| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> 攻略秘籍 >> 《 nv shen yi wen lu 4》COMMU deng ji ti sheng xuan xiang
 

《 nv shen yi wen lu 4》COMMU deng ji ti sheng xuan xiang

2008-08-16 06:03:05 编辑來源:互联网 评论
 
本文为【《女神异闻录4》COMMU等级提升选项】的拼音翻译版
 mo shu shi
 da bian だな->そういえば mao が…; shi fang mo い-> wei いな;よく yan った!—> dang たり qian だ;もうすぐ->お an い yu yong ;そうだな-> mo れ!;スッキリしたか?-> si んでしまった?; shao しずつ shou け ru れればいい; xiong を dai す-> yuan qi chu せ;そうだな-> zhi らなかった; ou り he えば dui deng だ(MAX)
 nv jiao huang
 zi ge を qu るつもり?;いいと si う-> lv guan の xi shi ?; kun zhang れ; quan ran OK!( yao : yong qi )or gou わない->いただきます!( yao : yong qi )or wei jian はしたのか?; ci がある; le しい-> he を shi める qi ?;いい hua だ; ben qi か?-> shang shou になった?;がんばるのみだ; xue zi が da shi なんだろう-> gui ってこないのか?; kan hui いじゃない-> qu cai って?;カッコよかった->みんなのことを; xue zi を hao きだから⇒ te bie な guan xi ( te shu guan xi chang he :-> chuang で liang い?;それがいい; xue zi が shou ってくれMAX)or da shi な zhong jian だから( fei te shu guan xi chang he :->それがいい;ありがとうMAX)
 nv di
 wan cheng マーガレット de yi lai ti sheng deng ji
 yu zhe
 sui ju qing ti sheng deng ji
 huang di
 そんなところだ; xin じたいから wen いた; mi huo だなんて si わない-> wan er が bian わればいい->しっかりしろ; shui でも jing く; jian た mu のせいで->バッチリ wen いた; yi xu に xing く; xin しいやつをあげるって?-> wan er 、 zheng zhi に hua せ; que かにすごい ji shai だ-> liang かったな-> zi fen にも jiao えて yu しい; zi fen の ruo い xin と-> wan er は he もしていない;ただ qiang qie にしただけ; wan er 、 yan ってやれ-> bao gao って?;よかったな->9~10 ji wu xuan xiang ->MAX
 fa wang
 le しい; fen かる->( chuan da li 2 shi dui hua )バイトしてる ; tang dao の hua が wen きたい;それは mo li がある-> zi gong は ku shou ?; yi wei が fen からない->ミルク ru りで;それは e い->( chuan da li 3 shi dui hua ) shou yun おうか?; cai 々 zi が qi にならないのか?->( chuan da li 4 shi dui hua )じゃあ wai で hua そう; cai 々 zi がそう wang んだのか?-> cai 々 zi より da shi なこと?->コーヒーでも yan れる?; yi bing だから( yao yong qi 5)or cai 々 zi が da qie だから-> le しかった; xin かった?-> ming qian はちょっと…; kun zhang れ->MAX
 lian ai
 mai って gui って shi べれば?->いつもここまで lai る?-> shou を qu って tao げる; hua を he わせる; qi にしてない->しょっちゅう; fen からない->どうして、わざわざ?;あの ren はりせを xin pei してる; hou hui してる?;りせが ben qi なら-> ke ai いの?;アイドルは guan xi ない; li ます-> hao きなだけ qi け!; yang zi を jian る->“りせちー”も、りせだから-> qi dai してるものはない->MAX
 zhan che
 que かに;いいよ-> nv の zi らしい;お qian には guan xi ない; gang shi の e kou を yan う-> xing せそうだね; qian zhi のほうが xin pei だ->その tong りだ; dang ran だ-> zi fen が zhan う; mi huo じゃない->そう si っただけ qian jin だ-> qian zhi をかばう;あの zi をちゃんと shou った; fu き he ってくれ[ te shu guan xi ]( te shu guan xi de chang he -> bian わらない;それがいい; bao きしめる; qian zhi らしくていい->MAX)orこれからもよろしく->もちろんだ->MAX
 zheng yi
 he でも wen いて;そうだ; cai 々 zi がいる-> yi xu に mai いに xing こう; cai 々 zi は e くない( yao yong qi )orごめんなさい->( chuan da li 3 shi dui hua ) ta に yi wen は?; tian guo ってところに xing く; fen からない; cai 々 zi を shou るためだ-> da hao きな ren のこと;お fu さんがそう yan った?; hua をするor cai 々 zi の hua を wen く( yao kuan rong )->( chuan da li 5 shi dui hua ) gu く di shu する; yi xu に lai んであげる-> sou しに xing こう;そんなことは mo い; jia に gui ろう; wang れてなんかない-> yi xu に tan そう;きっと、お fu さんも ji しいから->お fu さんも cai 々 zi が da hao きだ;まだ、 cai 々 zi がいる;むしろ he かで you ぶ->もちろん; kun zhang ろう->MAX
 yin zhe
 wan cheng shen she hu li de yi lai
 yun ming
 hei fu で、サングラスの nan ; yi xu に gui ろう->つまらない; tan zhen の jia に ni bang が?;カードと guan xi ありそうだ->きっと guo たし zhuang だ; du まないのか?->またあの”カード”か?; tiao zhan から tao げるのか?; yi xu に guai dao Xを zhui おう-> ran やしてみる;ポストのことだ;ともかく、 qu り ti せてよかった; yi xu に jie こう-> shi えなさそうに jian えたから; zuo と xia が guai しい; nan でも nv でも guan xi ない->”2 hui ”を yin く?; bu がるな-> shao し ji しい; fan ji する; da qie な zhong jian だから-> gao いところ; wu を she てること?->ワクワクした; ren せてくれ->MAX
 gang yi
 どうも…; mo lun 、ゼロ; kong qi を du まずに gui る-> ai jia ;うらやましい; yuan lv する->できることであれば…; qi chi ちは fen かる; ren せろ-> yi wai に fen かる; liang かったな->サボるとはいい du xiong だ;パーッと you びに xing こう-> re は mo いが、やる qi も mo い; que かにそうだ; yi wai と ce lue jia だ-> kao えすぎだ; he のために?; yi xu に xing く-> ying えに xing こう; he か fen かったか?;そんなことは mo い-> yi ren で ji lun を chu すな; zui jin shu かれた?;イヤだ-> yi tiao ならできる; shou け qu る->MAX
 xing si zhe
 bao きた?; fen からない-> shi bai tan を hua す; wen ju yan ってくる-> kou da えする( yao yong qi 4 si shen
 yin っ yue してきた;そう si う; si shen ?-> shui のこと?; jian える-> chuan に si い chu が?;うらやましい;そんなことは mo い-> da bian だね;そうかも; fen かる qi がする-> yi wai と mian bai い; xue xiao の hua をする;なんで?-> fen かる; shou zhi なんて bu bian だ->( jin wu qi wu xuan hua をする de dao xin )ひさ nai を dai つ;どういう yi wei だ?; can ku な hua だ->( zai ci he wu qi wu lao ban dui hua na xin ) kun zhang れ-> fen かる qi がする;そんなことは mo い-> duan りきれない?; da shi にする;いる->MAX
 jie zhi
 kao え shi ?; yong tai はいい zi だ-> ku shou ; ku shou ?-> fen からない; yong tai を ai してるか?-> yong tai に ai されないことが?; que かに…; di めろ; fen かってる-> nu ってない; xian いなんかじゃない->なんで?; jian せてって yan えば?; xie る xiang shou が hui う;ネオフェザーマンだ-> yan ってない; yong tai がいい zi になること;お hu い yang だ;そんなことは mo い->○○と yan います; yong tai は e くない-> da zhang fu ; qi にするな;そうだね; que かに->それは ji しい->MAX
 e mo
 やめてくれ!-> fen からない->お jin のため;いる;やめてくれ->アルバイトで…; he しにここへ?;… fen かった; zhi るのは、いいことでは?->マンガみたいだ; shi fang ない; wei める( yao kuan rong 5)or li ます-> ju he が e い?; zi fen を ze めるな; sheng を gua ける-> kun zhang れ-> wu xuan xiang ->こんな shi jian に ru yuan ?; guo lao だって…?
 ;それで ren を zhu けられるのか?;”あの zi ”がそれを wang んでる?-> ai za って?->MAX
 ta
 yi しく; shu xue ->もちろん; ni に xiu に shui ming する;もちろん xu ける( gen qi 5)or jin ri は zhong わりで…->つまらない; que かに tian she だ->そんなものだ; gan えるな!-> mo い;よし、 ren せろ; bie にいい-> mian dao くさい?;そういう shi qi だ;それは mo い-> nu li ci di だ; hao きな nv の zi のタイプは…->ここにいる;きっと、 pi れてる; nao みを wen く->( di 1 ci ju qing , di 2 ci hou )おめでとう; sheng da に zhu ってあげる;ケーキ⇒ジュネス;なだめる; you しく tou す-> kun zhang ったな->MAX
 xing
 ju qing zi dong sheng ji
 yue
 ( yong qi 3 hou dui hua )たまにはいいかも; fu き he うよ;お jin chi ち?-> jin du mai いに lai よう; zi fen で xing け;いいかも-> mai い wu に fu き he って;そうでもない;もうちょっと yan い fang が…-> zhi める;じゃあ xing こうか->どういたしまして; zi xin を chi て; fen かった->( yu yi tiao huo chang lai dui hua hou ) luo ち zhe いて; mei li が fen からなかっただけ;……; jin はよく kao えろ-> bie にいい; you da だから->よくあることだ-> yang zi を jian る;ありがとう-> shou け ru れない->MAX
 tai yang
 yan ju bu :あー; fen かった-> si を huo わせるのは…; nu li する-> zao く xing け; wen いてた; li ます-> yan ってない; he があった?; wang れられない->ケガしちゃって…; da bian だったね; ji shi も ti を da shi にしろ; guan xi ある->お mu さんの ju he は?; ji shi だけじゃない-> you しいお fu さんだ-> you しく li ます->どうした?; mo って jian shou る;ゆっくり kao えればいい-> chu て xing く;どんな xiang xiang した?->MAX
 chui zou le bu : nu li ci di だ; shou yun う->サボったら?; chu たくない?; li pai な xin がけだ-> jia で lian xi したら?; yi xu にやろうか?; gen xing が zu りない-> sheng をかける; da zhang fu 、できる!-> wu xuan xiang -> ling yin を tui jian する; li ます-> hua を qie り shang げる-> wu xuan xiang -> wu xuan xiang ->MAX
 shen pan
 pu tong jie ju or zhen jie ju lu xian sui ju qing zi dong ti sheng【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
mo shu shi da bian だな->そういえば mao が…; shi fang mo い-> wei いな;よく yan った!—> dang たり qian だ;もうすぐ->お an い yu yong ;そうだな-> mo れ!;スッキリしたか?-> si んでしまった?; shao しずつ shou け ru れればいい; xiong を dai す-> yuan qi chu せ;そうだな-> zhi らなかった; ou り he えば dui deng だ(MAX) nv jiao huang zi ge を qu るつもり?;いいと si う-> lv guan の xi shi ?; kun zhang れ; quan ran OK!( yao : yong qi )or gou わない->いただきます!( yao : yong qi )or wei jian はしたのか?; ci がある; le しい-> he を shi める qi ?;いい hua だ; ben qi か?-> shang shou になった?;がんばるのみだ; xue zi が da shi なんだろう-> gui ってこないのか?; kan hui いじゃない-> qu cai って?;カッコよかった->みんなのことを; xue zi を hao きだから⇒ te bie な guan xi ( te shu guan xi chang he :-> chuang で liang い?;それがいい; xue zi が shou ってくれ MAX)or da shi な zhong jian だから( fei te shu guan xi chang he :->それがいい;ありがとう MAX) nv di wan cheng マーガレット de yi lai ti sheng deng ji yu zhe sui ju qing ti sheng deng ji huang di そんなところだ; xin じたいから wen いた; mi huo だなんて si わない-> wan er が bian わればいい->しっかりしろ; shui でも jing く; jian た mu のせいで->バッチリ wen いた; yi xu に xing く; xin しいやつをあげるって?-> wan er 、 zheng zhi に hua せ; que かにすごい ji shai だ-> liang かったな-> zi fen にも jiao えて yu しい; zi fen の ruo い xin と-> wan er は he もしていない;ただ qiang qie にしただけ; wan er 、 yan ってやれ-> bao gao って?;よかったな->9~10 ji wu xuan xiang ->MAX fa wang le しい; fen かる->( chuan da li 2 shi dui hua )バイトしてる ; tang dao の hua が wen きたい;それは mo li がある-> zi gong は ku shou ?; yi wei が fen からない->ミルク ru りで;それは e い->( chuan da li 3 shi dui hua ) shou yun おうか?; cai 々 zi が qi にならないのか?->( chuan da li 4 shi dui hua )じゃあ wai で hua そう; cai 々 zi がそう wang んだのか?-> cai 々 zi より da shi なこと?->コーヒーでも yan れる?; yi bing だから( yao yong qi 5)or cai 々 zi が da qie だから-> le しかった; xin かった?-> ming qian はちょっと…; kun zhang れ->MAX lian ai mai って gui って shi べれば?->いつもここまで lai る?-> shou を qu って tao げる; hua を he わせる; qi にしてない->しょっちゅう; fen からない->どうして、わざわざ?;あの ren はりせを xin pei してる; hou hui してる?;りせが ben qi なら-> ke ai いの?;アイドルは guan xi ない; li ます-> hao きなだけ qi け!; yang zi を jian る->“りせちー”も、りせだから-> qi dai してるものはない->MAX zhan che que かに;いいよ-> nv の zi らしい;お qian には guan xi ない; gang shi の e kou を yan う-> xing せそうだね; qian zhi のほうが xin pei だ->その tong りだ; dang ran だ-> zi fen が zhan う; mi huo じゃない->そう si っただけ qian jin だ-> qian zhi をかばう;あの zi をちゃんと shou った; fu き he ってくれ[ te shu guan xi ]( te shu guan xi de chang he -> bian わらない;それがいい; bao きしめる; qian zhi らしくていい->MAX)orこれからもよろしく->もちろんだ->MAX zheng yi he でも wen いて;そうだ; cai 々 zi がいる-> yi xu に mai いに xing こう; cai 々 zi は e くない( yao yong qi )orごめんなさい->( chuan da li 3 shi dui hua ) ta に yi wen は?; tian guo ってところに xing く; fen からない; cai 々 zi を shou るためだ-> da hao きな ren のこと;お fu さんがそう yan った?; hua をするor cai 々 zi の hua を wen く( yao kuan rong )->( chuan da li 5 shi dui hua ) gu く di shu する; yi xu に lai んであげる-> sou しに xing こう;そんなことは mo い; jia に gui ろう; wang れてなんかない-> yi xu に tan そう;きっと、お fu さんも ji しいから->お fu さんも cai 々 zi が da hao きだ;まだ、 cai 々 zi がいる;むしろ he かで you ぶ->もちろん; kun zhang ろう->MAX yin zhe wan cheng shen she hu li de yi lai yun ming hei fu で、サングラスの nan ; yi xu に gui ろう->つまらない; tan zhen の jia に ni bang が?;カードと guan xi ありそうだ->きっと guo たし zhuang だ; du まないのか?->またあの”カード”か?; tiao zhan から tao げるのか?; yi xu に guai dao Xを zhui おう-> ran やしてみる;ポストのことだ;ともかく、 qu り ti せてよかった; yi xu に jie こう-> shi えなさそうに jian えたから; zuo と xia が guai しい; nan でも nv でも guan xi ない->”2 hui ”を yin く?; bu がるな-> shao し ji しい; fan ji する; da qie な zhong jian だから-> gao いところ; wu を she てること?->ワクワクした; ren せてくれ->MAX gang yi どうも…; mo lun 、ゼロ; kong qi を du まずに gui る-> ai jia ;うらやましい; yuan lv する->できることであれば…; qi chi ちは fen かる; ren せろ-> yi wai に fen かる; liang かったな->サボるとはいい du xiong だ;パーッと you びに xing こう-> re は mo いが、やる qi も mo い; que かにそうだ; yi wai と ce lue jia だ-> kao えすぎだ; he のために?; yi xu に xing く-> ying えに xing こう; he か fen かったか?;そんなことは mo い-> yi ren で ji lun を chu すな; zui jin shu かれた?;イヤだ-> yi tiao ならできる; shou け qu る->MAX xing si zhe bao きた?; fen からない-> shi bai tan を hua す; wen ju yan ってくる-> kou da えする( yao yong qi 4 si shen yin っ yue してきた;そう si う; si shen ?-> shui のこと?; jian える-> chuan に si い chu が?;うらやましい;そんなことは mo い-> da bian だね;そうかも; fen かる qi がする-> yi wai と mian bai い; xue xiao の hua をする;なんで?-> fen かる; shou zhi なんて bu bian だ->( jin wu qi wu xuan hua をする de dao xin )ひさ nai を dai つ;どういう yi wei だ?; can ku な hua だ->( zai ci he wu qi wu lao ban dui hua na xin ) kun zhang れ-> fen かる qi がする;そんなことは mo い-> duan りきれない?; da shi にする;いる->MAX jie zhi kao え shi ?; yong tai はいい zi だ-> ku shou ; ku shou ?-> fen からない; yong tai を ai してるか?-> yong tai に ai されないことが?; que かに…; di めろ; fen かってる-> nu ってない; xian いなんかじゃない->なんで?; jian せてって yan えば?; xie る xiang shou が hui う;ネオフェザーマンだ-> yan ってない; yong tai がいい zi になること;お hu い yang だ;そんなことは mo い->○○と yan います; yong tai は e くない-> da zhang fu ; qi にするな;そうだね; que かに->それは ji しい->MAX e mo やめてくれ!-> fen からない->お jin のため;いる;やめてくれ->アルバイトで…; he しにここへ?;… fen かった; zhi るのは、いいことでは?->マンガみたいだ; shi fang ない; wei める( yao kuan rong 5)or li ます-> ju he が e い?; zi fen を ze めるな; sheng を gua ける-> kun zhang れ-> wu xuan xiang ->こんな shi jian に ru yuan ?; guo lao だって…? ;それで ren を zhu けられるのか?;”あの zi ”がそれを wang んでる?-> ai za って?->MAX ta yi しく; shu xue ->もちろん; ni に xiu に shui ming する;もちろん xu ける( gen qi 5)or jin ri は zhong わりで…->つまらない; que かに tian she だ->そんなものだ; gan えるな!-> mo い;よし、 ren せろ; bie にいい-> mian dao くさい?;そういう shi qi だ;それは mo い-> nu li ci di だ; hao きな nv の zi のタイプは…->ここにいる;きっと、 pi れてる; nao みを wen く->( di 1 ci ju qing , di 2 ci hou )おめでとう; sheng da に zhu ってあげる;ケーキ⇒ジュネス;なだめる; you しく tou す-> kun zhang ったな->MAX xing ju qing zi dong sheng ji yue ( yong qi 3 hou dui hua )たまにはいいかも; fu き he うよ;お jin chi ち?-> jin du mai いに lai よう; zi fen で xing け;いいかも-> mai い wu に fu き he って;そうでもない;もうちょっと yan い fang が…-> zhi める;じゃあ xing こうか->どういたしまして; zi xin を chi て; fen かった->( yu yi tiao huo chang lai dui hua hou ) luo ち zhe いて; mei li が fen からなかっただけ;……; jin はよく kao えろ-> bie にいい; you da だから->よくあることだ-> yang zi を jian る;ありがとう-> shou け ru れない->MAX tai yang yan ju bu :あー; fen かった-> si を huo わせるのは…; nu li する-> zao く xing け; wen いてた; li ます-> yan ってない; he があった?; wang れられない->ケガしちゃって…; da bian だったね; ji shi も ti を da shi にしろ; guan xi ある->お mu さんの ju he は?; ji shi だけじゃない-> you しいお fu さんだ-> you しく li ます->どうした?; mo って jian shou る;ゆっくり kao えればいい-> chu て xing く;どんな xiang xiang した?->MAX chui zou le bu : nu li ci di だ; shou yun う->サボったら?; chu たくない?; li pai な xin がけだ-> jia で lian xi したら?; yi xu にやろうか?; gen xing が zu りない-> sheng をかける; da zhang fu 、できる!-> wu xuan xiang -> ling yin を tui jian する; li ます-> hua を qie り shang げる-> wu xuan xiang -> wu xuan xiang ->MAX shen pan pu tong jie ju or zhen jie ju lu xian sui ju qing zi dong ti sheng
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
越来越漂亮的楚楚(7)
越来越漂亮的楚楚(6)
越来越漂亮的楚楚(5)
越来越漂亮的楚楚(4)
共长一色
水中莲
峰林晚照
远离喧嚣——山村小景
 
>>返回首页<<
 为你推荐
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有