| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> c/c++ >> C++ de iostream biao zhun ku jie shao (3)

C++ de iostream biao zhun ku jie shao (3)

2008-06-01 02:07:19 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【C++的iostream标准库介绍(3)】的拼音翻译版
 C yu yan ti gong le ge shi hua shu ru shu chu de fang fa ,C++ ye tong yang , dan shi C++ de kong zhi fu shi yong qi lai geng wei jian dan fang bian , zai c++ xia you liang zhong fang fa kong zhi ge shi hua shu ru shu chu 。
 1. you liu dui xiang de cheng yuan han shu 。
 li ru , xia lie cheng xu yi cheng yuan han shu de fang shi kong zhi shu chu de jing du :
 // cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 using namespace std;
 
 int main()
 {
  float pi=3.14159f;
  cout<<pi<<endl;
  cout.precision(2);
  cout<<pi<<endl;
  system("pause");
 }
 2. shi yong C++ shu ru shu chu kong zhi fu , kong zhi fu shi zai tuo wen jian iomanip.h zhong ding yi de dui xiang , yu cheng yuan han shu you yi yang de xiao guo , kong zhi fu bu bi xiang cheng yuan han shu xue na yang dan du tiao yong , ta ke yi zhi jie cha ru liu zhong shi yong 。
 li ru , xia lie cheng xu yi kong zhi fu de fang shi kong zhi shu chu de jing du :
 // cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 #include <iomanip>
 using namespace std;
 
 int main()
 {
  float pi=3.14159f;
  cout<<pi<<endl;
  cout<<setprecision(4);
  cout<<pi<<endl;
  system("pause");
 }
 xia biao wo men lie chu le yi xie bi jiao chang yong de kong zhi fu hao , you yu pian fu you xian du zhe qing gen ju zi ji de xu yao cha yue xiang guan shu ji :
 dui yu iostream biao zhun ku lai shuo bao han le zhong duo de cheng yuan han shu , ge han shu dou you qi zi shen de zuo yong , pian fu wen ti bi zhe zai zhe li bu neng yi yi shuo ming li ju , you yu biao zhun shu ru dui xiang cin ti gong shu ru de shi hou hui zi dong yi kong ge zuo wei fen jie , gei wo men huo qu yi xing dai you kong ge de wan zheng zi fu chuan dai lai le kun nan , zai zhe li bu chong yi ge fei chang yong you de cheng yuan han shu ----getline()。
 qi han shu yuan xing wei :
 getlin(chiar *str,int size,char='\n');
 di yi ge shen shu shi zi fu shu zu , yong yu cun fang zheng xing wen ben , di er ge shen shu du qu de zui da zi fu ge shu , di san ge shen shu wei zuo wei fen jie jie xian de zi fu , mo shu xi shi \n, huan xing fu 。
 shi li dai ma ru xia :
 // cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 #include <iomanip>
 using namespace std;
 
 int main()
 {
  char str[100];
  cin.getline(str,sizeof(str),'\n');
  cout<<str<<endl;
  system("pause");
 }
 tong guo shang mian nei rong de xue xi , wo men dui i/o you le yi xie ji ben dian ji ben de shu xi , xian zai shi gai qie ru zheng ti de shi hou le , ju ti xue xi yi xia , ru he chong zai zuo yi yu you yi cao zuo fu 。
 xian shuo zuo yi (<<) cao zuo fu , ye jiu shi wo men chang shuo de shu chu cao zuo fu 。
 dui yu zi ding yi lei lai shuo , chong zai zuo yi cao zuo fu de fang fa wo men chang shi yong lei de you yuan fang shi jin xing cao zuo 。
 shi li dai ma ru xia :
 // cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 using namespace std;
 class Test
 
  {
  public:
  Test(int age = 0,char *name = "\0")
  {
  Test::age = age;
  strcpy(Test::name,name);
  }
  void outmembers(ostream &out)
  {
  out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<this->name<<endl;
  }
  friend ostream& operator <<(ostream& ,Test&);
  protected:
  int age;
  char name[50];
 };
 ostream& operator <<(ostream& out,Test &temp)
 {
  temp.outmembers(out);
  return out;
 }
 int main()
 {
  Test a(24," guan ning ");
  cout<<a;
  system("pause");
 }
 shang li dai ma zhong , wo men dui void outmembers(ostream &out) de shen shu shi yong ostream ding yi zhu yao shi wei le ke yi xiang ta chuan di ren he ostream lei dui xiang bu guang shi cout ye ke yi shi ofstrem huo zhe shi ostrstream he ostringstream lei dui xiang , zuo dao tong yong xing 。
 chong zai yun suan fu , wo men zhi dao ke yi shi fei cheng yuan fang shi ye ke yi shi cheng yuan fang shi de , dui yu << lai shuo tong yang ye ke yi shi cheng yuan fang shi , dan wo shi fen bu tui jian zhe me zuo , yin wei dui yu lei de cheng yuan han shu lai shuo , di yi ge shen shu shi zhong shi hui bei yin cang de , er qie yi ding shi dang qian lei lei xing de 。
 xia mian de shi li dai ma jiu shi jiang shang mian de << chong zai han shu xiu gai cheng cheng yuan fang shi de zuo fa :
 // cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 using namespace std;
 class Test
 {
  public:
  Test(int age = 0,char *name = "\0")
  {
  Test::age = age;
  strcpy(Test::name,name);
  }
  void outmembers(ostream &out)
  {
  out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<this->name<<endl;
 
  }
  ostream& operator <<(ostream &out)
  {
  this->outmembers(out);
  return out;
  }
  protected:
  int age;
  char name[50];
 };
 int main()
 {
  Test a(24," guan ning ");
  a<<cout;
  system("pause");
 }
 cong dai ma shi xian shang , wo men jiang han shu xiu gai cheng le ostream& operator <<(ostream &out), po bu de yi jiang ostream lei xing de yin yong shen shu fang dao le hou mian , zhe shi yin wei , cheng yuan fang shi yun suan fu chong zai han shu di yi ge shen shu hui bei yin cang , er qie yi ding shi dang qian lei lei xing de , zhe he ostream lei xing chong tu le 。 you ci wo men zai shi yong cout shu chu de shi hou jiu bi xu xie cheng a<<cout;, zhe yang yi lai dai ma de ke du xing jiu da da jiang di le , zhe dao di shi zuo yi huan shi you yi ne ? wei ci wo zai yi ci shuo ming , dui yu zuo yi he you yi yun suan fu de chong zai shi shi fen bu tui jian shi yong cheng yuan han shu de fang shi bian xie de 。
 wei le gong gu xue xi , xia mian wo men yi fstream dui xiang shu chu wei li zuo yi ge lian xi 。
 dai ma ru xia :
 // cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 #include <fstream>
 using namespace std;
 
 class Test
 {
  public:
  Test(int age = 0,char *name = "\0")
  {
  Test::age = age;
  strcpy(Test::name,name);
  }
  void outmembers(ostream &out)
  {
  out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<this->name<<endl;
  }
  friend ostream& operator <<(ostream& ,Test&);
  protected:
  int age;
  char name[50];
 };
 
  ostream& operator <<(ostream& out,Test &temp)
 {
  temp.outmembers(out);
  return out;
 }
 int main()
 {
  Test a(24," guan ning ");
  ofstream myfile("c:\\1.txt",ios::out,0);
  if (myfile.rdstate() == ios_base::goodbit)
  {
  myfile<<a;
  cout<<" wen jian chuang jian cheng gong , xie ru zheng chang !"<<endl;
  }
  if (myfile.rdstate() == ios_base::badbit)
  {
  cout<<" wen jian chuang jian shi bai , ci pan cuo wu !"<<endl;
  }
  system("pause");
 }
 dui yu zuo yi yun suan fu chong zai han shu lai shuo , you yu bu tui jian shi yong cheng yuan fang shi , na me shi yong fei cheng yuan fang shi zai lei you duo chong ji xu de qing kuang xia , jiu bu neng shi yong xu han shu jin xing zuo yi yun suan fu chong zai de qu fen , wei le da dao neng gou qu fen xian shi de mu de , gei mei ge lei fen bie tian jia bu tong de xu han shu shi bi yao de 。
 shi li dai ma ru xia :
 // cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 #include <fstream>
 using namespace std;
 
 class Student
 {
  public:
  Student(int age = 0,char *name = "\0")
  {
  Student::age = age;
  strcpy(Student::name,name);
  }
  virtual void outmembers(ostream &out) = 0;
  friend ostream& operator <<(ostream& ,Student&);
  protected:
  int age;
  char name[50];
 };
 ostream& operator <<(ostream& out,Student &temp)
 {
 
  temp.outmembers(out);
  return out;
 }
 class Academician:public Student
 {
  public:
  Academician(int age = 0,char *name = "\0",char *speciality="\0"):Student(age,name)
  {
  strcpy(Academician::speciality,speciality);
  }
  virtual void outmembers(ostream &out)
  {
  out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<name<<endl<<
  "speciality:"<<speciality<<endl;
  }
  protected:
  char speciality[80];
 };
 class GraduateStudent:public Academician
 {
  public:
  GraduateStudent(int age = 0,char *name = "\0",char *speciality="\0",
  char *investigate="\0"):Academician(age,name,speciality)
  {
  strcpy(GraduateStudent::investigate,investigate);
  }
  virtual void outmembers(ostream &out)
  {
  out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<name<<endl<<
  "speciality:"<<speciality<<endl<<"investigate:"<<investigate<<endl;
  }
  protected:
  char investigate[100];
 };
 int main()
 {
  Academician a(24," guan ning ","Computer Science");
  cout<<a;
  GraduateStudent b(24," yan yan ling ","Computer Science","GIS System");
 
  cout<<b;
  system("pause");
 }
 zai shang mian de dai ma zhong wei le neng gou qu fen shu chu a dui xiang yu b dui xiang , wo men yong xu han shu de fang shi chong zai le ji xu lei Academician yu duo chong ji xu lei GraduateStudent de outmembers cheng yuan han shu , you yu ostream& operator <<(ostream& out,Student &temp) yun suan fu chong zai han shu shi Student ji lei de ,Student &temp shen shu tong guo xu han shu de ding yi ke yi shi ying bu tong pai sheng lei dui xiang , suo yi zai qi nei bu tiao yong temp.outmembers(out); xi tong ke shi bie bu tong ji lei de outmembers() cheng yuan han shu 。
 zui hou kan yi xia , you yi yun suan fu de chong zai , you yi yun suan fu wo men ye chang jiao ta shu ru yun suan fu hao , dui yu ta lai shuo , ju ti shi xian he zuo yi yun suan fu de chong zai cha bie bing bu da , dui yu you duo cheng yuan dui xiang de lei lai shuo , zhi yao bao zheng neng gou wan zheng shu ru ge cheng yuan dui xiang da shu ju jiu ke yi le 。
 shi li ru xia :
 // cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 
 #include <iostream>
 using namespace std;
 
 class Test
 {
  public:
  Test(int age = 0,char *name = "\0")
  {
  Test::age = age;
  strcpy(Test::name,name);
  }
  void inputmembers(istream &out)
  {
  cout<<"please input age:";
  cin>>Test::age;
  cout<<"please input name:";
  cin>>Test::name;
  }
  friend istream& operator >>(istream& ,Test&);
  public:
  int age;
  char name[50];
 };
 istream& operator >>(istream& input,Test &temp)
 {
  temp.inputmembers(input);
  return input;
 }
 int main()
 {
  Test a;
  cin>>a;
 
  cout<<a.age<<""<<a.name<<endl;
  system("pause");
 }【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
 C yu yan ti gong le ge shi hua shu ru shu chu de fang fa ,C++ ye tong yang , dan shi C++ de kong zhi fu shi yong qi lai geng wei jian dan fang bian , zai c++ xia you liang zhong fang fa kong zhi ge shi hua shu ru shu chu 。  1. you liu dui xiang de cheng yuan han shu 。  li ru , xia lie cheng xu yi cheng yuan han shu de fang shi kong zhi shu chu de jing du : // cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> using namespace std; int main() { float pi=3.14159f; cout<<pi<<endl; cout.precision(2); cout<<pi<<endl; system("pause"); }  2. shi yong C++ shu ru shu chu kong zhi fu , kong zhi fu shi zai tuo wen jian iomanip.h zhong ding yi de dui xiang , yu cheng yuan han shu you yi yang de xiao guo , kong zhi fu bu bi xiang cheng yuan han shu xue na yang dan du tiao yong , ta ke yi zhi jie cha ru liu zhong shi yong 。  li ru , xia lie cheng xu yi kong zhi fu de fang shi kong zhi shu chu de jing du : // cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { float pi=3.14159f; cout<<pi<<endl; cout<<setprecision(4); cout<<pi<<endl; system("pause"); }  xia biao wo men lie chu le yi xie bi jiao chang yong de kong zhi fu hao , you yu pian fu you xian du zhe qing gen ju zi ji de xu yao cha yue xiang guan shu ji :  dui yu iostream biao zhun ku lai shuo bao han le zhong duo de cheng yuan han shu , ge han shu dou you qi zi shen de zuo yong , pian fu wen ti bi zhe zai zhe li bu neng yi yi shuo ming li ju , you yu biao zhun shu ru dui xiang cin ti gong shu ru de shi hou hui zi dong yi kong ge zuo wei fen jie , gei wo men huo qu yi xing dai you kong ge de wan zheng zi fu chuan dai lai le kun nan , zai zhe li bu chong yi ge fei chang yong you de cheng yuan han shu ----getline()。  qi han shu yuan xing wei :  getlin(chiar *str,int size,char='\n');  di yi ge shen shu shi zi fu shu zu , yong yu cun fang zheng xing wen ben , di er ge shen shu du qu de zui da zi fu ge shu , di san ge shen shu wei zuo wei fen jie jie xian de zi fu , mo shu xi shi \n, huan xing fu 。  shi li dai ma ru xia : // cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { char str[100]; cin.getline(str,sizeof(str),'\n'); cout<<str<<endl; system("pause"); }  tong guo shang mian nei rong de xue xi , wo men dui i/o you le yi xie ji ben dian ji ben de shu xi , xian zai shi gai qie ru zheng ti de shi hou le , ju ti xue xi yi xia , ru he chong zai zuo yi yu you yi cao zuo fu 。  xian shuo zuo yi (<<) cao zuo fu , ye jiu shi wo men chang shuo de shu chu cao zuo fu 。  dui yu zi ding yi lei lai shuo , chong zai zuo yi cao zuo fu de fang fa wo men chang shi yong lei de you yuan fang shi jin xing cao zuo 。  shi li dai ma ru xia : // cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> using namespace std; class Test { public: Test(int age = 0,char *name = "\0") { Test::age = age; strcpy(Test::name,name); } void outmembers(ostream &out) { out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<this->name<<endl; } friend ostream& operator <<(ostream& ,Test&); protected: int age; char name[50]; }; ostream& operator <<(ostream& out,Test &temp) { temp.outmembers(out); return out; } int main() { Test a(24," guan ning "); cout<<a; system("pause"); }  shang li dai ma zhong , wo men dui void outmembers(ostream &out) de shen shu shi yong ostream ding yi zhu yao shi wei le ke yi xiang ta chuan di ren he ostream lei dui xiang bu guang shi cout ye ke yi shi ofstrem huo zhe shi ostrstream he ostringstream lei dui xiang , zuo dao tong yong xing 。  chong zai yun suan fu , wo men zhi dao ke yi shi fei cheng yuan fang shi ye ke yi shi cheng yuan fang shi de , dui yu << lai shuo tong yang ye ke yi shi cheng yuan fang shi , dan wo shi fen bu tui jian zhe me zuo , yin wei dui yu lei de cheng yuan han shu lai shuo , di yi ge shen shu shi zhong shi hui bei yin cang de , er qie yi ding shi dang qian lei lei xing de 。  xia mian de shi li dai ma jiu shi jiang shang mian de << chong zai han shu xiu gai cheng cheng yuan fang shi de zuo fa : // cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> using namespace std; class Test { public: Test(int age = 0,char *name = "\0") { Test::age = age; strcpy(Test::name,name); } void outmembers(ostream &out) { out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<this->name<<endl; } ostream& operator <<(ostream &out) { this->outmembers(out); return out; } protected: int age; char name[50]; }; int main() { Test a(24," guan ning "); a<<cout; system("pause"); }  cong dai ma shi xian shang , wo men jiang han shu xiu gai cheng le ostream& operator <<(ostream &out), po bu de yi jiang ostream lei xing de yin yong shen shu fang dao le hou mian , zhe shi yin wei , cheng yuan fang shi yun suan fu chong zai han shu di yi ge shen shu hui bei yin cang , er qie yi ding shi dang qian lei lei xing de , zhe he ostream lei xing chong tu le 。 you ci wo men zai shi yong cout shu chu de shi hou jiu bi xu xie cheng a<<cout;, zhe yang yi lai dai ma de ke du xing jiu da da jiang di le , zhe dao di shi zuo yi huan shi you yi ne ? wei ci wo zai yi ci shuo ming , dui yu zuo yi he you yi yun suan fu de chong zai shi shi fen bu tui jian shi yong cheng yuan han shu de fang shi bian xie de 。  wei le gong gu xue xi , xia mian wo men yi fstream dui xiang shu chu wei li zuo yi ge lian xi 。  dai ma ru xia : // cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; class Test { public: Test(int age = 0,char *name = "\0") { Test::age = age; strcpy(Test::name,name); } void outmembers(ostream &out) { out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<this->name<<endl; } friend ostream& operator <<(ostream& ,Test&); protected: int age; char name[50]; }; ostream& operator <<(ostream& out,Test &temp) { temp.outmembers(out); return out; } int main() { Test a(24," guan ning "); ofstream myfile("c:\\1.txt",ios::out,0); if (myfile.rdstate() == ios_base::goodbit) { myfile<<a; cout<<" wen jian chuang jian cheng gong , xie ru zheng chang !"<<endl; } if (myfile.rdstate() == ios_base::badbit) { cout<<" wen jian chuang jian shi bai , ci pan cuo wu !"<<endl; } system("pause"); }  dui yu zuo yi yun suan fu chong zai han shu lai shuo , you yu bu tui jian shi yong cheng yuan fang shi , na me shi yong fei cheng yuan fang shi zai lei you duo chong ji xu de qing kuang xia , jiu bu neng shi yong xu han shu jin xing zuo yi yun suan fu chong zai de qu fen , wei le da dao neng gou qu fen xian shi de mu de , gei mei ge lei fen bie tian jia bu tong de xu han shu shi bi yao de 。  shi li dai ma ru xia : // cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; class Student { public: Student(int age = 0,char *name = "\0") { Student::age = age; strcpy(Student::name,name); } virtual void outmembers(ostream &out) = 0; friend ostream& operator <<(ostream& ,Student&); protected: int age; char name[50]; }; ostream& operator <<(ostream& out,Student &temp) { temp.outmembers(out); return out; } class Academician:public Student { public: Academician(int age = 0,char *name = "\0",char *speciality="\0"):Student(age,name) { strcpy(Academician::speciality,speciality); } virtual void outmembers(ostream &out) { out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<name<<endl<< "speciality:"<<speciality<<endl; } protected: char speciality[80]; }; class GraduateStudent:public Academician { public: GraduateStudent(int age = 0,char *name = "\0",char *speciality="\0", char *investigate="\0"):Academician(age,name,speciality) { strcpy(GraduateStudent::investigate,investigate); } virtual void outmembers(ostream &out) { out<<"Age:"<<age<<endl<<"Name:"<<name<<endl<< "speciality:"<<speciality<<endl<<"investigate:"<<investigate<<endl; } protected: char investigate[100]; }; int main() { Academician a(24," guan ning ","Computer Science"); cout<<a; GraduateStudent b(24," yan yan ling ","Computer Science","GIS System"); cout<<b; system("pause"); }  zai shang mian de dai ma zhong wei le neng gou qu fen shu chu a dui xiang yu b dui xiang , wo men yong xu han shu de fang shi chong zai le ji xu lei Academician yu duo chong ji xu lei GraduateStudent de outmembers cheng yuan han shu , you yu ostream& operator <<(ostream& out,Student &temp) yun suan fu chong zai han shu shi Student ji lei de ,Student &temp shen shu tong guo xu han shu de ding yi ke yi shi ying bu tong pai sheng lei dui xiang , suo yi zai qi nei bu tiao yong temp.outmembers(out); xi tong ke shi bie bu tong ji lei de outmembers() cheng yuan han shu 。  zui hou kan yi xia , you yi yun suan fu de chong zai , you yi yun suan fu wo men ye chang jiao ta shu ru yun suan fu hao , dui yu ta lai shuo , ju ti shi xian he zuo yi yun suan fu de chong zai cha bie bing bu da , dui yu you duo cheng yuan dui xiang de lei lai shuo , zhi yao bao zheng neng gou wan zheng shu ru ge cheng yuan dui xiang da shu ju jiu ke yi le 。  shi li ru xia : // cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> using namespace std; class Test { public: Test(int age = 0,char *name = "\0") { Test::age = age; strcpy(Test::name,name); } void inputmembers(istream &out) { cout<<"please input age:"; cin>>Test::age; cout<<"please input name:"; cin>>Test::name; } friend istream& operator >>(istream& ,Test&); public: int age; char name[50]; }; istream& operator >>(istream& input,Test &temp) { temp.inputmembers(input); return input; } int main() { Test a; cin>>a; cout<<a.age<<""<<a.name<<endl; system("pause"); }
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
赏心悦目的模特儿(9)
赏心悦目的模特儿(8)
赏心悦目的模特儿(7)
赏心悦目的模特儿(6)
周六一日游--绿野翠蜂场(一)
骆驼峰
下一站上环
杂乱的几张Danang
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有