| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> asp >> asp.net AJAX zhong de CascadingDropDown kong jian shi yong xin de

asp.net AJAX zhong de CascadingDropDown kong jian shi yong xin de

2008-12-13 08:23:46 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【asp.net AJAX中的CascadingDropDown控件使用心得】的拼音翻译版
 ji ben zen me yong zhe li jiu bu luo suo le , wang shang you hen duo wen zhang jie shao , bao kuo asp.net na bian ye you shi li ke yi xia zai , zhe li chong dian shuo shuo Category zhe ge shu xing ji ru he gou jian webservice,CascadingDropDown de he webservice pei he shi yong cai xing 。 xian kan ye mian kong jian dai ma view plaincopy to clipboardprint?
 <!-- xia la lie biao kong jian -->
 <asp:DropDownList ID="ddlRootClass" runat="server"></asp:DropDownList>&nbsp;
 <asp:DropDownList ID="ddlSubClass" runat="server"></asp:DropDownList>&nbsp;
 <!-- dui ying de CascadingDropDown kong jian -->
 <cc1:CascadingDropDown ID="CascadingDropDown1" runat="server" LoadingText=" jia zai zhong " PromptText=" qing xuan ze "
 ServiceMethod="ClientTypeRootList" ServicePath="/Common/ClientTypeCascadingDropDown.asmx"
 TargetControlID="ddlRootClass" Category="RootClientType">
 </cc1:CascadingDropDown>
 <cc1:CascadingDropDown ID="CascadingDropDown2" runat="server" LoadingText=" jia zai zhong " PromptText=" qing xuan ze "
 ServiceMethod="ClientTypeSubList" ServicePath="/Common/ClientTypeCascadingDropDown.asmx"
 TargetControlID="ddlSubClass" Category="SubClientType" ParentControlID="ddlRootClass">
 </cc1:CascadingDropDown>
 <!-- xia la lie biao kong jian -->
 <asp:DropDownList ID="ddlRootClass" runat="server"></asp:DropDownList>&nbsp;
 <asp:DropDownList ID="ddlSubClass" runat="server"></asp:DropDownList>&nbsp;
 <!-- dui ying de CascadingDropDown kong jian -->
 <cc1:CascadingDropDown ID="CascadingDropDown1" runat="server" LoadingText=" jia zai zhong " PromptText=" qing xuan ze "
 ServiceMethod="ClientTypeRootList" ServicePath="/Common/ClientTypeCascadingDropDown.asmx"
 TargetControlID="ddlRootClass" Category="RootClientType">
 </cc1:CascadingDropDown>
 <cc1:CascadingDropDown ID="CascadingDropDown2" runat="server" LoadingText=" jia zai zhong " PromptText=" qing xuan ze "
 ServiceMethod="ClientTypeSubList" ServicePath="/Common/ClientTypeCascadingDropDown.asmx"
 TargetControlID="ddlSubClass" Category="SubClientType" ParentControlID="ddlRootClass">
 </cc1:CascadingDropDown> zhu yi CascadingDropDownr kong jian zhong de Category she zhi ,Category zhu yao jiu shi wei ni CascadingDropDownr kong jian dui ying de xia la lie biao kong jian xuan ding de zhi qu ge ming zi , hao qu fen shi xia la lie biao de zhi , suo yi zhe ge de qu de bu yi yang 。ServiceMethod zhu yao jiu shi dui ying WebSerivce de fang fa le , zhi ming dang qian CascadingDropDown kong jian shi yong na ge WebSerivce zhong de fang fa , qi ta de me jiu bu xi shuo le 。
 zai lai kan WebService de dai ma view plaincopy to clipboardprint?
 /// <summary>
 /// ClientType Ajax xia la lie biao shu ju fu wu ( zhu yi dai ma zhong de [] shi quan jiao , shi yong de shi hou ti huan cheng ban jiao de )
 /// </summary>
 [WebService(Namespace = "http:tempuri.org/")]
 [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
 [System.Web.Script.Services.ScriptService] //<- zhe duan bi xu de cun zai
 public class ClientTypeCascadingDropDown : System.Web.Services.WebService
 {
 [WebMethod]
 // yi ji ke hu lei bie xiang guan de WebService fang fa
 public CascadingDropDownNameValue[] ClientTypeRootList(string knownCategoryValues,string category) //<- chu le ClientTypeRootList zhe ge fang fa ming ke bian dong , qi ta bu neng bian dong
 {
 StringDictionary kv = CascadingDropDown.ParseKnownCategoryValuesString(knownCategoryValues); //<- zhe duan ye de you , he he
 // zhe li jiu ke yi fang ni de shu ju ku xiang guan dai ma , bi ru ba yi ji ke hu lei bie cong shu ju ku qu chu lai ran hou cun fang zai yi ge shu zu zhong
 // yin wei zhe li shi yi ji ke hu de xia la lie biao , suo yi bu yong qu guan na ge category de zhi
 //Model.ClientType shi wo jian de yi ge shi ti lei , qi zhong you ClientTypeName,ClientTypeID,ParentClientTypeID ji ge shu xing
 //Model.ClientType model = new Model.ClientType();
 //Model.ClientType[] models = new Model.ClientType[];
 // dang ran ni ye ke yi shi yong DataSet、DataTabel deng , zai foreach na bian ba lie biao xu yao de zhi tian chong jin qu jiu hao
 // xia yi bu fen shi xia la lie biao tian chong dai ma
 List<CascadingDropDownNameValue> values = new List<CascadingDropDownNameValue>();
 foreach (Model.ClientType model in models)
 {
 values.Add(new CascadingDropDownNameValue(model.ClientTypeName,model.ClientTypeID.ToString()));
 }
 return values.ToArray();
 }
 [WebMethod]
 // er ji ke hu lei bie xiang guan de WebService fang fa
 public CascadingDropDownNameValue[] ClientTypeSubList(string knownCategoryValues, string category) //<- chu le ClientTypeRootList zhe ge fang fa ming ke bian dong , qi ta bu neng bian dong
 {
 StringDictionary kv = CascadingDropDown.ParseKnownCategoryValuesString(knownCategoryValues); //<- zhe duan ye de you , he he
 // er ji ke hu de xia la lie biao , de qu de yi ji de category de zhi , yi xia dai ma shi pan duan shang ji lie biao de category zhi , cun zai huo bu shi kong de hua ba zhi fu gei parentClientTypeID
 //RootClientType shi yi ji CascadingDropDown she zhi de category shu xing ming cheng
 int parentClientTypeID;
 if (!kv.ContainsKey("RootClientType") || !Int32.TryParse(kv["RootClientType"], out parentClientTypeID))
 {
 return null;
 }
 // zhe li jiu ke yi fang ni de shu ju ku xiang guan dai ma , bi ru ba yi ji ke hu lei bie cong shu ju ku qu chu lai ran hou cun fang zai yi ge shu zu zhong
 //Model.ClientType shi wo jian de yi ge shi ti lei , qi zhong you ClientTypeName,ClientTypeID,ParentClientTypeID ji ge shu xing
 //Model.ClientType model = new Model.ClientType();
 //Model.ClientType[] models = new Model.ClientType[];
 // dang ran ni ye ke yi shi yong DataSet、DataTabel deng , zai foreach na bian ba lie biao xu yao de zhi tian chong jin qu jiu hao
 List<CascadingDropDownNameValue> values = new List<CascadingDropDownNameValue>();
 foreach (Model.ClientType model in models)
 {
 values.Add(new CascadingDropDownNameValue(model.ClientTypeName, model.ClientTypeID.ToString()));
 }
 return values.ToArray();
 }
 }
 /// <summary>
 /// ClientType Ajax xia la lie biao shu ju fu wu ( zhu yi dai ma zhong de [] shi quan jiao , shi yong de shi hou ti huan cheng ban jiao de )
 /// </summary>
 [WebService(Namespace = "http:tempuri.org/")]
 [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
 [System.Web.Script.Services.ScriptService] //<- zhe duan bi xu de cun zai
 public class ClientTypeCascadingDropDown : System.Web.Services.WebService
 {
 [WebMethod]
 // yi ji ke hu lei bie xiang guan de WebService fang fa
 public CascadingDropDownNameValue[] ClientTypeRootList(string knownCategoryValues,string category) //<- chu le ClientTypeRootList zhe ge fang fa ming ke bian dong , qi ta bu neng bian dong
 {
 StringDictionary kv = CascadingDropDown.ParseKnownCategoryValuesString(knownCategoryValues); //<- zhe duan ye de you , he he
 // zhe li jiu ke yi fang ni de shu ju ku xiang guan dai ma , bi ru ba yi ji ke hu lei bie cong shu ju ku qu chu lai ran hou cun fang zai yi ge shu zu zhong
 // yin wei zhe li shi yi ji ke hu de xia la lie biao , suo yi bu yong qu guan na ge category de zhi
 //Model.ClientType shi wo jian de yi ge shi ti lei , qi zhong you ClientTypeName,ClientTypeID,ParentClientTypeID ji ge shu xing
 //Model.ClientType model = new Model.ClientType();
 //Model.ClientType[] models = new Model.ClientType[];
 // dang ran ni ye ke yi shi yong DataSet、DataTabel deng , zai foreach na bian ba lie biao xu yao de zhi tian chong jin qu jiu hao
 // xia yi bu fen shi xia la lie biao tian chong dai ma
 List<CascadingDropDownNameValue> values = new List<CascadingDropDownNameValue>();
 foreach (Model.ClientType model in models)
 {
 values.Add(new CascadingDropDownNameValue(model.ClientTypeName,model.ClientTypeID.ToString()));
 }
 return values.ToArray();
 }
 [WebMethod]
 // er ji ke hu lei bie xiang guan de WebService fang fa
 public CascadingDropDownNameValue[] ClientTypeSubList(string knownCategoryValues, string category) //<- chu le ClientTypeRootList zhe ge fang fa ming ke bian dong , qi ta bu neng bian dong
 {
 StringDictionary kv = CascadingDropDown.ParseKnownCategoryValuesString(knownCategoryValues); //<- zhe duan ye de you , he he
 // er ji ke hu de xia la lie biao , de qu de yi ji de category de zhi , yi xia dai ma shi pan duan shang ji lie biao de category zhi , cun zai huo bu shi kong de hua ba zhi fu gei parentClientTypeID
 //RootClientType shi yi ji CascadingDropDown she zhi de category shu xing ming cheng
 int parentClientTypeID;
 if (!kv.ContainsKey("RootClientType") || !Int32.TryParse(kv["RootClientType"], out parentClientTypeID))
 {
 return null;
 }
 // zhe li jiu ke yi fang ni de shu ju ku xiang guan dai ma , bi ru ba yi ji ke hu lei bie cong shu ju ku qu chu lai ran hou cun fang zai yi ge shu zu zhong
 //Model.ClientType shi wo jian de yi ge shi ti lei , qi zhong you ClientTypeName,ClientTypeID,ParentClientTypeID ji ge shu xing
 //Model.ClientType model = new Model.ClientType();
 //Model.ClientType[] models = new Model.ClientType[];
 // dang ran ni ye ke yi shi yong DataSet、DataTabel deng , zai foreach na bian ba lie biao xu yao de zhi tian chong jin qu jiu hao
 List<CascadingDropDownNameValue> values = new List<CascadingDropDownNameValue>();
 foreach (Model.ClientType model in models)
 {
 values.Add(new CascadingDropDownNameValue(model.ClientTypeName, model.ClientTypeID.ToString()));
 }
 return values.ToArray();
 }
 } ji ben shang yi ge CascadingDropDown kong jian jiu hui ying dui yi ge Webserivce de fang fa , ru guo zai you di san ge , di si ge CascadingDropDown, an ClientTypeSubList wei di san ge , di si ge CascadingDropDown tian jia dui ying WebService fang fa
 chu chu :http://blog.breakn.net/article.asp?id=389原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
  ji ben zen me yong zhe li jiu bu luo suo le , wang shang you hen duo wen zhang jie shao , bao kuo asp.net na bian ye you shi li ke yi xia zai , zhe li chong dian shuo shuo Category zhe ge shu xing ji ru he gou jian webservice,CascadingDropDown de he webservice pei he shi yong cai xing 。 xian kan ye mian kong jian dai ma view plaincopy to clipboardprint? <!-- xia la lie biao kong jian --> <asp:DropDownList ID="ddlRootClass" runat="server"></asp:DropDownList>&nbsp; <asp:DropDownList ID="ddlSubClass" runat="server"></asp:DropDownList>&nbsp; <!-- dui ying de CascadingDropDown kong jian --> <cc1:CascadingDropDown ID="CascadingDropDown1" runat="server" LoadingText=" jia zai zhong " PromptText=" qing xuan ze " ServiceMethod="ClientTypeRootList" ServicePath="/Common/ClientTypeCascadingDropDown.asmx" TargetControlID="ddlRootClass" Category="RootClientType"> </cc1:CascadingDropDown> <cc1:CascadingDropDown ID="CascadingDropDown2" runat="server" LoadingText=" jia zai zhong " PromptText=" qing xuan ze " ServiceMethod="ClientTypeSubList" ServicePath="/Common/ClientTypeCascadingDropDown.asmx" TargetControlID="ddlSubClass" Category="SubClientType" ParentControlID="ddlRootClass"> </cc1:CascadingDropDown> <!-- xia la lie biao kong jian --> <asp:DropDownList ID="ddlRootClass" runat="server"></asp:DropDownList>&nbsp; <asp:DropDownList ID="ddlSubClass" runat="server"></asp:DropDownList>&nbsp; <!-- dui ying de CascadingDropDown kong jian --> <cc1:CascadingDropDown ID="CascadingDropDown1" runat="server" LoadingText=" jia zai zhong " PromptText=" qing xuan ze " ServiceMethod="ClientTypeRootList" ServicePath="/Common/ClientTypeCascadingDropDown.asmx" TargetControlID="ddlRootClass" Category="RootClientType"> </cc1:CascadingDropDown> <cc1:CascadingDropDown ID="CascadingDropDown2" runat="server" LoadingText=" jia zai zhong " PromptText=" qing xuan ze " ServiceMethod="ClientTypeSubList" ServicePath="/Common/ClientTypeCascadingDropDown.asmx" TargetControlID="ddlSubClass" Category="SubClientType" ParentControlID="ddlRootClass"> </cc1:CascadingDropDown>  zhu yi CascadingDropDownr kong jian zhong de Category she zhi ,Category zhu yao jiu shi wei ni CascadingDropDownr kong jian dui ying de xia la lie biao kong jian xuan ding de zhi qu ge ming zi , hao qu fen shi xia la lie biao de zhi , suo yi zhe ge de qu de bu yi yang 。ServiceMethod zhu yao jiu shi dui ying WebSerivce de fang fa le , zhi ming dang qian CascadingDropDown kong jian shi yong na ge WebSerivce zhong de fang fa , qi ta de me jiu bu xi shuo le 。  zai lai kan WebService de dai ma view plaincopy to clipboardprint? /// <summary> /// ClientType Ajax xia la lie biao shu ju fu wu ( zhu yi dai ma zhong de [] shi quan jiao , shi yong de shi hou ti huan cheng ban jiao de ) /// </summary> [WebService(Namespace = "http:tempuri.org/")] [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] [System.Web.Script.Services.ScriptService] //<- zhe duan bi xu de cun zai public class ClientTypeCascadingDropDown : System.Web.Services.WebService { [WebMethod] // yi ji ke hu lei bie xiang guan de WebService fang fa public CascadingDropDownNameValue[] ClientTypeRootList(string knownCategoryValues,string category) //<- chu le ClientTypeRootList zhe ge fang fa ming ke bian dong , qi ta bu neng bian dong { StringDictionary kv = CascadingDropDown.ParseKnownCategoryValuesString(knownCategoryValues); //<- zhe duan ye de you , he he // zhe li jiu ke yi fang ni de shu ju ku xiang guan dai ma , bi ru ba yi ji ke hu lei bie cong shu ju ku qu chu lai ran hou cun fang zai yi ge shu zu zhong // yin wei zhe li shi yi ji ke hu de xia la lie biao , suo yi bu yong qu guan na ge category de zhi //Model.ClientType shi wo jian de yi ge shi ti lei , qi zhong you ClientTypeName,ClientTypeID,ParentClientTypeID ji ge shu xing //Model.ClientType model = new Model.ClientType(); //Model.ClientType[] models = new Model.ClientType[]; // dang ran ni ye ke yi shi yong DataSet、DataTabel deng , zai foreach na bian ba lie biao xu yao de zhi tian chong jin qu jiu hao // xia yi bu fen shi xia la lie biao tian chong dai ma List<CascadingDropDownNameValue> values = new List<CascadingDropDownNameValue>(); foreach (Model.ClientType model in models) { values.Add(new CascadingDropDownNameValue(model.ClientTypeName,model.ClientTypeID.ToString())); } return values.ToArray(); } [WebMethod] // er ji ke hu lei bie xiang guan de WebService fang fa public CascadingDropDownNameValue[] ClientTypeSubList(string knownCategoryValues, string category) //<- chu le ClientTypeRootList zhe ge fang fa ming ke bian dong , qi ta bu neng bian dong { StringDictionary kv = CascadingDropDown.ParseKnownCategoryValuesString(knownCategoryValues); //<- zhe duan ye de you , he he // er ji ke hu de xia la lie biao , de qu de yi ji de category de zhi , yi xia dai ma shi pan duan shang ji lie biao de category zhi , cun zai huo bu shi kong de hua ba zhi fu gei parentClientTypeID //RootClientType shi yi ji CascadingDropDown she zhi de category shu xing ming cheng int parentClientTypeID; if (!kv.ContainsKey("RootClientType") || !Int32.TryParse(kv["RootClientType"], out parentClientTypeID)) { return null; } // zhe li jiu ke yi fang ni de shu ju ku xiang guan dai ma , bi ru ba yi ji ke hu lei bie cong shu ju ku qu chu lai ran hou cun fang zai yi ge shu zu zhong //Model.ClientType shi wo jian de yi ge shi ti lei , qi zhong you ClientTypeName,ClientTypeID,ParentClientTypeID ji ge shu xing //Model.ClientType model = new Model.ClientType(); //Model.ClientType[] models = new Model.ClientType[]; // dang ran ni ye ke yi shi yong DataSet、DataTabel deng , zai foreach na bian ba lie biao xu yao de zhi tian chong jin qu jiu hao List<CascadingDropDownNameValue> values = new List<CascadingDropDownNameValue>(); foreach (Model.ClientType model in models) { values.Add(new CascadingDropDownNameValue(model.ClientTypeName, model.ClientTypeID.ToString())); } return values.ToArray(); } } /// <summary> /// ClientType Ajax xia la lie biao shu ju fu wu ( zhu yi dai ma zhong de [] shi quan jiao , shi yong de shi hou ti huan cheng ban jiao de ) /// </summary> [WebService(Namespace = "http:tempuri.org/")] [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] [System.Web.Script.Services.ScriptService] //<- zhe duan bi xu de cun zai public class ClientTypeCascadingDropDown : System.Web.Services.WebService { [WebMethod] // yi ji ke hu lei bie xiang guan de WebService fang fa public CascadingDropDownNameValue[] ClientTypeRootList(string knownCategoryValues,string category) //<- chu le ClientTypeRootList zhe ge fang fa ming ke bian dong , qi ta bu neng bian dong { StringDictionary kv = CascadingDropDown.ParseKnownCategoryValuesString(knownCategoryValues); //<- zhe duan ye de you , he he // zhe li jiu ke yi fang ni de shu ju ku xiang guan dai ma , bi ru ba yi ji ke hu lei bie cong shu ju ku qu chu lai ran hou cun fang zai yi ge shu zu zhong // yin wei zhe li shi yi ji ke hu de xia la lie biao , suo yi bu yong qu guan na ge category de zhi //Model.ClientType shi wo jian de yi ge shi ti lei , qi zhong you ClientTypeName,ClientTypeID,ParentClientTypeID ji ge shu xing //Model.ClientType model = new Model.ClientType(); //Model.ClientType[] models = new Model.ClientType[]; // dang ran ni ye ke yi shi yong DataSet、DataTabel deng , zai foreach na bian ba lie biao xu yao de zhi tian chong jin qu jiu hao // xia yi bu fen shi xia la lie biao tian chong dai ma List<CascadingDropDownNameValue> values = new List<CascadingDropDownNameValue>(); foreach (Model.ClientType model in models) { values.Add(new CascadingDropDownNameValue(model.ClientTypeName,model.ClientTypeID.ToString())); } return values.ToArray(); } [WebMethod] // er ji ke hu lei bie xiang guan de WebService fang fa public CascadingDropDownNameValue[] ClientTypeSubList(string knownCategoryValues, string category) //<- chu le ClientTypeRootList zhe ge fang fa ming ke bian dong , qi ta bu neng bian dong { StringDictionary kv = CascadingDropDown.ParseKnownCategoryValuesString(knownCategoryValues); //<- zhe duan ye de you , he he // er ji ke hu de xia la lie biao , de qu de yi ji de category de zhi , yi xia dai ma shi pan duan shang ji lie biao de category zhi , cun zai huo bu shi kong de hua ba zhi fu gei parentClientTypeID //RootClientType shi yi ji CascadingDropDown she zhi de category shu xing ming cheng int parentClientTypeID; if (!kv.ContainsKey("RootClientType") || !Int32.TryParse(kv["RootClientType"], out parentClientTypeID)) { return null; } // zhe li jiu ke yi fang ni de shu ju ku xiang guan dai ma , bi ru ba yi ji ke hu lei bie cong shu ju ku qu chu lai ran hou cun fang zai yi ge shu zu zhong //Model.ClientType shi wo jian de yi ge shi ti lei , qi zhong you ClientTypeName,ClientTypeID,ParentClientTypeID ji ge shu xing //Model.ClientType model = new Model.ClientType(); //Model.ClientType[] models = new Model.ClientType[]; // dang ran ni ye ke yi shi yong DataSet、DataTabel deng , zai foreach na bian ba lie biao xu yao de zhi tian chong jin qu jiu hao List<CascadingDropDownNameValue> values = new List<CascadingDropDownNameValue>(); foreach (Model.ClientType model in models) { values.Add(new CascadingDropDownNameValue(model.ClientTypeName, model.ClientTypeID.ToString())); } return values.ToArray(); } }  ji ben shang yi ge CascadingDropDown kong jian jiu hui ying dui yi ge Webserivce de fang fa , ru guo zai you di san ge , di si ge CascadingDropDown, an ClientTypeSubList wei di san ge , di si ge CascadingDropDown tian jia dui ying WebService fang fa chu chu :[url=http://blog.breakn.net/article.asp?id=389]http://blog.breakn.net/article.asp?id=389[/url]
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
华丽的模特拍摄(8)
华丽的模特拍摄(7)
华丽的模特拍摄(6)
华丽的模特拍摄(5)
八里沟
朝阳宫
天下峨眉 云上金顶
老家(四)
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有