| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> oracle >> Linux As3 U8 huan jing xia Oracle 9i 9208 de an zhuang
 

Linux As3 U8 huan jing xia Oracle 9i 9208 de an zhuang

2008-08-19 06:50:48 编辑來源:互联网 评论
 
本文为【Linux As3 U8环境下Oracle 9i 9208的安装】的拼音翻译版
 yi 、 zhun bei gong zuo
 ◆1. xia zai oracle 9i for linux
 ◆2. xia zai bu ding
 p3006854_9204_LINUX.zip zai yun xing runInstaller zhi qian da .
 ( jie ya chu lai de ming cheng shi rhel3_pre_install.sh)
 ◆3. xiu gai nei gai shen shu ( bu yong dao rman de hua zhe li jiu bu yong zuo le , yao shi yong de hua jiu de she zhi le )
 echo "kernel.sem=\"250 32000 100 128\"" >> /etc/sysctl.conf
 echo "kernel.shmmax=2147483648" >> /etc/sysctl.conf
 she zhi nei gai shen shu
 cha kan nei gai shen shu de zhi cat sem huo zhe more sem
 echo 100 32000 100 100 > /proc/sys/kernel/sem
 /* qi zhong , 100 shi shen shu SEMMSL de zhi ,
 32000 shi shen shu SEMMNS de zhi ,
 100 shi shen shu SEMOPM de zhi ,
 er 100 ze shi shen shu SEMMNI de zhi 。
 echo 02653184 > /proc/sys/kernel/shmmax
 /* she zhi gong xiang nei cun da xiao , gong xiang nei cun yi ban wei wu li nei cun de yi ban (318M RAM)
 echo 4294967295 > /proc/sys/kernel/shmmax
 /* she zhi gong xiang nei cun da xiao , gong xiang nei cun yi ban wei wu li nei cun de yi ban (512MB 4294967295)
 gen ju nei cun da xiao er ding 。
 di yi tiao ming ling zhong de 250、32000、100、128 fen bie
 dui ying SEMMSL、SEMMNS、SEMOPM、SEMMNI zhe si ge gai xin shen shu 。
 shang mian shi dian xing de gai xin shen shu pei zhi . nin ke neng xu yao gen ju nin de shi ji huan jing jin xing shi dang de bian dong .
 ◆4. jian cha she zhi
 more /etc/sysctl.conf | grep kernel.s
 kernel.sysrq = 0
 kernel.shmmax=2147483648
 kernel.sem="250 32000 100 128"
 ◆5. jian cha an zhuang suo xu de rpm bao shi fou qi quan
 < qi shi an zhuang linux AS 3 U8 de shi hou xuan ze quan bu an zhuang , yi xia zhe xie jiu mo ren an zhuang shang de , ke yi lue guo .>
 que ren yi xia rpm bao dou yi jing an zhuang ( ru guo ni an zhuang shi xuan ze le quan bu an zhuang , na me ji ben shang xia mian suo lie de bao dou yi jing an zhuang le ,
 ru guo mei you an zhuang , da bu fen zai di san zhang guang pan shang , an zhuang shi zhu yi yi xia shun xu )
 # rpm -qa | grep compat
 compat-gcc-7.3-2.96.122
 compat-libstdc++-devel-7.3-2.96.122
 compat-gcc-c++-7.3-2.96.122
 compat-libstdc++-7.3-2.96.122
 compat-glibc-7.x-2.2.4.32.5
 compat-db-4.0.14-5
 # rpm -qa | grep openmotif
 openmotif-2.2.2-16
 openmotif-devel-2.2.2-16
 # rpm -qa | grep setarch
 setarch-1.3-1[/quote:db788a2c24]
 ◆6. ba gcc,g++ geng huan wei 2.96 de ban ben 。----linux as 3 xia zhe bu bu yong zuo , zhe li zuo wei shen kao
 [quote:db788a2c24]# mv /usr/bin/gcc /usr/bin/gcc323
 # ln -s /usr/bin/gcc296 /usr/bin/gcc
 # mv /usr/bin/g++ /usr/bin/g++323
 # ln -s /usr/bin/gcc296 /usr/bin/gcc
 ◆7. she zhi yong hu ji huan jing bian liang 、 an zhuang mu biao lu jing
 a. zeng jia yong hu he zu
 groupadd dba # chuang jian shu ju ku guan li yuan zu
 groupadd oinstall # chuang jian oracle wen jian de suo you zu
 useradd -g oinstall -G dba oracle # chuang jian oracle yong hu
 passwd oracle # she zhi oracle yong hu de mi ma
 b. chuang jian an zhuang mu biao lu jing ( zhe ge zi ji ding yi le , yi ban wo dou shi gen mu lu xia jian li , hao zhao )
 mkdir /opt/oracle
 mkdir /opt/oracle/product
 mkdir /opt/oracle/product/9.2.0
 chown -R oracle.oinstall /opt/oracle
 mkdir /var/opt/oracle
 chown oracle.dba /var/opt/oracle
 chmod 755 /var/opt/oracle
 c. she zhi huan jing bian liang
 su - oracle
 vi .bash_profile jia ru xia mian de nei rong
 export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1 # zhe ge shen shu bi xu zhi ding , fou ze Java an zhuang jie mian wu fa qi dong ,
 zhe ge shen shu shi ji shang shi wei le bi mian Linux shang de NPTL(Native POSIX Thread Library) he Oracle ying yong bu jian rong de wen ti .
 # Oracle Environment
 export ORACLE_BASE=/opt/oracle
 export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/9.2.0
 export ORACLE_SID=test
 export ORACLE_TERM=xterm
 # export TNS_ADMIN= Set if sqlnet.ora, tnsnames.ora, etc. are not in $ORACLE_HOME/network/admin
 export NLS_LANG=AMERICAN;
 export ORA_NLS33=$ORACLE_HOME/ocommon/nls/admin/data
 LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
 LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib
 export LD_LIBRARY_PATH
 export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
 ran hou zhi xing
 $ source .bash_profe # rang pei zhi wen jian sheng xiao
 ◆8. she zhi swap he lin shi wen jian jia
 < wo zhe li de pei zhi dou gou , suo yi zhe bu jiu mei zuo , qi shi xian zai Pc de pei zhi dou ke yi , zhe bu ye ke yi hu lue bu she zhi , zhi jie dao 9 bu >
 oracle dui nei cun he swap yao qiu bi jiao gao ,Oracle jian yi Oracle 9i fu wu qi zhi shao xu yao 512M nei cun ,
 liang bei nei cun huo bu shao yu 400M de jiao huan (swap) kong jian 。 ru guo ni mei you zu gou de jiao huan kong jian huo nei cun ,
 zai shu ju ku chuang jian guo cheng zhong , ni de Oracle fu wu qi jiang bian de fei chang chi dun 。
 nei cun zhi you 256M,512M de swap, xin zeng le 1000M de swap。
 su root
 dd if=/dev/zero of=tmpswap bs=100M count=10
 chmod 600 tmpswap
 mkswap tmpswap
 swapon tmpswap
 ling wai ,oracle de an zhuang zhi shao xu yao 400M de /tmp lin shi kong jian 。
 ru guo ni /tmp xia de kong jian bu gou , ke yi ke yi lin shi zai ling yi ge wen jian xi tong zhong jian li yi ge /tmp mu lu 。
 su root
 mkdir //tmp
 chown root.root //tmp
 chmod 1777 //tmp
 export TEMP=/ # used by Oracle
 export TMPDIR=/ # used by Linux programs
 dang an zhuang wan Oracle zhi hou , guan bi Oracle bing shan chu lin shi mu lu :
 su root
 rmdir //tmp
 unset TEMP
 unset TMPDIR
 Oracle ci pan kong jian (Sizing Oracle Disk Space)
 jin an zhuang shu ju ku ruan jian , da yue xu yao 2.5G de ci pan kong jian 。
 ru guo zhi xing yi ge biao zhun de shu ju ku an zhuang er bu shi zi ding yi an zhuang , ze da yue xu yao 3.5G kong jian 。
 ◆9. jie bao an zhuang wen jian 。< zhe ge yong hu zi ji ding yi , zhi yao yi oracle yong hu jian li de wen jian jia jiu cheng >
 ba xia zai de wen jian kao bei dao /tmp zhong 。 yi oracle na ge yong hu shen fen lai jie ya , ru guo yong root jie ya , jie ya hou de quan xian dou shi root. yi hou guan li shi ge ma fan .
 a. jie ya
 gunzip lnx_920_disk1.cpio.gz lnx_920_disk2.cpio.gz lnx_920_disk3.cpio.gz Linux9i_Disk3.cpio.gz
 b. jie bao
 cpio -idmv < lnx_920_disk1.cpio
 cpio -idmv < lnx_920_disk2.cpio
 cpio -idmv < lnx_920_disk3.cpio
 hui sheng cheng Disk1,Disk2,Disk3 san ge wen jian jia , hao le , zhun bei gong zuo gao yi duan luo 。
 er 、 an zhuang shu ju ku ruan jian , bu jian ku .......
 ◆1. da di yi ge bu ding 。
 yun xing runInstaller zhi qian , xu yao da bu ding 3006854: zhu yi , bi xu yi root shen fen yun xing .
 # unzip p3006854_9204_LINUX.zip
 hui zai dang qian mu lu xia chuang jian yi ge mu lu , jin ru dao gai mu lu zhong
 # cd 3006854
 #chmod +x *.sh
 # ./rhel3_pre_install.sh
 ◆2. yun xing runinstall
 1)su - oracle
 2)/tmp/Disk1/runInstaller
 ( jin ru dao Disk1 de wen jian jia zhong zai zhi xing ./runInstaller, ye ke yi )
 3) guo yi hui er jiu hui chu xian Oracle de an zhuang jie mian
 ( ru guo an zhuang jie mian wei luan ma qing shu ru :
 export LC_ALL=en_US < zhe ge bu zuo ye ke yi >
 export LANG=en_US
 zai zhi xing ./runinstaller )
 4) dian ji “Next” jin xing xia yi bu
 5) xuan ze mo ren , dian ji “OK” ji xu
 6) shu ru zu ming “ shu ru oinstall, huo zhe shi Dba dou ke yi ”, dian ji “Next” jin xing xia yi bu
 7) an zhao ti shi , ling kai yi ge zhong duan , yi root yong hu zhi xing /tmp/orainstRoot.sh ming ling
 8) deng ming ling shun jian zhi xing wan bi hou , dian ji “Continue” jin xing xia yi bu
 9) xuan ze mo ren , dian ji “Next” ji xu
 10) “Loading product” hou , jin ru xia yi bu de an zhuang jie mian
 11) xuan ze “Oracle9i Database 9.2.0.4.0” bing xuan ze “Product Languages” jin xing yu yan de she zhi
 12) xuan ze zhi chi guo yu de “Simplified Chinese”、“Traditional Chinese”, dian ji “OK”
 13) zhe li xuan ze “Enterprise Edition(2.56GB)” jin xing an zhuang , dian ji “Next”
 14) deng hou an zhuang jin cheng de zhi xing , jin ru xia yi ge an zhuang jie mian
 15) xuan ze “Software Only”, yi hou wo men ke yi yong dbca gong ju lai jian ku ( yi ban shi xian zhi an zhuang software only)
 16) dian ji “Install”, lai kai shi an zhuang shu ju ku le
 17) an zhuang deng hou “link pending……”, ji xu
 18) jing guo man chang de deng dai , jiu zhong yu jian dao le qi dai yi jiu de jie mian
 19) an zhao ti shi , an ctrl+shift+n xin kai yi ge zhong duan chuang kou , yi root yong hu zai zhong duan zhi xing /opt/oracle/product/9.2.0/root.sh。
 20) zhi xing yu ju hou , hui che , shi yong mo ren de lu jing , yi ding yao deng dai yu ju zhi xing wan bi hou , cai fan hui an zhuang jie mian , dian ji “OK”
 21) dao le zhe ge hua mian , zheng ming shu ju ku an zhuang cheng gong le , ke yi song yi kou qi le 。
 22) dian ji “Exit” tui chu jie mian , hou hui tiao chu OEM de hua mian 。
 ◆3. sheng ji
 jie bao :
 unzip p4547809_92080_LINUX.zip -d /oarcle/9208
 ( jian li zhe ge wen jian jia fang dao you oracle quan xian de wen jian jia jiu xing , yong wan shan chu jiu xing )
 xian zai ke yi zai ci yun xing ./runInstaller, xuan ze di er ge xuan ze , sheng ji dao 9208.
 ran hou huan hui ti shi ni yong root shen fen lai zhi xing yi ge /opt zhong de yi ge jiao ben , ni tong yang kai yi ge zhong duan , yong root shen fen lai zhi xing jiu ke yi le 。
 zhe ge di fang you yi ge wen ti xu yao zhu yi , ru guo zhi jie yong oracle shen fen jie ya ke neng ti shi quan xian bu gou ,
 yong root shen fen jie ya , ran hou yong oracle shen fen lai zhi xing huan hui ti shi ni quan xian bu gou ,
 ni yong root jie ya ran hou zhi xing
 chmod 777 jie ya chu lai de na ge wen jian ming ,
 ran hou su - oracle
 /tmp/Opatch/opatch apply
 jiu ok le 。
 hao le , da gong gao cheng le !
 yun xing dbca ming ling lai chuang jian shu ju ku 。
 san 、 qing sao zhan chang ji shi yan
 ◆1. shan chu lin shi wen jian ( zhe xie lin shi wen jian jiang jin 3G)
 cd /tmp
 rm -rf * ( qiang zhi shan chu wen jian jia yi ji bao han de wen jian )
 ◆2. ru guo mei you gai GCC ban ben de hua , ke tiao guo , fou ze gai hui gcc,g++ de ban ben , fou ze zai yi hou bian yi an zhuang qi ta ruan jian shi ke neng hui you wen ti
 # mv /usr/bin/gcc323 /usr/bin/gcc
 # mv /usr/bin/g++323 /usr/bin/g++[/quote:db788a2c24]
 ◆3. lian jie yi xia shu ju ku , jian cha yi xia zi ji de lao dong cheng guo ba !
 su - oracle
 oracle$ sqlplus /nolog
 SQL> connect / as sysdba
 SQL> startup
 si . chuang jian shu ju ku :
 1) xiu gai dbca nei bu shen shu
 zai zhi xing dbca zhe ge gong ju shi , jie mian dou ke yi zheng chang de jin xing xia qu , dan shi dao le zui hou jian ku de shi hou , zai ming ling xing chu xian hen duo yi chang cuo wu 。 shen kao wang shang xiang guan wen dang , pan duan wei Oracle shi yong ben shen zi dai java zao cheng de wen ti 。 zai http://java.sun.com/ xia zai le jdk jin xing an zhuang , xia zai de wen jian wei :
 j2sdk-1_4_2_17-linux-i586-rpm.bin; jiang qi fu zhi dao oracle quan xian de mu lu xia , zhi xing ming ling :
 ./j2sdk-1_4_2_17-linux-i586-rpm.bin, an zhao ti shi shu ru YES, jie ya sheng cheng wen jian :j2sdk-1_4_2_17-linux-i586-rpm.RPM
 zai zhi xing an zhuang rpm bao ming ling :rpm –ivh j2sdk-1_4_2_17-linux-i586-rpm.rpm, an zhuang sheng cheng de jdk lu jing zai /usr/java/j2sdk1.4.2_17 xia 。
 xiu gai $ORACLE_HOME/bin xia mian de dbca wen jian ,
 ming ling vi dbca, an zhao xia mian de xiu gai , jie guo ke yi cheng gong jian ku 。
 : jiang yuan gai JRE_DIR=/opt/oracle/product/9.2.0/JRE wei JRE_DIR=/usr/java/j2sdk1.4.2_08/jre
 : jiang
 $JRE_DIR/bin/jre -native -DORACLE_HOME=$OH -DJDBC_PROTOCOL=thin -mx64m -classpath $CLASSPATH oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca $ARGUMENTS
 else
 gai wei
 $JRE_DIR/bin/java -native -DORACLE_HOME=$OH -DJDBC_PROTOCOL=thin -mx64m -classpath $CLASSPATH oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca $ARGUMENTS
 else
 : jiang
 $JRE_DIR/bin/jre -DORACLE_HOME=$OH -DJDBC_PROTOCOL=thin -mx64m -classpath $CLASSPATH oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca $ARGUMENTS
 fi
 gai wei
 $JRE_DIR/bin/java -DORACLE_HOME=$OH -DJDBC_PROTOCOL=thin -mx64m -classpath $CLASSPATH oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca $ARGUMENTS
 fi
 hou bao cun jiu ke yi le 。
 2) yi oracle yong hu zai zhong duan zhi xing dbca, jiu ke yi jian li shu ju ku le , he he !
 3) deng dai yi xia , tan chu dbca de huan ying jie mian :
 4) dian ji “Next” jin xing xia yi bu :
 5) xuan ze “Create a database” lai chuang jian shu ju ku , dian ji “Next”, ji xu :
 6) xuan ze “New Database”, dian ji “Next” lai chuang jian xin de shu ju ku :
 7) shu ru shu ju ku de quan ju ming cheng he SID ming cheng , wan cheng hou dian ji “Next” ji xu :
 8) mo ren xuan ze , dian ji “Next” ji xu :
 9) zhe li tong yang ye shi mo ren xuan ze , dian ji “Next” ji xu :
 10) she ding Oracle9iR2 shu ju ku chu shi shen shu , chu shi shen shu she ding de you lie zhi jie ying xiang shu ju ku de zhi xing xing neng , zhe li ni ye ke yi xuan ze “Archive” biao qian , ba shu ju ku she cheng wei “ cun dang mo shi ”:
 11) xuan ze “Character Sets” jin xing shu ju ku zi fu ji she ding , dian ji “Next” qian wang xia yi bu :
 12) zhi jie dian ji “Next” jin xing xia yi bu :
 13) ni ke yi gou xuan “Save as a Database Template” he “Generate Databse Creation Scripts”, ran hou dian ji “Browse” an niu jiang DBCA suo zuo de she ding chu cun wei yi ge xin shu ju ku mo ban he chuang jian shu ju ku shi de jiao ben bao cun dao yi ge mu lu xia , yi bian jiang lai jian li shu ju ku shi ke yi zhi jie shi yong 。 ran hou dian ji “Finish” ji xu 。
 14) “ shu ju ku pei zhi zhu li ” zui hou hui jiang suo you pei zhi she ding zhi zheng li chu yi zhang qing dan , an xia “OK” hou jiu hui kai shi chuang jian shu ju ku 。
 15) yao you nai xin de deng dai te bie man chang de yi duan shi jian hou jiu hui jin ru shu ju ku jian ku wan cheng de jie duan :
 16) chu xian shang mian de chuang kou shi jiu da gong gao cheng le ! qing nin zi xing zhi ding SYS yu SYSTEM zhe liang ge xi tong guan li yuan de mi ma 。 she ding wan bi hou an xia “OK”, jiu hui wan cheng an zhuang 。
 17) hao bu rong yi jiang Oracle9i shu ju ku xi tong an zhuang wan bi , jie zhe lai jian yan yi xia , zai zhong duan shu ru
 ps -ef|grep ora_|grep -v grep ming ling lai que ren Oracle9i shu ju ku de hou tai jin cheng yi jing zheng chang qi dong 。
 bei zhu :
 ◆1. qi shi hen xiang zai linux as 4 xia an zhuang de , dan shi oracle 9i bu shi hen zhi chi linux 4 , suo yi an zhuang de shi hou , chu xian hen duo lian jie cuo wu , sui ran kan guo hen duo jiao cheng , yan ge an zhao jiao cheng zuo dou bu ke yi , shi zai mei ban fa , zhi hao jiang ji linux xi tong , zai lai an zhuang 9i, an zhuang hen shun li .
 ◆2. pei tao de linux as 3.0, an zhuang wan hou bi xu pei zhi xian ka , bu ran bu neng deng lu x-windows, an zhuang shi bu pei zhi xian ka , an zhuang hou de yong ru xia ming ling chong xin pei zhi xian ka cai ke yi deng lu :
 zai gong mao qi ye Linux 3, zai ming ling xing shu ru :
 redhat-config-xfree86 --reconfig
 1) ru guo nin bu neng qi dong x window xi tong , zhi kan dao hei ping , na ke neng xu yao shu ru [CTL]+[ALT]+[F1] jin ru dao ming ling xing 。
 2) yi root yong hu deng lu , zhi xing init 3。 zhe li jiang ting zhi dang qian zai XFree86 shang yun xing de suo you cheng xu 。
 3) ran hou yun xing redhat-config-xfree86 --reconfig。 zhe jiang hui qi dong yi ge xiao ban ben de XFree86, jiang yuan xu ni cong xin pei zhi xian ka he xian shi qi 。 ru guo ni na bu zhun , jiu shi yong mo ren pei zhi 。 ni yi hou dou ke yi shi yong tong yang de bu zhou chong xin pei zhi 。
 4) wan cheng pei zhi zhi hou , dian ji OK。
 5) zui hou , zai ming ling xing xia , shu ru init 5,XFree86 jiang zheng chang qi dong 。
 ◆3. ru guo fa xian oracle ming ling rman bu neng shi yong , qing zai ming ling xing cha kan whereis rman jiu ke yi kan dao linux ye you ming ling shi rman, suo yi de xiu gai xia .bash_profile.
 jiang
 PATH=$PATH:$HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin de $ORACLE_HOME/bin fang dao qian mian ,
 cheng wei PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH:$HOME/bin
 ◆4. chuang jian shu ju ku shi ke neng chu xian de wen ti
 yi ORACLE yong hu jian ru :
 dbca
 xian xiang yi :
 ORA-12705:invalid or unknown NLS parameter value specified
 jie jue ban fa : bian ji /home/oracle/.bash_profile wen jian ,
 ba export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICAN.ZHS16GBK gai wei :
 export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK bao cun ji ke
 xian xiang er :ORA-27123:unable to attach to shared memory segment( nei gai wen ti )
 jie jue ban fa : shu ru zui da de gong xiang nei cun , yi root yong hu jian ru :
 echo 4294967295 > /proc/sys/kernel/shmmax
 xian xiang san :
 ORA-00988:missing or invalid password(s)
 jie jue ban fa : shu ru sys mi ma he system mi ma shi , di yi ge shu ru de bu neng shi shu zi【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
yi 、 zhun bei gong zuo ◆1. xia zai oracle 9i for linux ◆2. xia zai bu ding p3006854_9204_LINUX.zip zai yun xing runInstaller zhi qian da . ( jie ya chu lai de ming cheng shi rhel3_pre_install.sh) ◆3. xiu gai nei gai shen shu ( bu yong dao rman de hua zhe li jiu bu yong zuo le , yao shi yong de hua jiu de she zhi le ) echo "kernel.sem=\"250 32000 100 128\"" >> /etc/sysctl.conf echo "kernel.shmmax=2147483648" >> /etc/sysctl.conf she zhi nei gai shen shu cha kan nei gai shen shu de zhi cat sem huo zhe more sem echo 100 32000 100 100 > /proc/sys/kernel/sem /* qi zhong , 100 shi shen shu SEMMSL de zhi , 32000 shi shen shu SEMMNS de zhi , 100 shi shen shu SEMOPM de zhi , er 100 ze shi shen shu SEMMNI de zhi 。 echo 02653184 > /proc/sys/kernel/shmmax /* she zhi gong xiang nei cun da xiao , gong xiang nei cun yi ban wei wu li nei cun de yi ban (318M RAM) echo 4294967295 > /proc/sys/kernel/shmmax /* she zhi gong xiang nei cun da xiao , gong xiang nei cun yi ban wei wu li nei cun de yi ban (512MB 4294967295) gen ju nei cun da xiao er ding 。 di yi tiao ming ling zhong de 250、32000、100、128 fen bie dui ying SEMMSL、SEMMNS、SEMOPM、SEMMNI zhe si ge gai xin shen shu 。 shang mian shi dian xing de gai xin shen shu pei zhi . nin ke neng xu yao gen ju nin de shi ji huan jing jin xing shi dang de bian dong . ◆4. jian cha she zhi more /etc/sysctl.conf | grep kernel.s kernel.sysrq = 0 kernel.shmmax=2147483648 kernel.sem="250 32000 100 128" ◆5. jian cha an zhuang suo xu de rpm bao shi fou qi quan < qi shi an zhuang linux AS 3 U8 de shi hou xuan ze quan bu an zhuang , yi xia zhe xie jiu mo ren an zhuang shang de , ke yi lue guo .> que ren yi xia rpm bao dou yi jing an zhuang ( ru guo ni an zhuang shi xuan ze le quan bu an zhuang , na me ji ben shang xia mian suo lie de bao dou yi jing an zhuang le , ru guo mei you an zhuang , da bu fen zai di san zhang guang pan shang , an zhuang shi zhu yi yi xia shun xu ) # rpm -qa | grep compat compat-gcc-7.3-2.96.122 compat-libstdc++-devel-7.3-2.96.122 compat-gcc-c++-7.3-2.96.122 compat-libstdc++-7.3-2.96.122 compat-glibc-7.x-2.2.4.32.5 compat-db-4.0.14-5 # rpm -qa | grep openmotif openmotif-2.2.2-16 openmotif-devel-2.2.2-16 # rpm -qa | grep setarch setarch-1.3-1[/quote:db788a2c24] ◆6. ba gcc,g++ geng huan wei 2.96 de ban ben 。----linux as 3 xia zhe bu bu yong zuo , zhe li zuo wei shen kao [quote:db788a2c24]# mv /usr/bin/gcc /usr/bin/gcc323 # ln -s /usr/bin/gcc296 /usr/bin/gcc # mv /usr/bin/g++ /usr/bin/g++323 # ln -s /usr/bin/gcc296 /usr/bin/gcc ◆7. she zhi yong hu ji huan jing bian liang 、 an zhuang mu biao lu jing a. zeng jia yong hu he zu groupadd dba # chuang jian shu ju ku guan li yuan zu groupadd oinstall # chuang jian oracle wen jian de suo you zu useradd -g oinstall -G dba oracle # chuang jian oracle yong hu passwd oracle # she zhi oracle yong hu de mi ma b. chuang jian an zhuang mu biao lu jing ( zhe ge zi ji ding yi le , yi ban wo dou shi gen mu lu xia jian li , hao zhao ) mkdir /opt/oracle mkdir /opt/oracle/product mkdir /opt/oracle/product/9.2.0 chown -R oracle.oinstall /opt/oracle mkdir /var/opt/oracle chown oracle.dba /var/opt/oracle chmod 755 /var/opt/oracle c. she zhi huan jing bian liang su - oracle vi .bash_profile jia ru xia mian de nei rong export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1 # zhe ge shen shu bi xu zhi ding , fou ze Java an zhuang jie mian wu fa qi dong , zhe ge shen shu shi ji shang shi wei le bi mian Linux shang de NPTL(Native POSIX Thread Library) he Oracle ying yong bu jian rong de wen ti . # Oracle Environment export ORACLE_BASE=/opt/oracle export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/9.2.0 export ORACLE_SID=test export ORACLE_TERM=xterm # export TNS_ADMIN= Set if sqlnet.ora, tnsnames.ora, etc. are not in $ORACLE_HOME/network/admin export NLS_LANG=AMERICAN; export ORA_NLS33=$ORACLE_HOME/ocommon/nls/admin/data LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib export LD_LIBRARY_PATH export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin ran hou zhi xing $ source .bash_profe # rang pei zhi wen jian sheng xiao ◆8. she zhi swap he lin shi wen jian jia < wo zhe li de pei zhi dou gou , suo yi zhe bu jiu mei zuo , qi shi xian zai Pc de pei zhi dou ke yi , zhe bu ye ke yi hu lue bu she zhi , zhi jie dao 9 bu > oracle dui nei cun he swap yao qiu bi jiao gao ,Oracle jian yi Oracle 9i fu wu qi zhi shao xu yao 512M nei cun , liang bei nei cun huo bu shao yu 400M de jiao huan (swap) kong jian 。 ru guo ni mei you zu gou de jiao huan kong jian huo nei cun , zai shu ju ku chuang jian guo cheng zhong , ni de Oracle fu wu qi jiang bian de fei chang chi dun 。 nei cun zhi you 256M,512M de swap, xin zeng le 1000M de swap。 su root dd if=/dev/zero of=tmpswap bs=100M count=10 chmod 600 tmpswap mkswap tmpswap swapon tmpswap ling wai ,oracle de an zhuang zhi shao xu yao 400M de /tmp lin shi kong jian 。 ru guo ni /tmp xia de kong jian bu gou , ke yi ke yi lin shi zai ling yi ge wen jian xi tong zhong jian li yi ge /tmp mu lu 。 su root mkdir //tmp chown root.root //tmp chmod 1777 //tmp export TEMP=/ # used by Oracle export TMPDIR=/ # used by Linux programs dang an zhuang wan Oracle zhi hou , guan bi Oracle bing shan chu lin shi mu lu : su root rmdir //tmp unset TEMP unset TMPDIR Oracle ci pan kong jian (Sizing Oracle Disk Space) jin an zhuang shu ju ku ruan jian , da yue xu yao 2.5G de ci pan kong jian 。 ru guo zhi xing yi ge biao zhun de shu ju ku an zhuang er bu shi zi ding yi an zhuang , ze da yue xu yao 3.5G kong jian 。 ◆9. jie bao an zhuang wen jian 。< zhe ge yong hu zi ji ding yi , zhi yao yi oracle yong hu jian li de wen jian jia jiu cheng > ba xia zai de wen jian kao bei dao /tmp zhong 。 yi oracle na ge yong hu shen fen lai jie ya , ru guo yong root jie ya , jie ya hou de quan xian dou shi root. yi hou guan li shi ge ma fan . a. jie ya gunzip lnx_920_disk1.cpio.gz lnx_920_disk2.cpio.gz lnx_920_disk3.cpio.gz Linux9i_Disk3.cpio.gz b. jie bao cpio -idmv < lnx_920_disk1.cpio cpio -idmv < lnx_920_disk2.cpio cpio -idmv < lnx_920_disk3.cpio hui sheng cheng Disk1,Disk2,Disk3 san ge wen jian jia , hao le , zhun bei gong zuo gao yi duan luo 。 er 、 an zhuang shu ju ku ruan jian , bu jian ku ....... ◆1. da di yi ge bu ding 。 yun xing runInstaller zhi qian , xu yao da bu ding 3006854: zhu yi , bi xu yi root shen fen yun xing . # unzip p3006854_9204_LINUX.zip hui zai dang qian mu lu xia chuang jian yi ge mu lu , jin ru dao gai mu lu zhong # cd 3006854 #chmod +x *.sh # ./rhel3_pre_install.sh ◆2. yun xing runinstall 1)su - oracle 2)/tmp/Disk1/runInstaller ( jin ru dao Disk1 de wen jian jia zhong zai zhi xing ./runInstaller, ye ke yi ) 3) guo yi hui er jiu hui chu xian Oracle de an zhuang jie mian ( ru guo an zhuang jie mian wei luan ma qing shu ru : export LC_ALL=en_US < zhe ge bu zuo ye ke yi > export LANG=en_US zai zhi xing ./runinstaller ) 4) dian ji “Next” jin xing xia yi bu 5) xuan ze mo ren , dian ji “OK” ji xu 6) shu ru zu ming “ shu ru oinstall, huo zhe shi Dba dou ke yi ”, dian ji “Next” jin xing xia yi bu 7) an zhao ti shi , ling kai yi ge zhong duan , yi root yong hu zhi xing /tmp/orainstRoot.sh ming ling 8) deng ming ling shun jian zhi xing wan bi hou , dian ji “Continue” jin xing xia yi bu 9) xuan ze mo ren , dian ji “Next” ji xu 10) “Loading product” hou , jin ru xia yi bu de an zhuang jie mian 11) xuan ze “Oracle9i Database 9.2.0.4.0” bing xuan ze “Product Languages” jin xing yu yan de she zhi 12) xuan ze zhi chi guo yu de “Simplified Chinese”、“Traditional Chinese”, dian ji “OK” 13) zhe li xuan ze “Enterprise Edition(2.56GB)” jin xing an zhuang , dian ji “Next” 14) deng hou an zhuang jin cheng de zhi xing , jin ru xia yi ge an zhuang jie mian 15) xuan ze “Software Only”, yi hou wo men ke yi yong dbca gong ju lai jian ku ( yi ban shi xian zhi an zhuang software only) 16) dian ji “Install”, lai kai shi an zhuang shu ju ku le 17) an zhuang deng hou “link pending……”, ji xu 18) jing guo man chang de deng dai , jiu zhong yu jian dao le qi dai yi jiu de jie mian 19) an zhao ti shi , an ctrl+shift+n xin kai yi ge zhong duan chuang kou , yi root yong hu zai zhong duan zhi xing /opt/oracle/product/9.2.0/root.sh。 20) zhi xing yu ju hou , hui che , shi yong mo ren de lu jing , yi ding yao deng dai yu ju zhi xing wan bi hou , cai fan hui an zhuang jie mian , dian ji “OK” 21) dao le zhe ge hua mian , zheng ming shu ju ku an zhuang cheng gong le , ke yi song yi kou qi le 。 22) dian ji “Exit” tui chu jie mian , hou hui tiao chu OEM de hua mian 。 ◆3. sheng ji jie bao : unzip p4547809_92080_LINUX.zip -d /oarcle/9208 ( jian li zhe ge wen jian jia fang dao you oracle quan xian de wen jian jia jiu xing , yong wan shan chu jiu xing ) xian zai ke yi zai ci yun xing ./runInstaller, xuan ze di er ge xuan ze , sheng ji dao 9208. ran hou huan hui ti shi ni yong root shen fen lai zhi xing yi ge /opt zhong de yi ge jiao ben , ni tong yang kai yi ge zhong duan , yong root shen fen lai zhi xing jiu ke yi le 。 zhe ge di fang you yi ge wen ti xu yao zhu yi , ru guo zhi jie yong oracle shen fen jie ya ke neng ti shi quan xian bu gou , yong root shen fen jie ya , ran hou yong oracle shen fen lai zhi xing huan hui ti shi ni quan xian bu gou , ni yong root jie ya ran hou zhi xing chmod 777 jie ya chu lai de na ge wen jian ming , ran hou su - oracle /tmp/Opatch/opatch apply jiu ok le 。 hao le , da gong gao cheng le ! yun xing dbca ming ling lai chuang jian shu ju ku 。 san 、 qing sao zhan chang ji shi yan ◆1. shan chu lin shi wen jian ( zhe xie lin shi wen jian jiang jin 3G) cd /tmp rm -rf * ( qiang zhi shan chu wen jian jia yi ji bao han de wen jian ) ◆2. ru guo mei you gai GCC ban ben de hua , ke tiao guo , fou ze gai hui gcc,g++ de ban ben , fou ze zai yi hou bian yi an zhuang qi ta ruan jian shi ke neng hui you wen ti # mv /usr/bin/gcc323 /usr/bin/gcc # mv /usr/bin/g++323 /usr/bin/g++[/quote:db788a2c24] ◆3. lian jie yi xia shu ju ku , jian cha yi xia zi ji de lao dong cheng guo ba ! su - oracle oracle$ sqlplus /nolog SQL> connect / as sysdba SQL> startup si . chuang jian shu ju ku : 1) xiu gai dbca nei bu shen shu zai zhi xing dbca zhe ge gong ju shi , jie mian dou ke yi zheng chang de jin xing xia qu , dan shi dao le zui hou jian ku de shi hou , zai ming ling xing chu xian hen duo yi chang cuo wu 。 shen kao wang shang xiang guan wen dang , pan duan wei Oracle shi yong ben shen zi dai java zao cheng de wen ti 。 zai [url=http://java.sun.com/]http://java.sun.com/[/url] xia zai le jdk jin xing an zhuang , xia zai de wen jian wei : j2sdk-1_4_2_17-linux-i586-rpm.bin; jiang qi fu zhi dao oracle quan xian de mu lu xia , zhi xing ming ling : ./j2sdk-1_4_2_17-linux-i586-rpm.bin, an zhao ti shi shu ru YES, jie ya sheng cheng wen jian :j2sdk-1_4_2_17-linux-i586-rpm.RPM zai zhi xing an zhuang rpm bao ming ling :rpm –ivh j2sdk-1_4_2_17-linux-i586-rpm.rpm, an zhuang sheng cheng de jdk lu jing zai /usr/java/j2sdk1.4.2_17 xia 。 xiu gai $ORACLE_HOME/bin xia mian de dbca wen jian , ming ling vi dbca, an zhao xia mian de xiu gai , jie guo ke yi cheng gong jian ku 。 : jiang yuan gai JRE_DIR=/opt/oracle/product/9.2.0/JRE wei JRE_DIR=/usr/java/j2sdk1.4.2_08/jre : jiang $JRE_DIR/bin/jre -native -DORACLE_HOME=$OH -DJDBC_PROTOCOL=thin -mx64m -classpath $CLASSPATH oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca $ARGUMENTS else gai wei $JRE_DIR/bin/java -native -DORACLE_HOME=$OH -DJDBC_PROTOCOL=thin -mx64m -classpath $CLASSPATH oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca $ARGUMENTS else : jiang $JRE_DIR/bin/jre -DORACLE_HOME=$OH -DJDBC_PROTOCOL=thin -mx64m -classpath $CLASSPATH oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca $ARGUMENTS fi gai wei $JRE_DIR/bin/java -DORACLE_HOME=$OH -DJDBC_PROTOCOL=thin -mx64m -classpath $CLASSPATH oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca $ARGUMENTS fi hou bao cun jiu ke yi le 。 2) yi oracle yong hu zai zhong duan zhi xing dbca, jiu ke yi jian li shu ju ku le , he he ! 3) deng dai yi xia , tan chu dbca de huan ying jie mian : 4) dian ji “Next” jin xing xia yi bu : 5) xuan ze “Create a database” lai chuang jian shu ju ku , dian ji “Next”, ji xu : 6) xuan ze “New Database”, dian ji “Next” lai chuang jian xin de shu ju ku : 7) shu ru shu ju ku de quan ju ming cheng he SID ming cheng , wan cheng hou dian ji “Next” ji xu : 8) mo ren xuan ze , dian ji “Next” ji xu : 9) zhe li tong yang ye shi mo ren xuan ze , dian ji “Next” ji xu : 10) she ding Oracle9iR2 shu ju ku chu shi shen shu , chu shi shen shu she ding de you lie zhi jie ying xiang shu ju ku de zhi xing xing neng , zhe li ni ye ke yi xuan ze “Archive” biao qian , ba shu ju ku she cheng wei “ cun dang mo shi ”: 11) xuan ze “Character Sets” jin xing shu ju ku zi fu ji she ding , dian ji “Next” qian wang xia yi bu : 12) zhi jie dian ji “Next” jin xing xia yi bu : 13) ni ke yi gou xuan “Save as a Database Template” he “Generate Databse Creation Scripts”, ran hou dian ji “Browse” an niu jiang DBCA suo zuo de she ding chu cun wei yi ge xin shu ju ku mo ban he chuang jian shu ju ku shi de jiao ben bao cun dao yi ge mu lu xia , yi bian jiang lai jian li shu ju ku shi ke yi zhi jie shi yong 。 ran hou dian ji “Finish” ji xu 。 14) “ shu ju ku pei zhi zhu li ” zui hou hui jiang suo you pei zhi she ding zhi zheng li chu yi zhang qing dan , an xia “OK” hou jiu hui kai shi chuang jian shu ju ku 。 15) yao you nai xin de deng dai te bie man chang de yi duan shi jian hou jiu hui jin ru shu ju ku jian ku wan cheng de jie duan : 16) chu xian shang mian de chuang kou shi jiu da gong gao cheng le ! qing nin zi xing zhi ding SYS yu SYSTEM zhe liang ge xi tong guan li yuan de mi ma 。 she ding wan bi hou an xia “OK”, jiu hui wan cheng an zhuang 。 17) hao bu rong yi jiang Oracle9i shu ju ku xi tong an zhuang wan bi , jie zhe lai jian yan yi xia , zai zhong duan shu ru ps -ef|grep ora_|grep -v grep ming ling lai que ren Oracle9i shu ju ku de hou tai jin cheng yi jing zheng chang qi dong 。 bei zhu : ◆1. qi shi hen xiang zai linux as 4 xia an zhuang de , dan shi oracle 9i bu shi hen zhi chi linux 4 , suo yi an zhuang de shi hou , chu xian hen duo lian jie cuo wu , sui ran kan guo hen duo jiao cheng , yan ge an zhao jiao cheng zuo dou bu ke yi , shi zai mei ban fa , zhi hao jiang ji linux xi tong , zai lai an zhuang 9i, an zhuang hen shun li . ◆2. pei tao de linux as 3.0, an zhuang wan hou bi xu pei zhi xian ka , bu ran bu neng deng lu x-windows, an zhuang shi bu pei zhi xian ka , an zhuang hou de yong ru xia ming ling chong xin pei zhi xian ka cai ke yi deng lu : zai gong mao qi ye Linux 3, zai ming ling xing shu ru : redhat-config-xfree86 --reconfig 1) ru guo nin bu neng qi dong x window xi tong , zhi kan dao hei ping , na ke neng xu yao shu ru [CTL]+[ALT]+[F1] jin ru dao ming ling xing 。 2) yi root yong hu deng lu , zhi xing init 3。 zhe li jiang ting zhi dang qian zai XFree86 shang yun xing de suo you cheng xu 。 3) ran hou yun xing redhat-config-xfree86 --reconfig。 zhe jiang hui qi dong yi ge xiao ban ben de XFree86, jiang yuan xu ni cong xin pei zhi xian ka he xian shi qi 。 ru guo ni na bu zhun , jiu shi yong mo ren pei zhi 。 ni yi hou dou ke yi shi yong tong yang de bu zhou chong xin pei zhi 。 4) wan cheng pei zhi zhi hou , dian ji OK。 5) zui hou , zai ming ling xing xia , shu ru init 5,XFree86 jiang zheng chang qi dong 。 ◆3. ru guo fa xian oracle ming ling rman bu neng shi yong , qing zai ming ling xing cha kan whereis rman jiu ke yi kan dao linux ye you ming ling shi rman, suo yi de xiu gai xia .bash_profile. jiang PATH=$PATH:$HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin de $ORACLE_HOME/bin fang dao qian mian , cheng wei PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH:$HOME/bin ◆4. chuang jian shu ju ku shi ke neng chu xian de wen ti yi ORACLE yong hu jian ru : dbca xian xiang yi : ORA-12705:invalid or unknown NLS parameter value specified jie jue ban fa : bian ji /home/oracle/.bash_profile wen jian , ba export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICAN.ZHS16GBK gai wei : export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK bao cun ji ke xian xiang er :ORA-27123:unable to attach to shared memory segment( nei gai wen ti ) jie jue ban fa : shu ru zui da de gong xiang nei cun , yi root yong hu jian ru : echo 4294967295 > /proc/sys/kernel/shmmax xian xiang san : ORA-00988:missing or invalid password(s) jie jue ban fa : shu ru sys mi ma he system mi ma shi , di yi ge shu ru de bu neng shi shu zi
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚性感的燕子(3)
时尚性感的燕子(2)
纯美的女生生活写真(14)
纯美的女生生活写真(13)
来自束河[]
恰巧-巧家~~
高尔夫
行摄匆匆天子山
 
>>返回首页<<
 为你推荐
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有