$this->mail_time=$this->from_mail=$this->
 to_mail=$this->reply_to=$this->cc_to=$this->subject="";
 $this->body_type=$Sthis->boundary=$this->body_code_type="";
 while ($head[$i])
 {
 if (strpos($head[$i],"=?"))
 $head[$i]=$this->decode_mime($head[$i]); // ru guo you bian ma de nei rong , ze jin xing jie ma , jie ma han shu shi shang wen suo jie shao de decode_mime()
 $pos=strpos($head[$i],":");
 $summ=substr($head[$i],0,$pos);
 $content=substr($head[$i],$pos+1); // jiang you jian tou xin xi de biao shi yu nei rong fen kai
 if ($this->debug) echo $summ.":----:".$content."<BR>";
 switch (strtoupper($summ))
 {
 case "FROM": // fa jian ren di zhi ji xing ming ( ke neng mei you xing ming , zhi you di zhi xin xi )
 if ($left_tag_pos=strpos($content,"<"))
 {
 $mail_lenth=strrpos($content,">")-$left_tag_pos-1;
 $this->from_name=substr($content,0,$left_tag_pos);
 $this->from_mail=substr($content,$left_tag_pos+1,$mail_lenth);
 if (trim($this->from_name)=="") $this->from_name=$this->from_mail;
 else
 if (ereg("[\"|\']([^\'\"]+)[\'|\"]",$this->from_name,$reg))
 $this->from_name=$reg[1];
 }
 else
 {
 $this->from_name=$content;
 $this->from_mail=$content;
 // mei you fa jian ren de you jian di zhi
 }
 break;
 case "TO": // shou jian ren di zhi ji xing ming ( ke neng mei you xing ming )
 if ($left_tag_pos=strpos($content,"<"))
 {
 $mail_lenth=strrpos($content,">")-$left_tag_pos-1;
 $this->to_name=substr($content,0,$left_tag_pos);
 $this->to_mail=substr($content,$left_tag_pos+1,$mail_lenth);
 if (trim($this->to_name)=="") $this->to_name=$this->to_mail;
 else
 if (ereg("[\"|\']([^\'\"]+)[\'|\"]",$this->to_name,$reg))
 $this->to_name=$reg[1];
 }
 else
 {
 $this->to_name=$content;
 $this->to_mail=$content;
 // mei you fen kai shou jian ren de you jian di zhi
 }
 break;
 case "DATE" : // fa song ri qi , wei le chu li fang bian , zhe li fan hui de shi yi ge Unix shi jian chuo , ke yi yong date("Y-m-d",$this->mail_time) lai de dao yi ban ge shi de ri qi
 $content=trim($content);
 $day=strtok($content," ");
 $day=substr($day,0,strlen($day)-1);
 $date=strtok(" ");
 $month=$this->month_num[strtok(" ")];
 $year=strtok(" ");
 $time=strtok(" ");
 $time=split(":",$time);
 $this->mail_time=mktime($time[0],$time[1],$time[2],$month,$date,$year);
 break;
 case "SUBJECT": // you jian zhu ti
 $this->subject=$content;
 break;
 case "REPLY_TO":// hui fu di zhi ( ke neng mei you )
 if (ereg("<([^>]+)>",$content,$reg))
 $this->reply_to=$reg[1];
 else $this->reply_to=$content;
 break;
 case "CONTENT-TYPE": // zheng ge you jian de Content lei xing , eregi("([^;]*);",$content,$reg);
 $this->body_type=trim($reg[1]);
 if (eregi("multipart",$content)) // ru guo shi multipart lei xing , qu de fen ge fu
 {
 while (!eregi('boundary=\"(.*)\"',$head[$i],$reg) and $head[$i])
 $i++;
 $this->boundary=$reg[1];
 }
 else // dui yu yi ban de zheng wen lei xing , zhi jie qu de qi bian ma fang fa
 {
 while (!eregi("charset=[\"|\'](.*)[\'|\"]",$head[$i],$reg))
 $i++;
 $this->body_char_set=$reg[1];
 while (!eregi("Content-Transfer-Encoding:(.*)",$head[$i],$reg))
 $i++;
 $this->body_code_type=trim($reg[1]);
 }
 break;
 case "CC":// chao song dao 。。
 if (ereg("<([^>]+)>",$content,$reg))
 $this->cc_to=$reg[1];
 else
 $this->cc_to=$content;
 default:
 break;
 } // end switch
 $i++;
 } // end while
 if (trim($this->reply_to)=="") // ru guo mei you zhi ding hui fu di zhi , ze hui fu di zhi wei fa song ren di zhi
 $this->reply_to=$this->from_mail;
 }// end function define
 function decode_body()// zheng wen de jie ma , qi zhong yong dao le bu shao you jian tou jie ma suo de lai de xin xi
 {
 $i=0;
 if (!eregi("multipart",$this->body_type))// ru guo bu shi fu he lei xing , ke yi zhi jie jie ma
 {
 $tem_body=implode($this->body_temp,"\r\n");
 switch (strtolower($this->body_code_type))// body_code_type , zheng wen de bian ma fang shi , you you jian tou xin xi zhong qu de
 {case "base64":
 $tem_body=base64_decode($tem_body);
 break;
 case "quoted-printable":
 $tem_body=quoted_printable_decode($tem_body);
 break;
 }
 $this->tem_num=0;
 $this->body=array();
 $this->body[$this->tem_num][content_id]="";
 $this->body[$this->tem_num][type]=$this->body_type;
 switch (strtolower($this->body_type))
 {
 case "text/html":
 $this->body[$this->tem_num][name]=" chao wen ben zheng wen ";
 break;
 case "text/plain":
 $this->body[$this->tem_num][name]=" wen ben zheng wen ";
 break;
 default:
 $this->body[$this->tem_num][name]=" wei zhi zheng wen ";
 }
 $this->body[$this->tem_num][size]=strlen($tem_body);
 $this->body[$this->tem_num][content]=$tem_body;
 unset($tem_body);
 }
 else // ru guo shi fu he lei xing de
 {
 $this->body=array();
 $this->tem_num=0;
 $this->decode_mult($this->body_type,$this->boundary,0);// tiao yong fu he lei xing de jie ma fang fa
 }
 }
 function decode_mult($type,$boundary,$begin_row)// gai fang fa yong di gui de fang fa shi xian fu he lei xing you jian zheng wen de jie ma , you jian yuan wen jian qu zi yu body_temp shu zu , tiao yong shi gei chu gai fu he lei xing de lei xing 、 fen ge fu ji zai body_temp shu zu zhong de kai shi zhi zhen
 {
 $i=$begin_row;
 $lines=count($this->body_temp);
 while ($i<$lines) // zhe shi yi ge bu fen de jie shu biao shi ;
 {
 while (!eregi($boundary,$this->body_temp[$i]))// zhao dao yi ge kai shi biao shi
 $i++;
 if (eregi($boundary."--",$this->body_temp[$i]))
 {
 return $i;
 }
 while (!eregi("Content-Type:([^;]*);",$this->body_temp[$i],$reg ) and $this->body_temp[$i])
 $i++;
 $sub_type=trim($reg[1]); // qu de zhe yi ge bu fen de lei xing shi milt or text ....
 if (eregi("multipart",$sub_type))// gai zi bu fen you shi you duo ge bu fen de ;
 {
 while (!eregi('boundary=\"([^\"]*)\"',$this->body_temp[$i],$reg) and $this->body_temp[$i])
 $i++;
 $sub_boundary=$reg[1];// zi bu fen de fen ge fu ;
 $i++;
 $last_row=$this->decode_mult($sub_type,$sub_boundary,$i);
 $i=$last_row;
 }
 else
 {
 $comm="";
 while (trim($this->body_temp[$i])!="")
 {
 if (strpos($this->body_temp[$i],"=?"))
 $this->body_temp[$i]=$this->decode_mime($this->body_temp[$i]);
 if (eregi("Content-Transfer-Encoding:(.*)",$this->body_temp[$i],$reg))
 $code_type=strtolower(trim($reg[1])); // bian ma fang shi
 $comm.=$this->body_temp[$i]."\r\n";
 $i++;
 } // comm shi bian ma de shuo ming bu fen
 if (eregi('name=[\"]([^\"]*)[\"]',$comm,$reg))
 $name=$reg[1];
 if (eregi("Content-Disposition:(.*);",$comm,$reg))
 $disp=$reg[1];
 if (eregi("charset=[\"|\'](.*)[\'|\"]",$comm,$reg))
 $char_set=$reg[1];
 if (eregi("Content-ID:[ ]*\<(.*)\>",$comm,$reg)) // tu pian de biao shi fu 。
 $content_id=$reg[1];
 $this->body[$this->tem_num][type]=$sub_type;
 $this->body[$this->tem_num][content_id]=$content_id;
 $this->body[$this->tem_num][char_set]=$char_set;
 if ($name)
 $this->body[$this->tem_num][name]=$name;
 else
 switch (strtolower($sub_type))
 {
 case "text/html":
 $this->body[$this->tem_num][name]=" chao wen ben zheng wen ";
 break;
 case "text/plain":
 $this->body[$this->tem_num][name]=" wen ben zheng wen ";
 break;
 default:
 $this->body[$this->tem_num][name]=" wei zhi zheng wen ";
 }
 // xia yi xing kai shi qu hui zheng wen
 if ($this->get_content_num==-1 or $this->get_content_num==$this->tem_num) // pan duan zhe ge bu fen shi fou shi xu yao de 。-1 biao shi quan bu
 {
 $content="";
 while (!ereg($boundary,$this->body_temp[$i]))
 {
 //$content[]=$this->body_temp[$i];
 $content.=$this->body_temp[$i]."\r\n";
 $i++;
 }
 //$content=implode("\r\n",$content);
 switch ($code_type)
 {
 case "base64":
 $content=base64_decode($content);
 break;
 case "quoted-printable":
 $content=str_replace("\n","\r\n",quoted_printable_decode($content));
 break;
 }
 $this->body[$this->tem_num][size]=strlen($content);
 $this->body[$this->tem_num][content]=$content;
 }
 else
 {
 while (!ereg($boundary,$this->body_temp[$i]))
 $i++;
 }
 $this->tem_num++;
 }
 // end else
 } // end while;
 } // end function define
 function decode_mime($string) {
 //decode_mime yi zai shang wen zhong gei chu , zhe li lue guo 。
 }
 } // end class define
 zai zhe li yao te bie shuo ming yi dian de shi html zheng wen li suo yong tu pian de jie ma 。 fa song html ge shi de zheng wen shi , dou hui peng dao tu pian ru he chuan song de wen ti 。 tu pian zai html wen dang li shi yi ge <img src="" > de biao qian , guan jian shi zhe ge yuan wen jian cong he lai de 。 hen duo you jian de chu li fang fa shi yong yi ge jue dui de url biao shi , jiu shi zai you jian de html zheng wen li yong <img src= http://www.ccidnet.com/image/22.gif > zhi lei de biao qian , zhe yang , zai yue du you jian shi , you jian yue du qi ( tong chang shi yong nei qian de liu lan qi ) hui zi dong cong wang shang xia zai tu pian , dan shi ru guo you jian shou xia lai zhi hou , yu Internet de lian jie duan le , tu pian ye jiu bu neng zheng chang xian shi 。
 suo yi geng hao de fang fa shi ba tu pian fang zai you jian zhong yi qi fa song chu qu 。 zai MIME bian ma li , miao shu tu pian yu zheng wen de guan xi , chu le shang mian suo ti dao de multipart/relatedMIME tou xin xi zhi wai , huan yong dao le yi ge Content-ID: de shu xing lai shi tu pian yu html zheng wen zhi jian jian li guan xi 。html wen dang zhong de tu pian zai bian ma shi , qi MIME tou zhong jia ru yi ge Content-ID:122223443556dsdf@ntsever zhi lei de shu xing ,122223443556dsdf@ntsever shi yi ge wei yi de biao shi , zai html wen dang li ,<img> biao qian bei xiu gai cheng <img src="cid: 122223443556dsdf@ntsever">, zai jie ma de shi hou , shi ji shang , huan xu yao ba html zheng wen zhong de zhe xie <img src> biao qian jin xing xiu gai , shi zhi zhi xiang jie ma hou de tu pian de ju ti lu jing 。 dan shi kao lv dao ju ti de jie ma cheng xu zhong dui tu pian hui you bu tong de chu li , suo yi zai zhe ge jie ma de lei zhong , mei you dui hmtl zheng wen zhong de <img> biao qian jin xing xiu gai 。 suo yi zai shi ji shi yong zhe ge lei shi , dui yu you tu pian de html zheng wen , huan xu yao yi ding de chu li 。 zheng wen zhong de tu pian , ke yi yong lin shi wen jian lai bao cun , ye ke yi yong shu ju ku lai bao cun 。
 xian zai wo men yi jing jie shao le POP3 shou qu you jian bing jin xing MIME jie ma de yuan li 。 xia mian gei chu yi ge shi yong zhe liang ge lei de yi duan xiao cheng xu :
 <?
 include("pop3.inc.php");
 include("mime.inc.php");
 $host="pop.china.com";
 $user="boss_ch";
 $pass="mypassword";
 $rec=new pop3($host,110,2);
 $decoder=new decode_mail();
 if (!$rec->open()) die($rec->err_str);
 if (!$rec->login($user,$pass)) die($rec->err_str);
 if (!$rec->stat()) die($rec->err_str);
 echo " gong you ".$rec->messages." feng xin jian , gong ".$rec->size." zi jie da xiao <br>";
 if ($rec->messages>0)
 {
 if (!$rec->listmail()) die($rec->err_str);
 echo " yi xia shi xin jian nei rong :<br>";
 for ($i=1;$i<=count($rec->mail_list);$i++)
 {
 echo " xin jian ".$rec->mail_list[$i][num].", da xiao :".$rec->mail_list[$i][size]."<BR>";
 $rec->getmail($rec->mail_list[$i][num]);
 $decoder->decode($rec->head,$rec->body);
 echo "<h3> you jian tou de nei rong :</h3><br>";
 echo $decoder->from_name."(".$decoder->from_mail.") yu ".date("Y-m-d H:i:s",$decoder->mail_time)." fa gei ".$decoder->to_name."(".$decoder->to_mail.")";
 echo "\n<br> chao song :";
 if ($decoder->cc_to) echo $decoder->cc_to;else echo " wu ";
 echo "\n<br> zhu ti :".$decoder->subject;
 echo "\n<br> hui fu dao :".$decoder->reply_to;
 echo "<h3> you jian zheng wen :</h3><BR>";
 echo " zheng wen lei xing :".$decoder->body_type;
 echo "<br> zheng wen ge nei rong :";
 for ($j=0;$j<count($decoder->body);$j++)
 {
 echo "\n<br> lei xing :".$decoder->body[$j][type];
 echo "\n<br> ming cheng :".$decoder->body[$j][name];
 echo "\n<br> da xiao :".$decoder->body[$j][size];
 echo "\n<br>content_id:".$decoder->body[$j][content_id];
 echo "\n<br> zheng wen zi fu ji ".$decoder->body[$j][char_set];
 echo "<pre>";
 echo " zheng wen nei rong :".$decoder->body[$j][content];
 echo "</pre>";
 }
 $rec->dele($i);
 }
 }
 $rec->close();
 ?>
 ru you xiang yao qu de wan zheng yuan dai ma de peng you , qing yu ben ren lian xi : boss_ch@netease.com
 < quan wen wan >【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
shi xian MIME jie ma de lei  gai lei shi xian jie ma de fang fa shi decode($head=null,$body=null,$content_num=-1), wei le chu li shang de fang bian , yao qiu shu ru de shi liang ge zi fu shu zu , zai wo men de shang pian zhong , suo yong dao de POP lei suo shou qu de dao de jiu shi liang ge zhe yang de shu zu , yi ge shi you jian tou nei rong , yi ge shi you jian de zheng wen nei rong 。 xian yu pian fu , bu dui qi zuo xiang xi de shuo ming , qi shi xian si xiang gen ben wen shang pian zhong suo jie shao de POP lei lei si 。 qing shen kao qi zhong de zhu shi 。  gai lei zhong yong dao le da liang de zheng ze biao da shi de cao zuo , dui ci bu shu xi de du zhe , qing shen kao zheng ze biao da shi de you guan zi liao 。  class decode_mail  {  var $from_name;var $to_name;var $mail_time;var $from_mail;var $to_mail;  var $reply_to;var $cc_to;var $subject;  // jie ma hou de you jian tou bu fen de xin xi :  var $body;  // jie ma hou de dao de zheng wen shu ju , wei yi ge shu zu 。  var $body_type; // zheng wen lei xing  var $tem_num=0;  var $get_content_num=0;  var $body_temp=array();  var $body_code_type;  var $boundary;  // yi shang shi yi xie fang fa zhong yong dao de yi xie quan ju xing de lin shi bian liang , you yu PHP bu neng zuo dao liang hao de feng zhuang , suo yi zhi neng fang zai zhe li ding yi  var $err_str; // cuo wu xin xi  var $debug=0; // tiao shi biao ji  var $month_num=array("Jan"=>1,"Feb"=>2,"Mar"=>3,"Apr"=>4,"May"=>5,"Jun"=>6,"Jul"=>7,  "Aug"=>8,"Sep"=>9,"Oct"=>10,"Nov"=>11,"Dec"=>12); // ba ying wen yue fen zhuan huan cheng shu zi biao shi de yue fen  function decode($head=null,$body=null,$content_num=-1) // tiao yong de zhu fang fa ,$head yu $body shi liang ge shu zu ,$content_num biao shi de shi dang zheng wen you duo ge bu fen de shi hou , zhi qu chu zhi ding bu fen de nei rong yi ti gao xiao lv , mo ren wei -1 , biao shi jie ma quan bu nei rong , ru guo jie ma cheng gong , gai fang fa fan hui true  {  if (!$head and !$body)  {  $this->err_str=" mei you zhi ding you jian de tou yu nei rong !!";  return false;  }  if (gettype($head)=="array")  {  $have_decode=true;  $this->decode_head($head);  }  if (gettype($body)=="array")  {  $this->get_content_num=$content_num;  $this->body_temp=$body;  $have_decode=true;  $this->decode_body();  unset($this->body_temp);  }  if (!$have_decode)  {  $this->err_str=" chuan di de shen shu bu dui , yong fa :new decode_mail(head,body) liang ge shen shu dou shi shu zu ";  return false;  }  }  function decode_head($head) // you jian tou nei rong de jie ma , qu chu you jian tou zhong you yi yi de nei rong  {  $i=0;  $this->from_name=$this->to_name=$this->mail_time=$this->from_mail=$this->  to_mail=$this->reply_to=$this->cc_to=$this->subject="";  $this->body_type=$Sthis->boundary=$this->body_code_type="";  while ($head[$i])  {  if (strpos($head[$i],"=?"))  $head[$i]=$this->decode_mime($head[$i]); // ru guo you bian ma de nei rong , ze jin xing jie ma , jie ma han shu shi shang wen suo jie shao de decode_mime()  $pos=strpos($head[$i],":");  $summ=substr($head[$i],0,$pos);  $content=substr($head[$i],$pos+1); // jiang you jian tou xin xi de biao shi yu nei rong fen kai  if ($this->debug) echo $summ.":----:".$content."<BR>";  switch (strtoupper($summ))  {  case "FROM": // fa jian ren di zhi ji xing ming ( ke neng mei you xing ming , zhi you di zhi xin xi )  if ($left_tag_pos=strpos($content,"<"))  {  $mail_lenth=strrpos($content,">")-$left_tag_pos-1;  $this->from_name=substr($content,0,$left_tag_pos);  $this->from_mail=substr($content,$left_tag_pos+1,$mail_lenth);  if (trim($this->from_name)=="") $this->from_name=$this->from_mail;  else  if (ereg("[\"|\']([^\'\"]+)[\'|\"]",$this->from_name,$reg))  $this->from_name=$reg[1];  }  else  {  $this->from_name=$content;  $this->from_mail=$content;  // mei you fa jian ren de you jian di zhi  }  break;  case "TO": // shou jian ren di zhi ji xing ming ( ke neng mei you xing ming )  if ($left_tag_pos=strpos($content,"<"))  {  $mail_lenth=strrpos($content,">")-$left_tag_pos-1;  $this->to_name=substr($content,0,$left_tag_pos);  $this->to_mail=substr($content,$left_tag_pos+1,$mail_lenth);  if (trim($this->to_name)=="") $this->to_name=$this->to_mail;  else  if (ereg("[\"|\']([^\'\"]+)[\'|\"]",$this->to_name,$reg))  $this->to_name=$reg[1];  }  else  {  $this->to_name=$content;  $this->to_mail=$content;  // mei you fen kai shou jian ren de you jian di zhi  }  break;  case "DATE" : // fa song ri qi , wei le chu li fang bian , zhe li fan hui de shi yi ge Unix shi jian chuo , ke yi yong date("Y-m-d",$this->mail_time) lai de dao yi ban ge shi de ri qi  $content=trim($content);  $day=strtok($content," ");  $day=substr($day,0,strlen($day)-1);  $date=strtok(" ");  $month=$this->month_num[strtok(" ")];  $year=strtok(" ");  $time=strtok(" ");  $time=split(":",$time);  $this->mail_time=mktime($time[0],$time[1],$time[2],$month,$date,$year);  break;  case "SUBJECT": // you jian zhu ti  $this->subject=$content;  break;  case "REPLY_TO": // hui fu di zhi ( ke neng mei you )  if (ereg("<([^>]+)>",$content,$reg))  $this->reply_to=$reg[1];  else $this->reply_to=$content;  break;  case "CONTENT-TYPE": // zheng ge you jian de Content lei xing , eregi("([^;]*);",$content,$reg);  $this->body_type=trim($reg[1]);  if (eregi("multipart",$content)) // ru guo shi multipart lei xing , qu de  fen ge fu  {  while (!eregi('boundary=\"(.*)\"',$head[$i],$reg) and $head[$i])  $i++;  $this->boundary=$reg[1];  }  else // dui yu yi ban de zheng wen lei xing , zhi jie qu de qi bian ma fang fa  {  while (!eregi("charset=[\"|\'](.*)[\'|\"]",$head[$i],$reg))  $i++;  $this->body_char_set=$reg[1];  while (!eregi("Content-Transfer-Encoding:(.*)",$head[$i],$reg))  $i++;  $this->body_code_type=trim($reg[1]);  }  break;  case "CC": // chao song dao 。。  if (ereg("<([^>]+)>",$content,$reg))  $this->cc_to=$reg[1];  else  $this->cc_to=$content;  default:  break;  } // end switch    $i++;  } // end while    if (trim($this->reply_to)=="") // ru guo mei you zhi ding hui fu di zhi , ze hui fu di zhi wei fa song ren di zhi  $this->reply_to=$this->from_mail;  }// end function define  function decode_body() // zheng wen de jie ma , qi zhong yong dao le bu shao you jian tou jie ma suo de lai de xin xi  {  $i=0;  if (!eregi("multipart",$this->body_type)) // ru guo bu shi fu he lei xing , ke yi zhi jie jie ma  {  $tem_body=implode($this->body_temp,"\r\n");  switch (strtolower($this->body_code_type)) // body_code_type , zheng wen de bian ma fang shi , you you jian tou xin xi zhong qu de  {case "base64":  $tem_body=base64_decode($tem_body);  break;  case "quoted-printable":  $tem_body=quoted_printable_decode($tem_body);  break;  }  $this->tem_num=0;  $this->body=array();  $this->body[$this->tem_num][content_id]="";  $this->body[$this->tem_num][type]=$this->body_type;  switch (strtolower($this->body_type))  {  case "text/html":  $this->body[$this->tem_num][name]=" chao wen ben zheng wen ";  break;  case "text/plain":  $this->body[$this->tem_num][name]=" wen ben zheng wen ";  break;  default:  $this->body[$this->tem_num][name]=" wei zhi zheng wen ";  }    $this->body[$this->tem_num][size]=strlen($tem_body);  $this->body[$this->tem_num][content]=$tem_body;  unset($tem_body);  }  else // ru guo shi fu he lei xing de  {  $this->body=array();  $this->tem_num=0;  $this->decode_mult($this->body_type,$this->boundary,0); // tiao yong fu he lei xing de jie ma fang fa  }  }  function decode_mult($type,$boundary,$begin_row) // gai fang fa yong di gui de fang fa shi xian  fu he lei xing you jian zheng wen de jie ma , you jian yuan wen jian qu zi yu body_temp shu zu , tiao yong shi gei chu gai fu he lei xing de lei xing 、 fen ge fu ji  zai body_temp shu zu zhong de kai shi zhi zhen  {  $i=$begin_row;  $lines=count($this->body_temp);  while ($i<$lines) // zhe shi yi ge bu fen de jie shu biao shi ;  {  while (!eregi($boundary,$this->body_temp[$i]))// zhao dao yi ge kai shi biao shi  $i++;  if (eregi($boundary."--",$this->body_temp[$i]))  {  return $i;  }  while (!eregi("Content-Type:([^;]*);",$this->body_temp[$i],$reg ) and $this->body_temp[$i])  $i++;  $sub_type=trim($reg[1]); // qu de zhe yi ge bu fen de lei xing shi milt or text ....  if (eregi("multipart",$sub_type))// gai zi bu fen you shi you duo ge bu fen de ;  {  while (!eregi('boundary=\"([^\"]*)\"',$this->body_temp[$i],$reg) and $this->body_temp[$i])  $i++;  $sub_boundary=$reg[1];// zi bu fen de fen ge fu ;  $i++;  $last_row=$this->decode_mult($sub_type,$sub_boundary,$i);  $i=$last_row;  }  else  {  $comm="";  while (trim($this->body_temp[$i])!="")  {  if (strpos($this->body_temp[$i],"=?"))  $this->body_temp[$i]=$this->decode_mime($this->body_temp[$i]);  if (eregi("Content-Transfer-Encoding:(.*)",$this->body_temp[$i],$reg))  $code_type=strtolower(trim($reg[1])); // bian ma fang shi  $comm.=$this->body_temp[$i]."\r\n";  $i++;  } // comm shi bian ma de shuo ming bu fen  if (eregi('name=[\"]([^\"]*)[\"]',$comm,$reg))  $name=$reg[1];  if (eregi("Content-Disposition:(.*);",$comm,$reg))  $disp=$reg[1];  if (eregi("charset=[\"|\'](.*)[\'|\"]",$comm,$reg))  $char_set=$reg[1];  if (eregi("Content-ID:[ ]*\<(.*)\>",$comm,$reg)) // tu pian de biao shi fu 。  $content_id=$reg[1];  $this->body[$this->tem_num][type]=$sub_type;  $this->body[$this->tem_num][content_id]=$content_id;  $this->body[$this->tem_num][char_set]=$char_set;  if ($name)  $this->body[$this->tem_num][name]=$name;  else  switch (strtolower($sub_type))  {  case "text/html":  $this->body[$this->tem_num][name]=" chao wen ben zheng wen ";  break;  case "text/plain":  $this->body[$this->tem_num][name]=" wen ben zheng wen ";  break;  default:  $this->body[$this->tem_num][name]=" wei zhi zheng wen ";  }     // xia yi xing kai shi qu hui zheng wen  if ($this->get_content_num==-1 or $this->get_content_num==$this->tem_num) // pan duan zhe ge bu fen shi fou shi xu yao de 。-1 biao shi quan bu  {  $content="";  while (!ereg($boundary,$this->body_temp[$i]))  {  //$content[]=$this->body_temp[$i];  $content.=$this->body_temp[$i]."\r\n";  $i++;  }  //$content=implode("\r\n",$content);  switch ($code_type)  {  case "base64":  $content=base64_decode($content);  break;  case "quoted-printable":  $content=str_replace("\n","\r\n",quoted_printable_decode($content));  break;  }  $this->body[$this->tem_num][size]=strlen($content);  $this->body[$this->tem_num][content]=$content;  }  else  {  while (!ereg($boundary,$this->body_temp[$i]))  $i++;  }  $this->tem_num++;  }  // end else  } // end while;  } // end function define   function decode_mime($string) {  //decode_mime yi zai shang wen zhong gei chu , zhe li lue guo 。  }  } // end class define  zai zhe li yao te bie shuo ming yi dian de shi html zheng wen li suo yong tu pian de jie ma 。 fa song html ge shi de zheng wen shi , dou hui peng dao tu pian ru he chuan song de wen ti 。 tu pian zai html wen dang li shi yi ge <img src="" > de biao qian , guan jian shi zhe ge yuan wen jian cong he lai de 。 hen duo you jian de chu li fang fa shi yong yi ge jue dui de url biao shi , jiu shi zai you jian de html zheng wen li yong <img src= [url=http://www.ccidnet.com/image/22.gif]http://www.ccidnet.com/image/22.gif[/url] > zhi lei de biao qian , zhe yang , zai yue du you jian shi , you jian yue du qi ( tong chang shi yong nei qian de liu lan qi ) hui zi dong cong wang shang xia zai tu pian , dan shi ru guo you jian shou xia lai zhi hou , yu Internet de lian jie duan le , tu pian ye jiu bu neng zheng chang xian shi 。  suo yi geng hao de fang fa shi ba tu pian fang zai you jian zhong yi qi fa song chu qu 。 zai MIME bian ma li , miao shu tu pian yu zheng wen de guan xi , chu le shang mian suo ti dao de multipart/related MIME tou xin xi zhi wai , huan yong dao le yi ge Content-ID: de shu xing lai shi tu pian yu html zheng wen zhi jian jian li guan xi 。html wen dang zhong de tu pian zai bian ma shi , qi MIME tou zhong jia ru yi ge Content-ID:122223443556dsdf@ntsever zhi lei de shu xing ,[url=mailto:122223443556dsdf@ntsever]122223443556dsdf@ntsever[/url] shi yi ge wei yi de biao shi , zai html wen dang li ,<img> biao qian bei xiu gai cheng <img src="cid: [url=mailto:122223443556dsdf@ntsever]122223443556dsdf@ntsever[/url]">, zai jie ma de shi hou , shi ji shang , huan xu yao ba html zheng wen zhong de zhe xie <img src> biao qian jin xing xiu gai , shi zhi zhi xiang jie ma hou de tu pian de ju ti lu jing 。 dan shi kao lv dao ju ti de jie ma cheng xu zhong dui tu pian hui you bu tong de chu li , suo yi zai zhe ge jie ma de lei zhong , mei you dui hmtl zheng wen zhong de <img> biao qian jin xing xiu gai 。 suo yi zai shi ji shi yong zhe ge lei shi , dui yu you tu pian de html zheng wen , huan xu yao yi ding de chu li 。 zheng wen zhong de tu pian , ke yi yong lin shi wen jian lai bao cun , ye ke yi yong shu ju ku lai bao cun 。  xian zai wo men yi jing jie shao le POP3 shou qu you jian bing jin xing MIME jie ma de yuan li 。 xia mian gei chu yi ge shi yong zhe liang ge lei de yi duan xiao cheng xu :  <?  include("pop3.inc.php");  include("mime.inc.php");  $host="pop.china.com";  $user="boss_ch";  $pass="mypassword";  $rec=new pop3($host,110,2);  $decoder=new decode_mail();  if (!$rec->open()) die($rec->err_str);  if (!$rec->login($user,$pass)) die($rec->err_str);  if (!$rec->stat()) die($rec->err_str);  echo " gong you ".$rec->messages." feng xin jian , gong ".$rec->size." zi jie da xiao <br>";  if ($rec->messages>0)  {  if (!$rec->listmail()) die($rec->err_str);  echo " yi xia shi xin jian nei rong :<br>";  for ($i=1;$i<=count($rec->mail_list);$i++)  {  echo " xin jian ".$rec->mail_list[$i][num].", da xiao :".$rec->mail_list[$i][size]."<BR>";  $rec->getmail($rec->mail_list[$i][num]);  $decoder->decode($rec->head,$rec->body);  echo "<h3> you jian tou de nei rong :</h3><br>";  echo $decoder->from_name."(".$decoder->from_mail.") yu ".date("Y-m-d H:i:s",$decoder->mail_time)." fa gei ".$decoder->to_name."(".$decoder->to_mail.")";  echo "\n<br> chao song :";  if ($decoder->cc_to) echo $decoder->cc_to;else echo " wu ";  echo "\n<br> zhu ti :".$decoder->subject;  echo "\n<br> hui fu dao :".$decoder->reply_to;   echo "<h3> you jian zheng wen :</h3><BR>";  echo " zheng wen lei xing :".$decoder->body_type;  echo "<br> zheng wen ge nei rong :";  for ($j=0;$j<count($decoder->body);$j++)  {  echo "\n<br> lei xing :".$decoder->body[$j][type];  echo "\n<br> ming cheng :".$decoder->body[$j][name];  echo "\n<br> da xiao :".$decoder->body[$j][size];  echo "\n<br>content_id:".$decoder->body[$j][content_id];  echo "\n<br> zheng wen zi fu ji ".$decoder->body[$j][char_set];  echo "<pre>";  echo " zheng wen nei rong :".$decoder->body[$j][content];  echo "</pre>";  }  $rec->dele($i);  }  }  $rec->close();  ?>  ru you xiang yao qu de wan zheng yuan dai ma de peng you , qing yu ben ren lian xi : [url=mailto:boss_ch@netease.com]boss_ch@netease.com[/url] < quan wen wan >
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
可爱小魔女
夏日小桃红
琦吖囡半熟乖巧清新写真
天使的微笑
痞子的甘南日记
疑是银河落九天
雪域坝上四——纯美色
冬日恋歌——西城杨柳弄轻柔
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有