| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> c/c++ >> C++ ci hui jie xi ji jin bian cheng kai fa ren yuan bi bei
 

C++ ci hui jie xi ji jin bian cheng kai fa ren yuan bi bei

2008-06-01 02:09:11 编辑來源:互联网 评论
 
本文为【C++词汇解析集锦 编程开发人员必备】的拼音翻译版
 1. bao liu zi
 C++ zhong , bao liu zi ye cheng yao hai zi , ta shi yu xian ding yi hao de biao shi fu 。 jian yao hai zi de jie shi 。
 2. yao hai zi
 C++ zhong yi jing bei xi tong ding yi wei fei fan han yi de yi lei biao shi fu 。C++ zhong de yao hai zi you :
 auto
 double
 int
 strUCt
 break
 else
 long
 switch
 case
 enum
 register
 typedef
 char
 extern
 return
 union
 const
 float
 short
 unsigned
 continue
 for
 signed
 void
 default
 goto
 sizeof
 volatile
 do
 if
 static
 while
 asm
 _cs
 _ds
 _es
 _ss
 cdecl
 far
 huge
 interrupt
 near
 pascal
 class
 public
 PRivate
 catch
 protected
 delete
 new
 template
 friend
 this
 inline
 throw
 try
 Operator
 virtual
 overload( xian bu yong )
 3. biao shi fu
 dui bian liang 、 han shu 、 biao hao he qi ta ge zhong yong hu zi ding yi dui xiang de ming ming 。 zai C++ zhong , biao shi fu chang du mei you xian zhi , di yi ge zi fu bi xu shi zi mu huo xia hua xian , qi hou ruo you zi fu ze bi xu wei zi mu 、 shu zi huo xia hua xian 。 li ru count2,_x shi zheng que de biao shi fu xing shi , er hello!,3th ze shi cuo wu de 。 zai C++ zhong biao shi fu qu fen da xiao xie , ling wai biao shi fu bu neng he C++ zhong de yao hai zi xiang tong , ye bu neng he han shu tong ming 。
 4. sheng ming
 jiang yi ge biao shi fu yin ru yi ge zuo yong yu , ci biao shi fu bi xu zhi ming lei xing , jia ru tong shi zhi ding le ta suo dai biao de shi ti , ze sheng ming ye shi ding yi 。
 5. ding yi
 gei suo sheng ming de biao shi fu zhi ding suo dai biao de shi ti 。
 6. bian liang
 mou ge zuo yong yu fan wei nei de ming ming dui xiang 。
 7. chang liang
 chang liang shi bu jie shou cheng xu xiu gai de gu ding zhi , ke yi shi ren yi shu ju lei xing 。 ke yi yong hou zhui zhun que de miao shu suo qi wang de chang liang lei xing , ru fu dian lei xing chang liang zai shu zi hou jia F, wu fu hao zheng xing chang liang jia hou zhui U deng deng 。 ci wai huan you chuan chang liang ru "Please input year:", fan xie xian zi fu chang liang ru \n biao shi hui che fu 。
 8. const shuo ming fu
 const shi zai bian liang sheng ming huo han shu sheng ming shi suo yong dao de yi ge xiu shi fu , yong ta suo xiu shi de shi ti ju you zhi du shu xing 。
 9. shu ru
 dang cheng xu xu yao zhi xing jian pan shu ru shi , ke yi shi yong chou qu cao zuo fu ">>" cong cin shu ru liu zhong chou qu zi fu 。 ru :
 int myAge;
 cin >> myAge;
 10. shu chu
 dang cheng xu xu yao zai ping mu shang xian shi shu chu shi , ke yi shi yong cha ru cao zuo fu "<<" xiang cout shu chu liu zhong cha ru zi fu 。 ru :
 cout << "This is a program. \n ";
 11. liu
 liu shi ji chan sheng xin xi you xiao fei xin xi de luo ji she bei , tong guo C++ xi tong he wu li she bei guan lian 。C++ de I/O xi tong shi tong guo liu cao zuo de 。 you liang zhong lei xing de liu : wen ben liu , er jin zhi liu 。
 12. biao zhun shu ru shu chu ku
 
  ta shi C++ biao zhun ku de zu cheng bu fen , wei C++ yu yan ti gong le shu ru shu chu de neng li 。
 13. nei zhi shu ju lei xing
 you C++ zhi jie ti gong de lei xing , bao kuo int、float、double、char 、bool、 zhi zhen 、 shu zu he yin yong 。
 14. zi fu lei xing
 bao kuo char、signed char、unsigned char san zhong lei xing 。
 15. zheng shu lei xing
 bao kuo short、 int、long san zhong lei xing 。
C++词汇解析集锦 编程开发人员必备
geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo
 16.long
 zhi neng xiu shi int , double.
 long int zhi yi zhong zheng shu lei xing , ta de chang du da yu deng yu int xing .
 long double zhi chang shuang jing du lei xing , chang du da yu deng yu double xing 。
 17.short
 yi zhong chang du shao yu huo deng yu int xing de zheng shu lei xing 。
 18.signed
 
 you ta suo xiu shi de lei xing shi dai fu hao de . zhi neng xiu shi int he char .
 19. bu er xing
 yi zhong shu ju lei xing , qi zhi ke wei :true, false liang zhong 。
 20. fu dian lei xing
 bao kuo float, double , long double san zhong lei xing 。 qi dian xing te zheng biao xian wei you yi shu huo zhi shu 。
 21. shuang jing du lei xing
 fu dian lei xing zhong de yi zhong 。 zai ji ben shu ju lei xing zhong ta shi jing du zui gao , biao shi fan wei zui da de yi zhong shu ju lei xing 。
 22.void lei xing
 yao hai zi zhi yi , zhi shi mei you fan hui xin xi 。
 23. jie gou lei xing
 lei de yi zhong , qi cheng yuan mo ren wei public xing 。 da duo yong zuo wu cheng yuan han shu de shu ju jie gou 。
 24. mei ju lei xing
 yi zhong yong hu zi ding yi lei xing , you yong hu ding yi de zhi de ji he zu cheng 。
 25. lei xing zhuan huan
 yi zhong shu ju lei xing zhuan huan wei ling yi zhong , bao kuo xian shi , yin shi liang zhong fang shi 。
 26. zhi zhen
 yi ge bao cun di zhi huo 0 de dui xiang 。
 27. han shu zhi zhen
 mei ge han shu dou you di zhi , zhi xiang han shu di zhi de zhi zhen cheng wei han shu zhi zhen , han shu zhi zhen zhi xiang dai ma qu zhong de mou ge han shu , tong guo han shu zhi zhen ke yi tiao yong xiang ying de han shu 。 qi ding yi xing shi wei :
 int ( * func ) ( char a, char b);
 28. yin yong
 wei yi ge dui xiang huo han shu ti gong de ling yi ge ming zi 。
 29. lian biao
 yi zhong shu ju jie gou , you yi ge ge you xu de jie dian zu cheng , mei ge jie dian dou shi xiang tong lei xing de jie gou , mei ge jie dian dou you yi ge zhi zhen cheng yuan zhi xiang xia yi ge jie dian 。
 30. shu zu
 shu zu shi yi ge you ruo gan tong lei xing bian liang zu cheng de ji he 。
C++词汇解析集锦 编程开发人员必备
geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo
 31. zi fu chuan
 biao zhun ku zhong de yi zhong shu ju lei xing , yi xie chang yong cao zuo fu ru +=,== zhi chi qi cao zuo 。
 32. yun suan fu
 nei zhi de cao zuo chang yong fu hao , li ru +,* ,& deng 。
 33. dan mu yun suan fu
 zhi neng dui yi ge cao zuo shu jin xing cao zuo
 34. shuang mu yun suan fu
 
 ke dui liang ge cao zuo shu jin xing cao zuo
 35. san mu yun suan fu
 ke dui san ge cao zuo shu jin xing cao zuo
 36. suan shu yun suan fu
 zhi xing suan shu cao zuo de yun suan fu , bao kuo :+,-,*,/,%。
 37. tiao jian yun suan fu
 ji "?: " 。
 qi yu fa wei :
 ( tiao jian biao da shi )?( tiao jian wei zhen shi de biao da shi ):( tiao jian wei jia shi de biao da shi )
 ru :x = a < b ? a : b;
 xiang dang yu :
 if ( a < b)
 x = a;
 else
 x = b;
 38. fu zhi yun suan fu
 ji :" = " ji qi kuo zhan fu zhi yun suan fu
 39. zuo zhi
 neng chu xian zai fu zhi biao da shi zuo bian de biao da shi 。
 40. you zhi
 neng chu xian zai fu zhi biao da shi you bian de biao da shi 。
 41. yun suan fu de jie he xing
 zhi biao da shi zhong chu xian tong deng you xian ji de cao zuo fu shi gai xian zuo na ge de gui ding 。
 42. wei yun suan fu
 " & "," " , " ^ "," >> "," << "
 43. dou hao yun suan fu
 ji " , "
 44. luo ji yun suan fu
 " && ", " " ," ! "
 45. guan xi yun suan fu
 ">",">=","<=","< "," <= ","== "
C++词汇解析集锦 编程开发人员必备
geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo
 
  46.new yun suan fu
 dui xiang chuang jian de cao zuo fu 。
 47.delete yun suan fu
 dui xiang shi fang cao zuo fu , chu fa xi gou han shu 。
 48. nei cun xie lu
 cao zuo dui nei cun shi , jia ru fen pei le nei cun , jiu you ze ren hui shou ta , fou ze zhe kuai nei cun jiu wu fa chong xin shi yong , cheng wei nei cun xie lou 。
 
 49.sizeof yun suan fu
 huo de dui xiang zai nei cun zhong de chang du , yi zi jie wei dan wei 。
 50. biao da shi
 you cao zuo fu he biao shi fu zu he er cheng , chan sheng yi ge xin de zhi 。
 51. suan shu biao da shi
 yong suan shu yun suan fu he kuo hao jiang yun suan dui xiang ( ye cheng cao zuo shu ) lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。
 52. guan xi biao da shi
 yong guan xi yun suan fu he kuo hao jiang yun suan dui xiang ( ye cheng cao zuo shu ) lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。
 53. luo ji biao da shi
 yong luo ji yun suan fu he kuo hao jiang yun suan dui xiang ( ye cheng cao zuo shu ) lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。
 54. fu zhi biao da shi
 you fu zhi yun suan fu jiang yi ge bian liang he yi ge biao da shi lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。
 55. dou hao biao da shi
 you dou hao cao zuo fu jiang ji ge biao da shi lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。
 56. tiao jian biao da shi
 you tiao jian yun suan fu jiang yun suan dui xiang lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。
 57. yu ju
 zai han shu zhong kong zhi cheng xu liu cheng zhi xing de ji ben dan wei , ru if yu ju ,while yu ju ,switch yu ju , do yu ju , biao da shi yu ju deng 。
 58. fu he yu ju
 feng bi yu da kuo hao {} nei de yu ju xu lie 。
 59. xun huan yu ju
 for yu ju , while yu ju , do yu ju san zhong 。
 60. tiao jian yu ju
 ji yu mou yi tiao jian zai liang ge xuan xiang zhong xuan ze qi yi de yu ju cheng wei tiao jian yu ju 。
C++词汇解析集锦 编程开发人员必备
geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo
 61. cheng yuan han shu
 zai lei zhong shuo ming de han shu cheng wei cheng yuan han shu 。
 62. quan ju han shu
 ding yi zai suo you lei zhi wai de han shu 。
 63.main han shu
 you xi tong zi dong tiao yong kai shi zhi xing C++ cheng xu de di yi ge han shu
 64. wai bu han shu
 
 zai ding yi han shu shi , jia ru guan yi yao hai zi extern, biao shi ci han shu shi wai bu han shu 。
 65. nei lian han shu
 zai han shu qian jia shang yao hai zi inline shuo ming le yi ge nei lian han shu , zhe shi yi ge han shu zai cheng xu xing li jin xing dai ma kuo zhan er bu bei tiao yong 。 zhe yang de hao chu shi jian shao le han shu tiao yong de kai xiao , chan sheng jiao kuai de zhi xing su du 。 dan shi you yu chong fu bian ma hui chan sheng jiao chang dai ma , suo yi nei lian han shu tong chang dou fei chang xiao 。 jia ru yi ge han shu zai lei shuo ming zhong ding yi , ze jiang zi dong zhuan huan cheng nei lian han shu er wu xu yong inline shuo ming 。
 66. han shu chong zai
 zai tong yi zuo yong yu fan wei nei , xiang tong de han shu ming tong guo bu tong de shen shu lei xing huo shen shu ge shu ke yi ding yi ji ge han shu , bian yi shi bian yi qi neng gou shi bie shi shen de ge shu he lei xing lai jue ding gai tiao yong na ge ju ti han shu 。 xu yao zhu chong de shi , jia ru liang ge han shu jin jin fan hui lei xing bu tong , ze bian yi shi jiang hui chu cuo , yin wei fan hui lei xing bu zu yi ti gong zu gou de xin xi yi shi bian yi cheng xu pan ding gai shi yong na ge han shu 。 suo yi han shu chong zai shi bi xu shi shen shu lei xing huo zhe shu liang bu tong 。
 67. han shu fu gai
 dui ji lei zhong de xu han shu , pai sheng lei yi xiang tong de han shu ming ji shen shu chong xin shi xian zhi 。
 68. han shu sheng ming
 zai C++ zhong , han shu sheng ming jiu shi han shu yuan xing , ta shi yi tiao cheng xu yu ju , ji ta bi xu yi fen hao jie shu 。 ta you han shu fan hui lei xing , han shu ming he shen shu gou cheng , xing shi wei :
 fan hui lei xing function ( shen shu biao );
 shen shu biao bao han suo you shen shu de shu ju lei xing , shen shu zhi jian yong dou hao fen kai 。 ru xia han shu sheng ming dou shi he fa de 。
 int Area(int length , int width ) ;
 huo int Area ( int , int ) ;
 69. han shu ding yi
 han shu ding yi yu han shu sheng ming xiang dui ying , zhi han shu de ju ti shi xian , ji bao kuo han shu ti 。 ru :
 int Area( int length , int width )
 {
 // other program statement
 }
 70. han shu tiao yong
 zhi ding bei tiao yong han shu de ming zi he tiao yong han shu suo xu de xin xi ( shen shu )。
 71. han shu ming
 yu han shu ti xiang dui , han shu tiao yong shi yin yong zhi
 72. han shu lei xing
 (1) huo qu han shu bing fan hui zhi 。
 (2) huo qu han shu dan bu fan hui zhi 。
 (3) mei you huo qu shen shu dan fan hui zhi 。
 (4) mei you huo qu shen shu ye bu fan hui zhi 。
 73. xing shi shen shu
 han shu zhong xu yao shi yong bian yuan shi , jiang zai han shu ding yi shi shuo ming xu yao jie shou de bian yuan , zhe xie bian yuan cheng wei xing shi shen shu 。 xing shi shen shu dui ying yu han shu ding yi shi de shen shu shuo ming 。 qi shi yong yu ju bu bian liang lei si 。
 74. shi ji shen shu
 dang xu yao tiao yong han shu shi , dui ying gai han shu xu yao de bian yuan suo gei chu de shu ju cheng wei shi ji shen shu 。
 75. zhi chuan di
 han shu tiao yong shi xing shen jin de dao shi shen de zhi , tiao yong jie guo bu hui gai bian shi shen de zhi 。
C++词汇解析集锦 编程开发人员必备
geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo
 
  76. yin yong chuan di
 han shu tiao yong shi xing shen wei shi shen de yin yong , tiao yong jie guo hui gai bian shi shen de zhi 。
 77. di gui
 han shu de zi wo tiao yong cheng wei di gui 。 mei ci tiao yong shi ying gai you bu tong de shen shu , zhe yang di gui cai neng zhong zhi 。
 78. han shu ti
 
 yu han shu ming xiang dui , zhi han shu zui wai bian you {} kuo qi lai de bu fen 。
 79. zuo yong yu
 zhi biao shi fu zai cheng xu zhong you xiao de fan wei , yu sheng ming wei zhi you guan , zuo yong yu kai shi yu biao shi fu de sheng ming chu 。 fen : ju bu zuo yong yu , han shu zuo yong yu , han shu yuan xing zuo yong yu , wen jian zuo yong yu , lei zuo yong yu 。
 80. ju bu zuo yong yu
 dang biao shi fu de sheng ming chu xian zai you yi dui hua kuo hao suo kuo qi lai de yi duan cheng xu nei shi , gai biao shi fu de zuo yong yu cong sheng ming dian kai shi dao kuai jie shu chu wei zhi , ci zuo yong yu de fan wei ju you ju bu xing 。
 81. quan ju zuo yong yu
 biao shi fu de sheng ming chu xian zai han shu , lei zhi wai , ju you quan ju xing 。
 82. lei zuo yong yu
 zhi lei ding yi he xiang ying de cheng yuan han shu ding yi fan wei 。
 83. quan ju bian liang
 ding yi zai ren he han shu zhi wai , ke yi bei ren yi mo kuai shi yong , zai zheng ge cheng xu zhi xing qi jian bao chi you xiao 。 dang ji ge han shu yao gong xiang tong yi shu ju shi quan ju bian liang jiang shi fen you xiao , dan shi shi yong quan ju bian liang shi you yi ding bi duan de : quan ju bian liang jiang zai zheng ge cheng xu zhi xing qi jian zhan you zhi xing kong jian , ji shi ta zhi zai shao shu shi jian bei yong dao ; da liang shi yong quan ju bian liang jiang dao zhi cheng xu hun luan , fei fan shi zai cheng xu jiao fu duo shi ke neng yin qi cuo wu 。
 84. ju bu bian liang
 ding yi zai han shu nei bu de bian liang 。 ju bu bian liang zhi zai ding yi ta de mo kuai nei bu qi zuo yong , dang gai duan dai ma jie shu , zhe ge bian liang jiu bu cun zai le 。 ye jiu shi shuo yi ge ju bu bian liang de sheng ming qi jiu shi ta suo zai de dai ma kuai de zhi xing qi , er dang zhe duan dai ma zai ci bei zhi xing shi gai ju bu bian liang jiang chong xin bei chu shi hua er bu hui bao chi shang yi ci de zhi 。 xu yao zhu chong de shi , jia ru zhu cheng xu he ta de yi ge han shu you chong ming de bian liang , dang han shu bei tiao yong shi zhe ge bian liang ming zhi dai biao dang qian han shu zhong de bian liang , er bu hui ying xiang zhu cheng xu zhong de tong ming bian liang 。
 85. zi dong bian liang
 you auto xiu shi , dong tai fen pei cun chu kong jian , cun chu zai dong tai cun chu qu zhong , dui ta men fen pei he shi fang cun chu kong jian de gong zuo shi you bian yi xi tong zi dong chu li de 。
 86. ji cun qi bian liang
 cun chu zai yun suan qi zhong de ji cun qi li de bian liang , ke ti gao zhi xing xiao lv 。
 87. jing tai bian liang
 you lian jie qi fen pei zai jing tai nei cun zhong de bian liang 。
 88. lei
 yi zhong yong hu zi ding yi lei xing , you cheng yuan shu ju , cheng yuan han shu , cheng yuan chang liang , cheng yuan lei xing zu cheng 。 lei shi miao xu C++ gai nian de san ge ji ben ji zhi zhi yi 。
 89. wai bu bian liang
 you extern xiu shi de bian liang
 90. dui
 ji zi you cun chu qu ,new he delete dou shi zai zhe li fen pei he shi fang nei cun kuai 。
C++词汇解析集锦 编程开发人员必备
geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo
 91. zhan
 you liang ge han yi :(1) zhi nei cun zhong wei han shu wei hu ju bu bian liang de qu yu 。(2) zhi xian jin hou chu de xu lie 。
 92. chou xiang lei
 zhi shao bao han yi ge chun xu han shu de lei 。 chou xiang lei bu neng chuang jian dui xiang , dan ke yi chuang jian zhi xiang chou xiang lei de zhi zhen , duo tai ji zhi jiang gen ju ji lei zhi zhen xuan ze xiang ying de xu han shu 。
 
 93. qian tao lei
 zai yi ge lei li ke yi ding yi ling yi ge lei , bei qian ru lei zhi zai ding yi ta de lei de zuo yong yu li you xiao 。
 94. ju bu lei
 zai han shu zhong ding yi de lei 。 zhu chong zai han shu wai zhe ge ju bu lei shi bu ke zhi de 。 you yu ju bu lei de shuo ming you hen duo xian zhi , suo yi bing bu chang jian 。
 95. ji lei
 bei ji xu de lei cheng wei ji lei , you cheng fu lei 、 chao lei huo fan hua lei 。 ta shi yi xie gong you te xing de ji he , ke yi you qi ta lei ji xu ta , zhe xie lei zhi zeng jia ta men du you de te xing 。
 96. pai sheng lei
 ji xu de lei cheng wei pai sheng lei 。 pai sheng lei ke yi yong lai zuo wei ling yi ge pai sheng lei de ji lei , shi xian duo chong ji xu 。 yi ge pai sheng lei ye ke yi you liang ge huo liang ge yi shang de ji lei 。 ding yi shi zai lei ming hou jia ": bei ji xu lei ming " ji ke 。
 97. fu lei
 ji ji lei 。 jian 95 ji lei de jie shi 。
 98. zi lei
 ji pai sheng lei 。 jian 96 pai sheng lei de jie shi 。
 99. dui xiang
 you liang chong han yi :
 1. nei cun zhong han you mou zhong shu ju lei xing zhi de lin jin de qu yu 。
 2. mou zhong shu ju lei xing de ming ming de huo wei ming ming de bian liang 。 yi ge yong you gou zao han shu de lei xing dui xiang zai gou zao han shu wan cheng gou zao zhi qian bu neng ren wei shi yi ge dui xiang , zai xi gou han shu wan cheng xi gou yi hou ye bu zai ren wei ta shi yi ge dui xiang 。
 100. shu ju cheng yuan
 zhi lei zhong cun chu shu ju de bian liang 。
 101. shi li hua
 ji jian li lei de yi ge dui xiang 。
 102. gou zao han shu
 shi yi ge lei de shi li de chu shi hua han shu , jiang zai sheng cheng lei de shi li shi bei zi dong tiao yong , yong yu wan cheng yu xian de chu shi hua gong zuo 。 yi ge lei ke yi you ji ge gou zao han shu , yi bu tong de shen shu lai qu bie , ji gou zao han shu ke yi bei chong zai , yi bian bu tong de qing kuang xia chan sheng bu tong de chu shi hua ; ye ke yi mei you gou zao han shu , ci shi xi tong jiang tiao yong que sheng de kong gou zao han shu 。 xu yao zhu chong de shi gou zao han shu mei you fan hui lei xing 。
 103. cheng yuan chu shi hua biao
 cheng yuan chu shi hua biao ke yong yu chu shi hua lei zhong de ren he shu ju cheng yuan , fang zai gou zao han shu tou yu gou zao han shu ti zhi jian , yong ":" yu gou zao han shu tou fen kai , bei chu shi hua de shu ju cheng yuan de zhi chu xian zai yi dui kuo hu zhi jian , ta men zhi jian yong dou hao fen kai 。
 104. xi gou han shu
 shi yi ge lei de shi li de hui shou han shu , jiang zai gai shi li jie shu shi yong qian bei zi dong tiao yong , yong yu wan cheng zi yuan de shi fang 。 yi ge lei zhi ke yi you yi ge xi gou han shu , dang xi gou han shu zhi xing hou , gai shi li jiang bu fu cun zai 。 xi gou han shu tong yang mei you fan hui zhi 。
 
  105. xu xi gou han shu
 you virtual xiu shi de xi gou han shu , dang yong ji lei zhi zhen shi fang pai sheng lei dui xiang shi ke gen ju ta suo zhi xiang de pai sheng lei dui xiang shi fang zhun que de dui xiang 。
C++词汇解析集锦 编程开发人员必备
geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo
 106. ji xu
 mian xiang dui xiang de cheng xu she ji yu yan de te dian zhi yi 。 ji yi ge dui xiang huo de ling yi ge dui xiang de te xing de guo cheng 。 ru jiang gong gong shu xing he fu wu fang dao ji lei zhong , er ta de ge pai sheng lei chu le you ge zi de te you shu xing he fu wu wai huan ke yi gong xiang ji lei de gong gong shu xing he fu wu 。 zhe yang de hao chu shi qing yi jian li ti xi , zeng qiang dai ma chong fu xing 。
 
 107. dan ji xu
 yi ge pai sheng lei zhi you yi ge ji lei , cheng wei dan ji xu 。
 108. chong ji xu
 yi ge pai sheng lei yong you duo ge ji lei , cheng wei duo ji xu 。
 109. xu han shu
 zai ji lei zhong shuo ming wei virtual bing zai pai sheng lei zhong chong ding yi de han shu 。 chong ding yi jiang hu lue ji lei zhong de han shu ding yi , zhi ming le han shu zhi xing de shi ji cao zuo 。 dang yi ge ji lei zhi zhen zhi xiang bao han xu han shu de pai sheng dui xiang shi ,C++ jiang gen ju zhi zhen zhi xiang de dui xiang lei xing lai jue ding tiao yong na yi ge han shu , shi xian le yun xing shi de duo tai xing 。 zhe li de chong ding yi lei si yu han shu chong zai , bu tong de shi chong ding yi de xu han shu de yuan xing bi xu he ji lei zhong zhi ding de han shu yuan xing wan quan pi pei 。 gou zao han shu bu neng shi xu han shu , er xi gou han shu ze ke yi shi 。
 110. chun xu han shu
 zai ji lei zhong zhi you sheng ming mei you shi xian de xu han shu 。 xing shi wei :
 virtual type funname(paralist)=0。 zhe shi ji han shu zhi ti gong pai sheng lei shi yong de jie kou , ren he lei yao shi yong bi xu gei chu zi ji de ding yi 。
 111. duo tai xing
 gei bu tong lei xing de shi ti ti gong dan yi jie kou 。 xu han shu tong guo ji lei jie kou shi xian dong tai duo tai xing , chong zai han shu he mo ban ti gong le jing tai duo tai xing 。
 112. fu zhi gou zao han shu
 yi zi shen lei dui xiang wei shen shu de gou zao han shu , ru Z::Z(const Z&). yong zai tong lei dui xiang jian jin xing chu shi hua 。
 113. yun suan fu chong zai
 C++ zhong ke yi chong zai shuang mu ( ru +,× deng ) he dan mu ( ru ++) cao zuo fu , zhe yang ke yi shi yong hu xiang shi yong ji ben shu ju lei xing na yang dui zi ding yi lei xing ( lei ) de bian liang jin xing cao zuo , zeng qiang le cheng xu de ke du xing 。 dang yi ge yun suan fu bei chong zai hou , ta jiang ju you he mou ge lei xiang guan de han yi , tong shi reng jiang bao chi yuan you han yi 。
 114. jing tai cheng yuan han shu
 cheng yuan han shu tong guo qian mian jia static shuo ming wei jing tai de , dan shi jing tai cheng yuan han shu zhi neng cun qu lei de qi ta jing tai cheng yuan , er qie mei you this zhi zhen 。 jing tai cheng yuan han shu ke yi yong lai zai chuang jian dui xiang qian yu chu shi hua zhuan you de jing tai shu ju 。
 115. jing tai cheng yuan bian liang
 zai cheng yuan bian liang zhi qian jia static yao hai zi jiang shi gai bian liang cheng wei jing tai cheng yuan bian liang , gai lei suo you de dui xiang jiang gong xiang zhe ge bian liang de tong yi kao bei 。 dang dui xiang chuang jian shi , suo you jing tai bian liang zhi neng bei chu shi hua wei 0。 shi yong jing tai cheng yuan bian liang ke yi qu dai quan ju bian liang , yin wei quan ju bian liang shi wei fan mian xiang dui xiang de cheng xu she ji de feng zhuang xing de 。
 116. si you cheng yuan
 zhi neng you zi shen lei fang wen de cheng yuan 。
 117. bao hu cheng yuan
 zhi neng you zi shen lei ji qi pai sheng lei fang wen de cheng yuan 。
 118. you yuan
 bei mou lei ming que shou quan ke fang wen qi cheng yuan de han shu he lei 。
 119. you yuan han shu
 zai han shu qian jia shang yao hai zi friend ji shuo ming le yi ge you yuan han shu , you yuan han shu ke yi cun qu lei de suo you si you he bao hu cheng yuan 。 you yuan zai chong zai yun suan fu shi you shi shi hen you yong de 。
 120. you yuan lei
 bei mou lei ming que shou quan ke fang wen qi cheng yuan de lei
 121. li wai chu li
 bao gao ju bu wu fa chu li mou cuo wu de ji ben fang shi 。 you try., throw , catch zu cheng 。
 122. wen jian
 shi yong yu cong ci pan wen jian dao zhong duan huo da yin ji de ren he dong xi 。 liu tong guo wan cheng da kai cao zuo yu mou wen jian jian li lian xi 。
C++词汇解析集锦 编程开发人员必备
geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
 1. bao liu zi  C++ zhong , bao liu zi ye cheng yao hai zi , ta shi yu xian ding yi hao de biao shi fu 。 jian yao hai zi de jie shi 。  2. yao hai zi  C++ zhong yi jing bei xi tong ding yi wei fei fan han yi de yi lei biao shi fu 。C++ zhong de yao hai zi you : auto double int strUCt break else long switch case enum register typedef char extern return union const float short unsigned continue for signed void default goto sizeof volatile do if static while asm _cs _ds _es _ss cdecl far huge interrupt near pascal class public PRivate catch protected delete new template friend this inline throw try Operator virtual overload( xian bu yong )  3. biao shi fu  dui bian liang 、 han shu 、 biao hao he qi ta ge zhong yong hu zi ding yi dui xiang de ming ming 。 zai C++ zhong , biao shi fu chang du mei you xian zhi , di yi ge zi fu bi xu shi zi mu huo xia hua xian , qi hou ruo you zi fu ze bi xu wei zi mu 、 shu zi huo xia hua xian 。 li ru count2,_x shi zheng que de biao shi fu xing shi , er hello!,3th ze shi cuo wu de 。 zai C++ zhong biao shi fu qu fen da xiao xie , ling wai biao shi fu bu neng he C++ zhong de yao hai zi xiang tong , ye bu neng he han shu tong ming 。  4. sheng ming  jiang yi ge biao shi fu yin ru yi ge zuo yong yu , ci biao shi fu bi xu zhi ming lei xing , jia ru tong shi zhi ding le ta suo dai biao de shi ti , ze sheng ming ye shi ding yi 。  5. ding yi  gei suo sheng ming de biao shi fu zhi ding suo dai biao de shi ti 。  6. bian liang  mou ge zuo yong yu fan wei nei de ming ming dui xiang 。  7. chang liang  chang liang shi bu jie shou cheng xu xiu gai de gu ding zhi , ke yi shi ren yi shu ju lei xing 。 ke yi yong hou zhui zhun que de miao shu suo qi wang de chang liang lei xing , ru fu dian lei xing chang liang zai shu zi hou jia F, wu fu hao zheng xing chang liang jia hou zhui U deng deng 。 ci wai huan you chuan chang liang ru "Please input year:", fan xie xian zi fu chang liang ru \n biao shi hui che fu 。  8. const shuo ming fu  const shi zai bian liang sheng ming huo han shu sheng ming shi suo yong dao de yi ge xiu shi fu , yong ta suo xiu shi de shi ti ju you zhi du shu xing 。  9. shu ru  dang cheng xu xu yao zhi xing jian pan shu ru shi , ke yi shi yong chou qu cao zuo fu ">>" cong cin shu ru liu zhong chou qu zi fu 。 ru :  int myAge;  cin >> myAge;  10. shu chu  dang cheng xu xu yao zai ping mu shang xian shi shu chu shi , ke yi shi yong cha ru cao zuo fu "<<" xiang cout shu chu liu zhong cha ru zi fu 。 ru :  cout << "This is a program. \n ";  11. liu  liu shi ji chan sheng xin xi you xiao fei xin xi de luo ji she bei , tong guo C++ xi tong he wu li she bei guan lian 。C++ de I/O xi tong shi tong guo liu cao zuo de 。 you liang zhong lei xing de liu : wen ben liu , er jin zhi liu 。  12. biao zhun shu ru shu chu ku  ta shi C++ biao zhun ku de zu cheng bu fen , wei C++ yu yan ti gong le shu ru shu chu de neng li 。  13. nei zhi shu ju lei xing  you C++ zhi jie ti gong de lei xing , bao kuo int、float、double、char 、bool、 zhi zhen 、 shu zu he yin yong 。  14. zi fu lei xing  bao kuo char、signed char、unsigned char san zhong lei xing 。  15. zheng shu lei xing  bao kuo short、 int、long san zhong lei xing 。[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785438.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423359853.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo  16.long  zhi neng xiu shi int , double.  long int zhi yi zhong zheng shu lei xing , ta de chang du da yu deng yu int xing .  long double zhi chang shuang jing du lei xing , chang du da yu deng yu double xing 。  17.short  yi zhong chang du shao yu huo deng yu int xing de zheng shu lei xing 。  18.signed  you ta suo xiu shi de lei xing shi dai fu hao de . zhi neng xiu shi int he char .  19. bu er xing  yi zhong shu ju lei xing , qi zhi ke wei :true, false liang zhong 。  20. fu dian lei xing  bao kuo float, double , long double san zhong lei xing 。 qi dian xing te zheng biao xian wei you yi shu huo zhi shu 。  21. shuang jing du lei xing  fu dian lei xing zhong de yi zhong 。 zai ji ben shu ju lei xing zhong ta shi jing du zui gao , biao shi fan wei zui da de yi zhong shu ju lei xing 。  22.void lei xing  yao hai zi zhi yi , zhi shi mei you fan hui xin xi 。  23. jie gou lei xing  lei de yi zhong , qi cheng yuan mo ren wei public xing 。 da duo yong zuo wu cheng yuan han shu de shu ju jie gou 。  24. mei ju lei xing  yi zhong yong hu zi ding yi lei xing , you yong hu ding yi de zhi de ji he zu cheng 。  25. lei xing zhuan huan  yi zhong shu ju lei xing zhuan huan wei ling yi zhong , bao kuo xian shi , yin shi liang zhong fang shi 。  26. zhi zhen  yi ge bao cun di zhi huo 0 de dui xiang 。  27. han shu zhi zhen  mei ge han shu dou you di zhi , zhi xiang han shu di zhi de zhi zhen cheng wei han shu zhi zhen , han shu zhi zhen zhi xiang dai ma qu zhong de mou ge han shu , tong guo han shu zhi zhen ke yi tiao yong xiang ying de han shu 。 qi ding yi xing shi wei :  int ( * func ) ( char a, char b);  28. yin yong  wei yi ge dui xiang huo han shu ti gong de ling yi ge ming zi 。  29. lian biao  yi zhong shu ju jie gou , you yi ge ge you xu de jie dian zu cheng , mei ge jie dian dou shi xiang tong lei xing de jie gou , mei ge jie dian dou you yi ge zhi zhen cheng yuan zhi xiang xia yi ge jie dian 。  30. shu zu  shu zu shi yi ge you ruo gan tong lei xing bian liang zu cheng de ji he 。[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785438.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423360069.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo  31. zi fu chuan  biao zhun ku zhong de yi zhong shu ju lei xing , yi xie chang yong cao zuo fu ru +=,== zhi chi qi cao zuo 。  32. yun suan fu  nei zhi de cao zuo chang yong fu hao , li ru +,* ,& deng 。  33. dan mu yun suan fu  zhi neng dui yi ge cao zuo shu jin xing cao zuo  34. shuang mu yun suan fu  ke dui liang ge cao zuo shu jin xing cao zuo  35. san mu yun suan fu  ke dui san ge cao zuo shu jin xing cao zuo  36. suan shu yun suan fu  zhi xing suan shu cao zuo de yun suan fu , bao kuo :+,-,*,/,%。  37. tiao jian yun suan fu  ji "?: " 。  qi yu fa wei :  ( tiao jian biao da shi )?( tiao jian wei zhen shi de biao da shi ):( tiao jian wei jia shi de biao da shi )  ru :x = a < b ? a : b;  xiang dang yu :  if ( a < b)  x = a;  else  x = b;  38. fu zhi yun suan fu  ji :" = " ji qi kuo zhan fu zhi yun suan fu  39. zuo zhi  neng chu xian zai fu zhi biao da shi zuo bian de biao da shi 。  40. you zhi  neng chu xian zai fu zhi biao da shi you bian de biao da shi 。  41. yun suan fu de jie he xing  zhi biao da shi zhong chu xian tong deng you xian ji de cao zuo fu shi gai xian zuo na ge de gui ding 。  42. wei yun suan fu  " & "," " , " ^ "," >> "," << "  43. dou hao yun suan fu  ji " , "  44. luo ji yun suan fu  " && ", " " ," ! "  45. guan xi yun suan fu  ">",">=","<=","< "," <= ","== "[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785438.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423360082.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo  46.new yun suan fu  dui xiang chuang jian de cao zuo fu 。  47.delete yun suan fu  dui xiang shi fang cao zuo fu , chu fa xi gou han shu 。  48. nei cun xie lu  cao zuo dui nei cun shi , jia ru fen pei le nei cun , jiu you ze ren hui shou ta , fou ze zhe kuai nei cun jiu wu fa chong xin shi yong , cheng wei nei cun xie lou 。  49.sizeof yun suan fu  huo de dui xiang zai nei cun zhong de chang du , yi zi jie wei dan wei 。  50. biao da shi  you cao zuo fu he biao shi fu zu he er cheng , chan sheng yi ge xin de zhi 。  51. suan shu biao da shi  yong suan shu yun suan fu he kuo hao jiang yun suan dui xiang ( ye cheng cao zuo shu ) lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。  52. guan xi biao da shi  yong guan xi yun suan fu he kuo hao jiang yun suan dui xiang ( ye cheng cao zuo shu ) lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。  53. luo ji biao da shi  yong luo ji yun suan fu he kuo hao jiang yun suan dui xiang ( ye cheng cao zuo shu ) lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。  54. fu zhi biao da shi  you fu zhi yun suan fu jiang yi ge bian liang he yi ge biao da shi lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。  55. dou hao biao da shi  you dou hao cao zuo fu jiang ji ge biao da shi lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。  56. tiao jian biao da shi  you tiao jian yun suan fu jiang yun suan dui xiang lian jie qi lai , fu he C++ yu fa gui ze de shi zi 。  57. yu ju  zai han shu zhong kong zhi cheng xu liu cheng zhi xing de ji ben dan wei , ru if yu ju ,while yu ju ,switch yu ju , do yu ju , biao da shi yu ju deng 。  58. fu he yu ju  feng bi yu da kuo hao {} nei de yu ju xu lie 。  59. xun huan yu ju  for yu ju , while yu ju , do yu ju san zhong 。  60. tiao jian yu ju  ji yu mou yi tiao jian zai liang ge xuan xiang zhong xuan ze qi yi de yu ju cheng wei tiao jian yu ju 。[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785438.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423360104.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo  61. cheng yuan han shu  zai lei zhong shuo ming de han shu cheng wei cheng yuan han shu 。  62. quan ju han shu  ding yi zai suo you lei zhi wai de han shu 。  63.main han shu  you xi tong zi dong tiao yong kai shi zhi xing C++ cheng xu de di yi ge han shu  64. wai bu han shu  zai ding yi han shu shi , jia ru guan yi yao hai zi extern, biao shi ci han shu shi wai bu han shu 。  65. nei lian han shu  zai han shu qian jia shang yao hai zi inline shuo ming le yi ge nei lian han shu , zhe shi yi ge han shu zai cheng xu xing li jin xing dai ma kuo zhan er bu bei tiao yong 。 zhe yang de hao chu shi jian shao le han shu tiao yong de kai xiao , chan sheng jiao kuai de zhi xing su du 。 dan shi you yu chong fu bian ma hui chan sheng jiao chang dai ma , suo yi nei lian han shu tong chang dou fei chang xiao 。 jia ru yi ge han shu zai lei shuo ming zhong ding yi , ze jiang zi dong zhuan huan cheng nei lian han shu er wu xu yong inline shuo ming 。  66. han shu chong zai  zai tong yi zuo yong yu fan wei nei , xiang tong de han shu ming tong guo bu tong de shen shu lei xing huo shen shu ge shu ke yi ding yi ji ge han shu , bian yi shi bian yi qi neng gou shi bie shi shen de ge shu he lei xing lai jue ding gai tiao yong na ge ju ti han shu 。 xu yao zhu chong de shi , jia ru liang ge han shu jin jin fan hui lei xing bu tong , ze bian yi shi jiang hui chu cuo , yin wei fan hui lei xing bu zu yi ti gong zu gou de xin xi yi shi bian yi cheng xu pan ding gai shi yong na ge han shu 。 suo yi han shu chong zai shi bi xu shi shen shu lei xing huo zhe shu liang bu tong 。  67. han shu fu gai  dui ji lei zhong de xu han shu , pai sheng lei yi xiang tong de han shu ming ji shen shu chong xin shi xian zhi 。  68. han shu sheng ming  zai C++ zhong , han shu sheng ming jiu shi han shu yuan xing , ta shi yi tiao cheng xu yu ju , ji ta bi xu yi fen hao jie shu 。 ta you han shu fan hui lei xing , han shu ming he shen shu gou cheng , xing shi wei :  fan hui lei xing function ( shen shu biao );  shen shu biao bao han suo you shen shu de shu ju lei xing , shen shu zhi jian yong dou hao fen kai 。 ru xia han shu sheng ming dou shi he fa de 。  int Area(int length , int width ) ;  huo int Area ( int , int ) ;  69. han shu ding yi  han shu ding yi yu han shu sheng ming xiang dui ying , zhi han shu de ju ti shi xian , ji bao kuo han shu ti 。 ru :  int Area( int length , int width )  {  // other program statement  }  70. han shu tiao yong  zhi ding bei tiao yong han shu de ming zi he tiao yong han shu suo xu de xin xi ( shen shu )。  71. han shu ming  yu han shu ti xiang dui , han shu tiao yong shi yin yong zhi  72. han shu lei xing  (1) huo qu han shu bing fan hui zhi 。  (2) huo qu han shu dan bu fan hui zhi 。  (3) mei you huo qu shen shu dan fan hui zhi 。  (4) mei you huo qu shen shu ye bu fan hui zhi 。  73. xing shi shen shu  han shu zhong xu yao shi yong bian yuan shi , jiang zai han shu ding yi shi shuo ming xu yao jie shou de bian yuan , zhe xie bian yuan cheng wei xing shi shen shu 。 xing shi shen shu dui ying yu han shu ding yi shi de shen shu shuo ming 。 qi shi yong yu ju bu bian liang lei si 。  74. shi ji shen shu  dang xu yao tiao yong han shu shi , dui ying gai han shu xu yao de bian yuan suo gei chu de shu ju cheng wei shi ji shen shu 。  75. zhi chuan di  han shu tiao yong shi xing shen jin de dao shi shen de zhi , tiao yong jie guo bu hui gai bian shi shen de zhi 。[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785438.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423360446.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo  76. yin yong chuan di  han shu tiao yong shi xing shen wei shi shen de yin yong , tiao yong jie guo hui gai bian shi shen de zhi 。  77. di gui  han shu de zi wo tiao yong cheng wei di gui 。 mei ci tiao yong shi ying gai you bu tong de shen shu , zhe yang di gui cai neng zhong zhi 。  78. han shu ti  yu han shu ming xiang dui , zhi han shu zui wai bian you {} kuo qi lai de bu fen 。  79. zuo yong yu  zhi biao shi fu zai cheng xu zhong you xiao de fan wei , yu sheng ming wei zhi you guan , zuo yong yu kai shi yu biao shi fu de sheng ming chu 。 fen : ju bu zuo yong yu , han shu zuo yong yu , han shu yuan xing zuo yong yu , wen jian zuo yong yu , lei zuo yong yu 。  80. ju bu zuo yong yu  dang biao shi fu de sheng ming chu xian zai you yi dui hua kuo hao suo kuo qi lai de yi duan cheng xu nei shi , gai biao shi fu de zuo yong yu cong sheng ming dian kai shi dao kuai jie shu chu wei zhi , ci zuo yong yu de fan wei ju you ju bu xing 。  81. quan ju zuo yong yu  biao shi fu de sheng ming chu xian zai han shu , lei zhi wai , ju you quan ju xing 。  82. lei zuo yong yu  zhi lei ding yi he xiang ying de cheng yuan han shu ding yi fan wei 。  83. quan ju bian liang  ding yi zai ren he han shu zhi wai , ke yi bei ren yi mo kuai shi yong , zai zheng ge cheng xu zhi xing qi jian bao chi you xiao 。 dang ji ge han shu yao gong xiang tong yi shu ju shi quan ju bian liang jiang shi fen you xiao , dan shi shi yong quan ju bian liang shi you yi ding bi duan de : quan ju bian liang jiang zai zheng ge cheng xu zhi xing qi jian zhan you zhi xing kong jian , ji shi ta zhi zai shao shu shi jian bei yong dao ; da liang shi yong quan ju bian liang jiang dao zhi cheng xu hun luan , fei fan shi zai cheng xu jiao fu duo shi ke neng yin qi cuo wu 。  84. ju bu bian liang  ding yi zai han shu nei bu de bian liang 。 ju bu bian liang zhi zai ding yi ta de mo kuai nei bu qi zuo yong , dang gai duan dai ma jie shu , zhe ge bian liang jiu bu cun zai le 。 ye jiu shi shuo yi ge ju bu bian liang de sheng ming qi jiu shi ta suo zai de dai ma kuai de zhi xing qi , er dang zhe duan dai ma zai ci bei zhi xing shi gai ju bu bian liang jiang chong xin bei chu shi hua er bu hui bao chi shang yi ci de zhi 。 xu yao zhu chong de shi , jia ru zhu cheng xu he ta de yi ge han shu you chong ming de bian liang , dang han shu bei tiao yong shi zhe ge bian liang ming zhi dai biao dang qian han shu zhong de bian liang , er bu hui ying xiang zhu cheng xu zhong de tong ming bian liang 。  85. zi dong bian liang  you auto xiu shi , dong tai fen pei cun chu kong jian , cun chu zai dong tai cun chu qu zhong , dui ta men fen pei he shi fang cun chu kong jian de gong zuo shi you bian yi xi tong zi dong chu li de 。  86. ji cun qi bian liang  cun chu zai yun suan qi zhong de ji cun qi li de bian liang , ke ti gao zhi xing xiao lv 。  87. jing tai bian liang  you lian jie qi fen pei zai jing tai nei cun zhong de bian liang 。  88. lei  yi zhong yong hu zi ding yi lei xing , you cheng yuan shu ju , cheng yuan han shu , cheng yuan chang liang , cheng yuan lei xing zu cheng 。 lei shi miao xu C++ gai nian de san ge ji ben ji zhi zhi yi 。  89. wai bu bian liang  you extern xiu shi de bian liang  90. dui  ji zi you cun chu qu ,new he delete dou shi zai zhe li fen pei he shi fang nei cun kuai 。[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785438.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423360470.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo  91. zhan  you liang ge han yi :(1) zhi nei cun zhong wei han shu wei hu ju bu bian liang de qu yu 。(2) zhi xian jin hou chu de xu lie 。  92. chou xiang lei  zhi shao bao han yi ge chun xu han shu de lei 。 chou xiang lei bu neng chuang jian dui xiang , dan ke yi chuang jian zhi xiang chou xiang lei de zhi zhen , duo tai ji zhi jiang gen ju ji lei zhi zhen xuan ze xiang ying de xu han shu 。  93. qian tao lei  zai yi ge lei li ke yi ding yi ling yi ge lei , bei qian ru lei zhi zai ding yi ta de lei de zuo yong yu li you xiao 。  94. ju bu lei  zai han shu zhong ding yi de lei 。 zhu chong zai han shu wai zhe ge ju bu lei shi bu ke zhi de 。 you yu ju bu lei de shuo ming you hen duo xian zhi , suo yi bing bu chang jian 。  95. ji lei  bei ji xu de lei cheng wei ji lei , you cheng fu lei 、 chao lei huo fan hua lei 。 ta shi yi xie gong you te xing de ji he , ke yi you qi ta lei ji xu ta , zhe xie lei zhi zeng jia ta men du you de te xing 。  96. pai sheng lei  ji xu de lei cheng wei pai sheng lei 。 pai sheng lei ke yi yong lai zuo wei ling yi ge pai sheng lei de ji lei , shi xian duo chong ji xu 。 yi ge pai sheng lei ye ke yi you liang ge huo liang ge yi shang de ji lei 。 ding yi shi zai lei ming hou jia ": bei ji xu lei ming " ji ke 。  97. fu lei  ji ji lei 。 jian 95 ji lei de jie shi 。  98. zi lei  ji pai sheng lei 。 jian 96 pai sheng lei de jie shi 。  99. dui xiang  you liang chong han yi :  1. nei cun zhong han you mou zhong shu ju lei xing zhi de lin jin de qu yu 。  2. mou zhong shu ju lei xing de ming ming de huo wei ming ming de bian liang 。 yi ge yong you gou zao han shu de lei xing dui xiang zai gou zao han shu wan cheng gou zao zhi qian bu neng ren wei shi yi ge dui xiang , zai xi gou han shu wan cheng xi gou yi hou ye bu zai ren wei ta shi yi ge dui xiang 。  100. shu ju cheng yuan  zhi lei zhong cun chu shu ju de bian liang 。  101. shi li hua  ji jian li lei de yi ge dui xiang 。  102. gou zao han shu  shi yi ge lei de shi li de chu shi hua han shu , jiang zai sheng cheng lei de shi li shi bei zi dong tiao yong , yong yu wan cheng yu xian de chu shi hua gong zuo 。 yi ge lei ke yi you ji ge gou zao han shu , yi bu tong de shen shu lai qu bie , ji gou zao han shu ke yi bei chong zai , yi bian bu tong de qing kuang xia chan sheng bu tong de chu shi hua ; ye ke yi mei you gou zao han shu , ci shi xi tong jiang tiao yong que sheng de kong gou zao han shu 。 xu yao zhu chong de shi gou zao han shu mei you fan hui lei xing 。  103. cheng yuan chu shi hua biao  cheng yuan chu shi hua biao ke yong yu chu shi hua lei zhong de ren he shu ju cheng yuan , fang zai gou zao han shu tou yu gou zao han shu ti zhi jian , yong ":" yu gou zao han shu tou fen kai , bei chu shi hua de shu ju cheng yuan de zhi chu xian zai yi dui kuo hu zhi jian , ta men zhi jian yong dou hao fen kai 。  104. xi gou han shu  shi yi ge lei de shi li de hui shou han shu , jiang zai gai shi li jie shu shi yong qian bei zi dong tiao yong , yong yu wan cheng zi yuan de shi fang 。 yi ge lei zhi ke yi you yi ge xi gou han shu , dang xi gou han shu zhi xing hou , gai shi li jiang bu fu cun zai 。 xi gou han shu tong yang mei you fan hui zhi 。  105. xu xi gou han shu  you virtual xiu shi de xi gou han shu , dang yong ji lei zhi zhen shi fang pai sheng lei dui xiang shi ke gen ju ta suo zhi xiang de pai sheng lei dui xiang shi fang zhun que de dui xiang 。[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785438.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423360604.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo  106. ji xu  mian xiang dui xiang de cheng xu she ji yu yan de te dian zhi yi 。 ji yi ge dui xiang huo de ling yi ge dui xiang de te xing de guo cheng 。 ru jiang gong gong shu xing he fu wu fang dao ji lei zhong , er ta de ge pai sheng lei chu le you ge zi de te you shu xing he fu wu wai huan ke yi gong xiang ji lei de gong gong shu xing he fu wu 。 zhe yang de hao chu shi qing yi jian li ti xi , zeng qiang dai ma chong fu xing 。  107. dan ji xu  yi ge pai sheng lei zhi you yi ge ji lei , cheng wei dan ji xu 。  108. chong ji xu  yi ge pai sheng lei yong you duo ge ji lei , cheng wei duo ji xu 。  109. xu han shu  zai ji lei zhong shuo ming wei virtual bing zai pai sheng lei zhong chong ding yi de han shu 。 chong ding yi jiang hu lue ji lei zhong de han shu ding yi , zhi ming le han shu zhi xing de shi ji cao zuo 。 dang yi ge ji lei zhi zhen zhi xiang bao han xu han shu de pai sheng dui xiang shi ,C++ jiang gen ju zhi zhen zhi xiang de dui xiang lei xing lai jue ding tiao yong na yi ge han shu , shi xian le yun xing shi de duo tai xing 。 zhe li de chong ding yi lei si yu han shu chong zai , bu tong de shi chong ding yi de xu han shu de yuan xing bi xu he ji lei zhong zhi ding de han shu yuan xing wan quan pi pei 。 gou zao han shu bu neng shi xu han shu , er xi gou han shu ze ke yi shi 。  110. chun xu han shu  zai ji lei zhong zhi you sheng ming mei you shi xian de xu han shu 。 xing shi wei :  virtual type funname(paralist)=0。 zhe shi ji han shu zhi ti gong pai sheng lei shi yong de jie kou , ren he lei yao shi yong bi xu gei chu zi ji de ding yi 。  111. duo tai xing  gei bu tong lei xing de shi ti ti gong dan yi jie kou 。 xu han shu tong guo ji lei jie kou shi xian dong tai duo tai xing , chong zai han shu he mo ban ti gong le jing tai duo tai xing 。  112. fu zhi gou zao han shu  yi zi shen lei dui xiang wei shen shu de gou zao han shu , ru Z::Z(const Z&). yong zai tong lei dui xiang jian jin xing chu shi hua 。  113. yun suan fu chong zai  C++ zhong ke yi chong zai shuang mu ( ru +,× deng ) he dan mu ( ru ++) cao zuo fu , zhe yang ke yi shi yong hu xiang shi yong ji ben shu ju lei xing na yang dui zi ding yi lei xing ( lei ) de bian liang jin xing cao zuo , zeng qiang le cheng xu de ke du xing 。 dang yi ge yun suan fu bei chong zai hou , ta jiang ju you he mou ge lei xiang guan de han yi , tong shi reng jiang bao chi yuan you han yi 。  114. jing tai cheng yuan han shu  cheng yuan han shu tong guo qian mian jia static shuo ming wei jing tai de , dan shi jing tai cheng yuan han shu zhi neng cun qu lei de qi ta jing tai cheng yuan , er qie mei you this zhi zhen 。 jing tai cheng yuan han shu ke yi yong lai zai chuang jian dui xiang qian yu chu shi hua zhuan you de jing tai shu ju 。  115. jing tai cheng yuan bian liang  zai cheng yuan bian liang zhi qian jia static yao hai zi jiang shi gai bian liang cheng wei jing tai cheng yuan bian liang , gai lei suo you de dui xiang jiang gong xiang zhe ge bian liang de tong yi kao bei 。 dang dui xiang chuang jian shi , suo you jing tai bian liang zhi neng bei chu shi hua wei 0。 shi yong jing tai cheng yuan bian liang ke yi qu dai quan ju bian liang , yin wei quan ju bian liang shi wei fan mian xiang dui xiang de cheng xu she ji de feng zhuang xing de 。  116. si you cheng yuan  zhi neng you zi shen lei fang wen de cheng yuan 。  117. bao hu cheng yuan  zhi neng you zi shen lei ji qi pai sheng lei fang wen de cheng yuan 。  118. you yuan  bei mou lei ming que shou quan ke fang wen qi cheng yuan de han shu he lei 。  119. you yuan han shu  zai han shu qian jia shang yao hai zi friend ji shuo ming le yi ge you yuan han shu , you yuan han shu ke yi cun qu lei de suo you si you he bao hu cheng yuan 。 you yuan zai chong zai yun suan fu shi you shi shi hen you yong de 。  120. you yuan lei  bei mou lei ming que shou quan ke fang wen qi cheng yuan de lei  121. li wai chu li  bao gao ju bu wu fa chu li mou cuo wu de ji ben fang shi 。 you try., throw , catch zu cheng 。  122. wen jian  shi yong yu cong ci pan wen jian dao zhong duan huo da yin ji de ren he dong xi 。 liu tong guo wan cheng da kai cao zuo yu mou wen jian jian li lian xi 。[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785438.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423360617.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ xiang guan wen zhang zhuan ti , huo
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚性感的燕子(3)
时尚性感的燕子(2)
纯美的女生生活写真(14)
纯美的女生生活写真(13)
来自束河[]
恰巧-巧家~~
高尔夫
行摄匆匆天子山
 
>>返回首页<<
 为你推荐
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有