| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> vb >> ge zhong Excel VBA de ming ling 2

ge zhong Excel VBA de ming ling 2

2008-09-02 06:53:54 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【各种Excel VBA的命令2】的拼音翻译版
 ben shi li chong fu zui jin yong hu jie mian ming ling 。 ben shi li bi xu fang zai hong de di yi xing 。
 Application.Repeat
 xia li zhong , bian liang counter dai ti le xing hao 。 ci guo cheng jiang zai dan yuan ge qu yu C1:C20 zhong xun huan , jiang suo
 you jue dui zhi xiao yu 0.01 de shu zi dou she zhi wei 0( ling )。
 Sub RoundToZero1()
 For Counter = 1 To 20
 Set curCell = Worksheets("Sheet1").Cells(Counter, 3)
 If Abs(curCell.Value) 0 Then
 ' Application.ActivePrinter = "\zdserver2HP LaserJet 5000 PCL 6
 zai Ne00:" ' zhi ding da yin ji
 ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=myPrintNum,
 Collate:=True ' she zhi da yin xin xi , qi zhong Copies:=myPrint wei da yin fen shu
 Else
 MsgBox " qing shu ru yao da yin de fen shu "
 End If
 ActiveSheet.ShowAllData ' quan bu xian shi
 ActiveSheet.Protect Password:=641112 ' bao hu gong zuo biao bing she zhi mi ma
 Sheets(" feng mian ").Select
 Application.ScreenUpdating = True
 End Sub
 Sub da yin yu e ()
 Application.ScreenUpdating = False
 Sheets(" yu e biao ").Select
 Call chong suan suo you biao
 ActiveSheet.Unprotect Password:=641112 ' che xiao gong zuo biao bao hu bing qu xiao mi ma
 ActiveWindow.ScrollColumn = 10
 Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=""
 ' yi xia 10 xing tan chu chuang kou shu ru da yin xin xi
 Dim myPrintNum As Integer
 Dim myPrompt, myTitle As String
 myPrompt = " qing shu ru yao da yin de fen shu "
 myTitle = " da yin xuan qu fan wei "
 myPrintNum = Application.InputBox(myPrompt, myTitle, 4, , , , , 1)
 If myPrintNum 0 Then
 ' Application.ActivePrinter = "\zdserver2HP LaserJet 5000 PCL 6 zai
 Ne00:" ' ' zhi ding da yin ji
 ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=myPrintNum,
 Collate:=True ' she zhi da yin xin xi , qi zhong Copies:=myPrint wei da yin fen shu
 Else
 MsgBox " qing shu ru yao da yin de fen shu "
 End If
 ActiveSheet.ShowAllData ' quan bu xian shi
 ActiveSheet.Protect Password:=641112 ' bao hu gong zuo biao bing she zhi mi ma
 Sheets(" feng mian ").Select
 Application.ScreenUpdating = True
 End Sub
 Sub bei fen ()
 Dim y ' bian liang sheng ming - xu bao cun gong zuo biao de lu jing he ming cheng
 [M1] = ActiveWorkbook.FullName ' dan yuan ge M1= dang qian gong zuo bao de lu jing he ming cheng
 y = cells(1, 14) 'Y= dan yuan ge N1 de zhi , ji ji suan hou de xu bao cun gong zuo bao de
 lu jing he ming cheng
 Worksheets(" feng mian ").UsedRange.Columns("M:N").Calculate ' ji suan zhi ding
 qu yu
 ActiveWorkbook.SaveCopyAs y ' bei fen dao zhi ding lu me Y
 End Sub
 Sub chong suan huo dong biao ()
 With Application
 .Calculation = xlManual
 .MaxChange = 0.001
 End With
 ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = True
 ActiveWindow.DisplayZeros = True
 ActiveSheet.Calculate
 End Sub
 Sub chong suan zhi ding biao ()
 Attribute chong suan zhi ding biao .VB_ProcData.VB_Invoke_Func = "z\n14"
 Worksheets(" yin xing zhang ").Calculate
 Worksheets(" ri bao biao ").Calculate
 End Sub
 dan yuan ge shu ju gai bian yin qi ji suan ji huo guo cheng
 Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 Dim irow, icol As Integer
 irow = Target.Row ' bian liang xing irow
 icol = Target.Column ' bian liang lie icol
 If irow > 6 And icol = 3 And cells(irow, 3) >= cells(irow - 1, 3)
 Then '> da yu 6 xing , bing qie di 3 lie , dang ben xing 3 lie >2 xing 3 lie
 Application.EnableEvents = False
 cells(irow, 2) = cells(irow - 1, 2) ' ben xing 2 lie = shang yi xing 2 lie
 Application.EnableEvents = True
 ElseIf irow > 6 And icol = 3 And cells(irow, 3) da yu 6 xing , bing qie di 3 lie , dang ben xing 3 lie >2 xing 3 lie
 Application.EnableEvents = False
 cells(irow, 2) = cells(irow - 1, 2) + 1 ' ben xing 2 lie = shang xing 2 lie +1
 Application.EnableEvents = True
 ElseIf (icol = 3 Or icol = 4 Or icol = 6 Or icol = 8 Or icol = 9 Or
 icol = 10 Or icol = 12 Or icol = 13) And irow > 6 Then 'And Target
 ""
 Application.EnableEvents = False
 cells(irow, 5) = "= dan wei ming cheng "
 cells(irow, 7) = "= zhai yao "
 cells(irow, 11) = "= yu e "
 Range(cells(irow, 14), cells(irow, 16)) = "= yu nei wai shou zhi NOP"
 cells(irow, 17) = "= shen gai Q"
 cells(irow, 18) = "= dui zhang U"
 Range(cells(irow, 19), cells(irow, 20)) = "= nei zhuan shou zhi XY"
 cells(irow, 21) = "= zheng cai Z"
 Application.EnableEvents = True
 End If
 End Sub
 ' ji suan dang qian gong zuo biao lu jing ji ming cheng de han shu , ke zuo wei dan yuan ge gong shi , ye ke xie ru hong
 =CELL("FILENAME")
 ' gai bian Excel jie mian biao ti de hong
 Private Sub Workbook_Open()
 Application.Caption = " chi guo le "
 End Sub
 ' zi dong shua xin dan yuan ge A1 nei xian shi de ri qi \ shi jian de hong
 Sub mytime()
 Range("a1") = Now()
 Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "mytime"
 End Sub
 ' yong dan yuan ge A1 de nei rong zuo wei wen jian ming bao cun dang qian gong zuo bao de hong
 Sub b()
 ActiveWorkbook.SaveCopyAs Range("A1") + ".xls"
 End Sub
 ' ji huo chuang ti de hong , ci hong xie ru you chuang ti de gong zuo biao nei
 Private Sub CommandButton1_Click() ' dian shu ju lu ru an niu kong jian ji huo chuang ti
 Load UserForm3 ' ji huo chuang ti
 UserForm3.StartUpPosition = 3 ' ji huo chuang ti
 UserForm3.Show ' ji huo chuang ti
 End Sub
 ' yi xia wei chuang ti zhong dian ji ge an niu yun xing de hong , xie ru chuang ti nei
 Public pos As Integer ' sheng ming bian liang pos
 ' zhan you que ding an niu yu ju
 Private Sub CommandButton1_Click()
 Application.ScreenUpdating = False ' ci ju he zui hou yi ju zhi zai bu xian
 shi hong de zhi xing guo cheng
 'On Error GoTo ErrorHandle ' ke yi bu yao
 'ErrorHandle: ' ke yi bu yao
 'If Err.Number = 13 Then ' ke yi bu yao
 'Exit Sub ' ke yi bu yao
 'End If ' ke yi bu yao
 Call writeToWorkSheet ' zhi xing hong writetoworksheet
 UserForm3.Hide ' tui chu chuang ti , ji xu an niu shao ci ju , tui chu an niu zhi xing ci ju
 Unload UserForm3 ' tui chu chuang ti , ji xu an niu shao ci ju , tui chu an niu zhi xing ci ju
 Call pi liang da yin '[ ci chu dao jie shun xu 2]
 [L2] = "" '[ dao ci chu jie shu ]
 Sheets(" da yin xin xi ").Select
 Application.ScreenUpdating = True
 End Sub
 ' tui chu an niu yu ju
 Private Sub CommandButton2_Click()
 UserForm3.Hide
 Unload UserForm3
 End Sub
 ' jiang chuang ti nei de wen ben kuang zhong de shu ju xie jin gong zuo biao de dan yuan ge
 Private Sub writeToWorkSheet()
 ActiveSheet.Range("k2") = TextBox1.Value ' jiang wen zi kuang nei rong xie jin k lie
 ActiveSheet.Range("l2") = TextBox2.Value ' jiang wen zi kuang nei rong xie jin l lie
 TextBox1.Value = "" ' qing kong wen zi kuang nei rong
 TextBox2.Value = "" ' qing kong wen zi kuang nei rong
 Worksheets(" da yin xin xi ").Range("a2").Value = 1 ' gei zhi ding biao de dan yuan ge xie ru
 shu ju
 Worksheets(" da yin xin xi ").Range("B3:E113").Value = "" ' qing kong zhi ding biao de dan yuan
 ge shu ju
 End Sub
 ' yi xia wei gen ju tiao jian da yin de hong
 Sub da yin () ' bu men ming xi cha xun ji pi xing da yin
 Application.ScreenUpdating = False ' guan bi ping mu geng xin
 If Cells(1, 4) = "" And Cells(1, 5) = "" Then ' da yin tiao jian Cells(3,
 13) = 1 And
 ' Application.ActivePrinter = "\zdserver2HP LaserJet 5000 PCL
 6 zai Ne00:" ' ' zhi ding da yin ji
 ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
 ' she zhi mo ren da yin ji de da yin xin xi , qi zhong Copies:=myPrint wei da yin fen shu
 Else
 Call da yin xin xi ' da dao wei jia shi zhi xing
 End If
 Application.ScreenUpdating = True ' guan bi ping mu geng xin
 End Sub
 ' yi xia de xun huan guo cheng , ye yong yu pi liang da yin ,Z de zhi ke yi shi Z=1 TO 5(1 dao 5), ye ke shi dan yuan ge de nei
 rong
 Sub pi liang da yin ()
 For Z = Cells(1, 11) To Cells(1, 12) ' bian liang X de zhi cong da yin qi shi hao K1 dao jie shu
 hao L1 zhi jian zhu jian di zeng
 Cells(1, 13) = Z 'M1 de zhi deng yu bian liang X
 Next Z
 End Sub
 ' yi xia shi jiang da yin qing kuang xie ru gong zuo biao de hong
 Sub da yin xin xi ()
 Application.ScreenUpdating = False ' guan bi ping mu geng xin
 Dim Y ' sheng ming bian liang
 Y = ActiveSheet.Name ' pan ding huo dong gong zuo biao ming cheng
 Sheets(" da yin xin xi ").Select
 X = 3 ' cong di 3 xing kai shi
 Do While Not (IsEmpty(Cells(X, 2).Value)) ' pan duan di 1 lie de zui hou yi xing (
 ji kong xing de shang yi xing )
 X = X + 1 ' zai zui hou yi xing jia yi xing ji wei kong xing
 Loop
 Cells(X, 2) = Cells(2, 1)
 Cells(X, 3) = Sheets(Y).Cells(4, 3)
 Cells(2, 1) = Cells(2, 1) + 1
 Cells(X, 4) = Sheets(Y).Cells(1, 4)
 Cells(X, 5) = Sheets(Y).Cells(1, 5)
 [c1] = Y
 Sheets(Y).Select ' fan hui shang yi ci da kai de gong zuo biao
 Application.ScreenUpdating = True ' da kai ping mu geng xin
 End Sub
 jiang wen jian bao cun wei yi mou yi dan yuan ge zhong de zhi wei wen jian ming de hong zen me xie
 jia she ni yao yi Sheet1 de A1 dan yuan ge zhong de zhi wei wen jian ming bao cun , ze ying yong ming ling :
 ActiveWorkbook.SaveCopyAs Str(Range("Sheet1!A1")) + ".xls"
 zai Excel zhong , ru he yong cheng shi kong zhi mou yi dan yuan ge bu ke bian ji xiu gai ?thanks!!!
 Private Sub Workbook_Open()
 ProtectSpecialRange ("A1")
 End Sub
 Sub ProtectSpecialRange(RangeAddress As String)
 On Error Resume Next
 With Sheet1
 .Cells.Locked = False
 .Range(RangeAddress).Locked = True
 .Protection.AllowEditRanges.Add Title:=" qu yu 1", Range:=Range
 (RangeAddress) _
 , Password:="pass"
 .Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
 End With
 End Sub
 dui gong zuo biao bian cheng , you shi yao pan duan gong zuo biao de ji lu zong shu ,VBA li ru he shi xian ?
 x=1
 do while not (isempty(sheets("").cells(x,1).value)
 x=x+1
 loop
 zai VBA zhong deng tong yu EXCELE zhong de qiu he han shu -sum()- de han shu shi shen me ?
 Application.WorksheetFunction.Sum()
 zi ding yi cai dan you san ge cai dan xiang , yao qiu shou gong shun xu zhi xing 。 wei fang zhi wu cao zuo , zhi xing wan di yi ge cai dan xiang
 hou shi qi bian hui ( jin yong ), ru he xie ?
 Rowen
 ling qi Enable shu xing tong bu yu mou ge gong ju an niu shi jiao wei fang bian de 。
 ru he jin xing biao ge geng xin ?
 shi zhe yang de , bi ru wo yi jing you le yi ge yuan shi biao ge A, zhe shi you ren tong zhi wo A biao you cuo wu , xu jia yi xiu gai
 , bing gei wo yi ge biao B, biao B lie chu le xu xiu gai de shen shu ( zhu yi B de lie shu shao yu A de lie shu , yin A de qi ta
 lie wu xu xiu gai )。 xian zai wen ti shi ru he gen ju biao B zhong de xin zhi , zai biao A zhong zhao dao xiang ying wei zhi , bing jia yi xiu
 gai 。 bi ru biao B zhong lie chu le 10002 de JOHN de shen gao he ti chong deng zhi xu yao xiu gai , ru he zai A zhong zhao dao
 10002 de xiang ying wei zhi ( shen gao ti chong ), bing jia yi xiu gai 。
 jian yi jiang biao b fu zhi zhi biao a de sheet2, ran hou zhi xing xia lie de hong ji ke
 sub change()
 dim dd as range
 sheets(2).select
 lastcell = range("a65536").end(xlup).row
 for each dd in range(cells(2, 1), cells(lastcell, 1))
 if dd = "" then exit sub
 ff = dd.value
 set c = sheets(1).columns(1).find(ff, lookat:=xlwhole)
 if not c is nothing then
 c.offset(0, 2) = dd.offset(0, 2)
 c.offset(0, 3) = dd.offset(0, 3)
 c.offset(0, 5) = dd.offset(0, 4)
 end if
 next
 end sub
 zi ding yi cai dan
 ba jian li he shan chu zi ding yi cai dan de dai ma fen bie xie zai Workbook_open he Workbook_beforeclosed
 de shi jian zhong 。
 ying gai yong VBA, gong zuo bo dai ma zhong you workbook-open() guo cheng , zai gai guo cheng zhong xie ru
 with activeworkbook
 .sheets(" biao 2").active
 end with
 VBA shi xian xiang suo ding gong zuo biao zhong cha ru xing , bing zi dong fu zhi shang mian xing zhong zhi ding lie de han shu
 Option Explicit
 Public Const strPass = "123" 123 shi kou ling
 Sub xing shang zai cha ru yi xing ()
 ActiveSheet.Unprotect password:=strPass
 Selection.Copy
 Selection.Insert Shift:=xlDown
 Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats, Operation:=xlNone,
 SkipBlanks:= _
 False, Transpose:=False
 Application.CutCopyMode = False
 ActiveSheet.Protect password:=strPass
 End Sub
 ru he shi bu chu xian mei ci guan bi XLS wen jian shi chu xian de :
 “XXX.xls wen jian yi bei xiu gai , shi fou ke zai qi xiu gai hou de nei rong ?” zi yang ??
 ke yi zai gong zuo biao guan bi zhi qian jin xing shou gong bao cun gong zuo
 ThisWorkbook.save
 ru he shi xian dong tai shi jian xian shi ?
 sub mytime
 range("a1")=now()
 Application.OnTime Now + Timevalue("00:00:01"), "mytime"
 end sub
 yong vba pan duan zhi ding excel wen jian shi fou da kai ?
 For Each w In Workbooks
 If w.Name XXX Then
 …………
 End If
 Next w
 vba zen me tiao yong excel zi dai de han shu ? bi ru vlookup?
 Application.WorksheetFunction.f(x)
 f(x) shi ni xiang shi yong de gong zuo biao han shu
 dan shi yong nei bu han shu shi yin yong dan yuan ge hui chu cuo , zen me ban ?
 ba ni yao yin yong de dan yuan ge gai cheng VBA ren ke ge shi ( lei xing )。 ru zai Excel zhong de “F7:F12” ying gai wei
 “Range("F7:F12")” deng 。
 VBA zhong ru he guan bi , bao cun he tui chu Excel?
 Workbooks(" ni de gong zuo bao ").Save。
 xia biao ju li shuo ming le shi yong Rows he Columns shu xing de yi xie xing he lie de yin yong 。
 yin yong han yi
 Rows(1) di yi xing
 Rows gong zuo biao shang suo you de xing
 Columns(1) di yi lie
 Columns("A") di yi lie
 Columns gong zuo biao shang suo you de lie
 ruo yao tong shi chu li ruo gan xing huo lie , qing chuang jian yi ge dui xiang bian liang bing shi yong Union fang fa , jiang dui Rows shu
 xing huo Columns shu xing de duo ge tiao yong zu he qi lai 。 xia li jiang huo dong gong zuo bao zhong di yi zhang gong zuo biao shang de di
 yi xing 、 di san xing he di wu xing de zi ti she zhi wei jia cu 。
 Sub SeveralRows()
 Worksheets("Sheet1").Activate
 Dim myUnion As Range
 Set myUnion = Union(Rows(1), Rows(3), Rows(5))
 myUnion.Font.Bold = True
 End Sub
 ru guo zhi shi ni shuo de zhi lian jie ji ge chu cun ge na yong jian dan de fang fa
 Range("A1").Formula = Application.Evaluate("=[Book2.xls]Sheet1!A1")
 huo
 Range("A1").Formula = "=[Book2.xls]Sheet1!A1"
 qing wen zai vba ru he hu jiao yi ding yi de ming cheng fan wei
 wo zai a1:b100 cha ru ming cheng ∶myrange
 qing wen wo ru he yong vba xuan qu ci fan wei
 Range("myrange").Select
 ru he fang wen mei you da kai de EXCEL wen jian ?
 Sub AlternativeImport()
 Dim xlapp As Excel.Application
 Dim wbSource As Excel.Workbook
 Set xlapp = New Excel.Application
 xlapp.EnableEvents = False
 Set wbSource = xlapp.Workbooks.Open("C:\test\Book2.xls")
 Range("A1:A10").Value = wbSource.Sheets("Sheet1").Range
 ("A1:A10").Value
 wbSource.Close False
 xlapp.Quit
 End Sub
 zen yang shi VBAprject gong cheng bu ke cha kan ?( bu yong mi ma )
 yong ke bian ji shi liu jin zhi wen jian de ruan jian gong ju ( ru WinHex deng ) da kai Excel.xls, zai wen jian de yi bu , cha
 zhao ID="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"( you gong cheng suo ding mi ma shi ), huo
 ID="{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}"( mei you gong cheng suo ding mi ma shi ), xiu gai qi zhong
 de ren yi 1 wei hou , bao cun , ji ke da dao mu de . dang cha kan gong cheng shi hui chu xian “ gong cheng bu ke cha kan ” de ti shi .
 zhu yi : xiu gai qian , yi ding yao bei fen yuan wen jian , yi fang bu ce
 ru he yong VBA kong zhi bao biao de ge shi ( zuo bian ju , zhi zhang da xiao , da yin di ji ye deng )
 da yin di ji ye kong zhi :ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=x, To:=y
 ActiveSheet.PageSetup.LeftMargin= zuo bian ju
 ActiveSheet.PageSetup..PaperSize = zhi zhang da xiao
 ru he shi VBA zi dong xiao chu shi yong COPY fu zhi hou chan sheng de xu xian kuang ?
 Application.CutCopyMode = False
 ti huan Excel 97 de cai dan lan shi hen rong yi de , zhi xu chuang jian yi ge xin de cai dan lan jiu hui shan chu Excel 97 de
 cai dan lan 。 dang xu yao hui fu Excel 97 de cai dan lan shi , zhi yao shan chu xin chuang jian de cai dan lan jiu ke yi le 。 gai
 xi tong de zi ding yi cai dan zhong zhi xu liang ge ming ling an niu , yi ge yong lai fan hui dao xi tong de zhu hua mian
 (ReturnMAIN), ling yi ge yong lai tui chu xi tong (ExitSYS)。 xia mian shi mo kuai (Module) zhong you guan
 de hong huo shi shi jian kong zhi cheng xu 。
 Sub ZapMenu( )
 On Error Resume Next
 CommandBars(“ bao xian cha xun xi tong ”).Delete
 End Sub
 zhe shi yi ge yong lai shan chu zi ding yi cai dan lan de hong 。 yu ju On Error Resume Next bao zheng wu lun zi
 ding yi cai dan lan shi fou cun zai dou neng zheng que shan chu ta 。
 Sub ExitSYS( )
 ZapMenu
 ActiveWorkbook.Close SaveChanges := False
 End Sub
 zhe shi yong lai tui chu xi tong de hong 。 ta shan chu zi ding yi cai dan , bing guan bi huo dong de gong zuo bao ( bu ti shi bao cun
 xiu gai )。
 Sub ReturnMAIN( )
 Worksheets(“ bao xian cha xun xi tong ”).Select
 End Sub
 gai hong yong lai fan hui zhu hua mian 。 ta ji huo “ bao xian cha xun xi tong ” gong zuo biao 。
 Sub SetMenu( )
 Dim myBar As CommandBar
 Dim myButton As CommandBarButton
 ZapMenu
 Set myBar = CommandBars.Add(Name:=“ bao xian cha xun xi tong ”, _
 Position :=msoBarTop, _
 MenuBar :=True)
 Set myButton = myBar.Controls.Add(msoControlButton)
 myButton. = msoButtonCaption
 myButton.Caption = “ tui chu [&E]”
 myButton.OnAction = “ExitSYS”
 Set myButton = myBar.Controls.Add(msoControlButton)
 myButton. = msoButtonCaption
 myButton.Caption = “ fan hui [&R]”
 myButton.OnAction = “ReturnMAIN”
 myButton.Visible = False
 myBar.Protection = msoBarNoMove + msoBarNoCustomize
 myBar.Visible = True
 End Sub
 zhe ge hong bao han wu bu fen 。 di yi bu fen ding yi le yi dui bian liang 。 di er bu fen shou xian yun xing ZapMenu hong ,
 bao zheng bao xian cha xun xi tong cai dan lan shi bu cun zai de , ran hou chuang jian ta 。 shen shu MenuBar de zhi she wei True, que
 bao zhe ge xin chuang jian de ming ling lan wei yi cai dan lan 。 di san bu fen he di si bu fen jiang liang ge ming ling an niu jia ru dao cai dan
 lan zhong 。 bing she zhi ReturnMAIN ming ling an niu de chu shi zhuang tai wei bu ke jian zhuang tai 。 zui hou yi bu fen bao hu zhe ge
 xin chuang jian de cai dan lan , shi yong hu bu neng yi dong ye bu neng zi ding yi xin cai dan lan 。
 gong zuo biao hui zong
 Sub sum() ' biao hui zong , di 1 zhang de a1:e20 deng yu suo you biao de xiang tong dan yuan ge de he
 Attribute sum.VB_ProcData.VB_Invoke_Func = "z\n14"
 Dim X As Worksheet
 For y = 1 To 20
 For z = 1 To 5
 For Each X In Worksheets
 shname = X.Name
 ActiveSheet.Cells(y, z).Value = ActiveSheet.Cells(y, z).Value +
 Worksheets(shname).Cells(y, z)
 Next
 Next z
 Next y
 End Sub【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
ben shi li chong fu zui jin yong hu jie mian ming ling 。 ben shi li bi xu fang zai hong de di yi xing 。 Application.Repeat xia li zhong , bian liang counter dai ti le xing hao 。 ci guo cheng jiang zai dan yuan ge qu yu C1:C20 zhong xun huan , jiang suo you jue dui zhi xiao yu 0.01 de shu zi dou she zhi wei 0( ling )。 Sub RoundToZero1() For Counter = 1 To 20 Set curCell = Worksheets("Sheet1").Cells(Counter, 3) If Abs(curCell.Value) 0 Then ' Application.ActivePrinter = "[url=file://\\zdserver2\HP]\\zdserver2\HP[/url] LaserJet 5000 PCL 6 zai Ne00:" ' zhi ding da yin ji ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=myPrintNum, Collate:=True ' she zhi da yin xin xi , qi zhong Copies:=myPrint wei da yin fen shu Else MsgBox " qing shu ru yao da yin de fen shu " End If ActiveSheet.ShowAllData ' quan bu xian shi ActiveSheet.Protect Password:=641112 ' bao hu gong zuo biao bing she zhi mi ma Sheets(" feng mian ").Select Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub da yin yu e () Application.ScreenUpdating = False Sheets(" yu e biao ").Select Call chong suan suo you biao ActiveSheet.Unprotect Password:=641112 ' che xiao gong zuo biao bao hu bing qu xiao mi ma ActiveWindow.ScrollColumn = 10 Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="" ' yi xia 10 xing tan chu chuang kou shu ru da yin xin xi Dim myPrintNum As Integer Dim myPrompt, myTitle As String myPrompt = " qing shu ru yao da yin de fen shu " myTitle = " da yin xuan qu fan wei " myPrintNum = Application.InputBox(myPrompt, myTitle, 4, , , , , 1) If myPrintNum 0 Then ' Application.ActivePrinter = "[url=file://\\zdserver2\HP]\\zdserver2\HP[/url] LaserJet 5000 PCL 6 zai Ne00:" ' ' zhi ding da yin ji ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=myPrintNum, Collate:=True ' she zhi da yin xin xi , qi zhong Copies:=myPrint wei da yin fen shu Else MsgBox " qing shu ru yao da yin de fen shu " End If ActiveSheet.ShowAllData ' quan bu xian shi ActiveSheet.Protect Password:=641112 ' bao hu gong zuo biao bing she zhi mi ma Sheets(" feng mian ").Select Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub bei fen () Dim y ' bian liang sheng ming - xu bao cun gong zuo biao de lu jing he ming cheng [M1] = ActiveWorkbook.FullName ' dan yuan ge M1= dang qian gong zuo bao de lu jing he ming cheng y = cells(1, 14) 'Y= dan yuan ge N1 de zhi , ji ji suan hou de xu bao cun gong zuo bao de lu jing he ming cheng Worksheets(" feng mian ").UsedRange.Columns("M:N").Calculate ' ji suan zhi ding qu yu ActiveWorkbook.SaveCopyAs y ' bei fen dao zhi ding lu me Y End Sub Sub chong suan huo dong biao () With Application .Calculation = xlManual .MaxChange = 0.001 End With ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = True ActiveWindow.DisplayZeros = True ActiveSheet.Calculate End Sub Sub chong suan zhi ding biao () Attribute chong suan zhi ding biao .VB_ProcData.VB_Invoke_Func = "z\n14" Worksheets(" yin xing zhang ").Calculate Worksheets(" ri bao biao ").Calculate End Sub dan yuan ge shu ju gai bian yin qi ji suan ji huo guo cheng Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim irow, icol As Integer irow = Target.Row ' bian liang xing irow icol = Target.Column ' bian liang lie icol If irow > 6 And icol = 3 And cells(irow, 3) >= cells(irow - 1, 3) Then '> da yu 6 xing , bing qie di 3 lie , dang ben xing 3 lie >2 xing 3 lie Application.EnableEvents = False cells(irow, 2) = cells(irow - 1, 2) ' ben xing 2 lie = shang yi xing 2 lie Application.EnableEvents = True ElseIf irow > 6 And icol = 3 And cells(irow, 3) da yu 6 xing , bing qie di 3 lie , dang ben xing 3 lie >2 xing 3 lie Application.EnableEvents = False cells(irow, 2) = cells(irow - 1, 2) + 1 ' ben xing 2 lie = shang xing 2 lie +1 Application.EnableEvents = True ElseIf (icol = 3 Or icol = 4 Or icol = 6 Or icol = 8 Or icol = 9 Or icol = 10 Or icol = 12 Or icol = 13) And irow > 6 Then 'And Target "" Application.EnableEvents = False cells(irow, 5) = "= dan wei ming cheng " cells(irow, 7) = "= zhai yao " cells(irow, 11) = "= yu e " Range(cells(irow, 14), cells(irow, 16)) = "= yu nei wai shou zhi NOP" cells(irow, 17) = "= shen gai Q" cells(irow, 18) = "= dui zhang U" Range(cells(irow, 19), cells(irow, 20)) = "= nei zhuan shou zhi XY" cells(irow, 21) = "= zheng cai Z" Application.EnableEvents = True End If End Sub ' ji suan dang qian gong zuo biao lu jing ji ming cheng de han shu , ke zuo wei dan yuan ge gong shi , ye ke xie ru hong =CELL("FILENAME") ' gai bian Excel jie mian biao ti de hong Private Sub Workbook_Open() Application.Caption = " chi guo le " End Sub ' zi dong shua xin dan yuan ge A1 nei xian shi de ri qi \ shi jian de hong Sub mytime() Range("a1") = Now() Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "mytime" End Sub ' yong dan yuan ge A1 de nei rong zuo wei wen jian ming bao cun dang qian gong zuo bao de hong Sub b() ActiveWorkbook.SaveCopyAs Range("A1") + ".xls" End Sub ' ji huo chuang ti de hong , ci hong xie ru you chuang ti de gong zuo biao nei Private Sub CommandButton1_Click() ' dian shu ju lu ru an niu kong jian ji huo chuang ti Load UserForm3 ' ji huo chuang ti UserForm3.StartUpPosition = 3 ' ji huo chuang ti UserForm3.Show ' ji huo chuang ti End Sub ' yi xia wei chuang ti zhong dian ji ge an niu yun xing de hong , xie ru chuang ti nei Public pos As Integer ' sheng ming bian liang pos ' zhan you que ding an niu yu ju Private Sub CommandButton1_Click() Application.ScreenUpdating = False ' ci ju he zui hou yi ju zhi zai bu xian shi hong de zhi xing guo cheng 'On Error GoTo ErrorHandle ' ke yi bu yao 'ErrorHandle: ' ke yi bu yao 'If Err.Number = 13 Then ' ke yi bu yao 'Exit Sub ' ke yi bu yao 'End If ' ke yi bu yao Call writeToWorkSheet ' zhi xing hong writetoworksheet UserForm3.Hide ' tui chu chuang ti , ji xu an niu shao ci ju , tui chu an niu zhi xing ci ju Unload UserForm3 ' tui chu chuang ti , ji xu an niu shao ci ju , tui chu an niu zhi xing ci ju Call pi liang da yin '[ ci chu dao jie shun xu 2] [L2] = "" '[ dao ci chu jie shu ] Sheets(" da yin xin xi ").Select Application.ScreenUpdating = True End Sub ' tui chu an niu yu ju Private Sub CommandButton2_Click() UserForm3.Hide Unload UserForm3 End Sub ' jiang chuang ti nei de wen ben kuang zhong de shu ju xie jin gong zuo biao de dan yuan ge Private Sub writeToWorkSheet() ActiveSheet.Range("k2") = TextBox1.Value ' jiang wen zi kuang nei rong xie jin k lie ActiveSheet.Range("l2") = TextBox2.Value ' jiang wen zi kuang nei rong xie jin l lie TextBox1.Value = "" ' qing kong wen zi kuang nei rong TextBox2.Value = "" ' qing kong wen zi kuang nei rong Worksheets(" da yin xin xi ").Range("a2").Value = 1 ' gei zhi ding biao de dan yuan ge xie ru shu ju Worksheets(" da yin xin xi ").Range("B3:E113").Value = "" ' qing kong zhi ding biao de dan yuan ge shu ju End Sub ' yi xia wei gen ju tiao jian da yin de hong Sub da yin () ' bu men ming xi cha xun ji pi xing da yin Application.ScreenUpdating = False ' guan bi ping mu geng xin If Cells(1, 4) = "" And Cells(1, 5) = "" Then ' da yin tiao jian Cells(3, 13) = 1 And ' Application.ActivePrinter = "[url=file://\\zdserver2\HP]\\zdserver2\HP[/url] LaserJet 5000 PCL 6 zai Ne00:" ' ' zhi ding da yin ji ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True ' she zhi mo ren da yin ji de da yin xin xi , qi zhong Copies:=myPrint wei da yin fen shu Else Call da yin xin xi ' da dao wei jia shi zhi xing End If Application.ScreenUpdating = True ' guan bi ping mu geng xin End Sub ' yi xia de xun huan guo cheng , ye yong yu pi liang da yin ,Z de zhi ke yi shi Z=1 TO 5(1 dao 5), ye ke shi dan yuan ge de nei rong Sub pi liang da yin () For Z = Cells(1, 11) To Cells(1, 12) ' bian liang X de zhi cong da yin qi shi hao K1 dao jie shu hao L1 zhi jian zhu jian di zeng Cells(1, 13) = Z 'M1 de zhi deng yu bian liang X Next Z End Sub ' yi xia shi jiang da yin qing kuang xie ru gong zuo biao de hong Sub da yin xin xi () Application.ScreenUpdating = False ' guan bi ping mu geng xin Dim Y ' sheng ming bian liang Y = ActiveSheet.Name ' pan ding huo dong gong zuo biao ming cheng Sheets(" da yin xin xi ").Select X = 3 ' cong di 3 xing kai shi Do While Not (IsEmpty(Cells(X, 2).Value)) ' pan duan di 1 lie de zui hou yi xing ( ji kong xing de shang yi xing ) X = X + 1 ' zai zui hou yi xing jia yi xing ji wei kong xing Loop Cells(X, 2) = Cells(2, 1) Cells(X, 3) = Sheets(Y).Cells(4, 3) Cells(2, 1) = Cells(2, 1) + 1 Cells(X, 4) = Sheets(Y).Cells(1, 4) Cells(X, 5) = Sheets(Y).Cells(1, 5) [c1] = Y Sheets(Y).Select ' fan hui shang yi ci da kai de gong zuo biao Application.ScreenUpdating = True ' da kai ping mu geng xin End Sub jiang wen jian bao cun wei yi mou yi dan yuan ge zhong de zhi wei wen jian ming de hong zen me xie jia she ni yao yi Sheet1 de A1 dan yuan ge zhong de zhi wei wen jian ming bao cun , ze ying yong ming ling : ActiveWorkbook.SaveCopyAs Str(Range("Sheet1!A1")) + ".xls" zai Excel zhong , ru he yong cheng shi kong zhi mou yi dan yuan ge bu ke bian ji xiu gai ?thanks!!! Private Sub Workbook_Open() ProtectSpecialRange ("A1") End Sub Sub ProtectSpecialRange(RangeAddress As String) On Error Resume Next With Sheet1 .Cells.Locked = False .Range(RangeAddress).Locked = True .Protection.AllowEditRanges.Add Title:=" qu yu 1", Range:=Range (RangeAddress) _ , Password:="pass" .Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End With End Sub dui gong zuo biao bian cheng , you shi yao pan duan gong zuo biao de ji lu zong shu ,VBA li ru he shi xian ? x=1 do while not (isempty(sheets("").cells(x,1).value) x=x+1 loop zai VBA zhong deng tong yu EXCELE zhong de qiu he han shu -sum()- de han shu shi shen me ? Application.WorksheetFunction.Sum() zi ding yi cai dan you san ge cai dan xiang , yao qiu shou gong shun xu zhi xing 。 wei fang zhi wu cao zuo , zhi xing wan di yi ge cai dan xiang hou shi qi bian hui ( jin yong ), ru he xie ? Rowen ling qi Enable shu xing tong bu yu mou ge gong ju an niu shi jiao wei fang bian de 。 ru he jin xing biao ge geng xin ? shi zhe yang de , bi ru wo yi jing you le yi ge yuan shi biao ge A, zhe shi you ren tong zhi wo A biao you cuo wu , xu jia yi xiu gai , bing gei wo yi ge biao B, biao B lie chu le xu xiu gai de shen shu ( zhu yi B de lie shu shao yu A de lie shu , yin A de qi ta lie wu xu xiu gai )。 xian zai wen ti shi ru he gen ju biao B zhong de xin zhi , zai biao A zhong zhao dao xiang ying wei zhi , bing jia yi xiu gai 。 bi ru biao B zhong lie chu le 10002 de JOHN de shen gao he ti chong deng zhi xu yao xiu gai , ru he zai A zhong zhao dao 10002 de xiang ying wei zhi ( shen gao ti chong ), bing jia yi xiu gai 。 jian yi jiang biao b fu zhi zhi biao a de sheet2, ran hou zhi xing xia lie de hong ji ke sub change() dim dd as range sheets(2).select lastcell = range("a65536").end(xlup).row for each dd in range(cells(2, 1), cells(lastcell, 1)) if dd = "" then exit sub ff = dd.value set c = sheets(1).columns(1).find(ff, lookat:=xlwhole) if not c is nothing then c.offset(0, 2) = dd.offset(0, 2) c.offset(0, 3) = dd.offset(0, 3) c.offset(0, 5) = dd.offset(0, 4) end if next end sub zi ding yi cai dan ba jian li he shan chu zi ding yi cai dan de dai ma fen bie xie zai Workbook_open he Workbook_beforeclosed de shi jian zhong 。 ying gai yong VBA, gong zuo bo dai ma zhong you workbook-open() guo cheng , zai gai guo cheng zhong xie ru with activeworkbook .sheets(" biao 2").active end with VBA shi xian xiang suo ding gong zuo biao zhong cha ru xing , bing zi dong fu zhi shang mian xing zhong zhi ding lie de han shu Option Explicit Public Const strPass = "123" 123 shi kou ling Sub xing shang zai cha ru yi xing () ActiveSheet.Unprotect password:=strPass Selection.Copy Selection.Insert Shift:=xlDown Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False ActiveSheet.Protect password:=strPass End Sub ru he shi bu chu xian mei ci guan bi XLS wen jian shi chu xian de : “XXX.xls wen jian yi bei xiu gai , shi fou ke zai qi xiu gai hou de nei rong ?” zi yang ?? ke yi zai gong zuo biao guan bi zhi qian jin xing shou gong bao cun gong zuo ThisWorkbook.save ru he shi xian dong tai shi jian xian shi ? sub mytime range("a1")=now() Application.OnTime Now + Timevalue("00:00:01"), "mytime" end sub yong vba pan duan zhi ding excel wen jian shi fou da kai ? For Each w In Workbooks If w.Name XXX Then ………… End If Next w vba zen me tiao yong excel zi dai de han shu ? bi ru vlookup? Application.WorksheetFunction.f(x) f(x) shi ni xiang shi yong de gong zuo biao han shu dan shi yong nei bu han shu shi yin yong dan yuan ge hui chu cuo , zen me ban ? ba ni yao yin yong de dan yuan ge gai cheng VBA ren ke ge shi ( lei xing )。 ru zai Excel zhong de “F7:F12” ying gai wei “Range("F7:F12")” deng 。 VBA zhong ru he guan bi , bao cun he tui chu Excel? Workbooks(" ni de gong zuo bao ").Save。 xia biao ju li shuo ming le shi yong Rows he Columns shu xing de yi xie xing he lie de yin yong 。 yin yong han yi Rows(1) di yi xing Rows gong zuo biao shang suo you de xing Columns(1) di yi lie Columns("A") di yi lie Columns gong zuo biao shang suo you de lie ruo yao tong shi chu li ruo gan xing huo lie , qing chuang jian yi ge dui xiang bian liang bing shi yong Union fang fa , jiang dui Rows shu xing huo Columns shu xing de duo ge tiao yong zu he qi lai 。 xia li jiang huo dong gong zuo bao zhong di yi zhang gong zuo biao shang de di yi xing 、 di san xing he di wu xing de zi ti she zhi wei jia cu 。 Sub SeveralRows() Worksheets("Sheet1").Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1), Rows(3), Rows(5)) myUnion.Font.Bold = True End Sub ru guo zhi shi ni shuo de zhi lian jie ji ge chu cun ge na yong jian dan de fang fa Range("A1").Formula = Application.Evaluate("=[Book2.xls]Sheet1!A1") huo Range("A1").Formula = "=[Book2.xls]Sheet1!A1" qing wen zai vba ru he hu jiao yi ding yi de ming cheng fan wei wo zai a1:b100 cha ru ming cheng ∶myrange qing wen wo ru he yong vba xuan qu ci fan wei Range("myrange").Select ru he fang wen mei you da kai de EXCEL wen jian ? Sub AlternativeImport() Dim xlapp As Excel.Application Dim wbSource As Excel.Workbook Set xlapp = New Excel.Application xlapp.EnableEvents = False Set wbSource = xlapp.Workbooks.Open("C:\test\Book2.xls") Range("A1:A10").Value = wbSource.Sheets("Sheet1").Range ("A1:A10").Value wbSource.Close False xlapp.Quit End Sub zen yang shi VBAprject gong cheng bu ke cha kan ?( bu yong mi ma ) yong ke bian ji shi liu jin zhi wen jian de ruan jian gong ju ( ru WinHex deng ) da kai Excel.xls, zai wen jian de yi bu , cha zhao ID="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"( you gong cheng suo ding mi ma shi ), huo ID="{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}"( mei you gong cheng suo ding mi ma shi ), xiu gai qi zhong de ren yi 1 wei hou , bao cun , ji ke da dao mu de . dang cha kan gong cheng shi hui chu xian “ gong cheng bu ke cha kan ” de ti shi . zhu yi : xiu gai qian , yi ding yao bei fen yuan wen jian , yi fang bu ce ru he yong VBA kong zhi bao biao de ge shi ( zuo bian ju , zhi zhang da xiao , da yin di ji ye deng ) da yin di ji ye kong zhi :ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=x, To:=y ActiveSheet.PageSetup.LeftMargin= zuo bian ju ActiveSheet.PageSetup..PaperSize = zhi zhang da xiao ru he shi VBA zi dong xiao chu shi yong COPY fu zhi hou chan sheng de xu xian kuang ? Application.CutCopyMode = False ti huan Excel 97 de cai dan lan shi hen rong yi de , zhi xu chuang jian yi ge xin de cai dan lan jiu hui shan chu Excel 97 de cai dan lan 。 dang xu yao hui fu Excel 97 de cai dan lan shi , zhi yao shan chu xin chuang jian de cai dan lan jiu ke yi le 。 gai xi tong de zi ding yi cai dan zhong zhi xu liang ge ming ling an niu , yi ge yong lai fan hui dao xi tong de zhu hua mian (ReturnMAIN), ling yi ge yong lai tui chu xi tong (ExitSYS)。 xia mian shi mo kuai (Module) zhong you guan de hong huo shi shi jian kong zhi cheng xu 。 Sub ZapMenu( ) On Error Resume Next CommandBars(“ bao xian cha xun xi tong ”).Delete End Sub zhe shi yi ge yong lai shan chu zi ding yi cai dan lan de hong 。 yu ju On Error Resume Next bao zheng wu lun zi ding yi cai dan lan shi fou cun zai dou neng zheng que shan chu ta 。 Sub ExitSYS( ) ZapMenu ActiveWorkbook.Close SaveChanges := False End Sub zhe shi yong lai tui chu xi tong de hong 。 ta shan chu zi ding yi cai dan , bing guan bi huo dong de gong zuo bao ( bu ti shi bao cun xiu gai )。 Sub ReturnMAIN( ) Worksheets(“ bao xian cha xun xi tong ”).Select End Sub gai hong yong lai fan hui zhu hua mian 。 ta ji huo “ bao xian cha xun xi tong ” gong zuo biao 。 Sub SetMenu( ) Dim myBar As CommandBar Dim myButton As CommandBarButton ZapMenu Set myBar = CommandBars.Add(Name:=“ bao xian cha xun xi tong ”, _ Position :=msoBarTop, _ MenuBar :=True) Set myButton = myBar.Controls.Add(msoControlButton) myButton. = msoButtonCaption myButton.Caption = “ tui chu [&E]” myButton.OnAction = “ExitSYS” Set myButton = myBar.Controls.Add(msoControlButton) myButton. = msoButtonCaption myButton.Caption = “ fan hui [&R]” myButton.OnAction = “ReturnMAIN” myButton.Visible = False myBar.Protection = msoBarNoMove + msoBarNoCustomize myBar.Visible = True End Sub zhe ge hong bao han wu bu fen 。 di yi bu fen ding yi le yi dui bian liang 。 di er bu fen shou xian yun xing ZapMenu hong , bao zheng bao xian cha xun xi tong cai dan lan shi bu cun zai de , ran hou chuang jian ta 。 shen shu MenuBar de zhi she wei True, que bao zhe ge xin chuang jian de ming ling lan wei yi cai dan lan 。 di san bu fen he di si bu fen jiang liang ge ming ling an niu jia ru dao cai dan lan zhong 。 bing she zhi ReturnMAIN ming ling an niu de chu shi zhuang tai wei bu ke jian zhuang tai 。 zui hou yi bu fen bao hu zhe ge xin chuang jian de cai dan lan , shi yong hu bu neng yi dong ye bu neng zi ding yi xin cai dan lan 。 gong zuo biao hui zong Sub sum() ' biao hui zong , di 1 zhang de a1:e20 deng yu suo you biao de xiang tong dan yuan ge de he Attribute sum.VB_ProcData.VB_Invoke_Func = "z\n14" Dim X As Worksheet For y = 1 To 20 For z = 1 To 5 For Each X In Worksheets shname = X.Name ActiveSheet.Cells(y, z).Value = ActiveSheet.Cells(y, z).Value + Worksheets(shname).Cells(y, z) Next Next z Next y End Sub
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚秀气模特裴裴(8)
时尚秀气模特裴裴(7)
时尚秀气模特裴裴(6)
时尚秀气模特裴裴(5)
白墙黑瓦
广州东郊[原创]
八美至丹巴的东谷天然盆景
不一样的
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有