| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> oracle >> Oracle shu ju ku 10gR2 zhong stream duo yuan fu zhi fang fa
 

Oracle shu ju ku 10gR2 zhong stream duo yuan fu zhi fang fa

2008-08-06 07:16:36 编辑來源:互联网 评论
 
本文为【Oracle数据库10gR2中stream多源复制方法】的拼音翻译版
 zai 10gR2 zhong ,oracle jian hua le stream de pei zhi de quan guo cheng , zai 9iR2 ji 10gR1 zhong , xu yao zhen dui stream de bu huo 、 chuan bo 、 ying yong jin cheng jin xing pei zhi de bu zhou
 yi jing bei dbms_streams_adm xin ti gong de guo cheng (pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup) gei feng zhuang qi lai la ,
 pei zhi stream zhi xu yao tiao yong liang ge cun chu guo cheng jiu ke yi gao ding la , zhen shi tai ji dong ren xin la , xia mian jian dan di jie shao yi xia dbms_streams_adm de xin guo cheng de yong fa 。
 1. zai stream jin xing pei zhi qian , xu yao zuo xie zhun bei gong zuo
 a yuan ku yu mu biao ku chu shi hua shen shu de she zhi
 alter system set aq_tm_processes=4 scope=spfile;
 alter system set job_queue_processes=5 scope=spfile;
 alter system set global_names=true scope=spfile;
 alter system set streams_pool_size=51m scope=spfile;
 shuo ming streams_pool_size zai sheng chan huan jing zhong zui hao >200m
 b yuan ku yu mu biao ku tnsnames.ora pei zhi
 que bao zheng que , ke yong tnsping tong
 c yuan ku yu mu biao ku fu zhi guan li yuan de chuang jian
 create user strmadmin identified by strmadminpw
 default tablespace &tbs_name quota unlimited on &tbs_name;
 grant connect, resource, dba to strmadmin;
 d yuan ku yu mu biao ku chuang jian hu lian de shu ju lian
 connect strmadmin/strmadminpw@test96;
 create database link test99.net connect to strmadmin
 identified by strmadminpw using 'test99';
 connect strmadmin/strmadminpw@test99;
 create database link test96.net connect to strmadmin
 identified by strmadminpw using 'test96';
 shuo ming : bi xu que bao shuang fang de shu ju ku lian shi ke yi lian tong .
 yong pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup guo cheng shi
 db link bi xu yong db_name.domain de ge shi
 e yuan ku yu mu biao ku bi xu chu yu gui dang mo shi
 shutdown immediate;
 startup mount;
 alter database archivelog;
 alter database open;
 2. zhi xing pre_instantiation_setup guo cheng
 zai tiao yong dbms_streams_adm de pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup guo cheng shi , ta men bi xu cheng dui chu xian ,pre_instantiation_setup guo cheng zhong ,maintain_mode shen shu ke qu GLOBAL yu TRANSPORTABLE TABLESPACES, ru guo qu GLOBAL shi , biao shi quan ku fu zhi , fou ze ke yi ding yi xu yao fu zhi de biao kong jian ; perform_actions shen shu wei TRUE, jin xing pei zhi chan sheng de yuan jiao ben jiang ji lu zai dba_recoverable_* zi dian biao , ru guo pre_instantiation_setup zhi xing shi yu dao cuo wu , ke yi tong guo zhi xing dbms_steams_adm de
 recover_operation guo cheng zai geng zheng cuo wu hou ji xu zhi xing fu zhi pei zhi ; source_database/destination_database shi wo men yi jing chuang jian hao de dblink, bi xu que bao zheng que a , fou ze pre_instantiation_setup guo cheng jiang hui shi bai , bao ORA-23621 cuo wu , jie jue ban fa zai hou mian hui jie shao ; bi_directional shen shu she zhi wei true shi , biao shi shi duo yuan fu zhi , ji mu biao yu yuan ku shuang xiang tong bu , fou ze ji zhi cong yuan ku xiang mu biao ku tong bu shu ju ; exclude_schemas shen shu zhi xu yao pai chu zai quan ku tong bu de biao kong jian , duo ge biao kong jian de hua yong dou hao fen kai ,
 * biao shi pai chu pei zhi stream shi ku zhong yi jing cun zai de biao kong jian ;
 start_processes shen shu zhi pei zhi wan cheng hou qi dong bu huo ji ying yong jin cheng 。
 SQL>connect strmadmin/strmadminpw@test96;
 declare
 empty_tbs dbms_streams_tablespace_adm.tablespace_set;
 begin
 dbms_streams_adm.pre_instantiation_setup(
 maintain_mode => 'GLOBAL',
 tablespace_names => empty_tbs,
 source_database => 'test96.net',
 destination_database => 'test99.net',
 perform_actions => true,
 bi_directional => true,
 include_ddl => true,
 start_processes => true,
 exclude_schemas => 'WMSYS,STRMADMIN,DBSNMP,TSMSYS,',
 exclude_flags => dbms_streams_adm.exclude_flags_unsupported +
 dbms_streams_adm.exclude_flags_dml + dbms_streams_adm.exclude_flags_ddl);
 end;
 /
 ru guo shen yu fu zhi de yuan ku yu mu biao ku de db link deng pei zhi de zheng que , gai guo cheng jiang cheng gong jie shu ,
 bing qie zai strmadmin mo shi chuang jian yi xi tong yong yu fu zhi de dui lie yu zi dian biao , ru guo db link pei zhi chu cuo ,
 zhi xing pre_instantiation_setup guo cheng shi , jiang hui bao ru xia cuo wu :
 ORA-23621: Operation corresponding
 3. yong rman fu zhi yuan ku dao mu biao ku
 a dui yuan ku yong rman jin xing bei fen , kao bei bei fen ji yu chan sheng de gui dang dao mu biao ku ,
 bing jiang mu biao ku down xia lai , qi dong nomount zhuang tai 。
 rman nocatalog target /
 rman>backup database;
 rman>sql'alter system archive log current';
 b qiu de yuan ku de scn
 SQL>connect strmadmin/strmadminpw@test96;
 SQL>set serveroutput on size 1000000
 SQL>declare
 until_scn number;
 begin
 until_scn:= dbms_flashback.get_system_change_number;
 dbms_output.put_line('until scn: '||until_scn);
 end;
 /
 until scn: 429596
 c yong rman jiang yuan ku fu zhi dao mu biao ku
 rman nocatalog target /
 rman> connect auxiliary sys/sys@test99;
 rman> run
 {
 set until scn 429596;
 duplicate target database to 'TEST'
 nofilenamecheck
 open restricted;
 }
 d chong xin ming ming mu biao ku de global_name
 alter database rename global_name to test99.net;
 e chong xin chuang jian mu biao ku de db link
 connect strmadmin/strmadminpw@test99;
 create database link test96.net connect to strmadmin
 identified by strmadminpw using 'test96';
 4. zhi xing post_instantiation_setup guo cheng
 post_instantiation_setup ye zai yuan ku zhi xing , xu yao zhu yi de shen shu shi instantiation_scn
 ta de qu zhi shi wo men cong yuan ku shang huo de scn de zhi -1=429595.
 SQL>connect strmadmin/strmadminpw@test96;
 SQL>declare
 empty_tbs dbms_streams_tablespace_adm.tablespace_set;
 begin
 dbms_streams_adm.post_instantiation_setup(
 maintain_mode => 'GLOBAL',
 tablespace_names => empty_tbs,
 source_database => 'test96.net',
 destination_database => 'test99.net',
 perform_actions => true,
 bi_directional => true,
 include_ddl => true,
 start_processes => true,
 instantiation_scn => 429595,
 exclude_schemas => '*',
 exclude_flags => dbms_streams_adm.exclude_flags_unsupported +
 dbms_streams_adm.exclude_flags_dml + dbms_streams_adm.exclude_flags_ddl);
 end;
 /
 zai mu biao ku jin zhi restricted session
 SQL>connect sys/sys@test99.net as sysdba
 SQL>alter system disable restricted session;
 5. ce shi stream de pei zhi jie guo
 a zai test96 shang chuang jian yi ge schema, bing zai gai schema xia chuang jian yi xie dui xiang , ke yi zai test99 shang kan dao
 b zai test99 shang chuang jian yi ge schema, bing zai gai schema xia chuang jian yi xie dui xiang , ke yi zai test96 shang kan dao
 6 guan yu shuang xiang fu zhi zhong avoid change cycling
 cha kan mu biao ku apply jin cheng de tag:
 COLUMN APPLY_NAME HEADING 'Apply Process Name' FORMAT A30
 COLUMN APPLY_TAG HEADING 'Tag Value' FORMAT A30
 SQL>connect sys/sys@test99 as sysdba;
 SELECT APPLY_NAME, APPLY_TAG FROM DBA_APPLY;
 Apply Process Name Tag Value
 ------------------------------ -----------
 APPLY$_TEST96_42 010781
 cha kan yuan ku apply jin cheng de tag:
 COLUMN APPLY_NAME HEADING 'Apply Process Name' FORMAT A30
 COLUMN APPLY_TAG HEADING 'Tag Value' FORMAT A30
 SQL>connect sys/sys@test99 as sysdba;
 SELECT APPLY_NAME, APPLY_TAG FROM DBA_APPLY;
 Apply Process Name Tag Value
 ------------------------------ ------------------------------
 APPLY$_TEST99_15 010498
 shuo ming : xiao chu duo yuan fu zhi zhong de di gui wen ti ,stream zhong yi jing you hen hao de xiao chu ji zhi ,
 yuan duan zheng chang zuo ye xie ru de redo entry de tag shi NULL de , ru guo shi you yu yuan duan de apply jin cheng
 chan sheng de redo entry, zai redo entry zhong jiang dai you tag biao zhi , zhe yang zai yuan duan bu huo jin cheng zai
 bu huo de redo entry zhong , guo lv diao tag shi NULL de , ran hou jiu ke yi xiao chu change cycling.
 10gR2stream quan ku fu zhi
 yi shang zhu yao wei da jia jie shao le pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup guo cheng zai pei zhi quan ku fu zhi de fang fa , yi xia jie shao dbms_streams_adm de maintain_global guo cheng ru he pei zhi stream quan ku fu zhi fang fa , shi yong yu 10gR2 ji yi hou ban ben 。
 1l. zai stream jin xing pei zhi qian , xu yao zuo xie zhun bei gong zuo
 a yuan ku yu mu biao ku chu shi hua shen shu de she zhi
 alter system set aq_tm_processes=4 scope=spfile;
 alter system set job_queue_processes=5 scope=spfile;
 alter system set global_names=true scope=spfile;
 alter system set streams_pool_size=51m scope=spfile;
 shuo ming streams_pool_size zai sheng chan huan jing zhong zui hao >200m
 b yuan ku yu mu biao ku tnsnames.ora pei zhi
 que bao zheng que , ke yong tnsping tong
 c yuan ku yu mu biao ku fu zhi guan li yuan de chuang jian
 create user strmadmin identified by strmadminpw
 default tablespace &tbs_name quota unlimited on &tbs_name;
 grant connect, resource, dba to strmadmin;
 d yuan ku yu mu biao ku chuang jian hu lian de shu ju lian
 connect strmadmin/strmadminpw@test96;
 create database link test99.net connect to strmadmin
 identified by strmadminpw using 'test99';
 connect strmadmin/strmadminpw@test99;
 create database link test96.net connect to strmadmin
 identified by strmadminpw using 'test96';
 shuo ming : bi xu que bao shuang fang de shu ju ku lian shi ke yi lian tong .
 yong pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup guo cheng shi
 db link bi xu yong db_name.domain de ge shi
 e yuan ku yu mu biao ku bi xu chu yu gui dang mo shi
 shutdown immediate;
 startup mount;
 alter database archivelog;
 alter database open;
 f yuan ku yu mu biao ku bi xu chuang jian directory
 create directory dir_test96 as '/home/oracle/worksh';
 create directory dir_test99 as '/home/oracle/worksh';
 2. zai yuan ku zhi xing MAINTAIN_GLOBAL guo cheng
 SQL>connect strmadmin/strmadminpw@test96;
 begin
 dbms_streams_adm.maintain_global(
 source_directory_object => 'dir_test96',
 destination_directory_object => 'dir_test99',
 source_database => 'test96.net',
 destination_database => 'test99.net',
 perform_actions => true,
 include_ddl => true,
 instantiation => DBMS_STREAMS_ADM.INSTANTIATION_FULL_NETWORK);
 end;
 shuo ming : zai zhi xing maintain_global shi , yuan ku yu mu biao ku bi xu chuang jian directory, ran hou zai yuan ku zhi xing , mu biao ku ji hu shen me dou bu yong zuo ,stream huan jing yi jing pei zhi wan bi 。【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
zai 10gR2 zhong ,oracle jian hua le stream de pei zhi de quan guo cheng , zai 9iR2 ji 10gR1 zhong , xu yao zhen dui stream de bu huo 、 chuan bo 、 ying yong jin cheng jin xing pei zhi de bu zhou yi jing bei dbms_streams_adm xin ti gong de guo cheng (pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup) gei feng zhuang qi lai la , pei zhi stream zhi xu yao tiao yong liang ge cun chu guo cheng jiu ke yi gao ding la , zhen shi tai ji dong ren xin la , xia mian jian dan di jie shao yi xia dbms_streams_adm de xin guo cheng de yong fa 。 1. zai stream jin xing pei zhi qian , xu yao zuo xie zhun bei gong zuo a yuan ku yu mu biao ku chu shi hua shen shu de she zhi alter system set aq_tm_processes=4 scope=spfile; alter system set job_queue_processes=5 scope=spfile; alter system set global_names=true scope=spfile; alter system set streams_pool_size=51m scope=spfile; shuo ming streams_pool_size zai sheng chan huan jing zhong zui hao >200m b yuan ku yu mu biao ku tnsnames.ora pei zhi que bao zheng que , ke yong tnsping tong c yuan ku yu mu biao ku fu zhi guan li yuan de chuang jian create user strmadmin identified by strmadminpw default tablespace &tbs_name quota unlimited on &tbs_name; grant connect, resource, dba to strmadmin; d yuan ku yu mu biao ku chuang jian hu lian de shu ju lian connect [url=mailto:strmadmin/strmadminpw@test96]strmadmin/strmadminpw@test96[/url]; create database link test99.net connect to strmadmin identified by strmadminpw using 'test99'; connect [url=mailto:strmadmin/strmadminpw@test99]strmadmin/strmadminpw@test99[/url]; create database link test96.net connect to strmadmin identified by strmadminpw using 'test96'; shuo ming : bi xu que bao shuang fang de shu ju ku lian shi ke yi lian tong . yong pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup guo cheng shi db link bi xu yong db_name.domain de ge shi e yuan ku yu mu biao ku bi xu chu yu gui dang mo shi shutdown immediate; startup mount; alter database archivelog; alter database open; 2. zhi xing pre_instantiation_setup guo cheng zai tiao yong dbms_streams_adm de pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup guo cheng shi , ta men bi xu cheng dui chu xian ,pre_instantiation_setup guo cheng zhong ,maintain_mode shen shu ke qu GLOBAL yu TRANSPORTABLE TABLESPACES, ru guo qu GLOBAL shi , biao shi quan ku fu zhi , fou ze ke yi ding yi xu yao fu zhi de biao kong jian ; perform_actions shen shu wei TRUE, jin xing pei zhi chan sheng de yuan jiao ben jiang ji lu zai dba_recoverable_* zi dian biao , ru guo pre_instantiation_setup zhi xing shi yu dao cuo wu , ke yi tong guo zhi xing dbms_steams_adm de recover_operation guo cheng zai geng zheng cuo wu hou ji xu zhi xing fu zhi pei zhi ; source_database/destination_database shi wo men yi jing chuang jian hao de dblink, bi xu que bao zheng que a , fou ze pre_instantiation_setup guo cheng jiang hui shi bai , bao ORA-23621 cuo wu , jie jue ban fa zai hou mian hui jie shao ; bi_directional shen shu she zhi wei true shi , biao shi shi duo yuan fu zhi , ji mu biao yu yuan ku shuang xiang tong bu , fou ze ji zhi cong yuan ku xiang mu biao ku tong bu shu ju ; exclude_schemas shen shu zhi xu yao pai chu zai quan ku tong bu de biao kong jian , duo ge biao kong jian de hua yong dou hao fen kai , * biao shi pai chu pei zhi stream shi ku zhong yi jing cun zai de biao kong jian ; start_processes shen shu zhi pei zhi wan cheng hou qi dong bu huo ji ying yong jin cheng 。 SQL>connect [url=mailto:strmadmin/strmadminpw@test96]strmadmin/strmadminpw@test96[/url]; declare empty_tbs dbms_streams_tablespace_adm.tablespace_set; begin dbms_streams_adm.pre_instantiation_setup( maintain_mode => 'GLOBAL', tablespace_names => empty_tbs, source_database => 'test96.net', destination_database => 'test99.net', perform_actions => true, bi_directional => true, include_ddl => true, start_processes => true, exclude_schemas => 'WMSYS,STRMADMIN,DBSNMP,TSMSYS,', exclude_flags => dbms_streams_adm.exclude_flags_unsupported + dbms_streams_adm.exclude_flags_dml + dbms_streams_adm.exclude_flags_ddl); end; / ru guo shen yu fu zhi de yuan ku yu mu biao ku de db link deng pei zhi de zheng que , gai guo cheng jiang cheng gong jie shu , bing qie zai strmadmin mo shi chuang jian yi xi tong yong yu fu zhi de dui lie yu zi dian biao , ru guo db link pei zhi chu cuo , zhi xing pre_instantiation_setup guo cheng shi , jiang hui bao ru xia cuo wu : ORA-23621: Operation corresponding 3. yong rman fu zhi yuan ku dao mu biao ku a dui yuan ku yong rman jin xing bei fen , kao bei bei fen ji yu chan sheng de gui dang dao mu biao ku , bing jiang mu biao ku down xia lai , qi dong nomount zhuang tai 。 rman nocatalog target / rman>backup database; rman>sql'alter system archive log current'; b qiu de yuan ku de scn SQL>connect [url=mailto:strmadmin/strmadminpw@test96]strmadmin/strmadminpw@test96[/url]; SQL>set serveroutput on size 1000000 SQL>declare until_scn number; begin until_scn:= dbms_flashback.get_system_change_number; dbms_output.put_line('until scn: '||until_scn); end; / until scn: 429596 c yong rman jiang yuan ku fu zhi dao mu biao ku rman nocatalog target / rman> connect auxiliary [url=mailto:sys/sys@test99]sys/sys@test99[/url]; rman> run { set until scn 429596; duplicate target database to 'TEST' nofilenamecheck open restricted; } d chong xin ming ming mu biao ku de global_name alter database rename global_name to test99.net; e chong xin chuang jian mu biao ku de db link connect [url=mailto:strmadmin/strmadminpw@test99]strmadmin/strmadminpw@test99[/url]; create database link test96.net connect to strmadmin identified by strmadminpw using 'test96'; 4. zhi xing post_instantiation_setup guo cheng post_instantiation_setup ye zai yuan ku zhi xing , xu yao zhu yi de shen shu shi instantiation_scn ta de qu zhi shi wo men cong yuan ku shang huo de scn de zhi -1=429595. SQL>connect [url=mailto:strmadmin/strmadminpw@test96]strmadmin/strmadminpw@test96[/url]; SQL>declare empty_tbs dbms_streams_tablespace_adm.tablespace_set; begin dbms_streams_adm.post_instantiation_setup( maintain_mode => 'GLOBAL', tablespace_names => empty_tbs, source_database => 'test96.net', destination_database => 'test99.net', perform_actions => true, bi_directional => true, include_ddl => true, start_processes => true, instantiation_scn => 429595, exclude_schemas => '*', exclude_flags => dbms_streams_adm.exclude_flags_unsupported + dbms_streams_adm.exclude_flags_dml + dbms_streams_adm.exclude_flags_ddl); end; / zai mu biao ku jin zhi restricted session SQL>connect [url=mailto:sys/sys@test99.net]sys/sys@test99.net[/url] as sysdba SQL>alter system disable restricted session; 5. ce shi stream de pei zhi jie guo a zai test96 shang chuang jian yi ge schema, bing zai gai schema xia chuang jian yi xie dui xiang , ke yi zai test99 shang kan dao b zai test99 shang chuang jian yi ge schema, bing zai gai schema xia chuang jian yi xie dui xiang , ke yi zai test96 shang kan dao 6 guan yu shuang xiang fu zhi zhong avoid change cycling cha kan mu biao ku apply jin cheng de tag: COLUMN APPLY_NAME HEADING 'Apply Process Name' FORMAT A30 COLUMN APPLY_TAG HEADING 'Tag Value' FORMAT A30 SQL>connect [url=mailto:sys/sys@test99]sys/sys@test99[/url] as sysdba; SELECT APPLY_NAME, APPLY_TAG FROM DBA_APPLY; Apply Process Name Tag Value ------------------------------ ----------- APPLY$_TEST96_42 010781 cha kan yuan ku apply jin cheng de tag: COLUMN APPLY_NAME HEADING 'Apply Process Name' FORMAT A30 COLUMN APPLY_TAG HEADING 'Tag Value' FORMAT A30 SQL>connect [url=mailto:sys/sys@test99]sys/sys@test99[/url] as sysdba; SELECT APPLY_NAME, APPLY_TAG FROM DBA_APPLY; Apply Process Name Tag Value ------------------------------ ------------------------------ APPLY$_TEST99_15 010498 shuo ming : xiao chu duo yuan fu zhi zhong de di gui wen ti ,stream zhong yi jing you hen hao de xiao chu ji zhi , yuan duan zheng chang zuo ye xie ru de redo entry de tag shi NULL de , ru guo shi you yu yuan duan de apply jin cheng chan sheng de redo entry, zai redo entry zhong jiang dai you tag biao zhi , zhe yang zai yuan duan bu huo jin cheng zai bu huo de redo entry zhong , guo lv diao tag shi NULL de , ran hou jiu ke yi xiao chu change cycling. 10gR2stream quan ku fu zhi yi shang zhu yao wei da jia jie shao le pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup guo cheng zai pei zhi quan ku fu zhi de fang fa , yi xia jie shao dbms_streams_adm de maintain_global guo cheng ru he pei zhi stream quan ku fu zhi fang fa , shi yong yu 10gR2 ji yi hou ban ben 。 1l. zai stream jin xing pei zhi qian , xu yao zuo xie zhun bei gong zuo a yuan ku yu mu biao ku chu shi hua shen shu de she zhi alter system set aq_tm_processes=4 scope=spfile; alter system set job_queue_processes=5 scope=spfile; alter system set global_names=true scope=spfile; alter system set streams_pool_size=51m scope=spfile; shuo ming streams_pool_size zai sheng chan huan jing zhong zui hao >200m b yuan ku yu mu biao ku tnsnames.ora pei zhi que bao zheng que , ke yong tnsping tong c yuan ku yu mu biao ku fu zhi guan li yuan de chuang jian create user strmadmin identified by strmadminpw default tablespace &tbs_name quota unlimited on &tbs_name; grant connect, resource, dba to strmadmin; d yuan ku yu mu biao ku chuang jian hu lian de shu ju lian connect [url=mailto:strmadmin/strmadminpw@test96]strmadmin/strmadminpw@test96[/url]; create database link test99.net connect to strmadmin identified by strmadminpw using 'test99'; connect [url=mailto:strmadmin/strmadminpw@test99]strmadmin/strmadminpw@test99[/url]; create database link test96.net connect to strmadmin identified by strmadminpw using 'test96'; shuo ming : bi xu que bao shuang fang de shu ju ku lian shi ke yi lian tong . yong pre_instantiation_setup/post_instantiation_setup guo cheng shi db link bi xu yong db_name.domain de ge shi e yuan ku yu mu biao ku bi xu chu yu gui dang mo shi shutdown immediate; startup mount; alter database archivelog; alter database open; f yuan ku yu mu biao ku bi xu chuang jian directory create directory dir_test96 as '/home/oracle/worksh'; create directory dir_test99 as '/home/oracle/worksh'; 2. zai yuan ku zhi xing MAINTAIN_GLOBAL guo cheng SQL>connect [url=mailto:strmadmin/strmadminpw@test96]strmadmin/strmadminpw@test96[/url]; begin dbms_streams_adm.maintain_global( source_directory_object => 'dir_test96', destination_directory_object => 'dir_test99', source_database => 'test96.net', destination_database => 'test99.net', perform_actions => true, include_ddl => true, instantiation => DBMS_STREAMS_ADM.INSTANTIATION_FULL_NETWORK); end; shuo ming : zai zhi xing maintain_global shi , yuan ku yu mu biao ku bi xu chuang jian directory, ran hou zai yuan ku zhi xing , mu biao ku ji hu shen me dou bu yong zuo ,stream huan jing yi jing pei zhi wan bi 。
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
越来越漂亮的楚楚(7)
越来越漂亮的楚楚(6)
越来越漂亮的楚楚(5)
越来越漂亮的楚楚(4)
共长一色
水中莲
峰林晚照
远离喧嚣——山村小景
 
>>返回首页<<
 为你推荐
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有