| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> asp >> ASP fen ye dai ma de xue xi

ASP fen ye dai ma de xue xi

2008-09-18 07:06:53 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【ASP分页代码的学习】的拼音翻译版
 <%
 '******************************************************************
 '** ben cheng xu ming :" wu xian liu " fen ye cheng xu
 '** zuo zhe :Arbiter(AAsx)
 '** ban ben :Million Level
 '**
 '** QQ:22222xx
 '** Email:Arbiter@21cn.com
 '** http://www.imagecity.org/
 '******************************************************************
 '**
 '** 【 zuo zhe de hua 】
 '**
 '** fen ye cheng xu wu yi shi xu duo wang luo cheng xu gong neng zhong yi ge bi jiao ma fan de dong xi , shi shi shang xian zai
 '** wei zhi jue da bu fen ren huan shi zai shi yong chuan tong de fen ye fang fa (Rs.PageSize=xx), er le jie
 '** shu ju ku cao zuo de ren dou zhi dao , zhe zhong chuan tong fang shi you ge bi duan : di yi ci da kai ye mian shi ,
 '** ta hui yu du suo you de ji lu ji , zhe dang zai shu ju da de shi hou , zhe jiang shi zhi ming de , er qie jie
 '** xia lai de fan ye su du ye hui fei chang man , hen zhan yong zi yuan 。 dui yu shi wan shu liang ji yi shang de shu ju
 '** ku zhe zhong chuan tong fen ye fang shi yi jing xian de fei chang wu li , geng bie shuo bai wan ji le ( gen ben mei fa cao
 '** zuo )。 ji yu zhe zhong yuan yin , cu shi wo zuo le ben cheng xu 。
 '**
 '** 【 cheng xu gong neng 】
 '**
 '** zhen dui da xing de shu ju ku jin xing fen ye cao zuo , li xiang de ke cao zuo de shu ju ji lu liang zai 200 wan
 '** yi nei (Max Level ban jiang wu shu liang xian zhi , qie wu lun shu ju ku duo da , fan ye su du dou shi
 '** bu bian ), zhe shi Million Level ban fen ye cheng xu zai sai yang 1G、 nei cun 512、win2k huan
 '** jing xia de ce shi shu ju :
 '**
 '** SQLserver 2k + 10 wan tiao ji lu + mei ye xian shi 20 tiao :
 '** ping yun fan ye su du :45ms
 '** SQLserver 2k + 100 wan tiao ji lu + mei ye xian shi 20 tiao :
 '** ping yun fan ye su du :350ms
 '**
 '**
 '** 【 fen ye yuan li 】
 '**
 '** ben cheng xu bu zai shi yong Rs.PageSize de fang shi fen ye , lian jie shu ju ku de you biao lei xing
 '** ye bu shi shi yong conn,1,x, er shi conn,0,1, zhe ying shi zui kuai de you biao lei xing le , bu yao
 '** yi wei zhe yang hui shi cheng xu bian de fu duo , xiang fan , cheng xu fei chang jian dan , ru guo ni kan bu ming bai ,
 '** ying gai shi wo de bian cheng feng ge ni bu xi guan , er fei cheng xu fu duo 。
 '** " wu xian liu " fen ye de zhong xin shi : mei ye zhi du chu xu yao xian shi de ji lu , bu zai xiang chuan tong
 '** fen ye cheng xu yu du quan bu de shu ju , zhe zheng zai ben cheng xu zui da de you dian -- zhan yong zi yuan shao , tong
 '** li su du ye de dao fei chang da de ti sheng , te bie zai shu ju liang yue da de shi hou , ta de su du you shi
 '** yue ming xian (100 wan ji lu cai 350ms zuo you )。
 '** dang cheng xu zhi xing hou , shi yong CurcorBegin he CurcorEnd ji lu xian shi de di yi tiao ji
 '** lu he zui hou yi tiao ji lu de ID zhi , zuo wei xia yi ci fan ye de biao ji , ran hou li yong Top xx qu
 '** chu xu yao de shu ju xian shi , tong shi you zai dui ID zhi jin xing ji lu 。
 '**
 '** 【 jie yan 】
 '**
 '** ben cheng xu wei gong xiang ban , ti gong gei ge cheng xu ai hao zhe yan jiu shi yong , ruo yao zhuan zai 、 san bo 、 xiu
 '** gai huo zuo qi ta yong tu , qing zun chong zuo zhe de xin lao , zhu ming chu chu 。
 '** ru guo ben cheng xu zhong you cuo lou 、 fei zui you hua deng que dian , qing dao www.csdn.net de Web kai fa /
 '** ASP lan mu zhong fa biao tao lun , wei le zhong guo ruan jian shi ye de fa zhan , qing bu yao gu bu zi feng :)
 '**
 '********************************************************************
 Option Explicit
 'Response.Flush
 Dim BeginTime,EndTime
 BeginTime=Timer
 Dim conn,SQLstr,Rs,DefRecordNum,CursorBegin,CursorEnd,CurPageNum,hav
 DefRecordNum=20
 '-------------- huo qu xiang guan shen shu ----------
 If Request("CursorBegin")="" Then CursorBegin=0 Else CursorBegin=Request("CursorBegin")
 If Request("CursorEnd")="" Then CursorEnd=0 Else CursorEnd=Request("CursorEnd")
 If Request("CurPageNum")<>"" Then
 CurPageNum=CLng(Request("CurPageNum"))
 If CurPageNum<=0 Then CurPageNum=1
 Else
 CurPageNum=1
 End If
 hav=Request("hav")
 If hav="" Then hav="next"
 '----------------End-----------------
 '------------ xian shi fan ye nei rong han shu --------
 Function TurnPageFS(DispRecordNum)
 Dim n
 While Not(Rs.Eof) And n<DispRecordNum
 n=n+1
 Response.Write "<tr>"&_
 "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(0)&"</td>"&_
 "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(1)&"</td>"&_
 "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(2)&"</td>"&_
 "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(3)&"</td>"&_
 "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(4)&"</td>"&_
 "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(5)&"</td>"&_
 "</tr>"
 If n=1 Then CursorBegin=Rs(0)
 If n=DefRecordNum Or Rs.Eof Then CursorEnd=Rs(0)
 Rs.MoveNext
 Wend
 End Function
 '------------- lian jie shu ju ku -------------
 Set conn=Server.CreateObject("Adodb.Connection")
 'SQLstr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.Mappath("mldata.mdb")
 SQLstr="Driver={SQL Server};server=arbiter;uid=arbiter;pwd=123456;database=mldata"
 conn.Open SQLstr
 '--------- tong ji zong ji lu shu / zong ye shu ---------
 '-PS: tui jian shi yong count(ID),ID wei zi dong bian hao qie suo yin , fou ze su du you ke neng da da zhe kou
 '-PS: ci tong ji shi ben cheng xu zhong zui hao zi yuan de yi bu fen , ru guo qu xiao zhe duan cheng xu , su du hui kuai shang 10 bei zuo you
 Dim TotalRecords,TotalPages
 SQLstr="Select count(ID) As RecordSum From ABC"
 Set Rs=conn.Execute(SQLstr,0,1)
 TotalRecords=Rs("RecordSum")
 TotalPages=Abs(Int(TotalRecords/DefRecordNum*(-1)))
 Rs.Close
 Set Rs=Nothing
 '-------- gen ju hav xuan ze xiang ying de SQL zi chuan -----
 Select Case(hav)
 Case "back"
 CursorEnd=CursorBegin
 SQLstr="Select Top "&DefRecordNum&"_
 ID,Title,FileName,K,ImgSize,NameSon _
 From ABC Where ID<"&CursorBegin&_
 " And ID In (Select Top "&DefRecordNum_
 &" ID From ABC Where ID<"&CursorBegin_
 &" Order by ID DESC) Order by ID"
 Case "next"
 SQLstr="Select Top "&DefRecordNum_
 &" ID,Title,FileName,K,ImgSize,NameSon From ABC Where ID>"&CursorEnd&_
 " Order by ID"
 End Select
 Set Rs=conn.Execute(SQLstr,0,1)
 %>
 <html>
 <head>
 <title>" wu xian liu " fen ye cheng xu zuo zhe :Arbiter</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
 <style type="text/css">td,br,div,p,body {font-size:12px}</style>
 </head>
 <body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" bgcolor="#E2F5FE">
 <tr align="center">
 <td colspan="2"><%Response.Write CurPageNum&"/"&TotalPages&" ye zong ji lu shu :"&TotalRecords%></td>
 <td><a href="mllist.asp"> shou ye </a> <a href=javascript:turnpage('back');> shang yi ye </a>
 <a href=javascript:turnpage('next');> xia yi ye </a> </td>
 </tr>
 </table>
 <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" bgcolor="#CCCCCC">
 <tr>
 <td>ID</td>
 <td>Title</td>
 <td>FileName</td>
 <td> da xiao </td>
 <td> chi cun </td>
 <td> lei bie </td>
 </tr>
 <%
 TurnPageFS(DefRecordNum)
 Rs.Close
 Set Rs=Nothing
 conn.Close
 Set conn=Nothing
 %>
 </table>
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" bgcolor="#E2F5FE">
 <tr align="center">
 <td colspan="2"><%Response.Write CurPageNum&"/"&TotalPages&" ye zong ji lu shu :"&TotalRecords%></td>
 <td><a href="mllist.asp"> shou ye </a> <a href=javascript:turnpage('back');> shang yi ye </a>
 <a href=javascript:turnpage('next');> xia yi ye </a> </td>
 </tr>
 </table>
 <%
 EndTime=Timer
 Response.Write "<br> cheng xu zhi xing shi jian :"&(EndTime-BeginTime)*1000&" hao miao "
 Response.Write " di yi tiao ji lu de ID zhi (CursorBegin)="&CursorBegin&" "
 Response.Write " zui hou yi tiao ji lu de ID zhi (CursorEnd)="&CursorEnd&"<br><br>"
 %>
 <script language="javascript">
 function turnpage(func){
 var CurPageNum=<%=CurPageNum%>; // qu de dang qian ye ma
 var CursorBegin=<%=CursorBegin%>; // qu de di yi ge xian shi de ji lu de ID zhi
 var CursorEnd=<%=CursorEnd%>; // qu de zui hou yi ge xian shi de ji lu de ID zhi
 var TotalPages=<%=TotalPages%>; // qu de ye mian zong shu
 var BackUrl='mllist.asp?CurPageNum='+(CurPageNum-1)+'&CursorBegin='+CursorBegin+'&CursorEnd='+CursorEnd+'&hav=back';
 var NextUrl='mllist.asp?CurPageNum='+(CurPageNum+1)+'&CursorBegin='+CursorBegin+'&CursorEnd='+CursorEnd+'&hav=next';
 if(CurPageNum<=1 && func=='back'){
 location.href='#';
 }else if(CurPageNum>=TotalPages && func=='next'){
 location.href='#';
 }else if(func=='back'){
 location.href=BackUrl;
 }else if(func='next'){
 location.href=NextUrl;
 }
 }
 </script>
 </body>
 </html>
 Cnbruce de dai ma :
 fen ye yang li :[ shou ye ] [ shang ye ] [ xia ye ] [ yi ye ] [ ye ci :4/5 ye ] [ gong 86 pian 20 pian / ye ] zhuan dao :_ ye
 yi xia wei gong yong dai ma , bi xu ju bei 。
 <%filepath=request.servervariables("path_info")%>
 <%page=1 ' she zhi bian liang chu shi zhi PAGE=1
 page=request.querystring("page") 'page zhi wei jie shou zhi
 rs.PageSize = 20 ' mei ye xian shi ji lu shu
 if Not IsEmpty(trim(Request("Page"))) then ' ru guo PAGE yi jing chu shi hua ...
 Page = CInt(Request("Page")) ' jie shou PAGE bing hua wei shu zi xing fu gei PAGE bian liang
 if Page > rs.PageCount then ' ru guo jie shou de ye shu da yu zong ye shu
 rs.AbsolutePage = rs.PageCount ' she zhi dang qian xian shi ye deng yu zui hou ye
 elseif Page <= 0 then ' ru guo page xiao yu deng yu 0
 Page = 1 ' she zhi PAGE deng yu di yi ye
 else
 rs.AbsolutePage = Page ' ru guo da yu ling , xian shi dang qian ye deng yu jie shou de ye shu
 end if
 End if
 Page = rs.AbsolutePage%>
 di yi zhong fen ye
 <%if rs.pagecount<>1 and rs.pagecount<>0 then%>' shou xian pan duan ye zong shu bu wei 1 he 0
 <%if page>1 then%>
 <%if page<rs.pagecount then %>
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page -1 %>"> shang yi ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>]
 <%else%>
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page -1 %>"> shang yi ye </a>]
 [ xia yi ye ] [ yi ye ]
 <% end if %>
 <%else%>
 [ shou ye ] [ shang yi ye ]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>]
 <%end if %>
 <%else%>
 [ shou ye ] [ shang yi ye ] [ xia yi ye ] [ yi ye ]
 <%end if%>
 di er zhong fen ye
 <%if rs.pagecount<>1 and rs.pagecount<>0 then%>
 <%if page>1 then%>
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page -1 %>"> shang yi ye </a>]
 <%if page<rs.pagecount then %>
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>]
  <%else%>
  [ xia yi ye ] [ yi ye ]
 <% end if %>
 <%else%>
 [ shou ye ] [ shang yi ye ]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>]
 <%end if %>
 <%else%>
 [ shou ye ] [ shang yi ye ] [ xia yi ye ] [ yi ye ]
 <%end if%>
 di san zhong
 <%if rs.pagecount<>1 and rs.pagecount<>0 then%>
 <%if page<rs.pagecount then%>
 <%if page=1 then %>
 [ shou ye ] [ shang yi ye ]
 <%else%>
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% =page -1 %>"> shang yi ye </a>]
 <% end if %>
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>]
 <%else%>
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>]
 [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% =page -1 %>"> shang yi ye </a>]
 [ xia yi ye ] [ yi ye ]
 <%end if %>
 <%else%>
 [ shou ye ] [ shang yi ye ] [ xia yi ye ] [ yi ye ]
 <%end if%>【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
<% '****************************************************************** '** ben cheng xu ming :" wu xian liu " fen ye cheng xu '** zuo zhe :Arbiter(AAsx) '** ban ben :Million Level '** '** QQ:22222xx '** Email:[url=mailto:Arbiter@21cn.com]Arbiter@21cn.com[/url] '** [url=http://www.imagecity.org/]http://www.imagecity.org/[/url] '****************************************************************** '** '** 【 zuo zhe de hua 】 '** '** fen ye cheng xu wu yi shi xu duo wang luo cheng xu gong neng zhong yi ge bi jiao ma fan de dong xi , shi shi shang xian zai '** wei zhi jue da bu fen ren huan shi zai shi yong chuan tong de fen ye fang fa (Rs.PageSize=xx), er le jie '** shu ju ku cao zuo de ren dou zhi dao , zhe zhong chuan tong fang shi you ge bi duan : di yi ci da kai ye mian shi , '** ta hui yu du suo you de ji lu ji , zhe dang zai shu ju da de shi hou , zhe jiang shi zhi ming de , er qie jie '** xia lai de fan ye su du ye hui fei chang man , hen zhan yong zi yuan 。 dui yu shi wan shu liang ji yi shang de shu ju '** ku zhe zhong chuan tong fen ye fang shi yi jing xian de fei chang wu li , geng bie shuo bai wan ji le ( gen ben mei fa cao '** zuo )。 ji yu zhe zhong yuan yin , cu shi wo zuo le ben cheng xu 。 '** '** 【 cheng xu gong neng 】 '** '** zhen dui da xing de shu ju ku jin xing fen ye cao zuo , li xiang de ke cao zuo de shu ju ji lu liang zai 200 wan '** yi nei (Max Level ban jiang wu shu liang xian zhi , qie wu lun shu ju ku duo da , fan ye su du dou shi '** bu bian ), zhe shi Million Level ban fen ye cheng xu zai sai yang 1G、 nei cun 512、win2k huan '** jing xia de ce shi shu ju : '** '** SQLserver 2k + 10 wan tiao ji lu + mei ye xian shi 20 tiao : '** ping yun fan ye su du :45ms '** SQLserver 2k + 100 wan tiao ji lu + mei ye xian shi 20 tiao : '** ping yun fan ye su du :350ms '** '** '** 【 fen ye yuan li 】 '** '** ben cheng xu bu zai shi yong Rs.PageSize de fang shi fen ye , lian jie shu ju ku de you biao lei xing '** ye bu shi shi yong conn,1,x, er shi conn,0,1, zhe ying shi zui kuai de you biao lei xing le , bu yao '** yi wei zhe yang hui shi cheng xu bian de fu duo , xiang fan , cheng xu fei chang jian dan , ru guo ni kan bu ming bai , '** ying gai shi wo de bian cheng feng ge ni bu xi guan , er fei cheng xu fu duo 。 '** " wu xian liu " fen ye de zhong xin shi : mei ye zhi du chu xu yao xian shi de ji lu , bu zai xiang chuan tong '** fen ye cheng xu yu du quan bu de shu ju , zhe zheng zai ben cheng xu zui da de you dian -- zhan yong zi yuan shao , tong '** li su du ye de dao fei chang da de ti sheng , te bie zai shu ju liang yue da de shi hou , ta de su du you shi '** yue ming xian (100 wan ji lu cai 350ms zuo you )。 '** dang cheng xu zhi xing hou , shi yong CurcorBegin he CurcorEnd ji lu xian shi de di yi tiao ji '** lu he zui hou yi tiao ji lu de ID zhi , zuo wei xia yi ci fan ye de biao ji , ran hou li yong Top xx qu '** chu xu yao de shu ju xian shi , tong shi you zai dui ID zhi jin xing ji lu 。 '** '** 【 jie yan 】 '** '** ben cheng xu wei gong xiang ban , ti gong gei ge cheng xu ai hao zhe yan jiu shi yong , ruo yao zhuan zai 、 san bo 、 xiu '** gai huo zuo qi ta yong tu , qing zun chong zuo zhe de xin lao , zhu ming chu chu 。 '** ru guo ben cheng xu zhong you cuo lou 、 fei zui you hua deng que dian , qing dao [url=http://www.csdn.net]www.csdn.net[/url] de Web kai fa / '** ASP lan mu zhong fa biao tao lun , wei le zhong guo ruan jian shi ye de fa zhan , qing bu yao gu bu zi feng :) '** '******************************************************************** Option Explicit 'Response.Flush Dim BeginTime,EndTime BeginTime=Timer Dim conn,SQLstr,Rs,DefRecordNum,CursorBegin,CursorEnd,CurPageNum,hav DefRecordNum=20 '-------------- huo qu xiang guan shen shu ---------- If Request("CursorBegin")="" Then CursorBegin=0 Else CursorBegin=Request("CursorBegin") If Request("CursorEnd")="" Then CursorEnd=0 Else CursorEnd=Request("CursorEnd") If Request("CurPageNum")<>"" Then CurPageNum=CLng(Request("CurPageNum")) If CurPageNum<=0 Then CurPageNum=1 Else CurPageNum=1 End If hav=Request("hav") If hav="" Then hav="next" '----------------End----------------- '------------ xian shi fan ye nei rong han shu -------- Function TurnPageFS(DispRecordNum) Dim n While Not(Rs.Eof) And n<DispRecordNum n=n+1 Response.Write "<tr>"&_ "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(0)&"</td>"&_ "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(1)&"</td>"&_ "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(2)&"</td>"&_ "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(3)&"</td>"&_ "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(4)&"</td>"&_ "<td bgcolor='efefef'>"&Rs(5)&"</td>"&_ "</tr>" If n=1 Then CursorBegin=Rs(0) If n=DefRecordNum Or Rs.Eof Then CursorEnd=Rs(0) Rs.MoveNext Wend End Function '------------- lian jie shu ju ku ------------- Set conn=Server.CreateObject("Adodb.Connection") 'SQLstr="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.Mappath("mldata.mdb") SQLstr="Driver={SQL Server};server=arbiter;uid=arbiter;pwd=123456;database=mldata" conn.Open SQLstr '--------- tong ji zong ji lu shu / zong ye shu --------- '-PS: tui jian shi yong count(ID),ID wei zi dong bian hao qie suo yin , fou ze su du you ke neng da da zhe kou '-PS: ci tong ji shi ben cheng xu zhong zui hao zi yuan de yi bu fen , ru guo qu xiao zhe duan cheng xu , su du hui kuai shang 10 bei zuo you Dim TotalRecords,TotalPages SQLstr="Select count(ID) As RecordSum From ABC" Set Rs=conn.Execute(SQLstr,0,1) TotalRecords=Rs("RecordSum") TotalPages=Abs(Int(TotalRecords/DefRecordNum*(-1))) Rs.Close Set Rs=Nothing '-------- gen ju hav xuan ze xiang ying de SQL zi chuan ----- Select Case(hav) Case "back" CursorEnd=CursorBegin SQLstr="Select Top "&DefRecordNum&"_ ID,Title,FileName,K,ImgSize,NameSon _ From ABC Where ID<"&CursorBegin&_ " And ID In (Select Top "&DefRecordNum_ &" ID From ABC Where ID<"&CursorBegin_ &" Order by ID DESC) Order by ID" Case "next" SQLstr="Select Top "&DefRecordNum_ &" ID,Title,FileName,K,ImgSize,NameSon From ABC Where ID>"&CursorEnd&_ " Order by ID" End Select Set Rs=conn.Execute(SQLstr,0,1) %> <html> <head> <title>" wu xian liu " fen ye cheng xu  zuo zhe :Arbiter</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <style type="text/css">td,br,div,p,body {font-size:12px}</style> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" bgcolor="#E2F5FE"> <tr align="center"> <td colspan="2"><%Response.Write CurPageNum&"/"&TotalPages&" ye zong ji lu shu :"&TotalRecords%></td> <td><a href="mllist.asp"> shou ye </a> <a href=javascript:turnpage('back');> shang yi ye </a> <a href=javascript:turnpage('next');> xia yi ye </a> </td> </tr> </table> <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" bgcolor="#CCCCCC"> <tr> <td>ID</td> <td>Title</td> <td>FileName</td> <td> da xiao </td> <td> chi cun </td> <td> lei bie </td> </tr> <% TurnPageFS(DefRecordNum) Rs.Close Set Rs=Nothing conn.Close Set conn=Nothing %> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" bgcolor="#E2F5FE"> <tr align="center"> <td colspan="2"><%Response.Write CurPageNum&"/"&TotalPages&" ye zong ji lu shu :"&TotalRecords%></td> <td><a href="mllist.asp"> shou ye </a> <a href=javascript:turnpage('back');> shang yi ye </a> <a href=javascript:turnpage('next');> xia yi ye </a> </td> </tr> </table> <% EndTime=Timer Response.Write "<br> cheng xu zhi xing shi jian :"&(EndTime-BeginTime)*1000&" hao miao " Response.Write " di yi tiao ji lu de ID zhi (CursorBegin)="&CursorBegin&" " Response.Write " zui hou yi tiao ji lu de ID zhi (CursorEnd)="&CursorEnd&"<br><br>" %> <script language="javascript"> function turnpage(func){ var CurPageNum=<%=CurPageNum%>; // qu de dang qian ye ma var CursorBegin=<%=CursorBegin%>; // qu de di yi ge xian shi de ji lu de ID zhi var CursorEnd=<%=CursorEnd%>; // qu de zui hou yi ge xian shi de ji lu de ID zhi var TotalPages=<%=TotalPages%>; // qu de ye mian zong shu var BackUrl='mllist.asp?CurPageNum='+(CurPageNum-1)+'&CursorBegin='+CursorBegin+'&CursorEnd='+CursorEnd+'&hav=back'; var NextUrl='mllist.asp?CurPageNum='+(CurPageNum+1)+'&CursorBegin='+CursorBegin+'&CursorEnd='+CursorEnd+'&hav=next'; if(CurPageNum<=1 && func=='back'){ location.href='#'; }else if(CurPageNum>=TotalPages && func=='next'){ location.href='#'; }else if(func=='back'){ location.href=BackUrl; }else if(func='next'){ location.href=NextUrl; } } </script> </body> </html> Cnbruce de dai ma : fen ye yang li :[ shou ye ] [ shang ye ] [ xia ye ] [ yi ye ] [ ye ci :4/5 ye ] [ gong 86 pian 20 pian / ye ] zhuan dao :_ ye yi xia wei gong yong dai ma , bi xu ju bei 。 <%filepath=request.servervariables("path_info")%> <%page=1 ' she zhi bian liang chu shi zhi PAGE=1 page=request.querystring("page") 'page zhi wei jie shou zhi rs.PageSize = 20 ' mei ye xian shi ji lu shu if Not IsEmpty(trim(Request("Page"))) then ' ru guo PAGE yi jing chu shi hua ... Page = CInt(Request("Page")) ' jie shou PAGE bing hua wei shu zi xing fu gei PAGE bian liang if Page > rs.PageCount then ' ru guo jie shou de ye shu da yu zong ye shu rs.AbsolutePage = rs.PageCount ' she zhi dang qian xian shi ye deng yu zui hou ye elseif Page <= 0 then ' ru guo page xiao yu deng yu 0 Page = 1 ' she zhi PAGE deng yu di yi ye else rs.AbsolutePage = Page ' ru guo da yu ling , xian shi dang qian ye deng yu jie shou de ye shu end if End if Page = rs.AbsolutePage%> di yi zhong fen ye <%if rs.pagecount<>1 and rs.pagecount<>0 then%>' shou xian pan duan ye zong shu bu wei 1 he 0 <%if page>1 then%> <%if page<rs.pagecount then %> [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page -1 %>"> shang yi ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>] <%else%> [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page -1 %>"> shang yi ye </a>] [ xia yi ye ] [ yi ye ] <% end if %> <%else%> [ shou ye ] [ shang yi ye ] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>] <%end if %> <%else%> [ shou ye ] [ shang yi ye ] [ xia yi ye ] [ yi ye ] <%end if%> di er zhong fen ye <%if rs.pagecount<>1 and rs.pagecount<>0 then%> <%if page>1 then%> [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page -1 %>"> shang yi ye </a>] <%if page<rs.pagecount then %> [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>] <%else%> [ xia yi ye ] [ yi ye ] <% end if %> <%else%> [ shou ye ] [ shang yi ye ] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>] <%end if %> <%else%> [ shou ye ] [ shang yi ye ] [ xia yi ye ] [ yi ye ] <%end if%> di san zhong <%if rs.pagecount<>1 and rs.pagecount<>0 then%> <%if page<rs.pagecount then%> <%if page=1 then %> [ shou ye ] [ shang yi ye ] <%else%> [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% =page -1 %>"> shang yi ye </a>] <% end if %> [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = page + 1%>"> xia yi ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = rs.PageCount%>"> yi ye </a>] <%else%> [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% = 1%>"> shou ye </a>] [<a Href="<%=filepath%>?Page=<% =page -1 %>"> shang yi ye </a>] [ xia yi ye ] [ yi ye ] <%end if %> <%else%> [ shou ye ] [ shang yi ye ] [ xia yi ye ] [ yi ye ] <%end if%>
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
华丽的模特拍摄(8)
华丽的模特拍摄(7)
华丽的模特拍摄(6)
华丽的模特拍摄(5)
八里沟
朝阳宫
天下峨眉 云上金顶
老家(四)
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有