| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> 攻略秘籍 >> 《 ling : yue shi de jia mian 》 liu cheng gong lue zhi shu 、 yin cang yao su 、 ling ti lie biao
 

《 ling : yue shi de jia mian 》 liu cheng gong lue zhi shu 、 yin cang yao su 、 ling ti lie biao

2008-08-15 06:00:47 编辑來源:互联网 评论
 
本文为【《零:月蚀的假面》流程攻略之书、隐藏要素、灵体列表】的拼音翻译版
 【 xu ノ shi . xiao き chu れ】
 1. ke yi xing dong hou , zou lou ti zuo bian de tong dao yi lu qian jin
 2. zai tong dao zhong jian dao hai xiao diao luo de shou dian tong
 3. ji xu wang tong dao shen chu qian jin , lai dao ma sheng ji nian guan qian tiao cha men , zhe shi xu yao xun zhao yao shi
 4. fan hui lou ti chu zou shang lou ti lai dao long yue guan er jie
 5. zou you ce tong dao lai dao guan li shi qian , fu you ling chu xian
 6. you guan li shi zuo ce de men jin ru guan li shi
 7. tiao cha shu zhuo shang de liang dian qu de kan hu fu の lian luo メモ
 8. tiao cha yi pang shu zhuo shang de liang dian qu de ma sheng ji nian guan の yao shi , you jin lai de men li kai guan li shi
 9. gang li kai guan li shi , guang bo qi jiu hui chuan lai yi zhen gui yi de qu zi
 10 yi lu fan hui lou ti chu , lu tu zhong kai men shi chu xian fu you ling
 11 you lou ti hui dao yi jie , fan hui ma sheng ji nian guan qian , shi yong yao shi da kai men
 12 tiao cha zuo ce shu zhuo shang de liang dian qu de ma sheng bo shi の shou ji ( yi )
 13 tiao cha bei hou nie ying ji de liang dian qu de nie ying ji hou , chu xian yuan ling
 14 yi nie ying ji ji tui yuan ling hou , lai dao gang qu de wen jian de shu zhuo qian
 15 dui zhu shu zhuo xia de wa wa pai zhao hou qu de gui deng ren xing
 16 da kai men li kai ma sheng ji nian guan hou , xu ノ shi jie shu
 【 yi ノ shi . yin lian れ】
 1. ke yi xing dong hou , wang qian zou ji bu , liu ge hui hui xiang qi xie zhen
 2. jie zhu kao jin lou ti zuo ce , di shang de deng long ke yi ji lu
 3. ji lu hou zou shang lou ti , tiao cha tie men hou qu de yan xiang のメモ( yi )
 4. zou xia lou ti hou fa xian yan xiang de ren ying , gen sui ta lai dao ma sheng ji nian guan
 5. tiao cha zuo ce gui zi de liang dian qu de xin wen 「 dao min 、 mi の si 」
 6. kao jin zuo ce shu zhuo , tiao cha shu zhuo di mian de liang dian qu de ma sheng bo shi の shou ji ( er )
 7. kao jin shang yi shi yan xiang qu de nie ying ji de jia zi , fa xian nie ying ji
 8. tiao cha di shang de liang dian hou qu de nie ying ji 、 yan xiang のメモ( er )
 9. kan wan bi ji hou fa xian yan xiang de ling ti chu xian zai men wai
 10 tiao cha men hou chu xian feng yin , yin qi nie ying ji fan ying , pai nie men shang de feng yin hou chu xian xian suo de zhao pian
 11 da kai jin lai ji nian guan de men hou , chu xian yuan ling
 12 ji tui yuan ling hou , lai dao yi jie エレべーターホール de ji lu dian pang
 13 kao jin ji lu dian shi chu xian fu you ling . tao げていく zi gong
 14 ji lu hou wang xiao hai tao pao de fang xiang gen guo qu , kai men hou lai dao shi tang
 15 wang qian zou tiao cha gang qin qin jian shang de liang dian qu de yan xiang のメモ( san )
 16 tiao cha gang qin di xia qu de qiang hua jing tou . ke
 17 zou dao can zhuo zhi jian shi chu xian fu you ling . jian を wang れた kan hu fu
 18 tiao cha can zhuo shang de yao shi ke qu de long yue diao りの jian 、 an nei プレート
 19 wang qian zou tiao cha di mian qu de qing い ling shi の qian pian , tiao cha fang yang ji bu mu you ce zhuo zi shang de liang dian qu de jing shi
 20 yu fang yang ji bu mu hou mian de bi lu di xia fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing
 21 tiao cha di tu zuo ce men bian , bai zhu wu ge mian ju de zhuo zi hou chu xian fu you ling . mian を bei る zi gong
 22 tiao cha you ce de zhuo zi qu de wan ye wan , tui kai zuo ce de men hou wang zuo zou
 23 zai gui zi li fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing , zou men you ce tong dao chu xian fu you ling . ting に li つ nan
 24 tiao cha chuang bian de liang dian qu de xin wen 「 zui hou の sheng cun zhe si wang 」
 25 you tong dao zou dao di kai men hui dao xuan guan ホール, kao jin ji lu dian shi chu xian fu you ling . fei の ao に li つ zi gong
 26 shi yong yao shi da kai lou ti zuo ce xia fang de men lai dao cang ku
 27 tiao cha di shang de liang dian qu de xin wen 「 shi zong shi jian の mi 」, kan wan hou chu xian ling dong xian xiang
 28 tiao cha men pang de dian xiang jin xing jie mi , yao jiang wu ge kai guan de shu zi xiang jia de zong he tiao cheng 13 ji ke
 mi ti jie da
 kai guan you zuo dao you gong wu ge , jiang di er 、 di si 、 di wu de kai guan wang xia ban , shu zi hui bian wei 45103
 29 hui dao ji lu dian pang shi , dian hua xiang qi , wang you zou lai dao pang bian de zhuo zi fa xian liang ge liang dian
 30 tiao cha liang dian qu de long yue dao guan guang パンフレット、 wan ye wan
 31 tiao cha dian hua hou , qing ba you kong zhi qi fang dang cheng hua tong fang zai er bian ling ting XD
 32 fan hui ji lu dian ji lu hou zou shang lou ti , zou dao yi ban chu xian fu you ling . bu wu に gui る huan zhe da
 33 zou dao er jie hou , wang you zou jin ru guan li shi li , tiao cha zuo ce jia zi shang de liang dian qu de wan ye wan
 34 li kai guan li shi , da kai qian fang de men lai dao lang xia
 35 wang qian zou ji bu hou , zheng hou fang chu xian fu you ling . chu ying える nv
 36 yan zhu tong dao wang qian zou , tiao cha di mian liang dian qu de yan xiang のメモ( si )
 37 jie zhu yan zhu tong dao zou yi liang bu hui chu xian fu you ling . bu wu に xiao える zi gong
 38 tiao cha xiao fang shuan pang de zhuo zi shang de liang dian qu de yu shen shui
 39 gen sui fu you ling lai dao shao nian の bing shi men qian , xian yan zhu tong dao zou dao di tiao cha di shang liang dian qu de zhuang bei ji neng . bao
 40 jie zhu jin ru shao nian の bing shi , tiao cha you ce shu zhuo shang de liang dian qu de shao nian の ri ji ( yi )
 41 tiao cha men bian yi zi shang de liang dian qu de shi si shi di pian
 42 tiao cha pang bian duo wu dui di xia de liang dian qu de qing い ling li の qian pian
 43 yu zhi wu pen zai li fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing
 44 tiao cha chuang di xia de liang dian hou , yuan ling chu xian , ji tui yuan ling hou qu de shao nian の ri ji ( er )
 45 tiao cha chuang di xia de liang dian qu de ただれた mian
 46 da kai men hui dao lang xia , wang shi tang de fang xiang qian jin , yao li kai lang xia shi chu xian yuan ling
 47 da kai men hui dao xuan guan er jie , tiao cha you ce sha fa shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 48 zou xia lou ti hou ji lu , jie zhu da kai lou ti you ce tong dao de men
 49 zou ji bu zuo bian chuang hu jiu hui chu xian fu you ling . chuang に zhang り fu く nan
 50 yan zhu tong dao hui dao shi tang , lai dao bai zhu wu ge mian ju de qiang qian , jiang gang qu de de mian ju bai shang qu hou feng yin jie chu
 51 da kai pang bian de men hui dao lang zi , yan zhu tong dao lai dao jin tou shi chu xian yuan ling
 52 ji tui yuan ling hou hui dao xuan guan , yu ji lu dian ji lu hou hui dao ma sheng ji nian guan men qian
 53 tiao cha qiang jiao di shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian
 54 tui kai yuan ben bei feng yin de men lai dao shu ku , tiao cha men zuo bian de liang dian qu de shi si shi di pian
 55 wang qian zhi zou pai nie shu jia shang de wa wa hou qu de gui deng ren xing
 56 wang qian zou zai shu ku de jiao luo fa xian yan xiang , kao jin yan xiang tiao cha ta hou , chu xian yuan ling
 57 ji tui yuan ling yan xiang hou , yi ノ shi jie shu 【 er ノ shi . gong ming 】
 1. ju qing zhong qu de nie ying ji 、 ma sheng bo shi の shou ji ( san )
 2. wang qian zou kao jin guan li shi shi chu xian ming sheng , you zuo ce jin ru guan li shi
 3. tiao cha you ce zhuo shang de liang dian qu de er jie kan hu ri zhi ( yi )
 4. wang qian zou tiao cha di mian qu de zhuang bei ji neng . bi
 5. zai wang qian zou yi dian tiao cha qiang bi shang de dian hua zong ji , de zhi yan xiang zai 203 shi
 6. wang men kou zou tiao cha you ce shu zhuo shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian 、 er jie bu wu ge り biao
 7. da kai men zhun bei li kai shi chu xian fu you ling . bing shi への fei の qian の huan zhe
 8. zou xia xuan guan de lou ti shi chu xian fu you ling . jie duan xia を zou る shao nv たち
 9. gen sui fu you ling lai dao cang ku li tou , tiao cha xiang zi shang de liang dian qu de zi gong が miao いた gui
 10 pai nie xiang zi li de wa wa hou qu de gui deng ren xing , tiao cha dian xiang shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian
 11 hui dao ji lu dian ji lu hou , tiao cha dian hua zhuo zi pang di shang de liang dian qu de tong da 「 shao jie huan zhe の ru yuan 」
 12 tiao cha xuan guan ru kou pang di shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 13 tiao cha ru kou pang de shi zhong zhu hou fa xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo , da shi ji の an hao 「8395」
 ( kao jin xuan guan da men hui chu xian fu you ling . xuan guan の zhong を jian つめる nan , dai kao )
 ( wang shi tang de lang xia de duo wu dui li you ke qing い ling li の qian pian , ke yi rao guo qu na , ye ke yi tiao guo )
 14 fan hui guan li shi yi da kai men jiu hui chu xian fu you ling . zhu けを qiu める kan hu fu
 15 lai dao dian hua zong ji chu shu ru gang qu de de mi ma 8395 hou jie chu men suo
 16 jie suo hou , yuan ling hui chu xian zai shen hou , ji tui yuan ling hou li kai guan li shi
 17 da kai qian fang de men lai dao er jie bing shi qian lang xia , lai dao 203 shi pang tiao cha di shang guang dian qu de nv xing huan zhe の yi shu
 18 tiao cha 203 shi de men hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui yuan ling hou pai nie men shang de feng yin hou qu de xian suo
 19 fan hui xuan guan er jie , zou xia lou ti hou lou ti shang fang hui chu xian fu you ling . jie duan zhu にむ shao nv
 20 lai dao ma sheng ji nian guan . shu ku de jing zi pang , chu xian yuan ling
 21 ji tui yuan ling hou tiao cha zhuo shang de liang dian qu de fu yue の jian , tiao cha you ce shu dui de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 22 tiao cha you ce shu jia shang de liang dian qu de qiang hua jing tou . ya
 23 zhun bei da kai men li kai shi you ce chu xian fu you ling . mian の qian に li つ nv
 24 tiao cha fu you ling pang gui zi shang de liang dian qu de hei い mian の qian pian ( zuo mu )、 ma sheng bo shi の fan mian kao cha
 25 hui dao xuan guan ji lu dian qian , lou ti kou chu xian fu you ling . dao れている shao nv
 26 nie ying ji fang xia hou , er jie lou ti kou ma shang chu xian di er ge fu you ling . jian xia ろしている shao nv
 27 ji lu hou zou shang lou ti lai dao guan li shi qian , dian hua zong ji you zai xiang le , jin ru guan li shi hou chu xian yuan ling
 28 ji tui yuan ling , tiao cha dian hua zong ji hou chu xian guai sheng yin , li kai guan li shi lai dao 203 shi men qian
 29 yi yao shi da kai men hou tiao cha zhuo shang de liang dian qu de yan xiang の ri ji
 30 tiao cha zuo ce zhi xiang shang de liang dian qu de liu yi shi di pian , tiao cha men you ce shu zhuo shang de liang dian qu de yan xiang への shou zhi
 31 tiao cha chou ti de liang dian qu de zhuang bei ji neng . ce , tiao cha zuo ce de jing zi jin ru ju qing
 32 ju qing hou jin ru pang bian de wo shi , chuang shang chu xian fu you ling .べッドに zuo る yan xiang
 33 tiao cha zuo ce gui zi shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian , tiao cha chuang shang yan xiang の ling ti hou yan xiang hui xiao shi
 34 tiao cha chuang shang liang dian qu de er jie kan hu ri zhi ( er ), chuang shang de gua zhong li fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing
 35 li kai wo shi mei ji bu , hou fang chu xian fu you ling . si く shao nv
 36 da kai men li kai shi , qian fang zou lang chu xian fu you ling . ya ye zi に hu ばれる kan hu fu
 37 you 「205 hao shi . yu yue 」 dao xia de men ban feng xi li pai nie di fu ling . shou を diao る nv
 38 shun zhu fu you ling de fang xiang lai dao zhuan jiao shi chu xian fu you ling . kan hu fu を yin きずる shao nv
 39 lai dao zou lang jin tou da kai men lai dao 207 hao shi , wang qian zou ji bu hou chu xian yuan ling
 40 ji tui yuan ling hou , er ノ shi jie shu
 
 【 san ノ shi . wang ri 】
 1. ke yi xing dong hou , wang qian zou hui qu de wu dao の shou zhang 、テープレコーダー、 wu dao の tiao cha ji lu ( yi )
 2. da kai xuan guan de men hou chu xian san zhi yuan ling , tong shi ling shi deng shi yong ke neng
 3. ji tui yuan ling hou qu de qiang hua jing tou . xie 、 zhuang bei ji neng . huan
 4. tiao cha ji lu dian zuo ce gui zi de liang dian qu de wan ye wan , yu ji lu dian ji lu
 5. tiao cha zhong yang sha fa shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 6. tiao cha ru kou you ce gui tai shang de liang dian qu de pai huai に guan する zhu yi shu き
 7. zou dao dian ti kou fu jin chu fa ju qing , ju qing hou zou shang lou ti lai dao xuan guan ホール 2F
 8. yan zhu you ce tong dao zou dao di tiao cha di shang liang dian qu de qing い ling li の qian pian
 9. hui dao lou ti kou zou zuo ce tong dao , da kai men jin ru kan hu shi
 10 tiao cha zuo ce shu zhuo shang de liang dian qu de カルテ: fei yue qian cong
 11 tiao cha ru kou you ce shu jia shang de liang dian qu de zhu shou の shou ji ( yi )
 12 wang li tou zou , tiao cha liu li tai qian de liang dian qu de qing い ling li の qian pian , da kai pang bian de men lai dao jiu yi ban bing shi
 13 wang qian zou ji bu jiu hui chu xian fu you ling . fa の chang い shao nv
 14. tiao cha zuo ce bing chuang shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 15 hui dao men kou wang qian zou , tiao cha you shang jiao luo bing chuang shang de liang dian qu de gui の miao かれた ri ji ( yi )
 16 kan wan ri ji hou , bei hou de chuang wai hui chu xian fu you ling . dai bu wan
 17 zou dao wai ce de tong dao shang , chuan yue bu lian wang shen chu zou qu , qian fang chu xian fu you ling . chi yan suo に li つ zhu shou
 18 tiao cha tong dao di duan de liang dian qu de tie zhi の ping jian , hui dao bing fang nei shi chu xian yuan ling
 19 ji tui hou zou hui kan hu shi , zuo ce chuang wai hui chu xian fu you ling . chuang ji に li つ nan
 20 zou xia lou ti hou you ce tong dao hui chu xian fu you ling . shou shu shi へ xiang かう zhu shou , bing qie dian hua xiang qi
 21 lai dao gui tai qian tiao cha dian hua , qing yi you kong zhi qi ling ting
 22 ting wan hou zou lou ti pang de tong dao wang shou shu shi qian jin , yi yao shi da kai men lai dao shou shu shi への lang xia
 23 wang qian zou tiao cha zuo ce sha fa shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian
 24 wang qian zou chuan yue bu mu , tiao duo zuo ce liu li tai shang de liang dian qu de wan ye wan
 25 pai nie liu li tai qiang bi chuang ge li de wa wa 【 hui yuan bing yuan san jie 】
 56 3F cang ku , jiao luo dang ban de hou tou
 57 wu shang , qiang bi de yi zi fu jin
 【 long yue tai dao yi 】
 58 zheng mian mian xiang fen かれ dao , you ce cha lu jin tou de dong xue ( dai kao )
 【 yue shi tang yi 】
 59 yue shi ノ tai , di tu shang you xia fang de lou ti fu jin
 60 zuo mian lang xia di xia yi jie wang du り lang xia de men pang , beng ta dui zhong
 61 kong エノ jian , ji tan you ce de zui jiao luo de zhu tai di xia
 【 yue shi tang er 】
 62 yue shi tang yi jin ru yue shi tang er shi , ru kou zuo ce de chuang wai
 【 si fang yue di yi jie 】
 63 ke jian , tian hua ban jiao luo de wa wa dui li
 64 di zi の bu wu , jin men hou zuo ce qiang jiao gui de ge zi li
 65 dang zhu の bu wu , jiao luo zhu tai di xia de tan zi li
 66 xuan guan de xie gui li
 67 fo jian he shi zhuo pang de gui zi li
 68 lang xia , lou ti pang chuang wai de shu shang
 【 si fang yue di er jie 】
 69 xiao ye ge の bu wu , zhen tou yu qiang bi de jia feng zhong
 70 liu ge の bu wu , chuang di xia
 【 yue huang quan tang 】
 71 zheng mian jin tie yue huang quan ノ men , you shang fang de men liang shang
 72 gang jin gong ming ノ dong , you shang jiao de men liang shang
 【 shou xian tang 】
 73 ji tan ノ jian , ji tan you ce yu qiang bi de jia jiao
 74 mian da ノ jian ,Y zi dang ban yu ai zhuo de jia feng zhong ( cong Y zi dang ban kou wang jia feng li pai )
 【 ming xiang ノ dong 】
 75 ming xiang ノ dong , di yi ge cha lu zuo ce tong dao de jin tou
 76 yue du bang , qian fang dong kou chu de xiao shi dui hou
 【 yue du qi deng tai 】
 77 ji tui liu ge の fu san ci hou , wei yu nei wei xiang shang lou ti beng huai chu
 78 deng guang bu , mian dui pa ti de zuo ce lan gan wai
 【 yue zou ノ she 】
 79 shen she wai you ce de jiao luo
 ==========================================================
 【 ling ti lie biao 】
 【 fu you ling 】
 yi ノ shi
 1. tao げていく zi gong
 2. tiao li chang の nan ( shi tang , yu wu ge mian ju you ce zhuo zi qu de wan ye wan hou chu xian )
 3. jian を wang れた kan hu fu
 4. mian を bei る zi gong
 5. ting に li つ nan
 6. fei の ao に li つ zi gong
 7. bu wu に gui る huan zhe da
 8. chu ying える nv
 9. bu wu に xiao える zi gong
 10 chuang に zhang り fu く nan
 er ノ shi
 11 bing shi への fei の qian の huan zhe
 12 jie duan xia を zou る shao nv たち
 13 bu wu の zhong を kui う shao nv たち
 14 xuan guan の zhong を jian つめる nan
 15 zhu けを qiu める kan hu fu
 16 jie duan zhu にむ shao nv
 17 mian の qian に li つ nv
 18 dao れている shao nv
 19 jian xia ろしている shao nv
 20 べッドに zuo る yan xiang
 21 si く shao nv
 22 ya ye zi に hu ばれる kan hu fu
 23 kan hu fu を yin きずる shao nv
 san ノ shi
 24 fa の chang い shao nv
 25 chi yan suo に li つ zhu shou
 26 chuang ji に li つ nan
 27 jing に yang る nan ( yi shi jie suo , jing zi chu )
 28 shou shu shi へ xiang かう zhu shou
 29 shou shu をする yi shi たち
 30 ji の qian の zhu shou
 31 zha を zhi く kan hu fu
 32 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG)
 33 he かを yin す zhu shou
 34 shan の xiang こうの zhu shou
 35 fei の qian を heng qie る yuan chang
 si ノ shi
 36 guan li shi に xiang かう kan hu fu
 37 xun hui する kan hu fu
 38 hu び chu された kan hu fu
 39 パネルを cao zuo する kan hu
 40 hu び chu した ya ye zi
 41 べッドの zhong の ya ye zi
 42 san bu する hei い nv
 43 zhu む hei い nv
 44 che yi zi を ya す hei い nv
 45 zhong ting へ xiang かう hei い nv
 46 che yi zi の nv
 47 jian hui りをする nan
 48 jian zhang る nan
 49 エレべーターに li つ nan
 50 dai つ kan hu fu
 51 bu wu に xiang かう kan hu fu wu ノ shi
 52 hai xiao を jian つめる shao nv
 53 tong lu に qian む nan
 54 エレべーターの shao nv
 55 zou り qu る shao nv たち
 56 どこかへ xiang かう shao nv たち
 57 bu wu を si き ru む shao nv たち
 58 li ち jin くす hei い nv
 59 lang xia の nv
 60 xuan guan に zhu む huan zhe たち
 liu ノ shi
 61 ギャラリーへ xing く nan
 62 chuang に gui を miao く nan
 63 zhe いつくばっている nan
 64 ピアノを tan く shao nv
 65 zhong ting を jian xia ろす xiao ye ge
 66 yue を jian ている shao nv
 67 yi zi に zuo る xiao ye ge
 68 うつむく huan zhe ling
 69 guan li shi に zhu む kan hu fu
 70 pai huai する nv
 71 dang zhi の kan hu fu
 72 エレべーターの shao nv
 73 エレべーターを dai つ nan
 qi ノ shi
 74 ling an shi の qian に li つ kan hu fu
 75 bing shi を hui る kan hu fu
 76 you う kan hu fu
 77 wen xian を jian る hui yuan yao
 78 shi yan shi の hui yuan yao
 79 you う kan hu fu er
 80 you う kan hu fu san
 81 you う kan hu fu si
 82 you う kan hu fu wu
 83 you う kan hu fu liu
 84 mu の qian の kan hu fu
 85 シンクの zhong の nan
 86 xin guan に xiang かう hui yuan yao
 87 エレべーターの kan hu fu
 88 guan li shi qian の kan hu fu
 89 he wu を qu りに lai た xiao ye ge
 90 gui を jian に xing く nan
 ba ノ shi
 91 bu wu を chu る hei yi の shao nv
 92 エレべーターに zhu む shao nv
 93 パネルを cao zuo する shao nv
 94 lang xia を jin む er ren
 95 ちふさがる kan zhi fu
 96 fei を kai けようとする er ren
 97 ren xing を bao く nv
 98 yue を jian る you き ri の hai xiao
 99 jian つめる hei yi の shao nv
 100 fei び jiang りる huan zhe
 101 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG)
 102 hai xiao を zhao く yuan chang
 103 jie ti を jiang りる yuan chang
 104 zhen cha shi へ xiang かう yuan chang
 105 ao へ bu く yuan chang
 106 yuan chang shi の qian に li つ yuan chang
 107 hui yuan yuan chang と hai xiao
 108 zhen り fan る shao nv
 109 ao へ jin む shao nv
 110 lian れられていく hai xiao
 111 どこかへ xiang から shao nv
 jiu ノ shi
 112 zhen えている dao min の nan
 113 qie えている dao min の nv
 114 tai dao に li つ nv
 115 shen yue dian に ru ろ zou たち
 116 bei を xiang ける fu の ying
 117 ji tan の qian で ku しむ shao nv
 118 shou xian tang から gui る fu の ying
 shi ノ shi
 119 ギャラリーに ru る hui yuan yao
 120 gui を jian つめる hui yuan yao
 121 jiu guan へ xiang かう hui yuan yao
 122 yin し fei の qian に li つ hui yuan yao
 123 べッドで chun く ya ye zi ( shi ノ shi ,207 hao shi de chuang fu jin )
 124 wu dao から tao げる hui yuan yao
 125 zhui われる hui yuan yao
 126 wu shang へ shang がる hui yuan yao
 shi yi ノ shi
 127 lang xia を jin む zong ye
 128 bu wu に li る zong ye
 129 zhu む xiao ye ge
 130 li っている xiao ye ge
 131 ting に zhu む liu ge
 132 ピアノを tan く qin zi
 133 gu い shu を niu jie く zong ye
 134 ke jian の dao min たち
 135 shen le に xiang かう zou たち
 136 いにしえの dao min たち
 137 ling luo ノ dao を xia りる er ren
 138 gui lai ying へと xiang かう er ren
 139 yue huang quan ノ dao を jin む er ren
 140 yue huang quan tang へ ru る er ren
 141 hou hui する zong ye
 142 mian da ち tang に ru る zong ye
 143 fu に hui いに xing く liu ge
 144 hu huo う liu ge
 zhong ノ shi
 145 dao zhong を xun る shuo ye yi
 146 dao zhong を xun る shuo ye er
 147 dao zhong を xun る shuo ye san
 148 shui かに hui いに xing く shuo ye
 149 po mie を dai つ zong ye
 150 chu kou に xiang かう shuo ye
 151 yue du bang に xiang かう shuo ye
 152 bang fan に dao れている ren 々
 153 niao ju に qun がる ren 々
 154 fei に xiang かう yue shi の shuo ye
 155 deng tai に li つ yue shi の shuo ye
 156 jian shou る xiao ye ge
 【 yuan ling 】
 157 yuan qi しえ
 158 yuan qi しえー xiao ー
 159 bai chen dong zi
 160 bai chen dong zi ー xiao ー
 161 yue cun you zao
 162 yue cun you zao
 163 yi gu ke ren
 164 yi gu ke ren ー xiao ー
 165 yuan yuan ji zi ー xiao ー
 166 yuan yuan ji zi
 167 tong gu bing jian zi
 168 tong gu bing jian zi ー xiao ー
 169 long yue sha miao
 170 long yue sha miao ー xiao ー
 171 hai dao zhong xing
 172 hai dao zhong xing ー xiao ー
 173 xiang ting chong
 174 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG)
 175 xiang ting yi zhi
 176 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG)
 177 yan ye nai yue
 178 yan ye nai yue ー xiao ー
 179 bing zhao peng zi
 180 bing zhao peng zi ー xiao ー
 181 yu mu yi ren
 182 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG)
 183 fei yue qian cong
 184 fei yue qian cong ー xiao ー
 185 bei zhua kuang zi
 186 bei zhua kuang zi ー xiao ー
 187 yuan mu zheng xin
 188 sheng dao dao yan
 189 rui ノ jiang サト
 190 yue ヶ lai zhou
 191 zou ( ge )
 191 zou ( zhong )
 192 zou ( di )
 193 zou ( gu )
 194 zou ( xian )
 195 shang yue long jiu
 196 yue sen yan xiang
 197 yue sen yan xiang ー xiao ー
 198 ya ye zi
 200 ya ye zi ー xiao ー
 201 pian tong sheng er
 202 pian tong sheng er ー xiao ー
 203 qian tang yi
 204 qian tang yi ー xiao ー
 205 'わたし'
 206 qu mu you guang
 207 qu mu you guang ー xiao ー
 208 qi
 209 hui yuan chong ren
 210 yuan ye zhuang
 211 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG)
 212 si fang yue zong ye
 213 chi い fu の nv
 214 yue shi の shuo ye
 【 di fu ling 】
 215 xiao いていく huan zhe たち
 216 shou を diao る nv
 217 xiao いてしまった ya ye zi
 218 うずくまる shao nian
 219 shou shu shi の shou の biao ben
 220 yan を xiao がれた si ti
 221 wu shang から luo ちた nv
 222 chuang から si く mu
 223 diao られた nv ( shi ノ shi , du fang のある hui lang zhong yang de tou kui kou )
 224 chuang xia の nv
 225 ming xiang する qi と zou
 226 yue shou の wu nv たち
 227 jian shi する kan hu fu ( chi you zhuang bei ji neng gan , xuan guan you shou bian yi zi shang fang wang er lou kan )
 228 mian を yi られた nan ( chi you zhuang bei ji neng gan , ji ノ gong 【 si ノ shi . kong shen 】
 1. wang qian zou tiao cha di shang liang dian qu de yan xiang のメモ( wu )
 2. tiao cha jiao luo di shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian
 3. da kai men lai dao ma sheng ji nian guan , tiao cha you ce sha fa shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 4. da kai men zhun bei li kai ma sheng ji nian guan shi , qian fang zou lang hui chu xian fu you ling . guan li shi に xiang かう kan hu fu
 5. wang zuo ce zou , yu you ce chuang lian jian fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing
 6. wang qian zou tiao cha you ce mian ju de liang dian qu de liu yi shi di pian , wang hui zou hui xuan guan , qi yi de qu zi xiang qi
 7. lou ti chu xian fu you ling . xun hui する kan hu fu , dao guan li shi qian chu xian fu you ling . hu び chu された kan hu fu
 8. da kai men jin ru guan li shi shi chu xian fu you ling .パネルを cao zuo する kan hu fu
 9. tiao cha zhuo shang de ji guan an A jian jiang ta guan diao hou qu de er jie kan hu ri zhi
 ( san )
 10 zhun bei li kai shi dian hua zong ji you xiang le , tiao cha dian hua zong ji , ya ye zi yao liu ge qian wang 207 shi
 11 zhe shi zuo ce bo li gui chu xian yuan ling , ji tui yuan ling hou qu de tong da 「 yin le liao fa shi yan 」
 12 li kai guan li shi , fan hui ji lu dian shi dian hua xiang qi , tiao cha dian hua hou yi you kong zhi qi ling ting
 13 jie shu hou , yu gui tai nei ce fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing
 14 tiao cha xuan guan da men you ce sha fa shang de liang dian qu de shi si shi di pian
 15 lai dao lou ti xia ce de cang ku , tiao cha dian xiang shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 16 zou shang lou ti wang zuo zou , tiao cha zuo ce sha fa shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian
 17 da kai guan li shi qian fang de men jin ru er jie bing shi qian lang xia , jin ru 203 hao shi
 18 jin ru wo shi , tiao cha you ce chou ti li de liang dian qu de yan xiang の shou zhang
 19 hui dao er jie bing shi lang xia , jin ru 207 hao shi , gang jin ru jiu hui chu xian fu you ling . hu び chu した ya ye zi
 20 tiao cha chuang you bian di xia de liang dian , tiao cha chuang shang de liang dian qu de カルテ: ya ye zi
 21 tiao cha chuang pang bian de liang dian qu de qing い ling li の qian pian , yu ru kou zuo ce ping feng hou tou fa xian wa wa
 22 zai wa wa hou tou huan you yi ge wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing
 23 tiao cha ya ye zi gang xiao shi de xiao men hou chu xian yuan ling , bei qiang zhi gong ji
 24 ji tui yuan ling hou , da kai xiao men lai dao tian gai fu きべッドのある bu wu
 25 tiao cha zuo ce mu ma shang de liang dian qu de wu xian pu の le pu 、 hei い shou zhang ( yi )
 26 tiao cha wen zhang hou chu xian fu you ling .べッドの zhong の ya ye zi
 27 da kai xiao men fan hui gang gang de fang jian , tiao cha zhuo shang de liang dian qu de jing shi
 28 fan hui xuan guan , yu ji lu dian ji lu hou , zou lou ti you ce de men lai dao wang shi tang de lang xia
 29 wang qian zou ji bu hou , zuo ce chuang hu wai chu xian fu you ling . zhu む hei い nv
 30 jie zhu zou dao jin tou , tiao cha jia zi shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 31 da kai men lai dao shi tang , tiao cha gang qin hou kai shi tan zou , tan zou wan cheng hou qu de xian suo
 tan zou jie shuo :
 jiang you kong zhi qi dui zhun ying mu de jian pan , zai hong guang xiao shi zhi qian an xia A jian , si ge yin fu dou tan dui jiu wan cheng luo 。
 32 tiao cha can zhuo shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian , da kai di tu xia ce de men lai dao エレべーターホール
 33 wang qian zou ji bu , dian ti li jiu hui zou chu fu you ling . san bu する hei い nv
 34 tiao cha zuo ce sha fa shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 35 tiao cha dian ti qian di shang de liang dian qu de hei い nv が luo とした shou zhi
 36 zou jin dian ti tiao cha yi pang de kai guan , qu de エレべーターについて、 long yue guan yi jie an nei
 37 yu ji lu dian ji lu hou , wang qian zou yi liang bu hou qian fang zou lang chu xian fu you ling . che yi zi を ya す hei い nv
 38 wang qian zou da kai men lai dao zhong ting へつながる lang xia , chu xian fu you ling . zhong ting へ xiang かう hei い nv
 39 da kai men jin ru zhong ting shi hui chu xian fu you ling . che yi zi の nv
 40 tiao cha you ce cao cong li de liang dian qu de qiang hua jing tou . chi , yan zhu tong dao lun yi qian
 41 tiao cha fu jin di shang de liang ge liang dian qu de qing い ling li の qian pian 、 chi い ling li の qian pian
 42 tiao cha lun yi de liang dian hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui yuan ling hou tiao cha di shang de liang dian qu de tong zhi の xi jian
 43 jin jie zhu hui chu xian mi zhi ling ti , da bu ying de , qing kuai tao li yue hua yuan
 44 hui dao yi jie エレべーターホール, yu ji lu dian ji lu
 you yu wang ye wen ti , cong zhe li kai shi yi lou le jiang jin er shi ge bu zhou ....
 suo yi zhe li kai shi de fu you ling ji dao ju wo kao ji yi lai bu wan , qing ge wei kao zi ji zai xi sou suo luo
 di er lun bu wan , qing jian liang = =||
 45 da kai ji lu dian pang yuan ben suo zhu de men lai dao wu zhi , tiao cha jia zi shang de liang dian qu de liu yi shi di pian
 46 zou xia pang bian de lou ti heng kai qi zuo ce de men lai dao pei dian shi
 47 tiao cha you ce shu zhuo shang de liang dian qu de shi si shi di pian 、??
 48 tiao cha dian xiang jin xing jie mi , yao jiang wu ge kai guan de shu zi xiang jia de zong he tiao cheng 23 ji ke
 mi ti jie da
 kai guan you zuo dao you gong wu ge , jiang di san 、 di si de kai guan wang xia ban , shu zi hui bian wei 29???
 49 hui fu dian yuan cheng gong hou bei hou de men pang hui chu xian fu you ling . jian hui りをする nan
 50 gen sui fu you ling zou jin men nei lai dao fu ひノ dao , zou dao lou ti zhuan jiao chu xian fu you ling . jian zhang る nan
 51 tiao cha di shang de liang dian qu de qiang hua jing tou . guan , wang hui zou da kai lai shi de men fa xian bei suo zhu le
 52 sui ji chu xian yuan ling , ji tui yuan ling hou qu de ji ノ gong yuan qi , da kai gang bei suo zhu de men hui dao pei dian shi
 53 da kai pei dian shi de men hou , mi zhi ling ti zai ci chu xian , yi yang da bu ying , qing kuai tao li ci chu
 54 hui dao yi jie エレべーターホール, kao jin dian ti shi dian ti men hui zi dong da kai
 55 zhun bei zou jin dian ti shi , dian ti li hui chu xian fu you ling .エレべーターに li つ nan
 56 tiao cha dian ti kai guan xuan ze san lou , dian ti dao da hou , yu ji lu dian ji lu
 57 da kai zuo ce de men lai dao guan li shi shen qiu , tiao cha you ce jiao luo de liang dian qu de shi si shi di pian
 58 wang qian zou ji bu tiao cha you ce sha fa de liang dian qu de chi い ling li の qian pian
 59 zou jin zuo ce de gui tai li , chu xian fu you ling . dai つ kan hu fu
 60 tiao cha zuo ce shu zhuo shang de liang dian qu de san jie bu wu ge り biao , jie zhu tiao cha dian hua zong ji
 61 shu ru mi ma 1956 hou jiu ke yi jie chu men suo , jin jie zhu zheng bei mian chu xian fu you ling . bu 【 wu ノ shi ? shuang mian 】
 1. ke yi xing dong hou , tiao cha chuang shang de liang dian qu de ya ye zi のメモ、 qing い ling shi の qian pian
 2. da kai 207 hao shi ru kou de men shi fa xian bei suo zhu le , bei hou chu xian fu you ling . hai xiao を jian つめる shao nv
 3. da kai qiang jiao de xiao men jin ru tian gai fu きべッドのある bu wu
 4. tiao cha chuang shang de liang dian qu de ちぎられたメモ, tiao cha bei hou bi deng de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian
 5. tiao cha pang bian de men fa xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo , da kai xiao men hui dao 207 hao shi
 6. tiao cha you ce ping feng jian wa wa de liang dian qu de chi qiang びた jian
 7. yi yao shi da kai gang gang feng yin de men shi , chu xian yuan ling ya ye zi
 8. ji tui ya ye zi hou , da kai feng yin de men lai dao yin された bu wu
 9. tiao cha zuo ce yi fu shang de liang dian qu de qiang hua jing tou . chi
 10 tiao cha zuo ce chuang shang de liang dian qu de フィルムリール、 shang yang hui の feng jing 、 long yue shen le yang xiang ji lu
 11 tiao cha chuang tou de liang dian qu de hei い shou zhang , pai nie men you bian de bu mu dui hou chu xian xian suo
 12 da kai chuang you ce de men lai dao er jie エレべーターホール
 13 lai dao lou ti pang zou zuo ce tong dao , da kai tong dao kou de men lai dao バルコニー
 14 wang qian zou pai nie lan guang de shan lan hou , fan hui dian ti kou , zou xia lou ti
 15 yu ji lu dian ji lu hou lai dao shi tang de men qian , tiao cha you ce sha fa shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 16 jin ru shi tang hou , tiao cha zuo ce tai zi shang de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian
 17 tiao cha fang yang ji xuan ze zai sheng , guan shang wan hou chu xian yuan ling yan xiang , ji tui yan xiang hou qu de yan xiang のメモ( liu )
 18 fan hui yi jie エレべーターホール, lu guo dian ti shi chu xian fu you ling .エレべーターの shao nv
 19 da cheng dian ti lai dao san jie , zou chu dian ti shi chu xian fu you ling . dai bu wan ( guang quan bu zhuo bu dao ?)
 21 yu ji lu dian ji lu , tiao cha pang bian sha fa shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 22 zou xia lou ti , tiao cha zhuan jiao chu di shang liang dian qu de chi い ling shi の qian pian
 23 lai dao guan li shi shen qiu , tiao cha zuo ce di shang liang dian qu de chi い ling shi の qian pian
 24 jin ru gui tai , tiao cha zuo ce gui zi liang dian qu de テープレコーダー、 wen zhen ji lu ma sheng hai xiao
 25 da kai ru kou you ce de men lai dao san jie bing shi qian lang xia , tiao cha zuo ce hua ping de liang dian
 26 lai dao 「310 shen qu yue 」 de fang men qian , tiao cha men fa xian feng yin , pai nie feng yin hou qu de xian suo
 27 jie jin zhuan jiao shi chu xian fu you ling . zou り qu る shao nv たち, fan hui san jie エレべーターホール
 28 kao jin ji lu dian shi chu xian fu you ling .どこかへ xiang かう shao nv たち
 29 gen sui fu you ling da kai yuan ben bei hong lun yi dang zhu de men , lai dao san jie te shu bing shi への lang xia
 30 yan zhu tong dao zou dao di kai men lai dao san jie te shu bing shi qian
 31 lai dao 「311 shen gui yue 」 fang men qian chu xian fu you ling . bu wu を si き ru む shao nv たち
 32 tiao cha you ce jiao luo tai zi shang de liang dian qu de liu yi shi di pian
 33 da kai men jin ru 311 hao shi , tiao cha hong lun yi shang de liang dian qu de shen qu yue の jian
 34 tiao cha you qian fang tai zi shang de liang dian , chuan yue hong se lian mu hou fa xian yi dui guan cai
 35 tiao cha guan cai hou qu de qian tang yi の shou zhi ( yi ), zai tiao cha ling yi ge guan cai qu de qian tang yi の shou zhi ( er )
 36 chuan yue hong lian mu , yao kai men li kai shi guan cai pang chu xian fu you ling . li ち jin くす hei い nv
 37 kao jin guan cai shi chu xian yuan ling , ji tui hou tiao cha guan cai li de liang dian qu de qian tang xin の yi shu
 38 fan hui san jie エレべーターホール, lai dao 310 hao shi men qian
 39 yi yao shi da kai men hou , tiao cha chuang bian de zhuo shang fa xian pin tu , bing qu de カルテ: ma sheng hai xiao
 40 kan wan bing li hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui yuan ling hou tiao cha chuang di xia de liang dian qu de jin li のパネル
 41 zou dao ge jian , tiao cha zuo ce gui zi shang de liang dian qu de qiang hua jing tou . zhuo
 42 tiao cha bai zhu tai deng zhuo zi shang de liang dian qu de gu い yan jiu shu
 43 tiao cha chuang tou pang zhuo zi shang de pin tu , jiang ta wan cheng hou , qu de ya qian zhu wu の ping jian 、 yan の wu い nv の xie zhen
 44 ju qing hou , wu ノ shi jie shu
 【 liu ノ shi ? yue shou ge 】
 1. ke yi xing dong hou , tiao cha zi ji fang jian de men hou chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo
 2. mian dui men wang zuo zou ji bu , chu xian fu you ling .ギャラリーへ xing く nan
 3. gen sui zhu fu you ling da kai men lai dao ギャラリー yue chuang
 4. yan zhu you ce de tong dao zou dao di tiao cha jiao luo di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 5. pai nie qiang shang you zhu feng yin de zhao pian hou , tiao cha di shang de liang dian qu de guan yue の jian
 6. wang hui zou kai qi jin lai de men shi fa xian bei suo zhu le , chu xian fu you ling , dan wu fa pai nie
 7. gen sui fu you ling jin ru 309 hao shi , yi jin men qian fang de di shang jiu hui chu xian fu you ling . chuang に gui を miao く nan
 8. tiao cha qian fang hua ban xia liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 、 you ce zhuo shang liang dian qu de qu mu の chuang zuo ノート( yi )
 9. kao jin ling yi shan men shi , zai ci chu xian gang gang de fu you ling . zhe いつくばっている nan
 10 hui dao san jie bing shi qian lang xia , kai qi 308 hao shi de men lai dao liu ge de fang jian
 11 tiao cha zuo ce gui zi shang de liang dian qu de wen zhen ji lu si fang yue liu ge 、テープレコーダー
 12 kao jin gang qin shi chu xian fu you ling .ピアノを tan く shao nv
 13 tiao cha chuang di gui zi si jiao de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian , tiao cha chuang hou chu xian liang dian
 14 tiao cha zhen tou pang de liang dian qu de liu ge の ri ji ( yi ), zhuan shen zou chu ji bu shi ting dao yin le he de sheng yin
 15 tiao cha pang bian gui zi de yin le he hou fa xian shao yi kuai chi lun , bing chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo
 16 li kai liu ge de fang jian hou , jin ru you ce hai xiao de fang jian , zai chuang bian zhao dao yao lan
 17 tiao cha chuang di xia de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , zou jin ge jian hou , shou yin ji xiang qi
 18 ting wan hou tiao cha shou yin ji , shou yin ji zai ci xiang qi , ting wan hou lai dao chuang bian
 19 tiao cha chuang pang de yao lan li de liang dian qu de xiao さな chi che , zhun bei li qu shi chu xian yuan ling
 20 ji tui hou , hui dao 308 hao shi men qian , tiao cha you ce qiang jiao di shang de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian
 21 hui dao 308 hao shi liu ge de fang jian , tiao cha yin le he hou jiang suo you de chi lun lian qi lai hui fu zhuan dong ji ke
 22 jie zhu tiao cha gang qin , wan cheng zheng que de tan zou hou liu ge hui xian ru hui yi zhong
 23 xing lai shi fa jiao yi lai dao si fang yue di er jie liu ge の bu wu
 24 tiao cha 【 qi ノ shi ? wu ku 】
 1. ke yi xing dong hou , tiao cha zuo hou fang mu xiang li de liang dian qu de jing shi
 2. tiao cha qian fang di shang liang dian qu de wu dao の tiao cha ji lu ( si )
 3. da kai you ce de men , yu ji lu dian ji lu hou zou xia lou ti , tiao cha zuo ce qiang bi liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 4. tiao cha beng ta de shi dui hou , tiao cha di shang de liang dian qu de shu きなぐられた yi shu
 5. zhun bei shang lou ti li kai shi chu xian yuan ling , ji tui hou fan hui yue yang ノ dong
 6. lai dao dian ti qian chu xian san zhi yuan ling , ji tui hou da cheng dian ti , zi dong lai dao di xia yi jie
 7. zou chu dian ti hou zuo ce chu xian fu you ling . ling an shi の qian に li つ kan hu fu
 8. ji lu hou , tiao cha yi pang di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 9. sui fu you ling jin ru ling an shi , tiao cha men zuo ce zhuo shang liang dian qu de si ti jian an shu : shui zhao peng zi
 10 kao jin men you ce shi chu xian fu you ling . dai bu wan , tiao cha zhong yang ge jian tai zi shang de liang dian qu de yu shen shui
 11 tiao cha men you ce bing chuang shang de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian
 12 tiao cha men you ce qiang jiao la ji dai de liang dian qu de tong da 「 bu bei shu lei shao que 」、 li kou の jian
 13 tiao cha yi pang ling pai de liang dian qu de wu dao の tiao cha ji lu ( er )
 14 tiao cha you ce ge jian bing chuang shang de liang dian qu de si ti jian an shu : yuan ye zhuang
 15 hui dao zuo ce ge jian pai nie shi ti , zhun bei kai men li kai shi , chu xian yuan ling
 16 ji tui hou li kai ling an shi , zuo ce tong dao chu xian fu you ling . bing shi を hui る kan hu fu
 17 gen sui fu you ling da kai men lai dao di xia tong lu , wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . you う kan hu fu
 18 zou zuo ce de tong dao , zai ban lu tiao cha zuo ce di shang de liang dian qu de yu shen shui
 19 zou dao tong dao di duan tiao cha tie men pang de kai guan hou chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo
 20 kai qi you ce de men hou chu xian fu you ling . dai bu wan , lai dao du fang のある hui lang
 21 wang qian zou ji bu chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou wang you zou kao jin gong shi zhong の tong lu , chu xian yuan ling
 22 ji tui hou , zou jin gong shi zhong の tong lu , tiao cha zhong jian mu xiang shang de liang dian qu de gong shi guan xi zhe の ri zhi
 23 tiao cha zuo ce shou tui che li de liang dian qu de wan ye wan
 24 wang hui zou chu xian yuan ling , ji tui hou lai dao men zuo ce de chu kou への tong lu , yu you ce qiang shang fa xian pei dian xiang
 25 tiao cha hou dian ti hui fu dian yuan , hui dao gang gang feng yin de tie men qian tiao cha kai guan , kai qi tie men
 26 zou shang lou ti hou chu xian fu you ling ( neng fou pai nie , dai kao ?), lai dao yuan chang shi men qian
 27 tiao cha men zuo ce bing chuang shang de liang dian qu de tong da 「 te bie zhen liao yu ding 」, jie zhu jin ru yuan chang shi
 28 wang qian zou ji bu zai ban gong zhuo you ce chu xian fu you ling . wen xian を jian る hui yuan yao
 29 tiao cha zhong yang zhuo zi shang de liang dian qu de si fang yue zong ye からの shou zhi
 30 tiao cha fu you ling pang gui zi de liang dian qu de hui yuan yuan chang shou ji ( er )
 31 da kai an men , zou xia lou ti hou chu xian fu you ling . dai bu wan
 32 tiao cha bing chuang shang de liang dian qu de jing guo guan cha ji lu , zou chu yuan chang shi hui dao yuan chang shi qian lang xia
 33 wang you ce zou , tiao cha zuo ce chuang hu pang de liang dian , jie zhu hui dao カルテ guan li shi
 34 lu guo ge jian shi dian hua xiang qi , tiao cha zhuo shang de liang dian qu de zhu shou の shou ji ( si )
 35 tiao cha dian hua kai shi ling ting , jie zhu hui dao zhen cha shi , chu xian yuan ling , ji tui hou lai dao xuan guan
 36 wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . you う kan hu fu er , yu ji lu dian ji lu hou yi lu lai dao zi liao shi
 37 yu zhong yang kao jin zhuan jiao shi chu xian fu you ling . you う kan hu fu san , yi yao shi kai men hou lai dao li kou
 38 yu ji lu dian ji lu hou , kao jin you ce , tiao cha shao que lu ke yi qu de shao けかけた shou zhi の shu
 39 tiao cha yi pang di shang liang dian qu de フィルムの shao que について
 40 wang wai zou mei ji bu , chu xian fu you ling . you う kan hu fu si , gen sui fu you ling qian jin
 41 tiao cha ban lu shu shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . you う kan hu fu wu
 42 zai wang qian chu xian fu you ling . you う kan hu fu liu
 43 jin ru qian mu niao ju zou mei ji bu , tiao cha zuo ce di shang liang dian qu de qiang hua jing tou . ban
 44 lai dao fen mu qian , rao dao fen mu ce mian shi chu xian fu you ling . mu の qian の kan hu fu
 45 tiao cha mu bei qian de liang dian qu de yuan ye zhuang の ri ji 、 hei ずんだフィルム
 46 yi tiao cha wan ma shang pai nie chu xian zai zi ji shen bian de fu you ling . dai bu wan
 47 wang hui zou de tu zhong jiang hui chu xian da liang yuan ling , bu xiang da de ke yi jia su tao li
 48 fan hui shou shu shi da kai men lai dao shou shu zhun bei shi , qian fang shui cao li chu xian fu you ling .シンクの zhong の nan
 49 hui dao xuan guan shi dian hua xiang qi , tiao cha dian hua kai shi ling ting , jie shu hou chu xian fu you ling , dan wu fa pai nie
 50 gen sui fu you ling zou shang er jie , yi yang chu xian fu you ling , dan wu fa pai nie
 51 zou zuo ce tong dao kai men lai dao xin jiu guan lian luo tong lu , hui dao long yue guan yi jie エレべーターホール
 52 yu ji lu dian ji lu hou , tiao cha ping feng hou di shang de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian
 53 jie zhu lai dao shi tang , guan men hou tiao cha zuo ce qiang jiao di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 54 tiao cha fang yang ji , an A xuan ze zai sheng , guan shang wan hou bu mu hou chu xian fu you ling . dai bu wan
 55 lai dao bu mu hou tiao cha bi lu di xia de liang dian qu de shao けた gui miao きの gui 、 wu dao の tiao cha ji lu ( san )
 56 zhun bei zou chu bu mu wai shi , chu xian san zhi yuan ling , ji tui hou hui dao yi jie エレべーターホール
 57 kao jin dian ti shi chu xian fu you ling .エレべーターの kan hu fu , da cheng dian ti lai dao san jie
 58 gang zou chu dian ti men shi , zuo ce guan li shi men qian chu xian fu you ling . guan li shi qian の kan hu fu
 59 yu ji lu dian ji lu hou jin ru guan li shi shen qiu
 60 tiao cha zuo ce gui zi li de liang dian qu de san jie kan hu ri zhi 、 wu dao の tiao cha ji lu ( san )
 61 jie zhu lai dao san jie bing shi qian lang xia , jin ru 308 hao shi liu ge de fang jian
 62 kao jin gang qin shi , bing chuang pang chu xian fu you ling . dai bu wan
 63 tiao cha yi zi shang de liang dian qu de bing yuan qian で cuo った xie zhen 、 xiao ye ge の ri ji ( si )
 64 tiao cha gang qin you ce bi chu di xia de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 65 zhun bei li kai shi chu xian yuan ling , ji tui hou qu de xiao さな jian
 66 zou chu 308 hao shi shi , you ce tong dao chu xian fu you ling . gui を jian に xing く nan
 67 tiao cha fu you ling jin ru de na shan men fa xian bei suo qi lai le , you ling yi ce de men jin ru 309 hao shi
 68 wang qian zou ji bu chu xian yuan ling , ji tui hou tiao cha di 【 ba ノ shi ? shuo ye 】
 1. ke yi xing dong hou , kao jin fang men shi chu xian fu you ling . bu wu を chu る hei yi の shao nv
 2. tiao cha yi jia shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 3. tiao cha ping feng hou zui shen chu gui zi de liang dian qu de ma sheng hai xiao の zhi liao zhi zhen 、 xie zhen ? ( dai kao )
 4. tiao cha yi pang de shou yin ji kai shi ling ting ( dai kao ), jie shu hou zou chu 309 hao shi
 5. wang zuo ce zou ji bu jiu hui chu xian yuan ling , ji tui hou hui dao guan li shi shen qiu
 6. tiao cha men you ce qiang jiao de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , hui dao san jie エレべーターホール
 7. yu ji lu dian ji lu hou , tiao cha dian ti hou chu xian fu you ling . dai bu wan
 8. jin ru dian ti tiao cha dian ti kai guan , shi yong yao shi kai qi si jie de an niu , jie zhu da cheng dian ti lai dao si jie
 9. gang zou chu dian ti kou , zai ci chu xian yuan ling , ji tui hou jin ru dian ti you ce de men lai dao guan li shi can dong
 10 tiao cha men zuo ce bing chuang shang de liang dian qu de yu shen shui
 11 tiao cha shu zhuo shang de liang dian qu de si jie ge li bing shi bao gao er 、 si jie bu wu ge り biao
 12 tiao cha dian hua ke yi ling ting , jie shu hou jin ru guan li shi gui tai nei
 13 tiao cha zhuo shang liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 、 si jie ge li bing shi bao gao er
 14 kan wan bao gao er hou , dian hua zong ji di xia chu xian fu you ling . dai bu wan
 15 tiao cha dian hua zong ji de mi ma qi , yin bu zhi dao mi ma xian qu xiao , ci shi chu xian feng yin
 16 pai nie hou qu de mi ma 「4467」, jiang mi ma shu ru mi ma qi hou men jie suo
 17 kao jin gang gang dian hua pang de men jin ru ju qing , ju qing hou kai qi men lai dao si jie ge li bing shi への qian lang xia
 18 wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . lang xia を jin む er ren
 19 wang qian zou tiao cha tai zi shang de liang dian qu de si jie ge li bing shi bao gao san
 20 zou guo zhuan jiao shi chu xian fu you ling . dai bu wan , wang qian zou kao jin men shi chu xian yuan ling
 21 ji tui hou , kai men lai dao si jie ge li bing shi qian , wang qian chu xian fu you ling . fei を kai けようとする er ren
 22 tiao cha men you ce zhuo zi shang de liang dian qu de zhu shou の shou ji ( liu ), kai men jin ru 412 hao shi shi jin ru ju qing
 23 ju qing hou chu xian fu you ling . ren xing を bao く nv , tiao cha men zuo ce zhuo shang liang dian qu de zhu shou の shou ji ( wu )
 24 tiao cha bing chuang shang de liang dian qu de shuo ye の ri ji ( yi ), pang bian de liang dian ke yi qu de shuo ye の ri ji ( er )
 25 kan wan ri ji er hou , qian fang chu xian fu you ling . yue を jian る you き ri の hai xiao
 26 zou dao ping feng hou fa xian yi chu dou shi wa wa de jia zi , fa xian yi ge he zi dan que shao yi kuai sui pian
 27 jin ru gang gang chu xian fu you ling de li shi , tiao cha di shang de liang dian qu de hai xiao の ri ji 、 long yue xi gong の duan pian
 28 tiao cha chuang tai de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 29 hui dao gang gang de he zi wan cheng pin tu hou , qu de shuo ye の ri ji ( san )
 30 zhun bei li kai shi , chuang bian chu xian fu you ling . jian つめる hei yi の shao nv
 31 hui guo shen lai shi ren yi zai wu shang le , qian fang chu xian fu you ling . fei び jiang りる huan zhe , jie zhu tiao cha ta
 32 tiao cha di shang de liang dian qu de zi sha した nv xing の yi shu
 33 tiao cha chang yi jian di shang de liang dian qu de zhuang bei ji neng . nie , tiao cha shan lan jiao luo liang dian qu de chi い ling shi の qian pian
 34 kai men li kai wu shang , lai dao 3F cang ku kai men hou zou xia lou ti , yu ji lu dian ji lu
 35 zou jin ge jian tiao cha zuo ce liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 36 da kai ji lu dian pang de men lai dao di er bing shi , tiao cha chuang di xia de liang dian qu de huan zhe の shou ji
 37 da kai yi pang de men lai dao tan hua shi , kai qi zuo ce de men jin ru di yi bing shi
 38 tiao cha you ce bing chuang shang de liang dian qu de せなかった shou zhi の duan pian , li kai shi chu xian ling ti ( neng fou pai nie dai kao )
 39 zhun bei kai men li kai shi , chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou kai men lai dao tan hua shi
 40 zou zuo ce de tong dao , zou mei ji bu hui chu xian fu you ling . hai xiao を zhao く yuan chang
 41 kai men lai dao xuan guan ホール.2F, wang qian ji bu hou , lou ti kou chu xian fu you ling . dai bu wan
 42 lai dao yi shi jie suo men wai you ce tong dao di duan tiao cha di shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 43 fan hui er jie xuan guan , zou xia lou ti shi chu xian fu you ling . zhen cha shi へ xiang かう yuan chang
 44 ji lu dian ji lu , you zhen cha shi lai dao カルテ guan li shi , wang qian zou chu xian fu you ling . ao へ bu く yuan chang
 45 lai dao yuan chang shi qian lang xia , wang qian zou ji bu hui chu xian fu you ling . yuan chang shi の qian に li つ yuan chang
 46 jin ru yuan chang shi , tiao cha zuo ce gui zi shang de liang dian qu de jiu ○ shi di pian
 47 tiao cha ban gong zhuo shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , tiao cha zhuo zi liang dian qu de カルテ: ma sheng hai xiao er
 48 tiao cha ban gong zhuo shang de mi ma qi jie chu men suo , lai dao an men qian pai nie fu jin de di fu ling . chuang から si く mu
 49 jin ru an men zou xia lou ti , chu xian fu you ling ( neng fou pai nie dai kao ), sui ji chu xian yuan ling
 50 ji tui hou tiao cha bing chuang shang de liang dian qu de カルテ: ma sheng hai xiao san
 51 kan wan bing li hou you ce chu xian fu you ling . zhen り fan る shao nv , tiao cha di shang liang dian qu de qiang hua jing tou . ling
 52 zou xia lou ti wang you ce zou mei ji bu , chu xian fu you ling . ao へ jin む shao nv
 53 wang qian chuan yue xiao men , lai dao yue yang ノ dong kou , chu xian fu you ling . lian れられていく hai xiao
 54 jin ru yue yang ノ dong shi chu xian san zhi yuan ling , ji tui hou tiao cha ji tai liang dian qu de yue yang ノ jing hu yuan qi
 55 ju qing hou , qian fang chu xian fu you ling .どこかへ xiang から shao nv
 56 gen sui fu you ling zou , kai men lai dao gong ming ノ dong
 57 wang qian ji bu hou , chu xian zhi qian yi zhi pai bu si de yuan ling , yuan lai jiu shi shuo ye , zhe ci ke yi zhan sheng ta le
 58 ji tui yuan ling shuo ye hou , ba ノ shi jie shu
 【 jiu ノ shi ? gui lai ying 】
 1. ke yi xing dong hou , wang qian zou ji bu chu xian yuan ling , ji tui hou tiao cha zuo ce xiang zi de liang dian qu de shi si shi di pian
 2. da kai you ce de men lai dao long yue tai dao , ji lu hou zou xia lou ti tiao cha beng ta de dao lu , xuan A jin ru
 3. wang qian lai dao cha lu , xian zou you bian de tong dao , lai dao di er ge cha lu
 4. tiao cha lu kou ji tai shang de liang dian qu de yu shen shui , xian zou you bian de tong dao
 5. wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . zhen えている dao min の nan , tiao cha di shang de liang dian qu de yu min の yi shu
 6. hui dao di er cha lu , zou zuo bian de tong dao , kuai dao jin tou shi chu xian fu you ling . qie えている dao min の nv
 7. jin jie zhu chu xian yuan ling , ji tui hou hui dao di yi cha lu , zhe ci zou zuo bian de tong dao lai dao di san cha lu
 8. xian zou zuo bian , lai dao 【 shi ノ shi ? can ying 】
 1. ke yi xing dong hou , pai nie di shang de feng yin qu de xian suo , tiao cha hua zhuo shang liang dian qu de qu mu の chuang zuo ノート( er )
 2. zou chu 309 hao shi hou , zuo ce chu xian fu you ling .ギャラリーに ru る hui yuan yao
 3. gen sui fu you ling lai dao ギャラリー yue chuang , you ce tong dao di chu xian fu you ling . gui を jian つめる hui yuan yao
 4. tiao cha tong dao di duan di shang de liang dian qu de hei い shou zhang ( san )、 hei tan の ban jian
 5. tiao cha qiang bi shang shuo ye de hua , tiao cha yi pang wu ren wu nv de hua , zhuan shen kao jin lun yi chu xian yuan ling
 6. ji tui hou qu de qian tang yi の shou zhi ( san ), hui dao san jie エレベーターホール
 7. lai dao 311 hao shi , chuan yue bu mu hou tiao cha guan cai fu jin de liang dian qu de zhuang bei ji neng . de
 8. hui dao san jie エレベーターホール, da cheng dian ti lai dao si jie
 9. zou jin guan li shi can dong shi dian hua zong ji xiang qi , tiao cha dian hua zong ji ling ting
 10 tiao cha shen hou zhuo shang de liang dian qu de si jie ge li bing shi bao gao si
 11 lai dao si jie ge li bing shi qian , zou guo zhuan jiao shi chu xian fu you ling . dai bu wan
 12 gen sui fu you ling zou jin 412 hao shi , tiao cha chuang di xia de liang dian qu de hui yuan yao のテープ、 shuo ye の ri ji ( si )
 13 kan wan ri ji hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou qu de zhu shou の shou ji ( qi ), fan hui dian ti jian
 14 tiao cha dian ti hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou qu de dang zhi kan hu fu の shou ji ( er )
 15 da cheng dian ti lai dao er jie , zou chu dian ti shi zuo ce chu xian fu you ling . yin し fei の qian に li つ hui yuan yao
 16 kai men dao yin された bu wu , tiao cha bu mu dui zhong de he zi qu de hei い shou zhang ( wu )、 feng yin されたフィルム
 17 tiao cha men pang yi fu shang de liang dian qu de hei い shou zhang ( si ), jin ru xiao men lai dao tian gai fu きベットのある bu wu
 18 pai nie chuang shang zhen tou de di fu ling . dai bu wan , hui dao er jie エレベーターホール
 19 zou xia lou ti lai dao yi jie エレベーターホール, yu ji lu dian ji lu hou lai dao zhong ting yue hua yuan
 20 zou dao zhong yang shi , yuan ling shuo ye chu xian , ji tui ta hou , zou xia zhong ting de lou ti kai men lai dao zhu shui guan li shi
 21 tiao cha gui zi shang de liang dian qu de wu dao の tiao cha ji lu ( liu ), lai dao pei dian shi
 22 tiao cha jia zi shang de liang dian qu de dang zhi kan hu fu の shou ji ( er ), men pang jia zi shang qu de qing い ling shi の qian pian
 23 tiao cha zhuo shang shou yin ji ke yi ling ting , ting wan hou pai nie di dong de di fu ling . dai bu wan
 24 da kai pei dian xiang pang de men lai dao fu ひノ dao , da kai qian fang de men lai dao ji ノ gong
 25 tiao cha men zuo ce jiao luo de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian , kao jin zuo ce de men jin ru ju qing
 26 tiao cha chuang shang liang dian qu de hei い mian の qian pian ( you mu ), pang bian liang dian qu de shu き liu められたメモ
 27 tiao cha ji tan shang de liang dian qu de ji ノ gong shou の shou ji , tiao cha pang bian di shang de liang dian
 28 fan hui pei dian shi kai men lai dao pei dian shi qian tong lu
 29 yuan ling shuo ye zai ci chu xian , zhe ci shi da bu ying de , qing jia su tao li ci chu , hui dao dian ti jian
 30 yu ji lu dian ji lu hou , lai dao xin jiu guan lian luo tong lu men qian chu xian fu you ling . jiu guan へ xiang かう hui yuan yao
 31 wang qian zou xia lou ti shi chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou da kai men lai dao hui yuan yi yuan er jie
 32 zou xia lou ti lai dao yi jie xuan guan , yu ji lu dian ji lu , tiao cha dian hua kai shi ling ting
 33 jie shu hou da cheng dian ti lai dao B2, kao jin yue yang dong shi chu xian san zhi yuan ling
 34 ji tui hou jin ru ju qing , ju qing hou tiao cha dian ti , zi dong lai dao er jie
 35 zhun bei zou chu dian ti shi chu xian fu you ling . wu dao から tao げる hui yuan yao
 36 da kai you ce de men lai dao tan hua shi , jie zhu lai dao di er bing shi
 37 wang qian zou mei ji bu chu xian fu you ling . zhui われる hui yuan yao , zhui chu qu lai dao xi zhuo shi
 38 lai dao zhuan jiao shi , lou ti chu xian fu you ling . wu shang へ shang がる hui yuan yao
 39 pa shang lou ti yi lu lai dao wu shang hou jin ru ju qing , ju qing hou shi ノ shi jie shu
 【 shi yi ノ shi ? yue shi 】
 1. ke yi xing dong hou , wang qian zou lai dao ke jian shi chu xian fu you ling . lang xia を jin む zong ye
 2. tiao cha zuo ce jia zi shang de liang dian qu de liu yi shi di pian , lai dao lang xia kai qi qian fang de men lai dao di zi の bu wu
 3. tiao cha qian fang zhuo zi de liang dian qu de si fang yue jia jiang xi pu , hui dao lang xia gen sui fu you ling wang you ce zou
 4. kao jin zhuan jiao shi chu xian fu you ling . dai bu wan , lai dao lang xia jin tou tiao cha liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 5. tiao cha pang bian de men chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo , wang hui zou kai qi qian fang de men lai dao xuan guan qian の lang xia
 6. yu ji lu dian ji lu hou , wang qian zou tiao cha dian hua kai shi ling ting , tiao cha pang bian di shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 7. zhuan shen , tiao cha you ce da men kou pang , xie gui li de liang dian qu de jiu ○ shi di pian
 8. tiao cha men shang dai you feng tiao de mian ju , jie chu di yi dao feng yin
 9. sui ji shen hou chu xian fu you ling . zhu む xiao ye ge , zhun bei li kai shi chu xian fu you ling . li っている xiao ye ge
 10 gen sui fu you ling kai men lai dao zhong ting の jian える ju jian , wang qian ji bu zhong ting chu xian fu you ling . ting に zhu む liu ge
 11 wang li tou zou tiao cha ji tan liang dian qu de si fang yue jia mi chuan lu
 12 da kai pang bian de men lai dao lang xia , pa shang lou ti hou xian lai dao liu ge の bu wu
 13 gang jin ru shi chu xian fu you ling .ピアノを tan く qin zi , tiao cha zhuo shang de liang dian qu de liu ge の ri ji ( si )
 14 tiao cha gang qin kai shi tan zou , wan cheng hou hui yi qi yi xie pian duan , hui dao lang xia , lai dao xiao ye ge の bu wu
 15 wang qian zou jin ru ju qing , ju qing hou tiao cha gui zi , qu de yue shou ノ jing 、 yue shou mi lu
 16 tiao cha chuang shang de liang dian qu de jiu ○ shi di pian , zhen tou pang de liang dian qu de zong ye への shou zhi
 17 tiao cha jing zi pang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 18 tiao cha chuang hu pang de xiao jing tou , hou fang chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo
 19 tiao cha zuo ce mian ju gui de liang dian , jie chu di er dao feng yin
 20 fan hui zhong ting の jian える ju jian , kai men hui xuan guan shi chu xian yuan ling , ji tui hou yu ji lu dian ji lu
 21 lai dao di zi の bu wu , tiao cha you ce mian ju de liang dian , jie chu zui hou de feng yin , jin jie zhu chu xian yuan ling
 22 ji tui hou hui dao feng yin de men qian , kai men lai dao dang zhu の bu wu
 23 tiao cha men you ce gui zi de liang dian qu de yue の yin の le pu 、 zong ye の shou ji ( er )
 24 zou dao ping feng fu jin shi chu xian fu you ling . gu い shu を niu jie く zong ye
 25 tiao cha zhuo shang mian ju de liang dian qu de zou の mian 、 jie du biao , yi 【 zhong ノ shi ? ling yu 】
 1. ke yi xing dong hou , da kai pang bian de men zai ci lai dao mian da ノ jian , lai dao zhuan jiao chu hui yi qi yi xie pian duan
 2. tiao cha ping feng pang ai zhuo shang de liang dian qu de yue shi の mian について
 3. tiao cha zuo ce shu zhuo shang de liang dian qu de zong ye の zou り shu き, tiao cha zhong yang di shang liang dian
 4. tiao cha pang bian ji tan de liang dian qu de zong ye の shou ji ( san ), kan wan hou jin ru ju qing
 5. ju qing hou an A jian kai qi ji tan kai guan , da kai xiao men lai dao ming xiang ノ dao
 6. wang xia zou yi duan lu hui chu xian fu you ling . dao zhong を xun る shuo ye yi
 7. ji xu wang qian jin , zou xia lou ti shi chu xian fu you ling . dao zhong を xun る shuo ye er
 8. zai xia lou ti hui chu xian fu you ling . dao zhong を xun る shuo ye san
 9. kai men lai dao ming xiang ノ dong , zou xia lou ti hou wang qian zou , tiao cha di shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 10 zou xia lou ti hou kuai dao jin tou shi chu xian yuan ling , ji tui hou tiao cha qian fang de zhong ru shi an A jian pa guo qu
 11 wang qian ji bu jiu hui lai dao cha lu , xian zou zuo ce tong dao lai dao jin tou tiao cha di shang liang dian qu de zong ye の shou ji ( si )
 12 fan hui cha lu zou you ce tong dao , lai dao di er cha lu shi chu xian fu you ling . shui かに hui いに xing く shuo ye
 13 gen sui fu you ling zou you ce tong lu , wang qian zou ji bu hou chu xian fu you ling . po mie を dai つ zong ye
 14 wang qian zou kao jin zong ye , tiao cha di shang de liang dian qu de zong ye の shou ji ( wu )
 15 kan wan shou ji hou chu xian fu you ling . chu kou に xiang かう shuo ye , fan hui di er cha lu
 16 zhe ci zou zuo ce tong lu lai dao jin tou , kai men hou ji xu wang qian jin
 17 wang qian zou ji bu hou chu xian fu you ling . yue du bin に xiang かう shuo ye
 18 tiao cha you ce di shang de liang dian qu de wu ku ノ ri fang レリ, zuo ce qiang shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 19 ji xu qian jin , zou chu dong kou lai dao yue du bang , tiao cha qian fang di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 20 sui ji chu xian fu you ling . bang fan に dao れている ren 々
 21 wang qian zou yi duan lu chu xian fu you ling . niao ju に qun がる ren 々, tiao cha yi pang di shang de liang dian
 22 jin ru dong xue li , yan zhu tong dao wang qian zou , kuai dao men shi chu xian fu you ling . fei に xiang かう yue shi の shuo ye
 23 kao jin men zhun bei kai men shi hou fang chu xian yuan ling , ji tui hou kai men lai dao yue du qi deng tai ji di bu
 24 yu ji lu dian ji lu hou , you yi pang de lou ti wang shang zou , ju qing hou chu xian yuan ling
 25 ji tui hou qu de si fang yue zong yue ノ ji , tiao cha duo wu dui pang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 26 yan zhu lou ti wang shang zou , zou yi duan hou lai dao di yi jiao jie kou , fa xian wang shang lou de lou ti duan le
 27 you you ce de wai wei lou ti ji xu shang xing , zou dao di er jiao jie kou shi chu xian yuan ling
 28 ji tui hou zou nei ce lou ti wang xia zou , tiao cha di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 29 zou nei wei lou ti wang shang xing , lai dao di san jiao jie kou shi chu xian yuan ling
 30 ji tui hou qu de zong ye の shou ji ( liu )、 hei い mian の qian pian ( e ), mian ju sou ji wan cheng , qu de yue shi の mian
 31 tiao cha wai wei lou ti chuang bian de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , yan zhu wai wei lou ti xiang shang xing
 32 da kai men lai dao deng guang bu , wang qian zou ji bu hou chu xian fu you ling . deng tai に li つ yue shi の shuo ye
 33 wang qian zou chu xian fu you ling . jian shou る xiao ye ge , tiao cha zuo ce lan gan shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian
 34 wang qian kao jin xiao ye ge , tiao cha di shang liang dian qu de ye shou ge yun
 35 pa shang ti zi lai dao yue zou ノ she , zui hou de yuan ling shuo ye chu xian
 36 ji tui hou tiao cha shen she de qin kai shi tan zou ( zhu yi : shi bai san ci de hua yuan ling shuo ye jiang hui zai ci chu xian )
 37 tan zou cheng gong hou jiu ke yi guan kan dong ren de jie ju luo !『 yin cang yao su 、 ji cheng yao su 、 mi ji
 nie ying ji qiang hua jing tou 、 zhuang bei ji neng lie biao 、 gui deng ren xing lie biao 』
 ★ yin cang yao su ┐
 ミッションモードの feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 ハードモードの feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 qiang hua jing tou . feng の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 qiang hua jing tou . bao の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 qiang hua jing tou . mie の feng yin jie chu ( gui deng ren xing sou ji 60 ge yi shang )
 qiang hua jing tou . yan の feng yin jie chu ( gui deng ren xing quan sou ji wan cheng )
 qiang hua jing tou . yue の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan )
 zhuang bei ji neng . gan の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 zhuang bei ji neng . wu の feng yin jie chu ( ren wu mo shi quan S ji )
 zhuang bei ji neng . ji の feng yin jie chu ( ling ti lie biao quan sou ji , dai kao )
 liu ge コスチューム.2の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 liu ge コスチューム.3の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 liu ge コスチューム.4の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan )
 liu ge コスチューム.5の feng yin jie chu ( ren wu mo shi quan wan cheng )
 liu ge コスチューム.6の feng yin jie chu ( ling ti lie biao sou ji shu 200 yi shang )
 chang si lang コスチューム.2の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 chang si lang コスチューム.3の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan )
 chang si lang コスチューム.4の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan )
 hai xiao コスチューム.2の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 hai xiao コスチューム.3の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 hai xiao コスチューム.4の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan )
 hai xiao コスチューム.5の feng yin jie chu ( ren wu mo shi quan wan cheng )
 hai xiao コスチューム.6の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 yan xiang コスチューム.2の feng yin jie chu ( ren wu mo shi quan wan cheng )
 liu ge メガネ.1の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan )
 liu ge メガネ.2の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan )
 liu ge メガネ.3の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 liu ge fa shi りの feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 hai xiao メガネ.1の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 hai xiao メガネ.2の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan )
 hai xiao メガネ.3の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan )
 hai xiao fa shi りの feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 chang si lang メガネ.1の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan )
 chang si lang メガネ.2の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan )
 chang si lang メガネ.3の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 キャラクター xuan xiang の feng yin jie chu ( dai kao )
 hua xiang xuan xiang の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 ムービー xuan xiang の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 ムービー.ED1 xuan xiang の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan )
 ムービー.ED2 xuan xiang の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan )
 ★ nie ying ji qiang hua jing tou lie biao ┐
 jing tou chi you zhe ru shou di dian
 ke liu ge yi ノ shi . shi tang
 └ yong you gao du chu ling xiao guo de te shu nie ying ( xiao guo xiao )
 ya hai xiao er ノ shi . ma sheng ji nian guan gang jin shu ku you ce de jia zi shang
 └ pai nie cheng gong hou , ke yi jiang yuan ling zhen tui zhi yuan chu
 xie wu dao san ノ shi . yu xuan guan ru kou ji tui yuan ling hou ru shou
 └ shi ling shi deng fu jia pai nie ji neng
 zhen wu dao san ノ shi . di xia er jie gu い di xia dao , gang xia lou ti de lou ti kou
 └ gei yu yi ge yuan ling qiang li de chu ling xiao guo
 chi liu ge si ノ shi . gang jin ru zhong ting yue hua yuan shi , you ce de cao cong li
 └ pai nie cheng gong hou , yi ding shi jian nei yuan ling de yi dong su du chi huan
 guan liu ge si ノ shi . fu ひノ dao zou xia lou ti hou di shang de liang dian
 └ shi yong hou , zai xiao guo shi jian nei de chu ling neng li shang sheng
 chi hai xiao wu ノ shi .207 hao shi yin された bu wu , men zuo ce de yi fu
 └ pai nie cheng gong hou , yi ding shi jian nei yuan ling de yi dong su du chi huan
 zhuo hai xiao wu ノ shi .310 hao shi , ge jian zuo ce de gui zi shang
 └ shi yong hou , jing tou zi dong dui zhun zui kao jin zi ji de yuan ling
 ji liu ge liu ノ shi . pei dian shi shu zhuo di xia
 └ xiao fei ling zi lai jin xing gao xiao te shu nie ying
 ban wu dao qi ノ shi . li kou , zhu lin の xiao dao gang jin qian mu niao ju bu yuan chu de di shang
 └ zhuang bei hou , lian pai chi xu shi jian yan chang
 ling hai xiao ba ノ shi . yuan chang shi an men , yan jiu shi bing chuang di xia
 └ yong you gao du chu ling xiao guo de te shu nie ying ( xiao guo zhong )
 ling liu ge jiu ノ shi . long yue tai dao , zang tou chuan fu jin
 └ yong you gao du chu ling xiao guo de te shu nie ying ( xiao guo zhong )
 feng dai bu Easy、Normal ren yi mo shi po guan
 └ pai nie cheng gong hou , yi ding shi jian nei yuan ling wu fa yi dong
 bao dai bu Easy、Normal ren yi mo shi po guan
 └ ke yi jiang zhou wei de ling ti zhen tui dao yuan chu
 mie dai bu gui deng ren xing sou ji 60 ge yi shang
 └ yong you gao du chu ling xiao guo de te shu nie ying ( xiao guo da )
 yan dai bu gui deng ren xing quan sou ji wan cheng
 └FatalFrame de pai nie shi ji yan chang
 yue dai bu Nightmare mo shi po guan
 └FatalFrame pai nie cheng gong hou , huo de dian shu jia bei
 ★ nie ying ji zhuang bei ji neng lie biao ┐
 ming cheng ru shou di dian
 bao yi ノ shi . er jie bing shi qian lang xia zou dao jin tou
 └ ke yi cha jiao FatalFrame de shi ji ( lian pai )
 bi er ノ shi . guan li shi xia duan
 └ shou dao yuan ling gong ji shi , zhen dong you kong zhi qi ke yi jin xing duo bi
 ce er ノ shi .「203 fu yue 」 yue sen yan xiang , you ce shu zhuo de chou ti
 └ zhen ce yuan ling de xue liang
 huan san ノ shi . yu xuan guan ru kou ji tui yuan ling hou ru shou
 └ ju qi she ying ji huo shi ling shi deng shi , ke yi qie huan qiang hua jing teng
 nie ba ノ shi . wu shang chang yi jian de di shang
 └ kao jin gui deng ren xing shi , ke yi cha ★ gui deng ren xing lie biao ┐
 【 long yue guan di xia yi jie 】
 1. wu zhi , zou xia lou ti shi de jia zi ( dai kao )
 2. zhu shui guan li shi , sha bao di xia de shui li
 3. pei dian shi , zheng mian dui zhu pei dian xiang , you shang jiao tian hua ban de jiao luo
 4. fu ひノ dao , dao zhuan jiao zou xia lou ti shi , qian fang tian hua ban de heng liang shang
 5. ji ノ gong , ru kou you ce lao fang de chuang shang
 【 long yue guan yi jie 】
 6. ma sheng ji nian guan shu zhuo di xia
 7. ma sheng ji nian guan . shu ku de jia zi shang
 8. shi tang fang yang ji bu mu hou fang bi lu di xia
 9. zhong ting の jian える lang xia , zou chu shi tang hou zuo ce si lu de gui zi li
 10 xuan guan cang ku li de zhi xiang nei
 11 xuan guan dian hua gui tai de nei ce
 12 zhong ting へつながる lang xia , chuang lian de bu mu zhi jian
 13 zhong ting yue hua yuan , shui chi pang geng yi shi de tou qi chuang shang
 14 xin jiu guan lian luo tong lu you ce zui hou yi ge chuang hu wai de shu shang
 【 long yue guan er jie 】
 15 guan li shi xia duan , dian hua zong ji pang de zhuo zi di xia
 16 jin ru shao nian の bing shi zhi qian , wang zhuang bei ji neng . bao de lu shang , tong dao you ce shang fang de jia zi
 17 203 hao shi , yan xiang の bu wu , wo fang li chuang shang de gua zhong nei bu
 18 206 hao shi , shao nian の bing shi , zuo ce zhi wu pen zai li
 19 207 hao shi , men zuo ce ping feng hou tou , wa wa de hou mian
 20 207 hao shi , tian gai fu きベットのある bu wu , men yu chuang jian , tian hua ban de liang zhu shang
 21 207 hao shi , yin された bu wu , chuang di xia
 【 long yue guan san jie 】
 22 san jie エレベーターホール, gang zou xia lou ti ji bu , zuo ce dang ban hou
 23 guan li shi shen qiu , yu dian ti ce ru kou zuo bian de geng yi gui shang
 24 gang jin san jie bing shi qian lang xia , zhuan jiao chu de gui zi shang
 25 san jie te shu bing shi への lang xia , huan mei zou dao zhuan jiao qian zuo ce chuang yan shang fang
 26 san jie te shu bing shi qian , zou guo zhuan jiao shi , yu zheng qian fang de si jiao ao dong li
 27 311 hao shi , men kou you ce qiang jiao de hua lan li
 28 310 hao shi , men kou you bian de la ji tong li
 39 ギャラリー yue chuang ,309 hao shi men qian de dang ban hou
 30 309 hao shi , yu shi li yu gang di xia
 31 308 hao shi , chuang hu ji bing chuang jian de jia feng
 【 long yue guan si jie 】
 32 si jie エレベーターホール, gang zou chu dian ti de zuo ce diao deng shang
 33 si jie ge li bing shi への lang xia , zhan zai zhuan jiao chu , bei hou tie men yu tian hua ban de jia jiao
 34 si jie ge li bing shi qian , zhan zai zhuan jiao , kao jin chuang hu de tian hua ban
 35 412 hao shi , chuang hu yu chuang lian de zhong jian ( you li shi pai jin qu )
 【 hui yuan bing yuan di xia er jie 】
 36 di xia er jie yan jiu shi , lou ti di xia de zhi xiang nei
 37 da cheng dian ti shi ,B1 yu B2 de jia ceng zhi jian
 【 hui yuan bing yuan di xia yi jie 】
 38 ling an shi , zhong yang ge jian de qiang hou ( yao zhan zai you ce ge jian qu pai )
 39 du fang のある hui lang , gong shi zhong の tong lu di duan de mu xiang li
 40 yuan chang shi qian lang xia , zou xia lou ti hou you ce duo wu de bu hou tou
 【 hui yuan bing yuan yi jie 】
 41 bing yuan wai , ting yuan de shui jing pang de mu gan shang
 42 xuan guan . shou fu , you ce jiao luo de tai zi shang
 43 zhen cha shi , you xuan guan jin men , men guan qi lai hou , you ce chang yi de jiao luo
 44 カルテ guan li shi , chuan yue bu mu hou you ce ban gong zhuo pang de xiao mu ti shang
 45 yuan chang shi , yuan chang de ban gong zhuo you ce shu jia zui di xia de zhi xiang nei
 46 shou shu zhun bei shi , liu li tai qiang bi de chuang ge li
 47 shou shu shi , liu li tai zuo ce de bu mu xia
 48 zi liao shi , li kou na ge men , zheng qian fang jia zi shang de shui tong li
 49 li kou , zheng mian mian dui zhu lin xiao dao zui shen chu de mu bei , zuo ce mu bei shang
 【 hui yuan bing yuan er jie 】
 50 yi shi jie suo gang jin men you ce chuang hu de jiao luo
 51 jiu yi ban bing shi , bu mu pang de lun yi shang
 52 tan hua shi nei ce you jiao luo de xiao la ji tong li
 53 di yi bing shi , jiao luo bing chuang de chuang jiao
 54 di er bing shi , qiang bi xia de ge zi li
 55 xi zhuo shi のある lang xia , ge jian zui shen chu de gui zi shang【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
【 xu ノ shi . xiao き chu れ】 1. ke yi xing dong hou , zou lou ti zuo bian de tong dao yi lu qian jin 2. zai tong dao zhong jian dao hai xiao diao luo de shou dian tong 3. ji xu wang tong dao shen chu qian jin , lai dao ma sheng ji nian guan qian tiao cha men , zhe shi xu yao xun zhao yao shi 4. fan hui lou ti chu zou shang lou ti lai dao long yue guan er jie 5. zou you ce tong dao lai dao guan li shi qian , fu you ling chu xian 6. you guan li shi zuo ce de men jin ru guan li shi 7. tiao cha shu zhuo shang de liang dian qu de kan hu fu の lian luo メモ 8. tiao cha yi pang shu zhuo shang de liang dian qu de ma sheng ji nian guan の yao shi , you jin lai de men li kai guan li shi 9. gang li kai guan li shi , guang bo qi jiu hui chuan lai yi zhen gui yi de qu zi 10 yi lu fan hui lou ti chu , lu tu zhong kai men shi chu xian fu you ling 11 you lou ti hui dao yi jie , fan hui ma sheng ji nian guan qian , shi yong yao shi da kai men 12 tiao cha zuo ce shu zhuo shang de liang dian qu de ma sheng bo shi の shou ji ( yi ) 13 tiao cha bei hou nie ying ji de liang dian qu de nie ying ji hou , chu xian yuan ling 14 yi nie ying ji ji tui yuan ling hou , lai dao gang qu de wen jian de shu zhuo qian 15 dui zhu shu zhuo xia de wa wa pai zhao hou qu de gui deng ren xing 16 da kai men li kai ma sheng ji nian guan hou , xu ノ shi jie shu 【 yi ノ shi . yin lian れ】 1. ke yi xing dong hou , wang qian zou ji bu , liu ge hui hui xiang qi xie zhen 2. jie zhu kao jin lou ti zuo ce , di shang de deng long ke yi ji lu 3. ji lu hou zou shang lou ti , tiao cha tie men hou qu de yan xiang のメモ( yi ) 4. zou xia lou ti hou fa xian yan xiang de ren ying , gen sui ta lai dao ma sheng ji nian guan 5. tiao cha zuo ce gui zi de liang dian qu de xin wen 「 dao min 、 mi の si 」 6. kao jin zuo ce shu zhuo , tiao cha shu zhuo di mian de liang dian qu de ma sheng bo shi の shou ji ( er ) 7. kao jin shang yi shi yan xiang qu de nie ying ji de jia zi , fa xian nie ying ji 8. tiao cha di shang de liang dian hou qu de nie ying ji 、 yan xiang のメモ( er ) 9. kan wan bi ji hou fa xian yan xiang de ling ti chu xian zai men wai 10 tiao cha men hou chu xian feng yin , yin qi nie ying ji fan ying , pai nie men shang de feng yin hou chu xian xian suo de zhao pian 11 da kai jin lai ji nian guan de men hou , chu xian yuan ling 12 ji tui yuan ling hou , lai dao yi jie エレべーターホール de ji lu dian pang 13 kao jin ji lu dian shi chu xian fu you ling . tao げていく zi gong 14 ji lu hou wang xiao hai tao pao de fang xiang gen guo qu , kai men hou lai dao shi tang 15 wang qian zou tiao cha gang qin qin jian shang de liang dian qu de yan xiang のメモ( san ) 16 tiao cha gang qin di xia qu de qiang hua jing tou . ke 17 zou dao can zhuo zhi jian shi chu xian fu you ling . jian を wang れた kan hu fu 18 tiao cha can zhuo shang de yao shi ke qu de long yue diao りの jian 、 an nei プレート 19 wang qian zou tiao cha di mian qu de qing い ling shi の qian pian , tiao cha fang yang ji bu mu you ce zhuo zi shang de liang dian qu de jing shi 20 yu fang yang ji bu mu hou mian de bi lu di xia fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing 21 tiao cha di tu zuo ce men bian , bai zhu wu ge mian ju de zhuo zi hou chu xian fu you ling . mian を bei る zi gong 22 tiao cha you ce de zhuo zi qu de wan ye wan , tui kai zuo ce de men hou wang zuo zou 23 zai gui zi li fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing , zou men you ce tong dao chu xian fu you ling . ting に li つ nan 24 tiao cha chuang bian de liang dian qu de xin wen 「 zui hou の sheng cun zhe si wang 」 25 you tong dao zou dao di kai men hui dao xuan guan ホール, kao jin ji lu dian shi chu xian fu you ling . fei の ao に li つ zi gong 26 shi yong yao shi da kai lou ti zuo ce xia fang de men lai dao cang ku 27 tiao cha di shang de liang dian qu de xin wen 「 shi zong shi jian の mi 」, kan wan hou chu xian ling dong xian xiang 28 tiao cha men pang de dian xiang jin xing jie mi , yao jiang wu ge kai guan de shu zi xiang jia de zong he tiao cheng 13 ji ke mi ti jie da kai guan you zuo dao you gong wu ge , jiang di er 、 di si 、 di wu de kai guan wang xia ban , shu zi hui bian wei 45103 29 hui dao ji lu dian pang shi , dian hua xiang qi , wang you zou lai dao pang bian de zhuo zi fa xian liang ge liang dian 30 tiao cha liang dian qu de long yue dao guan guang パンフレット、 wan ye wan 31 tiao cha dian hua hou , qing ba you kong zhi qi fang dang cheng hua tong fang zai er bian ling ting XD 32 fan hui ji lu dian ji lu hou zou shang lou ti , zou dao yi ban chu xian fu you ling . bu wu に gui る huan zhe da 33 zou dao er jie hou , wang you zou jin ru guan li shi li , tiao cha zuo ce jia zi shang de liang dian qu de wan ye wan 34 li kai guan li shi , da kai qian fang de men lai dao lang xia 35 wang qian zou ji bu hou , zheng hou fang chu xian fu you ling . chu ying える nv 36 yan zhu tong dao wang qian zou , tiao cha di mian liang dian qu de yan xiang のメモ( si ) 37 jie zhu yan zhu tong dao zou yi liang bu hui chu xian fu you ling . bu wu に xiao える zi gong 38 tiao cha xiao fang shuan pang de zhuo zi shang de liang dian qu de yu shen shui 39 gen sui fu you ling lai dao shao nian の bing shi men qian , xian yan zhu tong dao zou dao di tiao cha di shang liang dian qu de zhuang bei ji neng . bao 40 jie zhu jin ru shao nian の bing shi , tiao cha you ce shu zhuo shang de liang dian qu de shao nian の ri ji ( yi ) 41 tiao cha men bian yi zi shang de liang dian qu de shi si shi di pian 42 tiao cha pang bian duo wu dui di xia de liang dian qu de qing い ling li の qian pian 43 yu zhi wu pen zai li fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing 44 tiao cha chuang di xia de liang dian hou , yuan ling chu xian , ji tui yuan ling hou qu de shao nian の ri ji ( er ) 45 tiao cha chuang di xia de liang dian qu de ただれた mian 46 da kai men hui dao lang xia , wang shi tang de fang xiang qian jin , yao li kai lang xia shi chu xian yuan ling 47 da kai men hui dao xuan guan er jie , tiao cha you ce sha fa shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 48 zou xia lou ti hou ji lu , jie zhu da kai lou ti you ce tong dao de men 49 zou ji bu zuo bian chuang hu jiu hui chu xian fu you ling . chuang に zhang り fu く nan 50 yan zhu tong dao hui dao shi tang , lai dao bai zhu wu ge mian ju de qiang qian , jiang gang qu de de mian ju bai shang qu hou feng yin jie chu 51 da kai pang bian de men hui dao lang zi , yan zhu tong dao lai dao jin tou shi chu xian yuan ling 52 ji tui yuan ling hou hui dao xuan guan , yu ji lu dian ji lu hou hui dao ma sheng ji nian guan men qian 53 tiao cha qiang jiao di shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian 54 tui kai yuan ben bei feng yin de men lai dao shu ku , tiao cha men zuo bian de liang dian qu de shi si shi di pian 55 wang qian zhi zou pai nie shu jia shang de wa wa hou qu de gui deng ren xing 56 wang qian zou zai shu ku de jiao luo fa xian yan xiang , kao jin yan xiang tiao cha ta hou , chu xian yuan ling 57 ji tui yuan ling yan xiang hou , yi ノ shi jie shu 【 er ノ shi . gong ming 】 1. ju qing zhong qu de nie ying ji 、 ma sheng bo shi の shou ji ( san ) 2. wang qian zou kao jin guan li shi shi chu xian ming sheng , you zuo ce jin ru guan li shi 3. tiao cha you ce zhuo shang de liang dian qu de er jie kan hu ri zhi ( yi ) 4. wang qian zou tiao cha di mian qu de zhuang bei ji neng . bi 5. zai wang qian zou yi dian tiao cha qiang bi shang de dian hua zong ji , de zhi yan xiang zai 203 shi 6. wang men kou zou tiao cha you ce shu zhuo shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian 、 er jie bu wu ge り biao 7. da kai men zhun bei li kai shi chu xian fu you ling . bing shi への fei の qian の huan zhe 8. zou xia xuan guan de lou ti shi chu xian fu you ling . jie duan xia を zou る shao nv たち 9. gen sui fu you ling lai dao cang ku li tou , tiao cha xiang zi shang de liang dian qu de zi gong が miao いた gui 10 pai nie xiang zi li de wa wa hou qu de gui deng ren xing , tiao cha dian xiang shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian 11 hui dao ji lu dian ji lu hou , tiao cha dian hua zhuo zi pang di shang de liang dian qu de tong da 「 shao jie huan zhe の ru yuan 」 12 tiao cha xuan guan ru kou pang di shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 13 tiao cha ru kou pang de shi zhong zhu hou fa xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo , da shi ji の an hao 「8395」 ( kao jin xuan guan da men hui chu xian fu you ling . xuan guan の zhong を jian つめる nan , dai kao ) ( wang shi tang de lang xia de duo wu dui li you ke qing い ling li の qian pian , ke yi rao guo qu na , ye ke yi tiao guo ) 14 fan hui guan li shi yi da kai men jiu hui chu xian fu you ling . zhu けを qiu める kan hu fu 15 lai dao dian hua zong ji chu shu ru gang qu de de mi ma 8395 hou jie chu men suo 16 jie suo hou , yuan ling hui chu xian zai shen hou , ji tui yuan ling hou li kai guan li shi 17 da kai qian fang de men lai dao er jie bing shi qian lang xia , lai dao 203 shi pang tiao cha di shang guang dian qu de nv xing huan zhe の yi shu 18 tiao cha 203 shi de men hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui yuan ling hou pai nie men shang de feng yin hou qu de xian suo 19 fan hui xuan guan er jie , zou xia lou ti hou lou ti shang fang hui chu xian fu you ling . jie duan zhu にむ shao nv 20 lai dao ma sheng ji nian guan . shu ku de jing zi pang , chu xian yuan ling 21 ji tui yuan ling hou tiao cha zhuo shang de liang dian qu de fu yue の jian , tiao cha you ce shu dui de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 22 tiao cha you ce shu jia shang de liang dian qu de qiang hua jing tou . ya 23 zhun bei da kai men li kai shi you ce chu xian fu you ling . mian の qian に li つ nv 24 tiao cha fu you ling pang gui zi shang de liang dian qu de hei い mian の qian pian ( zuo mu )、 ma sheng bo shi の fan mian kao cha 25 hui dao xuan guan ji lu dian qian , lou ti kou chu xian fu you ling . dao れている shao nv 26 nie ying ji fang xia hou , er jie lou ti kou ma shang chu xian di er ge fu you ling . jian xia ろしている shao nv 27 ji lu hou zou shang lou ti lai dao guan li shi qian , dian hua zong ji you zai xiang le , jin ru guan li shi hou chu xian yuan ling 28 ji tui yuan ling , tiao cha dian hua zong ji hou chu xian guai sheng yin , li kai guan li shi lai dao 203 shi men qian 29 yi yao shi da kai men hou tiao cha zhuo shang de liang dian qu de yan xiang の ri ji 30 tiao cha zuo ce zhi xiang shang de liang dian qu de liu yi shi di pian , tiao cha men you ce shu zhuo shang de liang dian qu de yan xiang への shou zhi 31 tiao cha chou ti de liang dian qu de zhuang bei ji neng . ce , tiao cha zuo ce de jing zi jin ru ju qing 32 ju qing hou jin ru pang bian de wo shi , chuang shang chu xian fu you ling .べッドに zuo る yan xiang 33 tiao cha zuo ce gui zi shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian , tiao cha chuang shang yan xiang の ling ti hou yan xiang hui xiao shi 34 tiao cha chuang shang liang dian qu de er jie kan hu ri zhi ( er ), chuang shang de gua zhong li fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing 35 li kai wo shi mei ji bu , hou fang chu xian fu you ling . si く shao nv 36 da kai men li kai shi , qian fang zou lang chu xian fu you ling . ya ye zi に hu ばれる kan hu fu 37 you 「205 hao shi . yu yue 」 dao xia de men ban feng xi li pai nie di fu ling . shou を diao る nv 38 shun zhu fu you ling de fang xiang lai dao zhuan jiao shi chu xian fu you ling . kan hu fu を yin きずる shao nv 39 lai dao zou lang jin tou da kai men lai dao 207 hao shi , wang qian zou ji bu hou chu xian yuan ling 40 ji tui yuan ling hou , er ノ shi jie shu 【 san ノ shi . wang ri 】 1. ke yi xing dong hou , wang qian zou hui qu de wu dao の shou zhang 、テープレコーダー、 wu dao の tiao cha ji lu ( yi ) 2. da kai xuan guan de men hou chu xian san zhi yuan ling , tong shi ling shi deng shi yong ke neng 3. ji tui yuan ling hou qu de qiang hua jing tou . xie 、 zhuang bei ji neng . huan 4. tiao cha ji lu dian zuo ce gui zi de liang dian qu de wan ye wan , yu ji lu dian ji lu 5. tiao cha zhong yang sha fa shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 6. tiao cha ru kou you ce gui tai shang de liang dian qu de pai huai に guan する zhu yi shu き 7. zou dao dian ti kou fu jin chu fa ju qing , ju qing hou zou shang lou ti lai dao xuan guan ホール 2F 8. yan zhu you ce tong dao zou dao di tiao cha di shang liang dian qu de qing い ling li の qian pian 9. hui dao lou ti kou zou zuo ce tong dao , da kai men jin ru kan hu shi 10 tiao cha zuo ce shu zhuo shang de liang dian qu de カルテ: fei yue qian cong 11 tiao cha ru kou you ce shu jia shang de liang dian qu de zhu shou の shou ji ( yi ) 12 wang li tou zou , tiao cha liu li tai qian de liang dian qu de qing い ling li の qian pian , da kai pang bian de men lai dao jiu yi ban bing shi 13 wang qian zou ji bu jiu hui chu xian fu you ling . fa の chang い shao nv 14. tiao cha zuo ce bing chuang shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 15 hui dao men kou wang qian zou , tiao cha you shang jiao luo bing chuang shang de liang dian qu de gui の miao かれた ri ji ( yi ) 16 kan wan ri ji hou , bei hou de chuang wai hui chu xian fu you ling . dai bu wan 17 zou dao wai ce de tong dao shang , chuan yue bu lian wang shen chu zou qu , qian fang chu xian fu you ling . chi yan suo に li つ zhu shou 18 tiao cha tong dao di duan de liang dian qu de tie zhi の ping jian , hui dao bing fang nei shi chu xian yuan ling 19 ji tui hou zou hui kan hu shi , zuo ce chuang wai hui chu xian fu you ling . chuang ji に li つ nan 20 zou xia lou ti hou you ce tong dao hui chu xian fu you ling . shou shu shi へ xiang かう zhu shou , bing qie dian hua xiang qi 21 lai dao gui tai qian tiao cha dian hua , qing yi you kong zhi qi ling ting 22 ting wan hou zou lou ti pang de tong dao wang shou shu shi qian jin , yi yao shi da kai men lai dao shou shu shi への lang xia 23 wang qian zou tiao cha zuo ce sha fa shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian 24 wang qian zou chuan yue bu mu , tiao duo zuo ce liu li tai shang de liang dian qu de wan ye wan 25 pai nie liu li tai qiang bi chuang ge li de wa wa 【 hui yuan bing yuan san jie 】 56 3F cang ku , jiao luo dang ban de hou tou 57 wu shang , qiang bi de yi zi fu jin 【 long yue tai dao yi 】 58 zheng mian mian xiang fen かれ dao , you ce cha lu jin tou de dong xue ( dai kao ) 【 yue shi tang yi 】 59 yue shi ノ tai , di tu shang you xia fang de lou ti fu jin 60 zuo mian lang xia di xia yi jie wang du り lang xia de men pang , beng ta dui zhong 61 kong エノ jian , ji tan you ce de zui jiao luo de zhu tai di xia 【 yue shi tang er 】 62 yue shi tang yi jin ru yue shi tang er shi , ru kou zuo ce de chuang wai 【 si fang yue di yi jie 】 63 ke jian , tian hua ban jiao luo de wa wa dui li 64 di zi の bu wu , jin men hou zuo ce qiang jiao gui de ge zi li 65 dang zhu の bu wu , jiao luo zhu tai di xia de tan zi li 66 xuan guan de xie gui li 67 fo jian he shi zhuo pang de gui zi li 68 lang xia , lou ti pang chuang wai de shu shang 【 si fang yue di er jie 】 69 xiao ye ge の bu wu , zhen tou yu qiang bi de jia feng zhong 70 liu ge の bu wu , chuang di xia 【 yue huang quan tang 】 71 zheng mian jin tie yue huang quan ノ men , you shang fang de men liang shang 72 gang jin gong ming ノ dong , you shang jiao de men liang shang 【 shou xian tang 】 73 ji tan ノ jian , ji tan you ce yu qiang bi de jia jiao 74 mian da ノ jian ,Y zi dang ban yu ai zhuo de jia feng zhong ( cong Y zi dang ban kou wang jia feng li pai ) 【 ming xiang ノ dong 】 75 ming xiang ノ dong , di yi ge cha lu zuo ce tong dao de jin tou 76 yue du bang , qian fang dong kou chu de xiao shi dui hou 【 yue du qi deng tai 】 77 ji tui liu ge の fu san ci hou , wei yu nei wei xiang shang lou ti beng huai chu 78 deng guang bu , mian dui pa ti de zuo ce lan gan wai 【 yue zou ノ she 】 79 shen she wai you ce de jiao luo ========================================================== 【 ling ti lie biao 】 【 fu you ling 】 yi ノ shi 1. tao げていく zi gong 2. tiao li chang の nan ( shi tang , yu wu ge mian ju you ce zhuo zi qu de wan ye wan hou chu xian ) 3. jian を wang れた kan hu fu 4. mian を bei る zi gong 5. ting に li つ nan 6. fei の ao に li つ zi gong 7. bu wu に gui る huan zhe da 8. chu ying える nv 9. bu wu に xiao える zi gong 10 chuang に zhang り fu く nan er ノ shi 11 bing shi への fei の qian の huan zhe 12 jie duan xia を zou る shao nv たち 13 bu wu の zhong を kui う shao nv たち 14 xuan guan の zhong を jian つめる nan 15 zhu けを qiu める kan hu fu 16 jie duan zhu にむ shao nv 17 mian の qian に li つ nv 18 dao れている shao nv 19 jian xia ろしている shao nv 20 べッドに zuo る yan xiang 21 si く shao nv 22 ya ye zi に hu ばれる kan hu fu 23 kan hu fu を yin きずる shao nv san ノ shi 24 fa の chang い shao nv 25 chi yan suo に li つ zhu shou 26 chuang ji に li つ nan 27 jing に yang る nan ( yi shi jie suo , jing zi chu ) 28 shou shu shi へ xiang かう zhu shou 29 shou shu をする yi shi たち 30 ji の qian の zhu shou 31 zha を zhi く kan hu fu 32 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG) 33 he かを yin す zhu shou 34 shan の xiang こうの zhu shou 35 fei の qian を heng qie る yuan chang si ノ shi 36 guan li shi に xiang かう kan hu fu 37 xun hui する kan hu fu 38 hu び chu された kan hu fu 39 パネルを cao zuo する kan hu 40 hu び chu した ya ye zi 41 べッドの zhong の ya ye zi 42 san bu する hei い nv 43 zhu む hei い nv 44 che yi zi を ya す hei い nv 45 zhong ting へ xiang かう hei い nv 46 che yi zi の nv 47 jian hui りをする nan 48 jian zhang る nan 49 エレべーターに li つ nan 50 dai つ kan hu fu 51 bu wu に xiang かう kan hu fu wu ノ shi 52 hai xiao を jian つめる shao nv 53 tong lu に qian む nan 54 エレべーターの shao nv 55 zou り qu る shao nv たち 56 どこかへ xiang かう shao nv たち 57 bu wu を si き ru む shao nv たち 58 li ち jin くす hei い nv 59 lang xia の nv 60 xuan guan に zhu む huan zhe たち liu ノ shi 61 ギャラリーへ xing く nan 62 chuang に gui を miao く nan 63 zhe いつくばっている nan 64 ピアノを tan く shao nv 65 zhong ting を jian xia ろす xiao ye ge 66 yue を jian ている shao nv 67 yi zi に zuo る xiao ye ge 68 うつむく huan zhe ling 69 guan li shi に zhu む kan hu fu 70 pai huai する nv 71 dang zhi の kan hu fu 72 エレべーターの shao nv 73 エレべーターを dai つ nan qi ノ shi 74 ling an shi の qian に li つ kan hu fu 75 bing shi を hui る kan hu fu 76 you う kan hu fu 77 wen xian を jian る hui yuan yao 78 shi yan shi の hui yuan yao 79 you う kan hu fu er 80 you う kan hu fu san 81 you う kan hu fu si 82 you う kan hu fu wu 83 you う kan hu fu liu 84 mu の qian の kan hu fu 85 シンクの zhong の nan 86 xin guan に xiang かう hui yuan yao 87 エレべーターの kan hu fu 88 guan li shi qian の kan hu fu 89 he wu を qu りに lai た xiao ye ge 90 gui を jian に xing く nan ba ノ shi 91 bu wu を chu る hei yi の shao nv 92 エレべーターに zhu む shao nv 93 パネルを cao zuo する shao nv 94 lang xia を jin む er ren 95 ちふさがる kan zhi fu 96 fei を kai けようとする er ren 97 ren xing を bao く nv 98 yue を jian る you き ri の hai xiao 99 jian つめる hei yi の shao nv 100 fei び jiang りる huan zhe 101 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG) 102 hai xiao を zhao く yuan chang 103 jie ti を jiang りる yuan chang 104 zhen cha shi へ xiang かう yuan chang 105 ao へ bu く yuan chang 106 yuan chang shi の qian に li つ yuan chang 107 hui yuan yuan chang と hai xiao 108 zhen り fan る shao nv 109 ao へ jin む shao nv 110 lian れられていく hai xiao 111 どこかへ xiang から shao nv jiu ノ shi 112 zhen えている dao min の nan 113 qie えている dao min の nv 114 tai dao に li つ nv 115 shen yue dian に ru ろ zou たち 116 bei を xiang ける fu の ying 117 ji tan の qian で ku しむ shao nv 118 shou xian tang から gui る fu の ying shi ノ shi 119 ギャラリーに ru る hui yuan yao 120 gui を jian つめる hui yuan yao 121 jiu guan へ xiang かう hui yuan yao 122 yin し fei の qian に li つ hui yuan yao 123 べッドで chun く ya ye zi ( shi ノ shi ,207 hao shi de chuang fu jin ) 124 wu dao から tao げる hui yuan yao 125 zhui われる hui yuan yao 126 wu shang へ shang がる hui yuan yao shi yi ノ shi 127 lang xia を jin む zong ye 128 bu wu に li る zong ye 129 zhu む xiao ye ge 130 li っている xiao ye ge 131 ting に zhu む liu ge 132 ピアノを tan く qin zi 133 gu い shu を niu jie く zong ye 134 ke jian の dao min たち 135 shen le に xiang かう zou たち 136 いにしえの dao min たち 137 ling luo ノ dao を xia りる er ren 138 gui lai ying へと xiang かう er ren 139 yue huang quan ノ dao を jin む er ren 140 yue huang quan tang へ ru る er ren 141 hou hui する zong ye 142 mian da ち tang に ru る zong ye 143 fu に hui いに xing く liu ge 144 hu huo う liu ge zhong ノ shi 145 dao zhong を xun る shuo ye yi 146 dao zhong を xun る shuo ye er 147 dao zhong を xun る shuo ye san 148 shui かに hui いに xing く shuo ye 149 po mie を dai つ zong ye 150 chu kou に xiang かう shuo ye 151 yue du bang に xiang かう shuo ye 152 bang fan に dao れている ren 々 153 niao ju に qun がる ren 々 154 fei に xiang かう yue shi の shuo ye 155 deng tai に li つ yue shi の shuo ye 156 jian shou る xiao ye ge 【 yuan ling 】 157 yuan qi しえ 158 yuan qi しえ ー xiao ー 159 bai chen dong zi 160 bai chen dong zi ー xiao ー 161 yue cun you zao 162 yue cun you zao 163 yi gu ke ren 164 yi gu ke ren ー xiao ー 165 yuan yuan ji zi ー xiao ー 166 yuan yuan ji zi 167 tong gu bing jian zi 168 tong gu bing jian zi ー xiao ー 169 long yue sha miao 170 long yue sha miao ー xiao ー 171 hai dao zhong xing 172 hai dao zhong xing ー xiao ー 173 xiang ting chong 174 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG) 175 xiang ting yi zhi 176 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG) 177 yan ye nai yue 178 yan ye nai yue ー xiao ー 179 bing zhao peng zi 180 bing zhao peng zi ー xiao ー 181 yu mu yi ren 182 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG) 183 fei yue qian cong 184 fei yue qian cong ー xiao ー 185 bei zhua kuang zi 186 bei zhua kuang zi ー xiao ー 187 yuan mu zheng xin 188 sheng dao dao yan 189 rui ノ jiang サト 190 yue ヶ lai zhou 191 zou ( ge ) 191 zou ( zhong ) 192 zou ( di ) 193 zou ( gu ) 194 zou ( xian ) 195 shang yue long jiu 196 yue sen yan xiang 197 yue sen yan xiang ー xiao ー 198 ya ye zi 200 ya ye zi ー xiao ー 201 pian tong sheng er 202 pian tong sheng er ー xiao ー 203 qian tang yi 204 qian tang yi ー xiao ー 205 'わたし' 206 qu mu you guang 207 qu mu you guang ー xiao ー 208 qi 209 hui yuan chong ren 210 yuan ye zhuang 211 wu ( wu ci ling ti , guan fang BUG) 212 si fang yue zong ye 213 chi い fu の nv 214 yue shi の shuo ye 【 di fu ling 】 215 xiao いていく huan zhe たち 216 shou を diao る nv 217 xiao いてしまった ya ye zi 218 うずくまる shao nian 219 shou shu shi の shou の biao ben 220 yan を xiao がれた si ti 221 wu shang から luo ちた nv 222 chuang から si く mu 223 diao られた nv ( shi ノ shi , du fang のある hui lang zhong yang de tou kui kou ) 224 chuang xia の nv 225 ming xiang する qi と zou 226 yue shou の wu nv たち 227 jian shi する kan hu fu ( chi you zhuang bei ji neng gan , xuan guan you shou bian yi zi shang fang wang er lou kan ) 228 mian を yi られた nan ( chi you zhuang bei ji neng gan , ji ノ gong 【 si ノ shi . kong shen 】 1. wang qian zou tiao cha di shang liang dian qu de yan xiang のメモ( wu ) 2. tiao cha jiao luo di shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian 3. da kai men lai dao ma sheng ji nian guan , tiao cha you ce sha fa shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 4. da kai men zhun bei li kai ma sheng ji nian guan shi , qian fang zou lang hui chu xian fu you ling . guan li shi に xiang かう kan hu fu 5. wang zuo ce zou , yu you ce chuang lian jian fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing 6. wang qian zou tiao cha you ce mian ju de liang dian qu de liu yi shi di pian , wang hui zou hui xuan guan , qi yi de qu zi xiang qi 7. lou ti chu xian fu you ling . xun hui する kan hu fu , dao guan li shi qian chu xian fu you ling . hu び chu された kan hu fu 8. da kai men jin ru guan li shi shi chu xian fu you ling .パネルを cao zuo する kan hu fu 9. tiao cha zhuo shang de ji guan an A jian jiang ta guan diao hou qu de er jie kan hu ri zhi ( san ) 10 zhun bei li kai shi dian hua zong ji you xiang le , tiao cha dian hua zong ji , ya ye zi yao liu ge qian wang 207 shi 11 zhe shi zuo ce bo li gui chu xian yuan ling , ji tui yuan ling hou qu de tong da 「 yin le liao fa shi yan 」 12 li kai guan li shi , fan hui ji lu dian shi dian hua xiang qi , tiao cha dian hua hou yi you kong zhi qi ling ting 13 jie shu hou , yu gui tai nei ce fa xian wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing 14 tiao cha xuan guan da men you ce sha fa shang de liang dian qu de shi si shi di pian 15 lai dao lou ti xia ce de cang ku , tiao cha dian xiang shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 16 zou shang lou ti wang zuo zou , tiao cha zuo ce sha fa shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian 17 da kai guan li shi qian fang de men jin ru er jie bing shi qian lang xia , jin ru 203 hao shi 18 jin ru wo shi , tiao cha you ce chou ti li de liang dian qu de yan xiang の shou zhang 19 hui dao er jie bing shi lang xia , jin ru 207 hao shi , gang jin ru jiu hui chu xian fu you ling . hu び chu した ya ye zi 20 tiao cha chuang you bian di xia de liang dian , tiao cha chuang shang de liang dian qu de カルテ: ya ye zi 21 tiao cha chuang pang bian de liang dian qu de qing い ling li の qian pian , yu ru kou zuo ce ping feng hou tou fa xian wa wa 22 zai wa wa hou tou huan you yi ge wa wa , pai nie hou qu de gui deng ren xing 23 tiao cha ya ye zi gang xiao shi de xiao men hou chu xian yuan ling , bei qiang zhi gong ji 24 ji tui yuan ling hou , da kai xiao men lai dao tian gai fu きべッドのある bu wu 25 tiao cha zuo ce mu ma shang de liang dian qu de wu xian pu の le pu 、 hei い shou zhang ( yi ) 26 tiao cha wen zhang hou chu xian fu you ling .べッドの zhong の ya ye zi 27 da kai xiao men fan hui gang gang de fang jian , tiao cha zhuo shang de liang dian qu de jing shi 28 fan hui xuan guan , yu ji lu dian ji lu hou , zou lou ti you ce de men lai dao wang shi tang de lang xia 29 wang qian zou ji bu hou , zuo ce chuang hu wai chu xian fu you ling . zhu む hei い nv 30 jie zhu zou dao jin tou , tiao cha jia zi shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 31 da kai men lai dao shi tang , tiao cha gang qin hou kai shi tan zou , tan zou wan cheng hou qu de xian suo tan zou jie shuo : jiang you kong zhi qi dui zhun ying mu de jian pan , zai hong guang xiao shi zhi qian an xia A jian , si ge yin fu dou tan dui jiu wan cheng luo 。 32 tiao cha can zhuo shang de liang dian qu de qing い ling li の qian pian , da kai di tu xia ce de men lai dao エレべーターホール 33 wang qian zou ji bu , dian ti li jiu hui zou chu fu you ling . san bu する hei い nv 34 tiao cha zuo ce sha fa shang de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 35 tiao cha dian ti qian di shang de liang dian qu de hei い nv が luo とした shou zhi 36 zou jin dian ti tiao cha yi pang de kai guan , qu de エレべーターについて、 long yue guan yi jie an nei 37 yu ji lu dian ji lu hou , wang qian zou yi liang bu hou qian fang zou lang chu xian fu you ling . che yi zi を ya す hei い nv 38 wang qian zou da kai men lai dao zhong ting へつながる lang xia , chu xian fu you ling . zhong ting へ xiang かう hei い nv 39 da kai men jin ru zhong ting shi hui chu xian fu you ling . che yi zi の nv 40 tiao cha you ce cao cong li de liang dian qu de qiang hua jing tou . chi , yan zhu tong dao lun yi qian 41 tiao cha fu jin di shang de liang ge liang dian qu de qing い ling li の qian pian 、 chi い ling li の qian pian 42 tiao cha lun yi de liang dian hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui yuan ling hou tiao cha di shang de liang dian qu de tong zhi の xi jian 43 jin jie zhu hui chu xian mi zhi ling ti , da bu ying de , qing kuai tao li yue hua yuan 44 hui dao yi jie エレべーターホール, yu ji lu dian ji lu you yu wang ye wen ti , cong zhe li kai shi yi lou le jiang jin er shi ge bu zhou .... suo yi zhe li kai shi de fu you ling ji dao ju wo kao ji yi lai bu wan , qing ge wei kao zi ji zai xi sou suo luo di er lun bu wan , qing jian liang = =|| 45 da kai ji lu dian pang yuan ben suo zhu de men lai dao wu zhi , tiao cha jia zi shang de liang dian qu de liu yi shi di pian 46 zou xia pang bian de lou ti heng kai qi zuo ce de men lai dao pei dian shi 47 tiao cha you ce shu zhuo shang de liang dian qu de shi si shi di pian 、?? 48 tiao cha dian xiang jin xing jie mi , yao jiang wu ge kai guan de shu zi xiang jia de zong he tiao cheng 23 ji ke mi ti jie da kai guan you zuo dao you gong wu ge , jiang di san 、 di si de kai guan wang xia ban , shu zi hui bian wei 29??? 49 hui fu dian yuan cheng gong hou bei hou de men pang hui chu xian fu you ling . jian hui りをする nan 50 gen sui fu you ling zou jin men nei lai dao fu ひノ dao , zou dao lou ti zhuan jiao chu xian fu you ling . jian zhang る nan 51 tiao cha di shang de liang dian qu de qiang hua jing tou . guan , wang hui zou da kai lai shi de men fa xian bei suo zhu le 52 sui ji chu xian yuan ling , ji tui yuan ling hou qu de ji ノ gong yuan qi , da kai gang bei suo zhu de men hui dao pei dian shi 53 da kai pei dian shi de men hou , mi zhi ling ti zai ci chu xian , yi yang da bu ying , qing kuai tao li ci chu 54 hui dao yi jie エレべーターホール, kao jin dian ti shi dian ti men hui zi dong da kai 55 zhun bei zou jin dian ti shi , dian ti li hui chu xian fu you ling .エレべーターに li つ nan 56 tiao cha dian ti kai guan xuan ze san lou , dian ti dao da hou , yu ji lu dian ji lu 57 da kai zuo ce de men lai dao guan li shi  shen qiu , tiao cha you ce jiao luo de liang dian qu de shi si shi di pian 58 wang qian zou ji bu tiao cha you ce sha fa de liang dian qu de chi い ling li の qian pian 59 zou jin zuo ce de gui tai li , chu xian fu you ling . dai つ kan hu fu 60 tiao cha zuo ce shu zhuo shang de liang dian qu de san jie bu wu ge り biao , jie zhu tiao cha dian hua zong ji 61 shu ru mi ma 1956 hou jiu ke yi jie chu men suo , jin jie zhu zheng bei mian chu xian fu you ling . bu 【 wu ノ shi ? shuang mian 】 1. ke yi xing dong hou , tiao cha chuang shang de liang dian qu de ya ye zi のメモ、 qing い ling shi の qian pian 2. da kai 207 hao shi ru kou de men shi fa xian bei suo zhu le , bei hou chu xian fu you ling . hai xiao を jian つめる shao nv 3. da kai qiang jiao de xiao men jin ru tian gai fu きべッドのある bu wu 4. tiao cha chuang shang de liang dian qu de ちぎられたメモ, tiao cha bei hou bi deng de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 5. tiao cha pang bian de men fa xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo , da kai xiao men hui dao 207 hao shi 6. tiao cha you ce ping feng jian wa wa de liang dian qu de chi qiang びた jian 7. yi yao shi da kai gang gang feng yin de men shi , chu xian yuan ling ya ye zi 8. ji tui ya ye zi hou , da kai feng yin de men lai dao yin された bu wu 9. tiao cha zuo ce yi fu shang de liang dian qu de qiang hua jing tou . chi 10 tiao cha zuo ce chuang shang de liang dian qu de フィルムリール、 shang yang hui の feng jing 、 long yue shen le yang xiang ji lu 11 tiao cha chuang tou de liang dian qu de hei い shou zhang , pai nie men you bian de bu mu dui hou chu xian xian suo 12 da kai chuang you ce de men lai dao er jie エレべーターホール 13 lai dao lou ti pang zou zuo ce tong dao , da kai tong dao kou de men lai dao バルコニー 14 wang qian zou pai nie lan guang de shan lan hou , fan hui dian ti kou , zou xia lou ti 15 yu ji lu dian ji lu hou lai dao shi tang de men qian , tiao cha you ce sha fa shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 16 jin ru shi tang hou , tiao cha zuo ce tai zi shang de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 17 tiao cha fang yang ji xuan ze zai sheng , guan shang wan hou chu xian yuan ling yan xiang , ji tui yan xiang hou qu de yan xiang のメモ( liu ) 18 fan hui yi jie エレべーターホール, lu guo dian ti shi chu xian fu you ling .エレべーターの shao nv 19 da cheng dian ti lai dao san jie , zou chu dian ti shi chu xian fu you ling . dai bu wan ( guang quan bu zhuo bu dao ?) 21 yu ji lu dian ji lu , tiao cha pang bian sha fa shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 22 zou xia lou ti , tiao cha zhuan jiao chu di shang liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 23 lai dao guan li shi  shen qiu , tiao cha zuo ce di shang liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 24 jin ru gui tai , tiao cha zuo ce gui zi liang dian qu de テープレコーダー、 wen zhen ji lu ma sheng hai xiao 25 da kai ru kou you ce de men lai dao san jie bing shi qian lang xia , tiao cha zuo ce hua ping de liang dian 26 lai dao 「310 shen qu yue 」 de fang men qian , tiao cha men fa xian feng yin , pai nie feng yin hou qu de xian suo 27 jie jin zhuan jiao shi chu xian fu you ling . zou り qu る shao nv たち, fan hui san jie エレべーターホール 28 kao jin ji lu dian shi chu xian fu you ling .どこかへ xiang かう shao nv たち 29 gen sui fu you ling da kai yuan ben bei hong lun yi dang zhu de men , lai dao san jie te shu bing shi への lang xia 30 yan zhu tong dao zou dao di kai men lai dao san jie te shu bing shi qian 31 lai dao 「311 shen gui yue 」 fang men qian chu xian fu you ling . bu wu を si き ru む shao nv たち 32 tiao cha you ce jiao luo tai zi shang de liang dian qu de liu yi shi di pian 33 da kai men jin ru 311 hao shi , tiao cha hong lun yi shang de liang dian qu de shen qu yue の jian 34 tiao cha you qian fang tai zi shang de liang dian , chuan yue hong se lian mu hou fa xian yi dui guan cai 35 tiao cha guan cai hou qu de qian tang yi の shou zhi ( yi ), zai tiao cha ling yi ge guan cai qu de qian tang yi の shou zhi ( er ) 36 chuan yue hong lian mu , yao kai men li kai shi guan cai pang chu xian fu you ling . li ち jin くす hei い nv 37 kao jin guan cai shi chu xian yuan ling , ji tui hou tiao cha guan cai li de liang dian qu de qian tang xin の yi shu 38 fan hui san jie エレべーターホール, lai dao 310 hao shi men qian 39 yi yao shi da kai men hou , tiao cha chuang bian de zhuo shang fa xian pin tu , bing qu de カルテ: ma sheng hai xiao 40 kan wan bing li hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui yuan ling hou tiao cha chuang di xia de liang dian qu de jin li のパネル 41 zou dao ge jian , tiao cha zuo ce gui zi shang de liang dian qu de qiang hua jing tou . zhuo 42 tiao cha bai zhu tai deng zhuo zi shang de liang dian qu de gu い yan jiu shu 43 tiao cha chuang tou pang zhuo zi shang de pin tu , jiang ta wan cheng hou , qu de ya qian zhu wu の ping jian 、 yan の wu い nv の xie zhen 44 ju qing hou , wu ノ shi jie shu 【 liu ノ shi ? yue shou ge 】 1. ke yi xing dong hou , tiao cha zi ji fang jian de men hou chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo 2. mian dui men wang zuo zou ji bu , chu xian fu you ling .ギャラリーへ xing く nan 3. gen sui zhu fu you ling da kai men lai dao ギャラリー yue chuang 4. yan zhu you ce de tong dao zou dao di tiao cha jiao luo di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 5. pai nie qiang shang you zhu feng yin de zhao pian hou , tiao cha di shang de liang dian qu de guan yue の jian 6. wang hui zou kai qi jin lai de men shi fa xian bei suo zhu le , chu xian fu you ling , dan wu fa pai nie 7. gen sui fu you ling jin ru 309 hao shi , yi jin men qian fang de di shang jiu hui chu xian fu you ling . chuang に gui を miao く nan 8. tiao cha qian fang hua ban xia liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 、 you ce zhuo shang liang dian qu de qu mu の chuang zuo ノート( yi ) 9. kao jin ling yi shan men shi , zai ci chu xian gang gang de fu you ling . zhe いつくばっている nan 10 hui dao san jie bing shi qian lang xia , kai qi 308 hao shi de men lai dao liu ge de fang jian 11 tiao cha zuo ce gui zi shang de liang dian qu de wen zhen ji lu si fang yue liu ge 、テープレコーダー 12 kao jin gang qin shi chu xian fu you ling .ピアノを tan く shao nv 13 tiao cha chuang di gui zi si jiao de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian , tiao cha chuang hou chu xian liang dian 14 tiao cha zhen tou pang de liang dian qu de liu ge の ri ji ( yi ), zhuan shen zou chu ji bu shi ting dao yin le he de sheng yin 15 tiao cha pang bian gui zi de yin le he hou fa xian shao yi kuai chi lun , bing chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo 16 li kai liu ge de fang jian hou , jin ru you ce hai xiao de fang jian , zai chuang bian zhao dao yao lan 17 tiao cha chuang di xia de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , zou jin ge jian hou , shou yin ji xiang qi 18 ting wan hou tiao cha shou yin ji , shou yin ji zai ci xiang qi , ting wan hou lai dao chuang bian 19 tiao cha chuang pang de yao lan li de liang dian qu de xiao さな chi che , zhun bei li qu shi chu xian yuan ling 20 ji tui hou , hui dao 308 hao shi men qian , tiao cha you ce qiang jiao di shang de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 21 hui dao 308 hao shi liu ge de fang jian , tiao cha yin le he hou jiang suo you de chi lun lian qi lai hui fu zhuan dong ji ke 22 jie zhu tiao cha gang qin , wan cheng zheng que de tan zou hou liu ge hui xian ru hui yi zhong 23 xing lai shi fa jiao yi lai dao si fang yue di er jie  liu ge の bu wu 24 tiao cha 【 qi ノ shi ? wu ku 】 1. ke yi xing dong hou , tiao cha zuo hou fang mu xiang li de liang dian qu de jing shi 2. tiao cha qian fang di shang liang dian qu de wu dao の tiao cha ji lu ( si ) 3. da kai you ce de men , yu ji lu dian ji lu hou zou xia lou ti , tiao cha zuo ce qiang bi liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 4. tiao cha beng ta de shi dui hou , tiao cha di shang de liang dian qu de shu きなぐられた yi shu 5. zhun bei shang lou ti li kai shi chu xian yuan ling , ji tui hou fan hui yue yang ノ dong 6. lai dao dian ti qian chu xian san zhi yuan ling , ji tui hou da cheng dian ti , zi dong lai dao di xia yi jie 7. zou chu dian ti hou zuo ce chu xian fu you ling . ling an shi の qian に li つ kan hu fu 8. ji lu hou , tiao cha yi pang di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 9. sui fu you ling jin ru ling an shi , tiao cha men zuo ce zhuo shang liang dian qu de si ti jian an shu : shui zhao peng zi 10 kao jin men you ce shi chu xian fu you ling . dai bu wan , tiao cha zhong yang ge jian tai zi shang de liang dian qu de yu shen shui 11 tiao cha men you ce bing chuang shang de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 12 tiao cha men you ce qiang jiao la ji dai de liang dian qu de tong da 「 bu bei shu lei shao que 」、 li kou の jian 13 tiao cha yi pang ling pai de liang dian qu de wu dao の tiao cha ji lu ( er ) 14 tiao cha you ce ge jian bing chuang shang de liang dian qu de si ti jian an shu : yuan ye zhuang 15 hui dao zuo ce ge jian pai nie shi ti , zhun bei kai men li kai shi , chu xian yuan ling 16 ji tui hou li kai ling an shi , zuo ce tong dao chu xian fu you ling . bing shi を hui る kan hu fu 17 gen sui fu you ling da kai men lai dao di xia tong lu , wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . you う kan hu fu 18 zou zuo ce de tong dao , zai ban lu tiao cha zuo ce di shang de liang dian qu de yu shen shui 19 zou dao tong dao di duan tiao cha tie men pang de kai guan hou chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo 20 kai qi you ce de men hou chu xian fu you ling . dai bu wan , lai dao du fang のある hui lang 21 wang qian zou ji bu chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou wang you zou kao jin gong shi zhong の tong lu , chu xian yuan ling 22 ji tui hou , zou jin gong shi zhong の tong lu , tiao cha zhong jian mu xiang shang de liang dian qu de gong shi guan xi zhe の ri zhi 23 tiao cha zuo ce shou tui che li de liang dian qu de wan ye wan 24 wang hui zou chu xian yuan ling , ji tui hou lai dao men zuo ce de chu kou への tong lu , yu you ce qiang shang fa xian pei dian xiang 25 tiao cha hou dian ti hui fu dian yuan , hui dao gang gang feng yin de tie men qian tiao cha kai guan , kai qi tie men 26 zou shang lou ti hou chu xian fu you ling ( neng fou pai nie , dai kao ?), lai dao yuan chang shi men qian 27 tiao cha men zuo ce bing chuang shang de liang dian qu de tong da 「 te bie zhen liao yu ding 」, jie zhu jin ru yuan chang shi 28 wang qian zou ji bu zai ban gong zhuo you ce chu xian fu you ling . wen xian を jian る hui yuan yao 29 tiao cha zhong yang zhuo zi shang de liang dian qu de si fang yue zong ye からの shou zhi 30 tiao cha fu you ling pang gui zi de liang dian qu de hui yuan yuan chang shou ji ( er ) 31 da kai an men , zou xia lou ti hou chu xian fu you ling . dai bu wan 32 tiao cha bing chuang shang de liang dian qu de jing guo guan cha ji lu , zou chu yuan chang shi hui dao yuan chang shi qian lang xia 33 wang you ce zou , tiao cha zuo ce chuang hu pang de liang dian , jie zhu hui dao カルテ guan li shi 34 lu guo ge jian shi dian hua xiang qi , tiao cha zhuo shang de liang dian qu de zhu shou の shou ji ( si ) 35 tiao cha dian hua kai shi ling ting , jie zhu hui dao zhen cha shi , chu xian yuan ling , ji tui hou lai dao xuan guan 36 wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . you う kan hu fu er , yu ji lu dian ji lu hou yi lu lai dao zi liao shi 37 yu zhong yang kao jin zhuan jiao shi chu xian fu you ling . you う kan hu fu san , yi yao shi kai men hou lai dao li kou 38 yu ji lu dian ji lu hou , kao jin you ce , tiao cha shao que lu ke yi qu de shao けかけた shou zhi の shu 39 tiao cha yi pang di shang liang dian qu de フィルムの shao que について 40 wang wai zou mei ji bu , chu xian fu you ling . you う kan hu fu si , gen sui fu you ling qian jin 41 tiao cha ban lu shu shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . you う kan hu fu wu 42 zai wang qian chu xian fu you ling . you う kan hu fu liu 43 jin ru qian mu niao ju zou mei ji bu , tiao cha zuo ce di shang liang dian qu de qiang hua jing tou . ban 44 lai dao fen mu qian , rao dao fen mu ce mian shi chu xian fu you ling . mu の qian の kan hu fu 45 tiao cha mu bei qian de liang dian qu de yuan ye zhuang の ri ji 、 hei ずんだフィルム 46 yi tiao cha wan ma shang pai nie chu xian zai zi ji shen bian de fu you ling . dai bu wan 47 wang hui zou de tu zhong jiang hui chu xian da liang yuan ling , bu xiang da de ke yi jia su tao li 48 fan hui shou shu shi da kai men lai dao shou shu zhun bei shi , qian fang shui cao li chu xian fu you ling .シンクの zhong の nan 49 hui dao xuan guan shi dian hua xiang qi , tiao cha dian hua kai shi ling ting , jie shu hou chu xian fu you ling , dan wu fa pai nie 50 gen sui fu you ling zou shang er jie , yi yang chu xian fu you ling , dan wu fa pai nie 51 zou zuo ce tong dao kai men lai dao xin jiu guan lian luo tong lu , hui dao long yue guan yi jie エレべーターホール 52 yu ji lu dian ji lu hou , tiao cha ping feng hou di shang de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 53 jie zhu lai dao shi tang , guan men hou tiao cha zuo ce qiang jiao di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 54 tiao cha fang yang ji , an A xuan ze zai sheng , guan shang wan hou bu mu hou chu xian fu you ling . dai bu wan 55 lai dao bu mu hou tiao cha bi lu di xia de liang dian qu de shao けた gui miao きの gui 、 wu dao の tiao cha ji lu ( san ) 56 zhun bei zou chu bu mu wai shi , chu xian san zhi yuan ling , ji tui hou hui dao yi jie エレべーターホール 57 kao jin dian ti shi chu xian fu you ling .エレべーターの kan hu fu , da cheng dian ti lai dao san jie 58 gang zou chu dian ti men shi , zuo ce guan li shi men qian chu xian fu you ling . guan li shi qian の kan hu fu 59 yu ji lu dian ji lu hou jin ru guan li shi  shen qiu 60 tiao cha zuo ce gui zi li de liang dian qu de san jie kan hu ri zhi 、 wu dao の tiao cha ji lu ( san ) 61 jie zhu lai dao san jie bing shi qian lang xia , jin ru 308 hao shi liu ge de fang jian 62 kao jin gang qin shi , bing chuang pang chu xian fu you ling . dai bu wan 63 tiao cha yi zi shang de liang dian qu de bing yuan qian で cuo った xie zhen 、 xiao ye ge の ri ji ( si ) 64 tiao cha gang qin you ce bi chu di xia de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 65 zhun bei li kai shi chu xian yuan ling , ji tui hou qu de xiao さな jian 66 zou chu 308 hao shi shi , you ce tong dao chu xian fu you ling . gui を jian に xing く nan 67 tiao cha fu you ling jin ru de na shan men fa xian bei suo qi lai le , you ling yi ce de men jin ru 309 hao shi 68 wang qian zou ji bu chu xian yuan ling , ji tui hou tiao cha di 【 ba ノ shi ? shuo ye 】 1. ke yi xing dong hou , kao jin fang men shi chu xian fu you ling . bu wu を chu る hei yi の shao nv 2. tiao cha yi jia shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 3. tiao cha ping feng hou zui shen chu gui zi de liang dian qu de ma sheng hai xiao の zhi liao zhi zhen 、 xie zhen ? ( dai kao ) 4. tiao cha yi pang de shou yin ji kai shi ling ting ( dai kao ), jie shu hou zou chu 309 hao shi 5. wang zuo ce zou ji bu jiu hui chu xian yuan ling , ji tui hou hui dao guan li shi  shen qiu 6. tiao cha men you ce qiang jiao de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , hui dao san jie エレべーターホール 7. yu ji lu dian ji lu hou , tiao cha dian ti hou chu xian fu you ling . dai bu wan 8. jin ru dian ti tiao cha dian ti kai guan , shi yong yao shi kai qi si jie de an niu , jie zhu da cheng dian ti lai dao si jie 9. gang zou chu dian ti kou , zai ci chu xian yuan ling , ji tui hou jin ru dian ti you ce de men lai dao guan li shi  can dong 10 tiao cha men zuo ce bing chuang shang de liang dian qu de yu shen shui 11 tiao cha shu zhuo shang de liang dian qu de si jie ge li bing shi bao gao er 、 si jie bu wu ge り biao 12 tiao cha dian hua ke yi ling ting , jie shu hou jin ru guan li shi gui tai nei 13 tiao cha zhuo shang liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 、 si jie ge li bing shi bao gao er 14 kan wan bao gao er hou , dian hua zong ji di xia chu xian fu you ling . dai bu wan 15 tiao cha dian hua zong ji de mi ma qi , yin bu zhi dao mi ma xian qu xiao , ci shi chu xian feng yin 16 pai nie hou qu de mi ma 「4467」, jiang mi ma shu ru mi ma qi hou men jie suo 17 kao jin gang gang dian hua pang de men jin ru ju qing , ju qing hou kai qi men lai dao si jie ge li bing shi への qian lang xia 18 wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . lang xia を jin む er ren 19 wang qian zou tiao cha tai zi shang de liang dian qu de si jie ge li bing shi bao gao san 20 zou guo zhuan jiao shi chu xian fu you ling . dai bu wan , wang qian zou kao jin men shi chu xian yuan ling 21 ji tui hou , kai men lai dao si jie ge li bing shi qian , wang qian chu xian fu you ling . fei を kai けようとする er ren 22 tiao cha men you ce zhuo zi shang de liang dian qu de zhu shou の shou ji ( liu ), kai men jin ru 412 hao shi shi jin ru ju qing 23 ju qing hou chu xian fu you ling . ren xing を bao く nv , tiao cha men zuo ce zhuo shang liang dian qu de zhu shou の shou ji ( wu ) 24 tiao cha bing chuang shang de liang dian qu de shuo ye の ri ji ( yi ), pang bian de liang dian ke yi qu de shuo ye の ri ji ( er ) 25 kan wan ri ji er hou , qian fang chu xian fu you ling . yue を jian る you き ri の hai xiao 26 zou dao ping feng hou fa xian yi chu dou shi wa wa de jia zi , fa xian yi ge he zi dan que shao yi kuai sui pian 27 jin ru gang gang chu xian fu you ling de li shi , tiao cha di shang de liang dian qu de hai xiao の ri ji 、 long yue xi gong の duan pian 28 tiao cha chuang tai de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 29 hui dao gang gang de he zi wan cheng pin tu hou , qu de shuo ye の ri ji ( san ) 30 zhun bei li kai shi , chuang bian chu xian fu you ling . jian つめる hei yi の shao nv 31 hui guo shen lai shi ren yi zai wu shang le , qian fang chu xian fu you ling . fei び jiang りる huan zhe , jie zhu tiao cha ta 32 tiao cha di shang de liang dian qu de zi sha した nv xing の yi shu 33 tiao cha chang yi jian di shang de liang dian qu de zhuang bei ji neng . nie , tiao cha shan lan jiao luo liang dian qu de chi い ling shi の qian pian 34 kai men li kai wu shang , lai dao 3F cang ku kai men hou zou xia lou ti , yu ji lu dian ji lu 35 zou jin ge jian tiao cha zuo ce liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 36 da kai ji lu dian pang de men lai dao di er bing shi , tiao cha chuang di xia de liang dian qu de huan zhe の shou ji 37 da kai yi pang de men lai dao tan hua shi , kai qi zuo ce de men jin ru di yi bing shi 38 tiao cha you ce bing chuang shang de liang dian qu de せなかった shou zhi の duan pian , li kai shi chu xian ling ti ( neng fou pai nie dai kao ) 39 zhun bei kai men li kai shi , chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou kai men lai dao tan hua shi 40 zou zuo ce de tong dao , zou mei ji bu hui chu xian fu you ling . hai xiao を zhao く yuan chang 41 kai men lai dao xuan guan ホール.2F, wang qian ji bu hou , lou ti kou chu xian fu you ling . dai bu wan 42 lai dao yi shi jie suo men wai you ce tong dao di duan tiao cha di shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 43 fan hui er jie xuan guan , zou xia lou ti shi chu xian fu you ling . zhen cha shi へ xiang かう yuan chang 44 ji lu dian ji lu , you zhen cha shi lai dao カルテ guan li shi , wang qian zou chu xian fu you ling . ao へ bu く yuan chang 45 lai dao yuan chang shi qian lang xia , wang qian zou ji bu hui chu xian fu you ling . yuan chang shi の qian に li つ yuan chang 46 jin ru yuan chang shi , tiao cha zuo ce gui zi shang de liang dian qu de jiu ○ shi di pian 47 tiao cha ban gong zhuo shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , tiao cha zhuo zi liang dian qu de カルテ: ma sheng hai xiao er 48 tiao cha ban gong zhuo shang de mi ma qi jie chu men suo , lai dao an men qian pai nie fu jin de di fu ling . chuang から si く mu 49 jin ru an men zou xia lou ti , chu xian fu you ling ( neng fou pai nie dai kao ), sui ji chu xian yuan ling 50 ji tui hou tiao cha bing chuang shang de liang dian qu de カルテ: ma sheng hai xiao san 51 kan wan bing li hou you ce chu xian fu you ling . zhen り fan る shao nv , tiao cha di shang liang dian qu de qiang hua jing tou . ling 52 zou xia lou ti wang you ce zou mei ji bu , chu xian fu you ling . ao へ jin む shao nv 53 wang qian chuan yue xiao men , lai dao yue yang ノ dong kou , chu xian fu you ling . lian れられていく hai xiao 54 jin ru yue yang ノ dong shi chu xian san zhi yuan ling , ji tui hou tiao cha ji tai liang dian qu de yue yang ノ jing hu yuan qi 55 ju qing hou , qian fang chu xian fu you ling .どこかへ xiang から shao nv 56 gen sui fu you ling zou , kai men lai dao gong ming ノ dong 57 wang qian ji bu hou , chu xian zhi qian yi zhi pai bu si de yuan ling , yuan lai jiu shi shuo ye , zhe ci ke yi zhan sheng ta le 58 ji tui yuan ling shuo ye hou , ba ノ shi jie shu 【 jiu ノ shi ? gui lai ying 】 1. ke yi xing dong hou , wang qian zou ji bu chu xian yuan ling , ji tui hou tiao cha zuo ce xiang zi de liang dian qu de shi si shi di pian 2. da kai you ce de men lai dao long yue tai dao , ji lu hou zou xia lou ti tiao cha beng ta de dao lu , xuan A jin ru 3. wang qian lai dao cha lu , xian zou you bian de tong dao , lai dao di er ge cha lu 4. tiao cha lu kou ji tai shang de liang dian qu de yu shen shui , xian zou you bian de tong dao 5. wang qian zou ji bu chu xian fu you ling . zhen えている dao min の nan , tiao cha di shang de liang dian qu de yu min の yi shu 6. hui dao di er cha lu , zou zuo bian de tong dao , kuai dao jin tou shi chu xian fu you ling . qie えている dao min の nv 7. jin jie zhu chu xian yuan ling , ji tui hou hui dao di yi cha lu , zhe ci zou zuo bian de tong dao lai dao di san cha lu 8. xian zou zuo bian , lai dao 【 shi ノ shi ? can ying 】 1. ke yi xing dong hou , pai nie di shang de feng yin qu de xian suo , tiao cha hua zhuo shang liang dian qu de qu mu の chuang zuo ノート( er ) 2. zou chu 309 hao shi hou , zuo ce chu xian fu you ling .ギャラリーに ru る hui yuan yao 3. gen sui fu you ling lai dao ギャラリー yue chuang , you ce tong dao di chu xian fu you ling . gui を jian つめる hui yuan yao 4. tiao cha tong dao di duan di shang de liang dian qu de hei い shou zhang ( san )、 hei tan の ban jian 5. tiao cha qiang bi shang shuo ye de hua , tiao cha yi pang wu ren wu nv de hua , zhuan shen kao jin lun yi chu xian yuan ling 6. ji tui hou qu de qian tang yi の shou zhi ( san ), hui dao san jie エレベーターホール 7. lai dao 311 hao shi , chuan yue bu mu hou tiao cha guan cai fu jin de liang dian qu de zhuang bei ji neng . de 8. hui dao san jie エレベーターホール, da cheng dian ti lai dao si jie 9. zou jin guan li shi  can dong shi dian hua zong ji xiang qi , tiao cha dian hua zong ji ling ting 10 tiao cha shen hou zhuo shang de liang dian qu de si jie ge li bing shi bao gao si 11 lai dao si jie ge li bing shi qian , zou guo zhuan jiao shi chu xian fu you ling . dai bu wan 12 gen sui fu you ling zou jin 412 hao shi , tiao cha chuang di xia de liang dian qu de hui yuan yao のテープ、 shuo ye の ri ji ( si ) 13 kan wan ri ji hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou qu de zhu shou の shou ji ( qi ), fan hui dian ti jian 14 tiao cha dian ti hou chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou qu de dang zhi kan hu fu の shou ji ( er ) 15 da cheng dian ti lai dao er jie , zou chu dian ti shi zuo ce chu xian fu you ling . yin し fei の qian に li つ hui yuan yao 16 kai men dao yin された bu wu , tiao cha bu mu dui zhong de he zi qu de hei い shou zhang ( wu )、 feng yin されたフィルム 17 tiao cha men pang yi fu shang de liang dian qu de hei い shou zhang ( si ), jin ru xiao men lai dao tian gai fu きベットのある bu wu 18 pai nie chuang shang zhen tou de di fu ling . dai bu wan , hui dao er jie エレベーターホール 19 zou xia lou ti lai dao yi jie エレベーターホール, yu ji lu dian ji lu hou lai dao zhong ting  yue hua yuan 20 zou dao zhong yang shi , yuan ling shuo ye chu xian , ji tui ta hou , zou xia zhong ting de lou ti kai men lai dao zhu shui guan li shi 21 tiao cha gui zi shang de liang dian qu de wu dao の tiao cha ji lu ( liu ), lai dao pei dian shi 22 tiao cha jia zi shang de liang dian qu de dang zhi kan hu fu の shou ji ( er ), men pang jia zi shang qu de qing い ling shi の qian pian 23 tiao cha zhuo shang shou yin ji ke yi ling ting , ting wan hou pai nie di dong de di fu ling . dai bu wan 24 da kai pei dian xiang pang de men lai dao fu ひノ dao , da kai qian fang de men lai dao ji ノ gong 25 tiao cha men zuo ce jiao luo de liang dian qu de chi い ling shi の qian pian , kao jin zuo ce de men jin ru ju qing 26 tiao cha chuang shang liang dian qu de hei い mian の qian pian ( you mu ), pang bian liang dian qu de shu き liu められたメモ 27 tiao cha ji tan shang de liang dian qu de ji ノ gong shou の shou ji , tiao cha pang bian di shang de liang dian 28 fan hui pei dian shi kai men lai dao pei dian shi qian tong lu 29 yuan ling shuo ye zai ci chu xian , zhe ci shi da bu ying de , qing jia su tao li ci chu , hui dao dian ti jian 30 yu ji lu dian ji lu hou , lai dao xin jiu guan lian luo tong lu men qian chu xian fu you ling . jiu guan へ xiang かう hui yuan yao 31 wang qian zou xia lou ti shi chu xian liang zhi yuan ling , ji tui hou da kai men lai dao hui yuan yi yuan er jie 32 zou xia lou ti lai dao yi jie xuan guan , yu ji lu dian ji lu , tiao cha dian hua kai shi ling ting 33 jie shu hou da cheng dian ti lai dao B2, kao jin yue yang dong shi chu xian san zhi yuan ling 34 ji tui hou jin ru ju qing , ju qing hou tiao cha dian ti , zi dong lai dao er jie 35 zhun bei zou chu dian ti shi chu xian fu you ling . wu dao から tao げる hui yuan yao 36 da kai you ce de men lai dao tan hua shi , jie zhu lai dao di er bing shi 37 wang qian zou mei ji bu chu xian fu you ling . zhui われる hui yuan yao , zhui chu qu lai dao xi zhuo shi 38 lai dao zhuan jiao shi , lou ti chu xian fu you ling . wu shang へ shang がる hui yuan yao 39 pa shang lou ti yi lu lai dao wu shang hou jin ru ju qing , ju qing hou shi ノ shi jie shu 【 shi yi ノ shi ? yue shi 】 1. ke yi xing dong hou , wang qian zou lai dao ke jian shi chu xian fu you ling . lang xia を jin む zong ye 2. tiao cha zuo ce jia zi shang de liang dian qu de liu yi shi di pian , lai dao lang xia kai qi qian fang de men lai dao di zi の bu wu 3. tiao cha qian fang zhuo zi de liang dian qu de si fang yue jia jiang xi pu , hui dao lang xia gen sui fu you ling wang you ce zou 4. kao jin zhuan jiao shi chu xian fu you ling . dai bu wan , lai dao lang xia jin tou tiao cha liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 5. tiao cha pang bian de men chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo , wang hui zou kai qi qian fang de men lai dao xuan guan qian の lang xia 6. yu ji lu dian ji lu hou , wang qian zou tiao cha dian hua kai shi ling ting , tiao cha pang bian di shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 7. zhuan shen , tiao cha you ce da men kou pang , xie gui li de liang dian qu de jiu ○ shi di pian 8. tiao cha men shang dai you feng tiao de mian ju , jie chu di yi dao feng yin 9. sui ji shen hou chu xian fu you ling . zhu む xiao ye ge , zhun bei li kai shi chu xian fu you ling . li っている xiao ye ge 10 gen sui fu you ling kai men lai dao zhong ting の jian える ju jian , wang qian ji bu zhong ting chu xian fu you ling . ting に zhu む liu ge 11 wang li tou zou tiao cha ji tan liang dian qu de si fang yue jia mi chuan lu 12 da kai pang bian de men lai dao lang xia , pa shang lou ti hou xian lai dao liu ge の bu wu 13 gang jin ru shi chu xian fu you ling .ピアノを tan く qin zi , tiao cha zhuo shang de liang dian qu de liu ge の ri ji ( si ) 14 tiao cha gang qin kai shi tan zou , wan cheng hou hui yi qi yi xie pian duan , hui dao lang xia , lai dao xiao ye ge の bu wu 15 wang qian zou jin ru ju qing , ju qing hou tiao cha gui zi , qu de yue shou ノ jing 、 yue shou mi lu 16 tiao cha chuang shang de liang dian qu de jiu ○ shi di pian , zhen tou pang de liang dian qu de zong ye への shou zhi 17 tiao cha jing zi pang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 18 tiao cha chuang hu pang de xiao jing tou , hou fang chu xian feng yin , pai nie hou qu de xian suo 19 tiao cha zuo ce mian ju gui de liang dian , jie chu di er dao feng yin 20 fan hui zhong ting の jian える ju jian , kai men hui xuan guan shi chu xian yuan ling , ji tui hou yu ji lu dian ji lu 21 lai dao di zi の bu wu , tiao cha you ce mian ju de liang dian , jie chu zui hou de feng yin , jin jie zhu chu xian yuan ling 22 ji tui hou hui dao feng yin de men qian , kai men lai dao dang zhu の bu wu 23 tiao cha men you ce gui zi de liang dian qu de yue の yin の le pu 、 zong ye の shou ji ( er ) 24 zou dao ping feng fu jin shi chu xian fu you ling . gu い shu を niu jie く zong ye 25 tiao cha zhuo shang mian ju de liang dian qu de zou の mian 、 jie du biao , yi 【 zhong ノ shi ? ling yu 】 1. ke yi xing dong hou , da kai pang bian de men zai ci lai dao mian da ノ jian , lai dao zhuan jiao chu hui yi qi yi xie pian duan 2. tiao cha ping feng pang ai zhuo shang de liang dian qu de yue shi の mian について 3. tiao cha zuo ce shu zhuo shang de liang dian qu de zong ye の zou り shu き, tiao cha zhong yang di shang liang dian 4. tiao cha pang bian ji tan de liang dian qu de zong ye の shou ji ( san ), kan wan hou jin ru ju qing 5. ju qing hou an A jian kai qi ji tan kai guan , da kai xiao men lai dao ming xiang ノ dao 6. wang xia zou yi duan lu hui chu xian fu you ling . dao zhong を xun る shuo ye yi 7. ji xu wang qian jin , zou xia lou ti shi chu xian fu you ling . dao zhong を xun る shuo ye er 8. zai xia lou ti hui chu xian fu you ling . dao zhong を xun る shuo ye san 9. kai men lai dao ming xiang ノ dong , zou xia lou ti hou wang qian zou , tiao cha di shang liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 10 zou xia lou ti hou kuai dao jin tou shi chu xian yuan ling , ji tui hou tiao cha qian fang de zhong ru shi an A jian pa guo qu 11 wang qian ji bu jiu hui lai dao cha lu , xian zou zuo ce tong dao lai dao jin tou tiao cha di shang liang dian qu de zong ye の shou ji ( si ) 12 fan hui cha lu zou you ce tong dao , lai dao di er cha lu shi chu xian fu you ling . shui かに hui いに xing く shuo ye 13 gen sui fu you ling zou you ce tong lu , wang qian zou ji bu hou chu xian fu you ling . po mie を dai つ zong ye 14 wang qian zou kao jin zong ye , tiao cha di shang de liang dian qu de zong ye の shou ji ( wu ) 15 kan wan shou ji hou chu xian fu you ling . chu kou に xiang かう shuo ye , fan hui di er cha lu 16 zhe ci zou zuo ce tong lu lai dao jin tou , kai men hou ji xu wang qian jin 17 wang qian zou ji bu hou chu xian fu you ling . yue du bin に xiang かう shuo ye 18 tiao cha you ce di shang de liang dian qu de wu ku ノ ri fang レリ, zuo ce qiang shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 19 ji xu qian jin , zou chu dong kou lai dao yue du bang , tiao cha qian fang di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 20 sui ji chu xian fu you ling . bang fan に dao れている ren 々 21 wang qian zou yi duan lu chu xian fu you ling . niao ju に qun がる ren 々, tiao cha yi pang di shang de liang dian 22 jin ru dong xue li , yan zhu tong dao wang qian zou , kuai dao men shi chu xian fu you ling . fei に xiang かう yue shi の shuo ye 23 kao jin men zhun bei kai men shi hou fang chu xian yuan ling , ji tui hou kai men lai dao yue du qi deng tai ji di bu 24 yu ji lu dian ji lu hou , you yi pang de lou ti wang shang zou , ju qing hou chu xian yuan ling 25 ji tui hou qu de si fang yue zong yue ノ ji , tiao cha duo wu dui pang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 26 yan zhu lou ti wang shang zou , zou yi duan hou lai dao di yi jiao jie kou , fa xian wang shang lou de lou ti duan le 27 you you ce de wai wei lou ti ji xu shang xing , zou dao di er jiao jie kou shi chu xian yuan ling 28 ji tui hou zou nei ce lou ti wang xia zou , tiao cha di shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 29 zou nei wei lou ti wang shang xing , lai dao di san jiao jie kou shi chu xian yuan ling 30 ji tui hou qu de zong ye の shou ji ( liu )、 hei い mian の qian pian ( e ), mian ju sou ji wan cheng , qu de yue shi の mian 31 tiao cha wai wei lou ti chuang bian de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian , yan zhu wai wei lou ti xiang shang xing 32 da kai men lai dao deng guang bu , wang qian zou ji bu hou chu xian fu you ling . deng tai に li つ yue shi の shuo ye 33 wang qian zou chu xian fu you ling . jian shou る xiao ye ge , tiao cha zuo ce lan gan shang de liang dian qu de qing い ling shi の qian pian 34 wang qian kao jin xiao ye ge , tiao cha di shang liang dian qu de ye shou ge yun 35 pa shang ti zi lai dao yue zou ノ she , zui hou de yuan ling shuo ye chu xian 36 ji tui hou tiao cha shen she de qin kai shi tan zou ( zhu yi : shi bai san ci de hua yuan ling shuo ye jiang hui zai ci chu xian ) 37 tan zou cheng gong hou jiu ke yi guan kan dong ren de jie ju luo !『 yin cang yao su 、 ji cheng yao su 、 mi ji    nie ying ji qiang hua jing tou 、 zhuang bei ji neng lie biao 、 gui deng ren xing lie biao 』 ★ yin cang yao su ┐ ミッションモードの feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) ハードモードの feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) qiang hua jing tou . feng の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) qiang hua jing tou . bao の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) qiang hua jing tou . mie の feng yin jie chu ( gui deng ren xing sou ji 60 ge yi shang ) qiang hua jing tou . yan の feng yin jie chu ( gui deng ren xing quan sou ji wan cheng ) qiang hua jing tou . yue の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan ) zhuang bei ji neng . gan の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) zhuang bei ji neng . wu の feng yin jie chu ( ren wu mo shi quan S ji ) zhuang bei ji neng . ji の feng yin jie chu ( ling ti lie biao quan sou ji , dai kao ) liu ge コスチューム.2の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) liu ge コスチューム.3の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) liu ge コスチューム.4の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan ) liu ge コスチューム.5の feng yin jie chu ( ren wu mo shi quan wan cheng ) liu ge コスチューム.6の feng yin jie chu ( ling ti lie biao sou ji shu 200 yi shang ) chang si lang コスチューム.2の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) chang si lang コスチューム.3の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan ) chang si lang コスチューム.4の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan ) hai xiao コスチューム.2の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) hai xiao コスチューム.3の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) hai xiao コスチューム.4の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan ) hai xiao コスチューム.5の feng yin jie chu ( ren wu mo shi quan wan cheng ) hai xiao コスチューム.6の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) yan xiang コスチューム.2の feng yin jie chu ( ren wu mo shi quan wan cheng ) liu ge メガネ.1の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan ) liu ge メガネ.2の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan ) liu ge メガネ.3の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) liu ge fa shi りの feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) hai xiao メガネ.1の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) hai xiao メガネ.2の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan ) hai xiao メガネ.3の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan ) hai xiao fa shi りの feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) chang si lang メガネ.1の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan ) chang si lang メガネ.2の feng yin jie chu (Nightmare mo shi po guan ) chang si lang メガネ.3の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) キャラクター xuan xiang の feng yin jie chu ( dai kao ) hua xiang xuan xiang の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) ムービー xuan xiang の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) ムービー.ED1 xuan xiang の feng yin jie chu (Easy、Normal ren yi mo shi po guan ) ムービー.ED2 xuan xiang の feng yin jie chu (Hard mo shi po guan ) ★ nie ying ji qiang hua jing tou lie biao ┐ jing tou  chi you zhe  ru shou di dian ke  liu ge  yi ノ shi . shi tang └ yong you gao du chu ling xiao guo de te shu nie ying ( xiao guo xiao ) ya  hai xiao  er ノ shi . ma sheng ji nian guan gang jin shu ku you ce de jia zi shang └ pai nie cheng gong hou , ke yi jiang yuan ling zhen tui zhi yuan chu xie  wu dao  san ノ shi . yu xuan guan ru kou ji tui yuan ling hou ru shou └ shi ling shi deng fu jia pai nie ji neng zhen  wu dao  san ノ shi . di xia er jie gu い di xia dao , gang xia lou ti de lou ti kou └ gei yu yi ge yuan ling qiang li de chu ling xiao guo chi  liu ge  si ノ shi . gang jin ru zhong ting  yue hua yuan shi , you ce de cao cong li └ pai nie cheng gong hou , yi ding shi jian nei yuan ling de yi dong su du chi huan guan  liu ge  si ノ shi . fu ひノ dao zou xia lou ti hou di shang de liang dian └ shi yong hou , zai xiao guo shi jian nei de chu ling neng li shang sheng chi  hai xiao  wu ノ shi .207 hao shi yin された bu wu , men zuo ce de yi fu └ pai nie cheng gong hou , yi ding shi jian nei yuan ling de yi dong su du chi huan zhuo  hai xiao  wu ノ shi .310 hao shi , ge jian zuo ce de gui zi shang └ shi yong hou , jing tou zi dong dui zhun zui kao jin zi ji de yuan ling ji  liu ge  liu ノ shi . pei dian shi shu zhuo di xia └ xiao fei ling zi lai jin xing gao xiao te shu nie ying ban  wu dao  qi ノ shi . li kou , zhu lin の xiao dao gang jin qian mu niao ju bu yuan chu de di shang └ zhuang bei hou , lian pai chi xu shi jian yan chang ling  hai xiao  ba ノ shi . yuan chang shi an men , yan jiu shi bing chuang di xia └ yong you gao du chu ling xiao guo de te shu nie ying ( xiao guo zhong ) ling  liu ge  jiu ノ shi . long yue tai dao , zang tou chuan fu jin └ yong you gao du chu ling xiao guo de te shu nie ying ( xiao guo zhong ) feng  dai bu  Easy、Normal ren yi mo shi po guan └ pai nie cheng gong hou , yi ding shi jian nei yuan ling wu fa yi dong bao  dai bu  Easy、Normal ren yi mo shi po guan └ ke yi jiang zhou wei de ling ti zhen tui dao yuan chu mie  dai bu  gui deng ren xing sou ji 60 ge yi shang └ yong you gao du chu ling xiao guo de te shu nie ying ( xiao guo da ) yan  dai bu  gui deng ren xing quan sou ji wan cheng └FatalFrame de pai nie shi ji yan chang yue  dai bu  Nightmare mo shi po guan └FatalFrame pai nie cheng gong hou , huo de dian shu jia bei ★ nie ying ji zhuang bei ji neng lie biao ┐ ming cheng  ru shou di dian bao  yi ノ shi . er jie bing shi qian lang xia zou dao jin tou └ ke yi cha jiao FatalFrame de shi ji ( lian pai ) bi  er ノ shi . guan li shi  xia duan └ shou dao yuan ling gong ji shi , zhen dong you kong zhi qi ke yi jin xing duo bi ce  er ノ shi .「203 fu yue 」 yue sen yan xiang , you ce shu zhuo de chou ti └ zhen ce yuan ling de xue liang huan  san ノ shi . yu xuan guan ru kou ji tui yuan ling hou ru shou └ ju qi she ying ji huo shi ling shi deng shi , ke yi qie huan qiang hua jing teng nie  ba ノ shi . wu shang chang yi jian de di shang └ kao jin gui deng ren xing shi , ke yi cha ★ gui deng ren xing lie biao ┐ 【 long yue guan di xia yi jie 】 1. wu zhi , zou xia lou ti shi de jia zi ( dai kao ) 2. zhu shui guan li shi , sha bao di xia de shui li 3. pei dian shi , zheng mian dui zhu pei dian xiang , you shang jiao tian hua ban de jiao luo 4. fu ひノ dao , dao zhuan jiao zou xia lou ti shi , qian fang tian hua ban de heng liang shang 5. ji ノ gong , ru kou you ce lao fang de chuang shang 【 long yue guan yi jie 】 6. ma sheng ji nian guan shu zhuo di xia 7. ma sheng ji nian guan . shu ku de jia zi shang 8. shi tang fang yang ji bu mu hou fang bi lu di xia 9. zhong ting の jian える lang xia , zou chu shi tang hou zuo ce si lu de gui zi li 10 xuan guan cang ku li de zhi xiang nei 11 xuan guan dian hua gui tai de nei ce 12 zhong ting へつながる lang xia , chuang lian de bu mu zhi jian 13 zhong ting  yue hua yuan , shui chi pang geng yi shi de tou qi chuang shang 14 xin jiu guan lian luo tong lu you ce zui hou yi ge chuang hu wai de shu shang 【 long yue guan er jie 】 15 guan li shi  xia duan , dian hua zong ji pang de zhuo zi di xia 16 jin ru shao nian の bing shi zhi qian , wang zhuang bei ji neng . bao de lu shang , tong dao you ce shang fang de jia zi 17 203 hao shi , yan xiang の bu wu , wo fang li chuang shang de gua zhong nei bu 18 206 hao shi , shao nian の bing shi , zuo ce zhi wu pen zai li 19 207 hao shi , men zuo ce ping feng hou tou , wa wa de hou mian 20 207 hao shi , tian gai fu きベットのある bu wu , men yu chuang jian , tian hua ban de liang zhu shang 21 207 hao shi , yin された bu wu , chuang di xia 【 long yue guan san jie 】 22 san jie エレベーターホール, gang zou xia lou ti ji bu , zuo ce dang ban hou 23 guan li shi  shen qiu , yu dian ti ce ru kou zuo bian de geng yi gui shang 24 gang jin san jie bing shi qian lang xia , zhuan jiao chu de gui zi shang 25 san jie te shu bing shi への lang xia , huan mei zou dao zhuan jiao qian zuo ce chuang yan shang fang 26 san jie te shu bing shi qian , zou guo zhuan jiao shi , yu zheng qian fang de si jiao ao dong li 27 311 hao shi , men kou you ce qiang jiao de hua lan li 28 310 hao shi , men kou you bian de la ji tong li 39 ギャラリー yue chuang ,309 hao shi men qian de dang ban hou 30 309 hao shi , yu shi li yu gang di xia 31 308 hao shi , chuang hu ji bing chuang jian de jia feng 【 long yue guan si jie 】 32 si jie エレベーターホール, gang zou chu dian ti de zuo ce diao deng shang 33 si jie ge li bing shi への lang xia , zhan zai zhuan jiao chu , bei hou tie men yu tian hua ban de jia jiao 34 si jie ge li bing shi qian , zhan zai zhuan jiao , kao jin chuang hu de tian hua ban 35 412 hao shi , chuang hu yu chuang lian de zhong jian ( you li shi pai jin qu ) 【 hui yuan bing yuan di xia er jie 】 36 di xia er jie yan jiu shi , lou ti di xia de zhi xiang nei 37 da cheng dian ti shi ,B1 yu B2 de jia ceng zhi jian 【 hui yuan bing yuan di xia yi jie 】 38 ling an shi , zhong yang ge jian de qiang hou ( yao zhan zai you ce ge jian qu pai ) 39 du fang のある hui lang , gong shi zhong の tong lu di duan de mu xiang li 40 yuan chang shi qian lang xia , zou xia lou ti hou you ce duo wu de bu hou tou 【 hui yuan bing yuan yi jie 】 41 bing yuan wai , ting yuan de shui jing pang de mu gan shang 42 xuan guan . shou fu , you ce jiao luo de tai zi shang 43 zhen cha shi , you xuan guan jin men , men guan qi lai hou , you ce chang yi de jiao luo 44 カルテ guan li shi , chuan yue bu mu hou you ce ban gong zhuo pang de xiao mu ti shang 45 yuan chang shi , yuan chang de ban gong zhuo you ce shu jia zui di xia de zhi xiang nei 46 shou shu zhun bei shi , liu li tai qiang bi de chuang ge li 47 shou shu shi , liu li tai zuo ce de bu mu xia 48 zi liao shi , li kou na ge men , zheng qian fang jia zi shang de shui tong li 49 li kou , zheng mian mian dui zhu lin xiao dao zui shen chu de mu bei , zuo ce mu bei shang 【 hui yuan bing yuan er jie 】 50 yi shi jie suo gang jin men you ce chuang hu de jiao luo 51 jiu yi ban bing shi , bu mu pang de lun yi shang 52 tan hua shi nei ce you jiao luo de xiao la ji tong li 53 di yi bing shi , jiao luo bing chuang de chuang jiao 54 di er bing shi , qiang bi xia de ge zi li 55 xi zhuo shi のある lang xia , ge jian zui shen chu de gui zi shang
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
越来越漂亮的楚楚(7)
越来越漂亮的楚楚(6)
越来越漂亮的楚楚(5)
越来越漂亮的楚楚(4)
共长一色
水中莲
峰林晚照
远离喧嚣——山村小景
 
>>返回首页<<
 为你推荐
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有