| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> mysql >> MySQL shu ju ku chang jian de chu cuo dai ma ji chu cuo xin xi

MySQL shu ju ku chang jian de chu cuo dai ma ji chu cuo xin xi

2008-06-01 03:25:05 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【MySQL数据库常见的出错代码及出错信息】的拼音翻译版
 ben wen jie shao de MySQL shu ju ku de chu cuo dai ma biao , yi ju MySQL shu ju ku tou wen jian mysql/include/mysqld_error.h zheng li er cheng 。 xiang xi nei rong qing da jia shen kao xia wen :
 1005: chuang jian biao shi bai
 1006: chuang jian shu ju ku shi bai
 1007: shu ju ku yi cun zai , chuang jian shu ju ku shi bai
 1008: shu ju ku bu cun zai , shan chu shu ju ku shi bai
 1009: bu neng shan chu shu ju ku wen jian dao zhi shan chu shu ju ku shi bai
 1010: bu neng shan chu shu ju mu lu dao zhi shan chu shu ju ku shi bai
 1011: shan chu shu ju ku wen jian shi bai
 1012: bu neng du qu xi tong biao zhong de ji lu
 1020: ji lu yi bei qi ta yong hu xiu gai
 1021: ying pan sheng yu kong jian bu zu , qing jia da ying pan ke yong kong jian
 1022: guan jian zi chong fu , geng gai ji lu shi bai
 1023: guan bi shi fa sheng cuo wu
 1024: du wen jian cuo wu
 1025: geng gai ming zi shi fa sheng cuo wu
 1026: xie wen jian cuo wu
 1032: ji lu bu cun zai
 1036: shu ju biao shi zhi du de , bu neng dui ta jin xing xiu gai
 1037: xi tong nei cun bu zu , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi
 1038: yong yu pai xu de nei cun bu zu , qing zeng da pai xu huan chong qu
 1040: yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing jia da shu ju ku ke yong lian jie shu
 1041: xi tong nei cun bu zu
 1042: wu xiao de zhu ji ming
 1043: wu xiao lian jie
 1044: dang qian yong hu mei you fang wen shu ju ku de quan xian
 1045: bu neng lian jie shu ju ku , yong hu ming huo mi ma cuo wu
 1048: zi duan bu neng wei kong
 1049: shu ju ku bu cun zai
 1050: shu ju biao yi cun zai
 1051: shu ju biao bu cun zai
 1054: zi duan bu cun zai
 1065: wu xiao de SQL yu ju ,SQL yu ju wei kong
 1081: bu neng jian li Socket lian jie
 1114: shu ju biao yi man , bu neng rong na ren he ji lu
 1116: da kai de shu ju biao tai duo
 1129: shu ju ku chu xian yi chang , qing chong qi shu ju ku
 1130: lian jie shu ju ku shi bai , mei you lian jie shu ju ku de quan xian
 1133: shu ju ku yong hu bu cun zai
 1141: dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju ku
 1142: dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao
 1143: dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao zhong de zi duan
 1146: shu ju biao bu cun zai
 1147: wei ding yi yong hu dui shu ju biao de fang wen quan xian
 1149:SQL yu ju yu fa cuo wu
 1158: wang luo cuo wu , chu xian du cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang
 1159: wang luo cuo wu , du chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang
 1160: wang luo cuo wu , chu xian xie cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang
 1161: wang luo cuo wu , xie chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang
 1062: zi duan zhi chong fu , ru ku shi bai
 1169: zi duan zhi chong fu , geng xin ji lu shi bai
 1177: da kai shu ju biao shi bai
 1180: ti jiao shi wu shi bai
 1181: hui gun shi wu shi bai
 1203: dang qian yong hu he shu ju ku jian li de lian jie yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing zeng da ke yong de shu ju ku lian jie shu huo chong qi shu ju ku
 1205: jia suo chao shi
 1211: dang qian yong hu mei you chuang jian yong hu de quan xian
 1216: wai jian yue shu jian cha shi bai , geng xin zi biao ji lu shi bai
 1217: wai jian yue shu jian cha shi bai , shan chu huo xiu gai zhu biao ji lu shi bai
 1226: dang qian yong hu shi yong de zi yuan yi chao guo suo yuan xu de zi yuan , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi
 1227: quan xian bu zu , nin wu quan jin xing ci cao zuo
 1235:MySQL ban ben guo di , bu ju you ben gong neng
 
 fu dai yi ge java lei , ke yi ba mysql de chu cuo dai ma fan yi cheng dui ying de chu cuo xin xi :
 import java.util.*;
 public class MyErrorContext
 {
 public static class MyError
 {
 int errno;
 String szErrorDesc;
 public MyError(int errno, String errorDesc)
 {
 this.errno = errno;
 this.szErrorDesc = errorDesc;
 }
 public int getErrorNo()
 {
 return errno;
 }
 public String getErrorDesc()
 {
 return szErrorDesc;
 }
 }
 public static final int DB_ER_CANT_CREATE_TABLE = 1005; // chuang jian biao shi bai
 public static final int DB_ER_CANT_CREATE_DB = 1006; // chuang jian shu ju ku shi bai
 public static final int DB_ER_DB_CREATE_EXISTS = 1007; // shu ju ku yi cun zai , chuang jian shu ju ku shi bai
 public static final int DB_ER_DB_DROP_EXISTS = 1008; // shu ju ku bu cun zai , shan chu shu ju ku shi bai
 public static final int DB_ER_DB_DROP_DELETE = 1009; // bu neng shan chu shu ju ku wen jian dao zhi shan chu shu ju ku shi bai
 public static final int DB_ER_DB_DROP_RMDIR = 1010; // bu neng shan chu shu ju mu lu dao zhi shan chu shu ju ku shi bai
 public static final int DB_ER_CANT_DELETE_FILE = 1011; // shan chu shu ju ku wen jian shi bai
 public static final int DB_ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC = 1012; // bu neng du qu xi tong biao zhong de ji lu
 public static final int DB_ER_CHECKREAD = 1020; // ji lu yi bei qi ta yong hu xiu gai
 public static final int DB_ER_DISK_FULL = 1021; // ying pan sheng yu kong jian bu zu , qing jia da ying pan ke yong kong jian
 public static final int DB_ER_DUP_KEY = 1022; // guan jian zi chong fu , geng gai ji lu shi bai
 public static final int DB_ER_ERROR_ON_CLOSE = 1023; // guan bi shi fa sheng cuo wu
 public static final int DB_ER_ERROR_ON_READ = 1024; // du wen jian cuo wu
 public static final int DB_ER_ERROR_ON_RENAME = 1025; // geng gai ming zi shi fa sheng cuo wu
 public static final int DB_ER_ERROR_ON_WRITE = 1026; // xie wen jian cuo wu
 public static final int DB_ER_KEY_NOT_FOUND = 1032; // ji lu bu cun zai
 public static final int DB_ER_OPEN_AS_READONLY = 1036; // shu ju biao shi zhi du de , bu neng dui ta jin xing xiu gai
 public static final int DB_ER_OUTOFMEMORY = 1037; // xi tong nei cun bu zu , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi
 public static final int DB_ER_OUT_OF_SORTMEMORY = 1038; // yong yu pai xu de nei cun bu zu , qing zeng da pai xu huan chong qu
 public static final int DB_ER_CON_COUNT_ERROR = 1040; // yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing jia da shu ju ku ke yong lian jie shu
 public static final int DB_ER_OUT_OF_RESOURCES = 1041; // xi tong nei cun bu zu
 public static final int DB_ER_BAD_HOST_ERROR = 1042; // wu xiao de zhu ji ming
 public static final int DB_ER_HANDSHAKE_ERROR = 1043; // wu xiao lian jie
 public static final int DB_ER_DBACCESS_DENIED_ERROR = 1044; // dang qian yong hu mei you fang wen shu ju ku de quan xian
 public static final int DB_ER_ACCESS_DENIED_ERROR = 1045; // bu neng lian jie shu ju ku , yong hu ming huo mi ma cuo wu
 public static final int DB_ER_BAD_NULL_ERROR = 1048; // zi duan bu neng wei kong
 public static final int DB_ER_BAD_DB_ERROR = 1049; // shu ju ku bu cun zai
 public static final int DB_ER_TABLE_EXISTS_ERROR = 1050; // shu ju biao yi cun zai
 public static final int DB_ER_BAD_TABLE_ERROR = 1051; // shu ju biao bu cun zai
 public static final int DB_ER_BAD_FIELD_ERROR = 1054; // zi duan bu cun zai
 public static final int DB_ER_EMPTY_QUERY = 1065; // wu xiao de SQL yu ju ,SQL yu ju wei kong
 public static final int DB_ER_IPSOCK_ERROR = 1081; // bu neng jian li Socket lian jie
 public static final int DB_ER_RECORD_FILE_FULL = 1114; // shu ju biao yi man , bu neng rong na ren he ji lu
 public static final int DB_ER_TOO_MANY_TABLES = 1116; // da kai de shu ju biao tai duo
 public static final int DB_ER_HOST_IS_BLOCKED = 1129; // shu ju ku chu xian yi chang , qing chong qi shu ju ku
 public static final int DB_ER_HOST_NOT_PRIVILEGED = 1130; // lian jie shu ju ku shi bai , mei you lian jie shu ju ku de quan xian
 public static final int DB_ER_PASSWORD_NO_MATCH = 1133; // shu ju ku yong hu bu cun zai
 public static final int DB_ER_NONEXISTING_GRANT = 1141; // dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju ku
 public static final int DB_ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR = 1142; // dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao
 public static final int DB_ER_COLUMNACCESS_DENIED_ERROR = 1143; // dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao zhong de zi duan
 public static final int DB_ER_NO_SUCH_TABLE = 1146; // shu ju biao bu cun zai
 public static final int DB_ER_NONEXISTING_TABLE_GRANT = 1147; // wei ding yi yong hu dui shu ju biao de fang wen quan xian
 public static final int DB_ER_SYNTAX_ERROR = 1149; //SQL yu ju yu fa cuo wu
 public static final int DB_ER_NET_READ_ERROR = 1158; // wang luo cuo wu , chu xian du cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang
 public static final int DB_ER_NET_READ_INTERRUPTED = 1159; // wang luo cuo wu , du chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang
 public static final int DB_ER_NET_ERROR_ON_WRITE = 1160; // wang luo cuo wu , chu xian xie cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang
 public static final int DB_ER_NET_WRITE_INTERRUPTED = 1161; // wang luo cuo wu , xie chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang
 public static final int DB_ER_DUP_ENTRY = 1062; // zi duan zhi chong fu , ru ku shi bai
 public static final int DB_ER_DUP_UNIQUE = 1169; // zi duan zhi chong fu , geng xin ji lu shi bai
 public static final int DB_ER_CHECK_NO_SUCH_TABLE = 1177; // da kai shu ju biao shi bai
 public static final int DB_ER_ERROR_DURING_COMMIT = 1180; // ti jiao shi wu shi bai
 public static final int DB_ER_ERROR_DURING_ROLLBACK = 1181; // hui gun shi wu shi bai
 public static final int DB_ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS = 1203; // dang qian yong hu he shu ju ku jian li de lian jie yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing zeng da ke yong de shu ju ku lian jie shu huo chong qi shu ju ku
 public static final int DB_ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT = 1205; // jia suo chao shi
 public static final int DB_ER_NO_PERMISSION_TO_CREATE_USER = 1211; // dang qian yong hu mei you chuang jian yong hu de quan xian
 public static final int DB_ER_NO_REFERENCED_ROW = 1216; // wai jian yue shu jian cha shi bai , geng xin zi biao ji lu shi bai
 public static final int DB_ER_ROW_IS_REFERENCED = 1217; // wai jian yue shu jian cha shi bai , shan chu huo xiu gai zhu biao ji lu shi bai
 public static final int DB_ER_USER_LIMIT_REACHED = 1226; // dang qian yong hu shi yong de zi yuan yi chao guo suo yuan xu de zi yuan , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi
 public static final int DB_ER_SPECIFIC_ACCESS_DENIED_ERROR = 1227; // quan xian bu zu , nin wu quan jin xing ci cao zuo
 public static final int DB_ER_NOT_SUPPORTED_YET = 1235; //MySQL ban ben guo di , bu ju you ben gong neng
 private static final MyError[] errormap =
 {
 new MyError(DB_ER_CANT_CREATE_TABLE ," chuang jian biao shi bai "),
 new MyError(DB_ER_CANT_CREATE_DB ," chuang jian shu ju ku shi bai "),
 new MyError(DB_ER_DB_CREATE_EXISTS ," shu ju ku yi cun zai , chuang jian shu ju ku shi bai "),
 new MyError(DB_ER_DB_DROP_EXISTS ," shu ju ku bu cun zai , shan chu shu ju ku shi bai "),
 new MyError(DB_ER_DB_DROP_DELETE ," bu neng shan chu shu ju ku wen jian dao zhi shan chu shu ju ku shi bai "),
 new MyError(DB_ER_DB_DROP_RMDIR ," bu neng shan chu shu ju mu lu dao zhi shan chu shu ju ku shi bai "),
 new MyError(DB_ER_CANT_DELETE_FILE ," shan chu shu ju ku wen jian shi bai "),
 new MyError(DB_ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC ," bu neng du qu xi tong biao zhong de ji lu "),
 new MyError(DB_ER_CHECKREAD ," ji lu yi bei qi ta yong hu xiu gai "),
 new MyError(DB_ER_DISK_FULL ," ying pan sheng yu kong jian bu zu , qing jia da ying pan ke yong kong jian "),
 new MyError(DB_ER_DUP_KEY ," guan jian zi chong fu , geng gai ji lu shi bai "),
 new MyError(DB_ER_ERROR_ON_CLOSE ," guan bi shi fa sheng cuo wu "),
 new MyError(DB_ER_ERROR_ON_READ ," du wen jian cuo wu "),
 new MyError(DB_ER_ERROR_ON_RENAME ," geng gai ming zi shi fa sheng cuo wu "),
 new MyError(DB_ER_ERROR_ON_WRITE ," xie wen jian cuo wu "),
 new MyError(DB_ER_KEY_NOT_FOUND ," ji lu bu cun zai "),
 new MyError(DB_ER_OPEN_AS_READONLY ," shu ju biao shi zhi du de , bu neng dui ta jin xing xiu gai "),
 new MyError(DB_ER_OUTOFMEMORY ," xi tong nei cun bu zu , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi "),
 new MyError(DB_ER_OUT_OF_SORTMEMORY ," yong yu pai xu de nei cun bu zu , qing zeng da pai xu huan chong qu "),
 new MyError(DB_ER_CON_COUNT_ERROR ," yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing jia da shu ju ku ke yong lian jie shu "),
 new MyError(DB_ER_OUT_OF_RESOURCES ," xi tong nei cun bu zu "),
 new MyError(DB_ER_BAD_HOST_ERROR ," wu xiao de zhu ji ming "),
 new MyError(DB_ER_HANDSHAKE_ERROR ," wu xiao lian jie "),
 new MyError(DB_ER_DBACCESS_DENIED_ERROR ," dang qian yong hu mei you fang wen shu ju ku de quan xian "),
 new MyError(DB_ER_ACCESS_DENIED_ERROR ," bu neng lian jie shu ju ku , yong hu ming huo mi ma cuo wu "),
 new MyError(DB_ER_BAD_NULL_ERROR ," zi duan bu neng wei kong "),
 new MyError(DB_ER_BAD_DB_ERROR ," shu ju ku bu cun zai "),
 new MyError(DB_ER_TABLE_EXISTS_ERROR ," shu ju biao yi cun zai "),
 new MyError(DB_ER_BAD_TABLE_ERROR ," shu ju biao bu cun zai "),
 new MyError(DB_ER_BAD_FIELD_ERROR ," zi duan bu cun zai "),
 new MyError(DB_ER_EMPTY_QUERY ," wu xiao de SQL yu ju ,SQL yu ju wei kong "),
 new MyError(DB_ER_IPSOCK_ERROR ," bu neng jian li Socket lian jie "),
 new MyError(DB_ER_RECORD_FILE_FULL ," shu ju biao yi man , bu neng rong na ren he ji lu "),
 new MyError(DB_ER_TOO_MANY_TABLES ," da kai de shu ju biao tai duo "),
 new MyError(DB_ER_HOST_IS_BLOCKED ," shu ju ku chu xian yi chang , qing chong qi shu ju ku "),
 new MyError(DB_ER_HOST_NOT_PRIVILEGED ," lian jie shu ju ku shi bai , mei you lian jie shu ju ku de quan xian "),
 new MyError(DB_ER_PASSWORD_NO_MATCH ," shu ju ku yong hu bu cun zai "),
 new MyError(DB_ER_NONEXISTING_GRANT ," dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju ku "),
 new MyError(DB_ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR ," dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao "),
 new MyError(DB_ER_COLUMNACCESS_DENIED_ERROR ," dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao zhong de zi duan "),
 new MyError(DB_ER_NO_SUCH_TABLE ," shu ju biao bu cun zai "),
 new MyError(DB_ER_NONEXISTING_TABLE_GRANT ," wei ding yi yong hu dui shu ju biao de fang wen quan xian "),
 new MyError(DB_ER_SYNTAX_ERROR ,"SQL yu ju yu fa cuo wu "),
 new MyError(DB_ER_NET_READ_ERROR ," wang luo cuo wu , chu xian du cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang "),
 new MyError(DB_ER_NET_READ_INTERRUPTED ," wang luo cuo wu , du chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang "),
 new MyError(DB_ER_NET_ERROR_ON_WRITE ," wang luo cuo wu , chu xian xie cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang "),
 new MyError(DB_ER_NET_WRITE_INTERRUPTED ," wang luo cuo wu , xie chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang "),
 new MyError(DB_ER_DUP_ENTRY ," zi duan zhi chong fu , ru ku shi bai "),
 new MyError(DB_ER_DUP_UNIQUE ," zi duan zhi chong fu , geng xin ji lu shi bai "),
 new MyError(DB_ER_CHECK_NO_SUCH_TABLE ," da kai shu ju biao shi bai "),
 new MyError(DB_ER_ERROR_DURING_COMMIT ," ti jiao shi wu shi bai "),
 new MyError(DB_ER_ERROR_DURING_ROLLBACK ," hui gun shi wu shi bai "),
 new MyError(DB_ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS ," dang qian yong hu he shu ju ku jian li de lian jie yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing zeng da ke yong de shu ju ku lian jie shu huo chong qi shu ju ku "),
 new MyError(DB_ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT ," jia suo chao shi "),
 new MyError(DB_ER_NO_PERMISSION_TO_CREATE_USER ," dang qian yong hu mei you chuang jian yong hu de quan xian "),
 new MyError(DB_ER_NO_REFERENCED_ROW ," wai jian yue shu jian cha shi bai , geng xin zi biao ji lu shi bai "),
 new MyError(DB_ER_ROW_IS_REFERENCED ," wai jian yue shu jian cha shi bai , shan chu huo xiu gai zhu biao ji lu shi bai "),
 new MyError(DB_ER_USER_LIMIT_REACHED ," dang qian yong hu shi yong de zi yuan yi chao guo suo yuan xu de zi yuan , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi "),
 new MyError(DB_ER_SPECIFIC_ACCESS_DENIED_ERROR ," quan xian bu zu , nin wu quan jin xing ci cao zuo "),
 new MyError(DB_ER_NOT_SUPPORTED_YET ,"MySQL ban ben guo di , bu ju you ben gong neng "),
 };
 public static String getErrorInfo(int errno)
 {
 for(int i=0; i{
 if(errno == errormap[i].getErrorNo())
 {
 return errormap[i].getErrorDesc();
 }
 }
 return "";
 }
 public static void main(String[] args)
 {
 for(int i=0; i{
 System.out.println(errormap[i].getErrorNo() + ":" + errormap[i].getErrorDesc());
 }
 }
 }【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
ben wen jie shao de MySQL shu ju ku de chu cuo dai ma biao , yi ju MySQL shu ju ku tou wen jian mysql/include/mysqld_error.h zheng li er cheng 。 xiang xi nei rong qing da jia shen kao xia wen : 1005: chuang jian biao shi bai 1006: chuang jian shu ju ku shi bai 1007: shu ju ku yi cun zai , chuang jian shu ju ku shi bai 1008: shu ju ku bu cun zai , shan chu shu ju ku shi bai 1009: bu neng shan chu shu ju ku wen jian dao zhi shan chu shu ju ku shi bai 1010: bu neng shan chu shu ju mu lu dao zhi shan chu shu ju ku shi bai 1011: shan chu shu ju ku wen jian shi bai 1012: bu neng du qu xi tong biao zhong de ji lu 1020: ji lu yi bei qi ta yong hu xiu gai 1021: ying pan sheng yu kong jian bu zu , qing jia da ying pan ke yong kong jian 1022: guan jian zi chong fu , geng gai ji lu shi bai 1023: guan bi shi fa sheng cuo wu 1024: du wen jian cuo wu 1025: geng gai ming zi shi fa sheng cuo wu 1026: xie wen jian cuo wu 1032: ji lu bu cun zai 1036: shu ju biao shi zhi du de , bu neng dui ta jin xing xiu gai 1037: xi tong nei cun bu zu , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi 1038: yong yu pai xu de nei cun bu zu , qing zeng da pai xu huan chong qu 1040: yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing jia da shu ju ku ke yong lian jie shu 1041: xi tong nei cun bu zu 1042: wu xiao de zhu ji ming 1043: wu xiao lian jie 1044: dang qian yong hu mei you fang wen shu ju ku de quan xian 1045: bu neng lian jie shu ju ku , yong hu ming huo mi ma cuo wu 1048: zi duan bu neng wei kong 1049: shu ju ku bu cun zai 1050: shu ju biao yi cun zai 1051: shu ju biao bu cun zai 1054: zi duan bu cun zai 1065: wu xiao de SQL yu ju ,SQL yu ju wei kong 1081: bu neng jian li Socket lian jie 1114: shu ju biao yi man , bu neng rong na ren he ji lu 1116: da kai de shu ju biao tai duo 1129: shu ju ku chu xian yi chang , qing chong qi shu ju ku 1130: lian jie shu ju ku shi bai , mei you lian jie shu ju ku de quan xian 1133: shu ju ku yong hu bu cun zai 1141: dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju ku 1142: dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao 1143: dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao zhong de zi duan 1146: shu ju biao bu cun zai 1147: wei ding yi yong hu dui shu ju biao de fang wen quan xian 1149:SQL yu ju yu fa cuo wu 1158: wang luo cuo wu , chu xian du cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang 1159: wang luo cuo wu , du chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang 1160: wang luo cuo wu , chu xian xie cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang 1161: wang luo cuo wu , xie chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang 1062: zi duan zhi chong fu , ru ku shi bai 1169: zi duan zhi chong fu , geng xin ji lu shi bai 1177: da kai shu ju biao shi bai 1180: ti jiao shi wu shi bai 1181: hui gun shi wu shi bai 1203: dang qian yong hu he shu ju ku jian li de lian jie yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing zeng da ke yong de shu ju ku lian jie shu huo chong qi shu ju ku 1205: jia suo chao shi 1211: dang qian yong hu mei you chuang jian yong hu de quan xian 1216: wai jian yue shu jian cha shi bai , geng xin zi biao ji lu shi bai 1217: wai jian yue shu jian cha shi bai , shan chu huo xiu gai zhu biao ji lu shi bai 1226: dang qian yong hu shi yong de zi yuan yi chao guo suo yuan xu de zi yuan , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi 1227: quan xian bu zu , nin wu quan jin xing ci cao zuo 1235:MySQL ban ben guo di , bu ju you ben gong neng fu dai yi ge java lei , ke yi ba mysql de chu cuo dai ma fan yi cheng dui ying de chu cuo xin xi : import java.util.*; public class MyErrorContext { public static class MyError { int errno; String szErrorDesc; public MyError(int errno, String errorDesc) { this.errno = errno; this.szErrorDesc = errorDesc; } public int getErrorNo() { return errno; } public String getErrorDesc() { return szErrorDesc; } } public static final int DB_ER_CANT_CREATE_TABLE = 1005; // chuang jian biao shi bai public static final int DB_ER_CANT_CREATE_DB = 1006; // chuang jian shu ju ku shi bai public static final int DB_ER_DB_CREATE_EXISTS = 1007; // shu ju ku yi cun zai , chuang jian shu ju ku shi bai public static final int DB_ER_DB_DROP_EXISTS = 1008; // shu ju ku bu cun zai , shan chu shu ju ku shi bai public static final int DB_ER_DB_DROP_DELETE = 1009; // bu neng shan chu shu ju ku wen jian dao zhi shan chu shu ju ku shi bai public static final int DB_ER_DB_DROP_RMDIR = 1010; // bu neng shan chu shu ju mu lu dao zhi shan chu shu ju ku shi bai public static final int DB_ER_CANT_DELETE_FILE = 1011; // shan chu shu ju ku wen jian shi bai public static final int DB_ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC = 1012; // bu neng du qu xi tong biao zhong de ji lu public static final int DB_ER_CHECKREAD = 1020; // ji lu yi bei qi ta yong hu xiu gai public static final int DB_ER_DISK_FULL = 1021; // ying pan sheng yu kong jian bu zu , qing jia da ying pan ke yong kong jian public static final int DB_ER_DUP_KEY = 1022; // guan jian zi chong fu , geng gai ji lu shi bai public static final int DB_ER_ERROR_ON_CLOSE = 1023; // guan bi shi fa sheng cuo wu public static final int DB_ER_ERROR_ON_READ = 1024; // du wen jian cuo wu public static final int DB_ER_ERROR_ON_RENAME = 1025; // geng gai ming zi shi fa sheng cuo wu public static final int DB_ER_ERROR_ON_WRITE = 1026; // xie wen jian cuo wu public static final int DB_ER_KEY_NOT_FOUND = 1032; // ji lu bu cun zai public static final int DB_ER_OPEN_AS_READONLY = 1036; // shu ju biao shi zhi du de , bu neng dui ta jin xing xiu gai public static final int DB_ER_OUTOFMEMORY = 1037; // xi tong nei cun bu zu , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi public static final int DB_ER_OUT_OF_SORTMEMORY = 1038; // yong yu pai xu de nei cun bu zu , qing zeng da pai xu huan chong qu public static final int DB_ER_CON_COUNT_ERROR = 1040; // yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing jia da shu ju ku ke yong lian jie shu public static final int DB_ER_OUT_OF_RESOURCES = 1041; // xi tong nei cun bu zu public static final int DB_ER_BAD_HOST_ERROR = 1042; // wu xiao de zhu ji ming public static final int DB_ER_HANDSHAKE_ERROR = 1043; // wu xiao lian jie public static final int DB_ER_DBACCESS_DENIED_ERROR = 1044; // dang qian yong hu mei you fang wen shu ju ku de quan xian public static final int DB_ER_ACCESS_DENIED_ERROR = 1045; // bu neng lian jie shu ju ku , yong hu ming huo mi ma cuo wu public static final int DB_ER_BAD_NULL_ERROR = 1048; // zi duan bu neng wei kong public static final int DB_ER_BAD_DB_ERROR = 1049; // shu ju ku bu cun zai public static final int DB_ER_TABLE_EXISTS_ERROR = 1050; // shu ju biao yi cun zai public static final int DB_ER_BAD_TABLE_ERROR = 1051; // shu ju biao bu cun zai public static final int DB_ER_BAD_FIELD_ERROR = 1054; // zi duan bu cun zai public static final int DB_ER_EMPTY_QUERY = 1065; // wu xiao de SQL yu ju ,SQL yu ju wei kong public static final int DB_ER_IPSOCK_ERROR = 1081; // bu neng jian li Socket lian jie public static final int DB_ER_RECORD_FILE_FULL = 1114; // shu ju biao yi man , bu neng rong na ren he ji lu public static final int DB_ER_TOO_MANY_TABLES = 1116; // da kai de shu ju biao tai duo public static final int DB_ER_HOST_IS_BLOCKED = 1129; // shu ju ku chu xian yi chang , qing chong qi shu ju ku public static final int DB_ER_HOST_NOT_PRIVILEGED = 1130; // lian jie shu ju ku shi bai , mei you lian jie shu ju ku de quan xian public static final int DB_ER_PASSWORD_NO_MATCH = 1133; // shu ju ku yong hu bu cun zai public static final int DB_ER_NONEXISTING_GRANT = 1141; // dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju ku public static final int DB_ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR = 1142; // dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao public static final int DB_ER_COLUMNACCESS_DENIED_ERROR = 1143; // dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao zhong de zi duan public static final int DB_ER_NO_SUCH_TABLE = 1146; // shu ju biao bu cun zai public static final int DB_ER_NONEXISTING_TABLE_GRANT = 1147; // wei ding yi yong hu dui shu ju biao de fang wen quan xian public static final int DB_ER_SYNTAX_ERROR = 1149; //SQL yu ju yu fa cuo wu public static final int DB_ER_NET_READ_ERROR = 1158; // wang luo cuo wu , chu xian du cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang public static final int DB_ER_NET_READ_INTERRUPTED = 1159; // wang luo cuo wu , du chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang public static final int DB_ER_NET_ERROR_ON_WRITE = 1160; // wang luo cuo wu , chu xian xie cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang public static final int DB_ER_NET_WRITE_INTERRUPTED = 1161; // wang luo cuo wu , xie chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang public static final int DB_ER_DUP_ENTRY = 1062; // zi duan zhi chong fu , ru ku shi bai public static final int DB_ER_DUP_UNIQUE = 1169; // zi duan zhi chong fu , geng xin ji lu shi bai public static final int DB_ER_CHECK_NO_SUCH_TABLE = 1177; // da kai shu ju biao shi bai public static final int DB_ER_ERROR_DURING_COMMIT = 1180; // ti jiao shi wu shi bai public static final int DB_ER_ERROR_DURING_ROLLBACK = 1181; // hui gun shi wu shi bai public static final int DB_ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS = 1203; // dang qian yong hu he shu ju ku jian li de lian jie yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing zeng da ke yong de shu ju ku lian jie shu huo chong qi shu ju ku public static final int DB_ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT = 1205; // jia suo chao shi public static final int DB_ER_NO_PERMISSION_TO_CREATE_USER = 1211; // dang qian yong hu mei you chuang jian yong hu de quan xian public static final int DB_ER_NO_REFERENCED_ROW = 1216; // wai jian yue shu jian cha shi bai , geng xin zi biao ji lu shi bai public static final int DB_ER_ROW_IS_REFERENCED = 1217; // wai jian yue shu jian cha shi bai , shan chu huo xiu gai zhu biao ji lu shi bai public static final int DB_ER_USER_LIMIT_REACHED = 1226; // dang qian yong hu shi yong de zi yuan yi chao guo suo yuan xu de zi yuan , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi public static final int DB_ER_SPECIFIC_ACCESS_DENIED_ERROR = 1227; // quan xian bu zu , nin wu quan jin xing ci cao zuo public static final int DB_ER_NOT_SUPPORTED_YET = 1235; //MySQL ban ben guo di , bu ju you ben gong neng private static final MyError[] errormap = { new MyError(DB_ER_CANT_CREATE_TABLE ," chuang jian biao shi bai "), new MyError(DB_ER_CANT_CREATE_DB ," chuang jian shu ju ku shi bai "), new MyError(DB_ER_DB_CREATE_EXISTS ," shu ju ku yi cun zai , chuang jian shu ju ku shi bai "), new MyError(DB_ER_DB_DROP_EXISTS ," shu ju ku bu cun zai , shan chu shu ju ku shi bai "), new MyError(DB_ER_DB_DROP_DELETE ," bu neng shan chu shu ju ku wen jian dao zhi shan chu shu ju ku shi bai "), new MyError(DB_ER_DB_DROP_RMDIR ," bu neng shan chu shu ju mu lu dao zhi shan chu shu ju ku shi bai "), new MyError(DB_ER_CANT_DELETE_FILE ," shan chu shu ju ku wen jian shi bai "), new MyError(DB_ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC ," bu neng du qu xi tong biao zhong de ji lu "), new MyError(DB_ER_CHECKREAD ," ji lu yi bei qi ta yong hu xiu gai "), new MyError(DB_ER_DISK_FULL ," ying pan sheng yu kong jian bu zu , qing jia da ying pan ke yong kong jian "), new MyError(DB_ER_DUP_KEY ," guan jian zi chong fu , geng gai ji lu shi bai "), new MyError(DB_ER_ERROR_ON_CLOSE ," guan bi shi fa sheng cuo wu "), new MyError(DB_ER_ERROR_ON_READ ," du wen jian cuo wu "), new MyError(DB_ER_ERROR_ON_RENAME ," geng gai ming zi shi fa sheng cuo wu "), new MyError(DB_ER_ERROR_ON_WRITE ," xie wen jian cuo wu "), new MyError(DB_ER_KEY_NOT_FOUND ," ji lu bu cun zai "), new MyError(DB_ER_OPEN_AS_READONLY ," shu ju biao shi zhi du de , bu neng dui ta jin xing xiu gai "), new MyError(DB_ER_OUTOFMEMORY ," xi tong nei cun bu zu , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi "), new MyError(DB_ER_OUT_OF_SORTMEMORY ," yong yu pai xu de nei cun bu zu , qing zeng da pai xu huan chong qu "), new MyError(DB_ER_CON_COUNT_ERROR ," yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing jia da shu ju ku ke yong lian jie shu "), new MyError(DB_ER_OUT_OF_RESOURCES ," xi tong nei cun bu zu "), new MyError(DB_ER_BAD_HOST_ERROR ," wu xiao de zhu ji ming "), new MyError(DB_ER_HANDSHAKE_ERROR ," wu xiao lian jie "), new MyError(DB_ER_DBACCESS_DENIED_ERROR ," dang qian yong hu mei you fang wen shu ju ku de quan xian "), new MyError(DB_ER_ACCESS_DENIED_ERROR ," bu neng lian jie shu ju ku , yong hu ming huo mi ma cuo wu "), new MyError(DB_ER_BAD_NULL_ERROR ," zi duan bu neng wei kong "), new MyError(DB_ER_BAD_DB_ERROR ," shu ju ku bu cun zai "), new MyError(DB_ER_TABLE_EXISTS_ERROR ," shu ju biao yi cun zai "), new MyError(DB_ER_BAD_TABLE_ERROR ," shu ju biao bu cun zai "), new MyError(DB_ER_BAD_FIELD_ERROR ," zi duan bu cun zai "), new MyError(DB_ER_EMPTY_QUERY ," wu xiao de SQL yu ju ,SQL yu ju wei kong "), new MyError(DB_ER_IPSOCK_ERROR ," bu neng jian li Socket lian jie "), new MyError(DB_ER_RECORD_FILE_FULL ," shu ju biao yi man , bu neng rong na ren he ji lu "), new MyError(DB_ER_TOO_MANY_TABLES ," da kai de shu ju biao tai duo "), new MyError(DB_ER_HOST_IS_BLOCKED ," shu ju ku chu xian yi chang , qing chong qi shu ju ku "), new MyError(DB_ER_HOST_NOT_PRIVILEGED ," lian jie shu ju ku shi bai , mei you lian jie shu ju ku de quan xian "), new MyError(DB_ER_PASSWORD_NO_MATCH ," shu ju ku yong hu bu cun zai "), new MyError(DB_ER_NONEXISTING_GRANT ," dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju ku "), new MyError(DB_ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR ," dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao "), new MyError(DB_ER_COLUMNACCESS_DENIED_ERROR ," dang qian yong hu wu quan fang wen shu ju biao zhong de zi duan "), new MyError(DB_ER_NO_SUCH_TABLE ," shu ju biao bu cun zai "), new MyError(DB_ER_NONEXISTING_TABLE_GRANT ," wei ding yi yong hu dui shu ju biao de fang wen quan xian "), new MyError(DB_ER_SYNTAX_ERROR ,"SQL yu ju yu fa cuo wu "), new MyError(DB_ER_NET_READ_ERROR ," wang luo cuo wu , chu xian du cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang "), new MyError(DB_ER_NET_READ_INTERRUPTED ," wang luo cuo wu , du chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang "), new MyError(DB_ER_NET_ERROR_ON_WRITE ," wang luo cuo wu , chu xian xie cuo wu , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang "), new MyError(DB_ER_NET_WRITE_INTERRUPTED ," wang luo cuo wu , xie chao shi , qing jian cha wang luo lian jie zhuang kuang "), new MyError(DB_ER_DUP_ENTRY ," zi duan zhi chong fu , ru ku shi bai "), new MyError(DB_ER_DUP_UNIQUE ," zi duan zhi chong fu , geng xin ji lu shi bai "), new MyError(DB_ER_CHECK_NO_SUCH_TABLE ," da kai shu ju biao shi bai "), new MyError(DB_ER_ERROR_DURING_COMMIT ," ti jiao shi wu shi bai "), new MyError(DB_ER_ERROR_DURING_ROLLBACK ," hui gun shi wu shi bai "), new MyError(DB_ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS ," dang qian yong hu he shu ju ku jian li de lian jie yi dao da shu ju ku de zui da lian jie shu , qing zeng da ke yong de shu ju ku lian jie shu huo chong qi shu ju ku "), new MyError(DB_ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT ," jia suo chao shi "), new MyError(DB_ER_NO_PERMISSION_TO_CREATE_USER ," dang qian yong hu mei you chuang jian yong hu de quan xian "), new MyError(DB_ER_NO_REFERENCED_ROW ," wai jian yue shu jian cha shi bai , geng xin zi biao ji lu shi bai "), new MyError(DB_ER_ROW_IS_REFERENCED ," wai jian yue shu jian cha shi bai , shan chu huo xiu gai zhu biao ji lu shi bai "), new MyError(DB_ER_USER_LIMIT_REACHED ," dang qian yong hu shi yong de zi yuan yi chao guo suo yuan xu de zi yuan , qing chong qi shu ju ku huo chong qi fu wu qi "), new MyError(DB_ER_SPECIFIC_ACCESS_DENIED_ERROR ," quan xian bu zu , nin wu quan jin xing ci cao zuo "), new MyError(DB_ER_NOT_SUPPORTED_YET ,"MySQL ban ben guo di , bu ju you ben gong neng "), }; public static String getErrorInfo(int errno) { for(int i=0; i{ if(errno == errormap[i].getErrorNo()) { return errormap[i].getErrorDesc(); } } return ""; } public static void main(String[] args) { for(int i=0; i{ System.out.println(errormap[i].getErrorNo() + ":" + errormap[i].getErrorDesc()); } } }
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚秀气模特裴裴(8)
时尚秀气模特裴裴(7)
时尚秀气模特裴裴(6)
时尚秀气模特裴裴(5)
白墙黑瓦
广州东郊[原创]
八美至丹巴的东谷天然盆景
不一样的
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有