| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> delphi >> chang yong de BCB&Delphi han shu

chang yong de BCB&Delphi han shu

2008-06-01 01:47:55 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【常用的BCB&Delphi函数】的拼音翻译版
 fan yi de bu hao , qing jian liang 。
 fan yi : lu xiao ban
 wen jian : ActnList
 CreateAction han shu chuang jian yi ge zhi ding lei xing de Action, xian shi zai action list editor zhong 。
 EnumRegisteredAction guo cheng mei ju yi jing zhu ce de Action
 RegisterAction guo cheng zhu ce Action
 UnRegisterAction guo cheng fan zhu ce Action
 wen jian : Classes
 Bounds han shu shu ru shang xia gao kuan fan hui yi ge ju xing jie gou 。
 CollectionsEqual han shu bi jiao liang ge TCollection shi bu shi xiang deng 。
 CurrentGroup bian liang
 FindClass han shu cong shu ru zi fu chuan zhong fan hui yi ge cong TPersistent ji xu de lei
 FindGlobalComponent bian liang fan hui yi ge zui gao jie de rong qi lei 。
 GetClass han shu fan hui yi ge yi jing zhu ce le de cong TPersistent ji xu de lei
 LineStart han shu fan hui xia yi xing de kai shi zi fu wei zhi
 ObjectBinaryToText guo cheng zhuan huan dui xiang de er jin zhi liu xing shi dao wen jian 。
 ObjectResourceToText guo cheng zhuan huan dui xiang de er jin zhi zi yuan dao wen jian 。
 ObjectTextToBinary guo cheng zhuan huan bao cun dui xiang de wen jian xing shi dao er jin zhi liu 。
 ObjectTextToResource guo cheng zhuan huan bao cun dui xiang de wen jian xing shi dao zi yuan 。
 Point han shu shu ru X,y zuo biao fan hui yi ge dian jie gou 。
 ReadComponentRes han shu cong chuang kou zi yuan zhong du chu yi ge kong jian he ta de shu xing 。
 ReadComponentResEx han shu tong shang
 ReadComponentResFile han shu cong chuang kou zi yuan wen jian zhong du chu yi ge kong jian he ta de shu xing 。
 Rect han shu shu ru shang xia zuo you fan hui yi ge ju xing jie gou
 RegisterClass guo cheng zhu ce yi ge cong TPersistent ji xu de lei , shi ta de lei de lei xing neng gou bei shi bie 。
 RegisterClassAlias guo cheng zhu ce yi ge he ling yi ge chu le ming zi wai dou xiang tong de lei 。
 RegisterClasses guo cheng zhu ce yi zu lei
 RegisterComponents guo cheng zhu ce yi zu kong jian
 RegisterIntegerConsts guo cheng
 RegisterNoIcon guo cheng zhu ce yi zu mei you tu biao de kong jian
 RegisterNonActiveX guo cheng fang zhi yi zu kong jian bei ActiveX wizard shi bie 。
 UnregisterClass guo cheng fan zhu ce yi ge lei
 UnregisterClasses guo cheng fan zhu ce yi zu lei
 UnregisterModuleClasses guo cheng fan zhu ce ding yi zai mo kuai zhong de suo you de lei
 WriteComponentResFile guo cheng xie kong jian he ta de shu xing dao wen jian 。
 wen jian : Clipbrd
 Clipboard han shu fan hui yi ge TClipboard dui xiang
 SetClipboard han shu yong yi ge xin TClipboard ti huan quan ju TClipboard。
 wen jian : Controls
 CancelDrag guo cheng zai cheng xu zhong qu xiao drag-and-drop huo drag-and-dock cao zuo 。
 CursorToIdent han shu pan ding guang biao chang shu shi bu shi he zi fu chuan xiang deng
 CursorToString han shu ba guang biao zhuan huan cheng zi fu chuan
 FindControl han shu shu ru chuang kou de ju bing , fan hui yi ge TWinControl kong jian de dui xiang 。
 FindDragTarget han shu cha zhao zai shu biao de wei zhi xia de kong jian
 FindVCLWindow han shu cha zhao zhi ding wei zhi xia de VCL kong jian
 GetCaptureControl han shu huo de zheng zai chu li shu biao shi jian de kong jian
 GetCursorvalues guo cheng hui tiao han shu , huo de guang biao de zhi
 GetLongHint han shu huo de Hint zi fu chuan de di er xing yi hou de zi fu chuan xing yong '' zi fu ge kai
 GetShortHint han shu huo de Hint zi fu chuan de di yi xing de zi fu chuan
 IdentToCursor han shu zhuan huan zi fu chuan dao guang biao
 IsDragObject han shu pan ding zhi ding de dui xiang shi bu shi TDragObject lei de zi sun 。
 Mouse bian liang shu biao dui xiang , quan ju
 MoveWindowOrg guo cheng zai she bei shang xia wen zhong gai bian dian de xiang dui wei zhi
 SetCaptureControl guo cheng she zhi zhi ding de kong jian chu li shu biao shi jian
 StringToCursor han shu zi fu chuan zhuan huan dao guang biao
 wen jian : Db
 BCDToCurr han shu ba TBCD jie gou zhuan hua cheng huo bi lei xing
 DatabaseError guo cheng chuang jian bing qie chu fa yi ge EDatabaseError yi chang
 DatabaseErrorFmt guo cheng chuang jian bing qie ge shi hua EDatabaseError yi chang
 GetFieldProperty han shu cong TDateSet he TControl zhong huo de zi duan shu xing
 RegisterFields guo cheng zhu ce zi duan lei
 VarTypeToDataType han shu ba yi ge zheng xing zhuan huan cheng TFieldType xing
 wen jian : Dbctrls
 DBUseRightToLeftAlignment han shu pan ding shu ju min gan kong jian de alignment shu xing shi bu shi right-to-left xing
 wen jian : Dblogdlg
 LoginDialog han shu chuang jian yi ge deng lu dui hua kuang
 LoginDialogEx han shu chuang jian yi ge deng lu dui hua kuang ( kuo zhan )
 RemoteLoginDialog chuang jian yi ge yuan cheng deng lu dui hua kuang
 wen jian : Dbpwdlg
 xian shi yi ge dui hua kuang ti shi shu ru ben di biao de mi ma
 wen jian : DBTables
 AnsiToNative han shu ba ANSI zi fu ji zhuan huan cheng ben di zi fu ji
 AnsiToNativeBuf guo cheng tong shang
 Check guo cheng pan ding yi ge cong BDE fan hui de zhi shi fou shi cuo wu de 。
 DBIError guo cheng chuang jian bing qie chu fa yi ge EDBEngineError yi chang
 NativeCompareStr han shu gen ju ben di shu ju ku bi jiao liang ge zi fu chuan , qu fen da xiao xie
 NativeCompareStrBuf han shu gen ju ben di shu ju ku bi jiao liang ge yi ling jie yi de zi fu chuan , qu fen da xiao xie
 NativeCompareText han shu gen ju ben di shu ju ku bi jiao liang ge zi fu chuan , bu qu fen da xiao xie
 NativeCompareTextBuf han shu gen ju ben di shu ju ku bi jiao liang ge yi ling jie yi de zi fu chuan , bu qu fen da xiao xie
 NativeToAnsi han shu ba ben di zi fu ji zhuan huan cheng ANSI zi fu ji
 NativeToAnsiBuf guo cheng tong shang
 Session bian liang quan ju de TSession dui xiang
 Sessions bian liang quan ju de TSessionList dui xiang
 wen jian : Dialogs
 CreateMessageDialog han shu chuang jian yi ge xiao xi dui hua kuang
 ForceCurrentDirectory bian liang qiang zhi chu shi dui hua kuang wei dang qian lu jing , jia ru wei True, jiu shi dang qian lu jing , fou ze jiu shi My Documents lu jing 。
 InputBox han shu chuang jian yi ge yong yu shu ru de dui hua kuang
 InputQuery han shu chuang jian yi ge yong yu shu ru de dui hua kuang , you fan hui zhi biao shi que ding huo qu xiao
 MessageDlg han shu zai ping mu de zhong jian xian shi yi ge xiao xi kuang
 MessageDlgPos han shu gen ju shu ru de wei zhi zai ping mu shang xian shi yi ge xiao xi kuang
 MessageDlgPosHelp han shu tong shang , huan xian shi yi ge bang zhu an niu
 ShowMessage guo cheng xian shi yi ge dui hua kuang
 ShowMessageFmt guo cheng xian shi ge shi hua de zi fu chuan
 wen jian : Drintf
 AssociateAttr guo cheng jian li yi ge shu xing ID he zi duan ID de lian jie
 CreateField han shu chuang jian yi ge cun chu zai shu ju zi dian zhong de xin de zi duan
 DictionaryActive han shu pan ding yi ge shu ju zi dian shi fou shi ji huo de
 DictionaryDeactivate guo cheng shi yi ge shu ju zi dian bu ji huo
 FindAttrID han shu fan hui yi ge zhi ding de shu xing ji de ID
 FindDatabaseID han shu fan hui zhi ding de shu ju ku de ID
 FindFieldID han shu fan hui zhi ding zi duan de ID
 FindTableID han shu fan hui zhi ding biao de ID
 GetAttrID han shu fan hui he zi duan lian jie de shu xing ID
 GetAttrName han shu shu ru shu xing ID fan hui shu xing ming zi
 GetAttrNames guo cheng wei mei ge shu xing she zhi ming zi shi zhi xing hui tiao han shu
 GetControlClass han shu fan hui he shu xing ji lian jie de lei de ming zi
 HasConstraints han shu pan ding shu ju zi dian zhong shi fou shu ju ji yue shu
 IsNullID han shu shu ru yi ge ID pan ding ta zai shu ju zi dian zhong de shi ti shi fou wei kong
 NewAttr han shu chuang jian yi ge ji yu zi duan kong jian de shu xing de shu xing ji
 QualifyTableName han shu fan hui zai shu ju zi dian zhong de biao de quan cheng
 QualifyTableNameByName han shu tong shang
 UnassociateAttr guo cheng shan chu yi ge shu xing ID he zi duan ID de lian jie
 UpdateAttr guo cheng geng xin yi ge shu xing ji yi pi pei zi duan kong jian de shu xing
 UpdateConstraints guo cheng
 UpdateDataset guo cheng geng xin shu ju ji he suo you de ta de zi duan kong jian yi pi pei shu ju zi dian
 UpdateField guo cheng geng xin yi ge zi duan kong jian yi pi pei lian jie zai shu ju zi dian zhong de shu xing ji
 wen jian : DsgnIntf
 CreateSelectionList han shu (*)
 MakeIPersistent han shu (*)
 ExtractPersistent han shu (*)
 TryExtractPersistent han shu (*)
 MakeIComponent han shu (*)
 ExtractComponent han shu (*)
 TryExtractComponent han shu (*)
 GetComponentProperties guo cheng (*)
 GetComponentEditor han shu (*)
 RegisterCustomModule guo cheng (*)
 NewEditorGroup han shu (*)
 FreeEditorGroup guo cheng (*)
 NotifyGroupChange guo cheng (*)
 UnNotifyGroupChange guo cheng (*)
 IsPropertyInCategory han shu shi fou shu xing zai te ding de zhong lei zhong
 PropertyCategoryList han shu shu xing zhong lei lie biao
 RegisterComponentEditor guo cheng zhu ce kong jian bian ji qi
 RegisterPropertiesInCategory han shu zhu ce shu xing zhong lei ( duo ge )
 RegisterPropertyEditor guo cheng zhu ce shu xing bian ji qi
 RegisterPropertyInCategory han shu zhu ce shu xing zhong lei ( dan ge )
 wen jian : EXPtintf
 RegisterLibraryExpert guo cheng zhu ce yi ge zhuan jia
 wen jian : ExtCtrls
 Frame3D guo cheng shi kong jian ju you 3D wai guan
 NotebookHandlesNeeded guo cheng (*)
 wen jian : FileCtrl
 DirectoryExists han shu pan ding cun zai you yi ge zhi ding de wen jian jia
 ForceDirectories han shu gen ju zhi ding de lu jing chuang jian quan lu jing
 ProcessPath guo cheng fen jie wen jian ming cheng qu dong qi ming , he wen jian ming
 SelectDirectory han shu tiao yong yi ge dui hua kuang da ying yong hu shu ru yi ge mu lu ming
 wen jian : Forms
 Application bian liang ying yong cheng xu de xin xi
 GetParentForm han shu fan hui bao han zhi ding kong jian de chuang ti huo shu xing ye
 HintWindowClass bian liang ti shi chuang ti de lei de yin yong
 IsAccel han shu pan ding yi ge zi fu shi fou shi jia su jian
 Screen bian liang ping mu xin xi
 ValidParentForm han shu tong fan hui bao han zhi ding kong jian de chuang ti huo shu xing ye , dan chu fa yi ge yi chang
 wen jian : Graphics
 CharsetToIdent han shu huo de yi ge zi fu ji de ming zi
 ColorToIdent han shu huo de yi ge yan se de ming zi
 ColorToRGB han shu ba TColor zhi zhuan huan cheng RGB
 ColorToString han shu ba TColor zhi zhuan huan cheng zi fu chuan
 CopyPalette han shu chuang jian yi ge xin de tiao se ban dui xiang yi pi pei yi ge yi jing cun zai de tiao se ban
 CreateGrayMappedBmp han shu zai Bitmap kong jian zhong chuang jian yi ge xi tong hui du yan se
 CreateGrayMappedRes han shu zai Bitmap zi yuan zhong chuang jian yi ge xi tong hui du yan se
 CreateMappedBmp han shu zai Bitmap zhong gai bian yan se biao
 CreateMappedRes han shu zai Bitmap zi yuan zhong gai bian yan se biao
 DDBsOnly bian liang pan ding wei tu shi bu shi she bei xiang guan wei tu
 GetCharSetvalues guo cheng she zhi hui tiao han shu ( huo de zi fu ji )
 GetColorvalues guo cheng she zhi hui tiao han shu ( huo de yan se )
 GetDefFontCharset han shu huo de mo ren de xi tong zi ti zi fu ji
 GetDIB han shu ba she bei you guan wei tu zhuan huan cheng she bei wu guan wei tu
 GetDIBSizes guo cheng fan hui she bei wu guan wei tu de da xiao
 GraphicExtension han shu huo de mo ren tu xiang dui xiang de kuo zhan wen jian ming
 GraphicFileMask han shu tong shang (*.bmp deng )
 GraphicFilter han shu fan hui wen jian guo lv qi
 IdentToCharset han shu ba zi fu ji chang shu de ming zi fan yi cheng xiang ying de zi fu ji
 IdentToColor han shu ba yan se chang shu de ming zi fan yi cheng xiang ying de yan se
 StringToColor han shu ba zi fu chuan fan yi cheng yan se
 SystemPalette16 bian liang bao han 16VGA xi tong yan se
 wen jian : Mask
 FormatMaskText han shu fan hui yi ge yong yu Edit Mask zhong de yi jing ge shi hua le de zi fu chuan
 wen jian : Math
 ArcCos han shu yu xian han shu de fan han shu
 ArcCosh han shu shuang qu yu xian han shu de fan han shu
 ArcSin han shu zheng xian han shu de fan han shu
 ArcSinh han shu shuang qu zheng xian han shu de fan han shu
 ArcTan2 han shu yu qie han shu de fan han shu
 ArcTanh han shu shuang qu yu qie han shu de fan han shu
 Ceil han shu qu zheng han shu
 Cosh han shu shuang qu yu xian han shu
 Cotan han shu yu qie han shu de dao han shu
 CycleToRad han shu zhuan huan zhou qi dao hu du
 DegToRad han shu zhuan huan du shu dao hu du
 DoubleDecliningBalance han shu
 Floor han shu qu zheng han shu
 Frexp guo cheng fen kai yi ge fu dian shu de yi shu he jie shu
 Futurevalue han shu
 GradToRad han shu zhuan huan du liang dan wei dao hu du
 Hypot han shu ji suan zhi jiao san jiao xing de xie bian
 IntPower han shu qu zheng han shu
 InterestPayment han shu
 InterestRate han shu
 InternalRateOfReturn han shu
 Ldexp han shu
 LnXP1 han shu fan hui yi e wei di shu de dui shu
 Log10 han shu fan hui yi 10 wei di shu de dui shu
 Log2 han shu fan hui yi 2 wei di shu de dui shu
 LogN han shu fan hui yi N wei di shu de dui shu
 Max han shu fan hui liang ge shu de zui da zhi
 MaxIntvalue han shu fan hui zheng xing shu zu de zui da zhi
 Maxvalue han shu fan hui fu dian shu zu de zui da zhi
 Mean han shu fan hui fu dian shu zu de ping yun zhi
 MeanAndStdDev guo cheng
 Min han shu fan hui liang ge shu de zui xiao zhi
 MinIntvalue han shu fan hui zheng xing shu zu de zui xiao zhi
 Minvalue han shu fan hui fu dian shu zu de zui xiao zhi
 MomentSkewKurtosis guo cheng
 NetPresentvalue han shu
 Norm han shu
 NumberOfPeriods han shu
 Payment han shu
 PeriodPayment han shu
 Poly han shu qiu duo xiang shi de zhi
 Coefficients[0] + Coefficients[1]*X + ... + Coefficients[N]*(X**N)
 PopnStdDev han shu ji suan biao zhun pian cha de ru kou
 PopnVariance han shu
 Power han shu zhi shu han shu
 Presentvalue han shu
 RadToCycle han shu zhuan huan hu du dao zhou qi
 RadToDeg han shu zhuan huan hu du dao du shu
 RadToGrad han shu zhuan huan hu du dao du liang dan wei
 RandG han shu chan sheng gao si fen bu de sui ji shu
 SLNDepreciation han shu
 SYDDepreciation han shu
 SinCos guo cheng ji suan yi ge jiao du de zheng xian he yu xian zhi
 Sinh han shu shuang qu zheng xian han shu
 StdDev han shu fan hui yi ge biao zhun pian cha de yang ben
 Sum han shu fan hui shu zu de zong he
 SumInt han shu fan hui zheng xing shu zu de zong he
 SumOfSquares han shu fan hui shu zu de ping fang he
 SumsAndSquares guo cheng fan hui shu zu de he ping fang
 Tan han shu zheng qie han shu
 Tanh han shu shuang qu zheng qie han shu
 TotalVariance han shu
 Variance han shu
 wen jian : Menus
 AnsiSameCaption han shu bi jiao liang ge zi fu chuan , hu lue da xiao xie he jia su jian
 NewItem han shu chuang jian yi ge TMenuItem bing qie chu shi hua ta
 NewLine han shu chuang jian yi ge cai dan fen ge qi
 NewMenu han shu chuang jian yi ge TMainMenu bing qie chu shi hua ta
 NewPopupMenu han shu chuang jian yi ge TPopupMenu bing qie chu shi hua ta
 NewSubMenu han shu chuang jian yi ge zi TMenuItem bing qie chu shi hua ta
 PopupList bian liang fan hui ying yong cheng xu zhong de suo you de TPopupMenu
 ShortCut han shu chuang jian yi ge kuai jie jian
 ShortCutToKey guo cheng shu ru yi ge kuai jie jian , fan hui ta de jian zhi he TShiftState
 ShortCutToText han shu ba ShortCut zhuan huan cheng zi fu chuan
 StripHotKey han shu zai yi ge zi fu chuan zhong shan chu jia su zi fu
 TextToShortCut han shu shu ru yi ge zi fu chuan , chuang jian yi ge ShortCut
 ValidHotkeys bian liang ke yi zuo wei kuai jie zi fu de zi fu
 wen jian : OleCtrls
 FontToOleFont han shu
 OleFontToFont guo cheng
 wen jian : OleCtnrs
 DestroyMetaPict guo cheng shi fang yi ge yi jing huo de ju bing de metafile zi yuan
 wen jian : Printers
 AssignPrn guo cheng fen pei yi ge wen ben wen jian gei da yin ji
 Printer han shu fan hui yi ge quan ju de TPrinter kong jian
 
 
  Photoshop jiao cheng
  shu ju jie gou
  wu bi shu ru fa zhuan ti
 
 
  QQ bing du zhuan ti
  gong xiang shang wang zhuan ti
  Google gong ju he fu wu zhuan ti
 
 
 
 wen jian : System
 Abs han shu jue dui zhi han shu
 Addr han shu fan hui zhi ding dui xiang de di zhi
 AllocMemCount bian liang zai yi ge ying yong cheng xu zhong yi gong fen pei le duo shao ge nei cun kuai
 AllocMemSize bian liang zai yi ge ying yong cheng xu zhong yi gong fen pei le duo shao nei cun kong jian
 Append guo cheng yi fu jia de fang shi da kai yi you de wen jian
 ArcTan han shu zheng qie han shu de fan han shu
 Assert guo cheng pan ding yi ge bu er biao da shi shi fou wei zhen , fou zhe chu fa yi ge yi chang 。
 AssignFile guo cheng gei wen jian bian liang fu yi wai bu wen jian ming
 Assigned han shu ce shi han shu huo guo cheng bian liang shi fou wei kong
 BlockRead guo cheng du yi ge huo duo ge ji lu dao bian liang zhong
 BlockWrite guo cheng cong bian liang zhong xie yi ge huo duo ge ji lu
 Break guo cheng zhong zhi for、while、repeat xun huan yu ju
 ChDir guo cheng gai bian dang qian mu lu
 Chr han shu fan hui zhi ding xu shu de zi fu
 Close guo cheng zhong zhi yi ge wen jian bian liang he wai bu wen jian de lian jie
 CloseFile guo cheng guan bi da kai de wen jian
 CmdLine bian liang dang ying yong cheng xu tiao yong shi , zhi xiang ming ling xing de zi fu chuan de zhi zhen 。
 CmdShow bian liang
 CompToCurrency han shu zhuan huan yi ge Comp zhi dao yi ge Currency zhi
 CompToDouble han shu zhuan huan yi ge Comp zhi dao yi ge Double zhi
 Concat han shu he bing liang ge yi shang de zi fu chuan
 Continue guo cheng ji xu for、while、repeat de xia yi ge xun huan
 Copy han shu fan hui yi zi fu chuan de zi chuan
 Cos han shu yu xian han shu
 CurrencyToComp guo cheng zhuan huan yi ge Currency zhi dao yi ge Comp zhi
 DLLProc bian liang zhi xiang yi ge bei DLL tiao yong de han shu de zhi zhen
 Dec guo cheng di jian bian liang zhi
 Default8087CW bian liang
 Delete guo cheng cong zi fu chuan zhong shan chu zi chuan
 Dispose guo cheng shi fang dong tai bian liang suo zhan de kong jian
 DoubleToComp han shu zhuan huan yi ge Double zhi dao yi ge Comp zhi
 EmptyParam bian liang
 EnumModules guo cheng mei ju yi ge ying yong cheng xu zhong de mo kuai
 EnumResourceModules guo cheng mei ju yi ge ying yong cheng xu de zi yuan mo kuai
 Eof han shu dui you lei xing huo wu lei xing wen jian ce shi shi fou dao wen jian yi
 Eoln han shu fan hui wen ben wen jian de xing jie shu zhuang tai
 Erase guo cheng shan chu wai bu wen jian
 ErrorAddr bian liang zhi xiang yin qi yun xing qi cuo wu de di zhi
 ErrorProc bian liang zhi xiang yin qi yun xing qi cuo wu de ju bing
 ExceptProc bian liang zhi xiang yin qi yun xing qi yi chang de ju bing
 Exclude guo cheng fan hui yin qi dang qian yi wai de di zhi
 Exit guo cheng li ji cong dang qian de yu ju kuai zhong tui chu
 ExitCode bian liang bao han ying yong cheng xu de chu kou dai ma
 ExitProc bian liang bao han han shu de chu kou dai ma
 Exp han shu zhi shu han shu
 FileMode bian liang zhi shi wen jian de fang wen lei xing
 FilePos han shu fan hui wen jian de dang qian zhi zhen wei zhi
 FileSize han shu fan hui dang qian wen jian de da xiao
 FillChar guo cheng yong zhi ding de zhi tian chong lian xu zi jie de shu
 Finalize guo cheng
 FindClassHInstance han shu fan hui yi ge bao han zhi ding lei de ding yi de shi li
 FindHInstance han shu fan hui yi ge bao han zhi ding di zhi de mo kuai di zhi
 FindResourceHInstance han shu fan hui yi ge bao han zhi ding de zi yuan mo kuai de di zhi
 Flush guo cheng qing kong wen ben huan chong qu
 Frac han shu fan hui yi ge fu dian shu de xiao shu bu fen
 FreeMem guo cheng shi fang zhi ding da xiao de nei cun kong jian
 GetDir guo cheng fan hui zhi ding qu dong qi de dang qian mu lu
 GetMem guo cheng jian li yi zhi ding da xiao de dong tai bian liang , bing jiang zhi zhen zhi xiang gai chu
 GetMemoryManager guo cheng fan hui nei cun zhi li qi de ru kou dian
 Halt guo cheng ting zhi cheng xu de zhi xing bing fan hui dao cao zuo xi tong
 HeapAllocFlags bian liang zhi shi zen yang cong cao zuo xi tong zhong huo de nei cun
 Hi han shu fan hui shen shu de gao di zhi wei
 High han shu fan hui shen shu de shang xian zhi
 IOResult han shu fan hui zui xin de i/o cao zuo wan cheng zhuang tai
 Inc guo cheng di zeng bian liang zhi
 Include guo cheng tian jia yuan su dao ji he zhong
 Initialize guo cheng chu shi hua dong tai fen pei de bian liang
 Input bian liang he cao zuo xi tong de biao zhun shu ru she bei lian jie de zhi du wen jian
 Insert guo cheng zai zi fu chuan zhong cha ru zi chuan
 Int han shu fan hui shen shu de zheng shu bu fen
 IsConsole bian liang zhi shi mo kuai shi fou shi kong zhi tai cheng xu
 IsLibrary bian liang zhi shi mo kuai shi fou shi DLL
 IsMemoryManagerSet han shu zhi shi nei cun zhi li qi shi fou yi jing bei SetMemoryManager han shu chong zai
 IsMultiThread bian liang zhi shi shi fou shi duo xian cheng cheng xu
 JITEnable bian liang
 Length han shu fan hui zi fu chuan de dong tai chang du
 LibModuleList bian liang lie ju mo kuai jie gou
 Ln han shu zi ran dui shu han shu
 Lo han shu fan hui shen shu de di di zhi wei
 Low han shu fan hui shen shu de xia xian zhi
 MainInstance bian liang fan hui cheng xu de zhu xian cheng ju bing 。
 MainThreadID bian liang fan hui cheng xu de dang qian xian cheng ju bing 。
 MaxInt chang shu zheng xing de zui da zhi
 MaxLongint chang shu chang zheng xing de zui da zhi
 MkDir guo cheng jian li yi zi mu lu
 Move guo cheng cong yuan dao mu biao fu zhi zi jie
 New guo cheng jian li xin de dong tai bian liang bing she zhi yi zhi zhen bian liang zhi xiang ta
 NoErrMsg bian liang dang yun xing qi fa sheng cuo wu shi , ying yong cheng xu shi fou xian shi yi ge cuo wu xiao xi
 Null bian liang kong bian liang
 Odd han shu ce shi shen shu shi fou wei qi shu
 OleStrToStrVar guo cheng kao bei yi ge COM zi fu chuan dao yi ge yi jing cun zai de Pascal zi fu chuan
 OleStrToString han shu tong shang
 Ord han shu fan hui xu shu lei de xu shu
 Output bian liang shu chu she bei , yi ban zhi xian shi qi
 ParamCount han shu fan hui zai ming ling xing shang chuan di gei cheng xu de shen shu shu liang
 ParamStr han shu fan hui zhi ding de ming ling xing shen shu
 Pi han shu fan hui yuan zhou lv pi=3.1415926535897932385.
 Pos han shu zai zi fu chuan zhong sou suo zi chuan
 Pred han shu fan hui xian qian de shen shu
 Ptr han shu zhuan huan yi ge di zhi dao zhi zhen
 RandSeed bian liang cun chu sui ji han shu de zhong zi
 Random han shu sui ji han shu
 Randomize guo cheng chu shi hua sui ji han shu de zhong zi
 Read guo cheng dui you ge shi de wen jian , du yi wen jian zu jian dao bian liang zhong
 Readln guo cheng zhi xing read guo cheng , ran hou tiao dao wen jian xia yi xing
 ReallocMem guo cheng fen pei yi dong tai bian liang
 Rename guo cheng chong ming ming wai bu wen jian
 Reset guo cheng da kai yi you de wen jian
 Rewrite guo cheng jian li bing da kai yi xin de wen jian
 RmDir guo cheng shan chu kong de zi mu lu
 Round han shu jiang shi shu zhi she ru wei zheng xing zhi
 RunError guo cheng ting zhi cheng xu de zhi xing
 Seek guo cheng jiang wen jian de dang qian zhi zhen yi dong dao zhi ding de zu jian shang
 SeekEof han shu fan hui wen jian de wen jian jie shu zhuang tai
 SeekEoln han shu fan hui wen jian de xing jie shu zhuang tai
 Set8087CW guo cheng
 SetLength guo cheng she zhi dong tai shu zu de chang du
 SetMemoryManager guo cheng she zhi nei cun zhi li qi de ru kou dian
 SetString guo cheng she zhi zi fu chuan de nei rong he chang du
 SetTextBuf guo cheng fen pei I/O huan chong qu de nei rong dao wen jian
 Sin han shu zheng xian han shu
 SizeOf han shu fan hui shen shu suo zhan de zi jie shu
 Slice han shu fan hui shu zu de zi duan
 Sqr han shu ping fang han shu
 Sqrt han shu ping fang gen han shu
 Str guo cheng jiang shu zhi zhuan huan wei zi fu chuan
 StringOfChar han shu fan hui zhi ding ge shu de zi fu zu cheng de zi fu chuan
 StringToOleStr han shu kao bei zi fu chuan dao OLE ge shi
 StringToWideChar han shu zhuan huan Pascal zi fu chuan dao UNICODE zi fu chuan
 SUCc han shu fan hui hou ji de shen shu
 Swap han shu jiao huan shen shu de gao di di zhi wei
 Trunc han shu jiang shi xing zhi jie qu wei zheng xing zhi
 Truncate guo cheng jie qu dang qian wen jian wei zhi hou de nei rong
 TypeInfo han shu fan hui yi ge yun xing qi de lei xing xin xi de zhi zhen
 Unassigned chang shu yi ge bu fen pei zhi de bian liang
 UniqueString guo cheng bao zheng yi ge zi fu chuan shi yi ge wei yi de zi fu chuan
 UpCase han shu jiang zi fu zhuan huan wei da xie
 Val guo cheng jiang zi fu chuan zhuan huan wei zheng xing zhi
 VarArrayCreate han shu yi gei ding de jie xian he wei shu jian li bian ti shu zu
 VarArrayDimCount han shu fan hui gei ding bian ti de wei shu
 VarArrayHighBound han shu fan hui gei ding bian ti shu zu wei shu de shang jie
 VarArrayLock han shu suo ding gei ding de bian ti shu zu
 VarArrayLowBound han shu fan hui gei ding bian ti shu zu wei shu de xia jie
 VarArrayOf han shu fan hui zhi ding bian ti de shu zu yuan su
 VarArrayRedim guo cheng tong guo gai bian shang xian lai tiao zheng bian ti de da xiao
 VarArrayRef han shu fan hui zhi ding de bian ti shu zu
 VarArrayUnlock guo cheng jie suo zhi ding de bian ti shu zu
 VarAsType han shu jiang bian ti zhuan huan wei zhi ding de lei xing
 VarCast guo cheng jiang bian ti zhuan huan wei zhi ding de lei xing bing bao cun ta
 VarClear guo cheng qing chu zhi ding de bian ti
 VarCopy guo cheng jiang zhi ding de bian ti fu zhi wei zhi ding de bian ti
 VarFromDateTime han shu fan hui bao han ri qi shi jian de bian ti
 VarIsArray han shu ce shi bian ti shi fou wei shu zu
 VarIsEmpty han shu ce shi bian ti shi fou wei unassigned
 VarIsNull han shu ce shi bian ti shi fou wei null
 VarToDateTime han shu jiang gei ding de bian ti zhuan huan wei ri qi shi jian
 VarToStr han shu zhuan huan bian ti dao zi fu chuan
 VarType han shu jiang bian ti zhuan huan wei zhi ding de lei xing bing bao cun ta
 WideCharLenToStrVar guo cheng jiang unicode zi fu chuan zhuan huan wei ansi zi fu chuan bian liang
 WideCharLenToString han shu jiang ansi zi fu chuan zhuan huan wei unicode zi fu chuan
 WideCharToStrVar guo cheng jiang unicode zi fu chuan zhuan huan wei ansi zi fu chuan bian liang
 WideCharToString han shu jiang unicode zi fu chuan zhuan huan wei ansi zi fu chuan
 Write guo cheng (for text files) dui you ge shi de wen jian , xie yi bian liang dao wen jian zu jian zhong ; dui wen ben wen jian , xie yi ge huo duo ge zhi dao wen jian zhong
 Writeln guo cheng zhi xing write guo cheng , ran hou shu chu yi xing jie shu biao zhi
 wen jian : Sysutils
 Abort guo cheng yin qi fang qi de yi wai chu li
 AddExitProc guo cheng jiang yi guo cheng tian jia dao yun xing shi ku de jie shu guo cheng biao zhong
 AddTerminateProc guo cheng tian jia yi ge zhong zhi guo cheng dao xi tong de zhong zhi guo cheng lie biao zhong
 AdjustLineBreaks han shu jiang gei ding zi fu chuan de xing fen ge fu tiao zheng wei cr/lf xu lie
 AllocMem han shu zai dui zhan shang fen pei gei ding da xiao de kuai
 AnsiCompareFileName han shu bi jiao liang ge wen jian ming ( bu qu fen da xiao xie )
 AnsiCompareStr han shu bi jiao zi fu chuan ( qu fen da xiao xie )
 AnsiCompareText han shu bi jiao zi fu chuan ( bu qu fen da xiao xie )
 AnsiExtractQuotedStr han shu zhuan huan yi ge yin yong zi fu chuan dao bu yin yong zi fu chuan
 AnsiLastChar han shu fan hui zi fu chuan de jie yi
 AnsiLowerCase han shu fan hui yi ge gei ding zi fu chuan de xiao xie kao bei
 AnsiLowerCaseFileName han shu fan hui yi ge gei ding wen jian ming de xiao xie kao bei
 AnsiPos han shu zai yi ge zi fu chuan zhong cha zhao di yi ge zi chuan
 AnsiQuotedStr han shu fan hui zi fu chuan de yin yong ban ben
 AnsiSameStr han shu bi jiao liang ge zi fu chuan shi fou xiang deng ( qu fen da xiao xie )
 AnsiSameText han shu bi jiao liang ge zi fu chuan shi fou xiang deng ( bu qu fen da xiao xie )
 AnsiStrComp han shu bi jiao liang ge yi ling jie yi de zi fu chuan ( qu fen da xiao xie )
 AnsiStrIComp han shu tong shang ( qu fen bu ke jian zi fu )
 AnsiStrLComp han shu fan hui yi ling jie yi zi fu chuan de jie yi
 AnsiStrLIComp han shu bi jiao liang ge zi fu chuan kai shi ji wei 。
 AnsiStrLastChar han shu tong shang ( qu fen bu ke jian zi fu )
 AnsiStrLower han shu zhuan huan yi ling jie yi zi fu chuan wei xiao xie
 AnsiStrPos han shu zai yi ge yi ling jie yi zi fu chuan zhong cha zhao di yi ge zi chuan
 AnsiStrRScan han shu zai yi ge yi ling jie yi zi fu chuan zhong cha zhao zui hou yi ge zi fu
 AnsiStrScan han shu zai yi ge yi ling jie yi zi fu chuan zhong cha zhao di yi ge zi fu
 AnsiStrUpper han shu zhuan huan yi ge yi ling jie yi zi fu chuan wei da xie
 AnsiUpperCase han shu jiang zi fu zhuan huan wei da xie
 AnsiUpperCaseFileName han shu zhuan huan yi ge wen jian ming dao da xie
 AppendStr guo cheng tian jia yi ge zi fu chuan dao ling yi ge zi fu chuan de jie yi
 AssignStr guo cheng zhuan huan yi ge dong tai shen qing de zi fu chuan dao zhi ding de di zhi
 Beep guo cheng shi ji suan ji de zhu ban shang de la ba fa chu du de sheng yin
 BeginThread han shu yi shi dang de fang shi jian li yong yu nei cun zhi li de xian cheng
 ByteToCharIndex han shu fan hui yi ge zi fu chuan de di Index ge zi fu ( yong yu MBCS)
 ByteToCharLen han shu
 ByteType han shu fan hui zi fu lei xing
 CallTerminateProcs han shu tiao yong suo you de zai zhong zhi guo cheng lie biao zhong de han shu
 ChangeFileExt han shu gai bian wen jian de hou zhui
 CharToByteIndex han shu
 CharToByteLen han shu
 CompareMem han shu bi jiao liang ge nei cun kuai
 CompareStr han shu bi jiao liang ge zi fu chuan ( qu fen da xiao xie )
 CompareText han shu bi jiao liang ge zi fu chuan ( bu qu fen da xiao xie )
 CreateDir han shu chuang jian yi ge xin de wen jian jia
 CurrToStr han shu ge shi hua yi ge huo bi zhi dao zi fu chuan
 CurrToStrF han shu tong shang ( shi yong zhi ding de ge shi )
 Currency and date/time formatting bian liang huo bi he ri qi shi jian ge shi hua bian liang
 Date han shu fan hui dang qian de ri qi
 DateDelta chang shu ri qi de tiao zheng ji shu
 DateTimeToFileDate han shu jiang Delphi de ri qi ge shi zhuan huan wei dos de ri qi ge shi
 DateTimeToStr han shu jiang ri qi shi jian ge shi zhuan huan wei zi fu chuan
 DateTimeToString guo cheng tong shang ( an zhao zhi ding de ge shi )
 DateTimeToSystemTime guo cheng zhuan huan TDateTime ge shi dao Win32 API's TSystemTime ge shi
 DateTimeToTimeStamp han shu zhuan huan TDateTime ge shi dao TTimeStamp ge shi
 DateToStr han shu jiang ri qi ge shi zhuan huan wei zi fu chuan
 DayOfWeek han shu fan hui xing qi de shu zhi
 DecodeDate guo cheng jiang ri qi ge shi fen jie wei nian yue ri
 DecodeTime guo cheng jiang shi jian ge shi fen jie wei shi 、 fen 、 miao 、 hao miao
 DeleteFile han shu shan chu wen jian
 DiskFree han shu fan hui sheng yu ci pan kong jian de da xiao
 DiskSize han shu fan hui zhi ding ci pan de rong liang
 DisposeStr guo cheng shi fang zi fu chuan zai dui zhan zhong de nei cun kong jian
 EncodeDate han shu jiang nian yue ri he cheng wei ri qi ge shi
 EncodeTime han shu jiang shi 、 fen 、 miao 、 hao miao he cheng wei shi jian ge shi
 EndThread han shu zhong zhi xian cheng de zhi xing
 ExceptAddr han shu fan hui yin qi dang qian yi wai de di zhi
 ExceptObject han shu fan hui dang qian yi wai de dui xiang
 ExceptionErrorMessage han shu ge shi hua biao zhun cuo wu xiao xi
 ExcludeTrailingBackslash han shu fan hui yi ge wen jian ming ( shan chu le zi fu zui hou yi ge '\' hou de zi fu chuan )
 ExpandFileName han shu fan hui bao han jue dui lu jing de zi fu chuan
 ExpandUNCFileName han shu tong shang ( yong yu wang luo wen jian )
 ExtractFileDir han shu fan hui qu dong qi he lu jing
 ExtractFileDrive han shu fan hui yi ge wen jian de bu fen ming zi
 ExtractFileExt han shu fan hui wen jian de hou zhui
 ExtractFileName han shu fan hui wen jian ming
 ExtractFilePath han shu fan hui zhi ding wen jian de lu jing
 ExtractRelativePath han shu ba chang lu jing ming suo xie
 ExtractShortPathName han shu ba wen jian ming zhuan huan cheng 8.3 shi
 File mode chang shu s yong yu wen jian da kai he guan bi de chang shu
 File open mode chang shu s yong yu fang wen wen jian huo liu de chang shu
 FileAge han shu fan hui wen jian yi cun zai de shi jian
 FileClose guo cheng guan bi zhi ding de wen jian
 FileCreate han shu yong zhi ding de wen jian ming jian li xin wen jian
 FileDateToDateTime han shu jiang dos de ri qi ge shi zhuan huan wei delphi de ri qi ge shi
 FileExists han shu jian cha wen jian shi fou cun zai
 FileGetAttr han shu fan hui wen jian de shu xing
 FileGetDate han shu fan hui wen jian de dos ri qi shi jian biao ji
 FileOpen han shu yong zhi ding de cun qu mo shi da kai zhi ding de wen jian
 FileRead han shu cong zhi ding de wen jian du qu
 FileSearch han shu zai mu lu zhong sou suo zhi ding de wen jian
 FileSeek han shu gai bian wen jian de zhi zhen
 FileSetAttr han shu she zhi wen jian shu xing
 FileSetDate han shu she zhi wen jian de dos ri qi shi jian biao ji
 FileWrite han shu dui zhi ding de wen jian zuo xie cao zuo
 FinalizePackage guo cheng
 FindClose guo cheng zhong zhi FindFirst/FindNext xu lie
 FindCmdLineSwitch han shu
 FindFirst han shu dui zhi ding de wen jian ming ji shu xing sou suo mu lu
 FindNext han shu fan hui yu wen jian ming ji shu xing pi pei de xia yi ru kou
 FloatToDecimal guo cheng jiang fu dian shu zhuan huan wei shi jin zhi shu
 FloatToStr han shu jiang fu dian shu zhuan huan wei zi fu chuan
 FloatToStrF han shu tong shang ( shi yong zhi ding de ge shi )
 FloatToText han shu tong shang ( shi yong zhi ding de lei xing he ge shi )
 FloatToTextFmt han shu tong shang ( shi yong zhi ding de lei xing )
 FmtLoadStr han shu cong cheng xu de zi yuan zi fu chuan biao zhong zhuang zai zi fu chuan
 FmtStr guo cheng ge shi hua yi xi lie de shen shu , qi jie guo yi shen shu result fan hui
 Format han shu ge shi hua yi xi lie de shen shu bing fan hui pascal zi fu chuan
 FormatBuf han shu ge shi hua yi xi lie de shen shu
 FormatCurr han shu ge shi hua huo bi zhi
 FormatDateTime han shu yong zhi ding de ge shi lai ge shi hua ri qi he shi jian
 FormatFloat han shu zhi ding fu dian shu ge shi
 FreeAndNil guo cheng shi fang dui xiang bing qie zhi kong
 GetCurrentDir han shu huo de dang qian de lu jing
 GetFormatSettings guo cheng cong xin she zhi ri qi he ge shi shen shu dao mo ren zhi
 GetPackageDescription han shu cong bao zhong fan hui miao shu zi yuan
 GetPackageInfo guo cheng mei ju suo you de dan yuan he bao
 IncMonth han shu yue fen zeng yi
 IncludeTrailingBackslash han shu fan hui yi ge wen jian ming ( tian jia le yi ge zi fu '\' dao zui hou de zi fu chuan )
 InitializePackage guo cheng chu shi hua yi ge bao
 IntToHex han shu jiang zheng xing shu zhuan huan wei shi liu jin zhi shu
 IntToStr han shu jiang zheng xing shu zhuan huan wei zi fu chuan
 IsDelimiter han shu
 IsLeapYear han shu jian ce shi fou shi run nian
 IsPathDelimiter han shu jian ce di Index zi fu shi fou shi fan xie gang zi fu
 IsValidIdent han shu jian ce shi fou shi you xiao de Pascal zi fu chuan
 Languages han shu lie ju suo you cao zuo xi tong zhi chi de yu yan
 LastDelimiter han shu fan hui zui hou yi ge fen ge fu
 LeadBytes bian liang lie ju suo you de neng cheng wei shuang zi jie zi fu de di yi ge zi fu de zi fu
 LoadPackage han shu zhuang zai yi ge zhi ding de bao
 LoadStr han shu cong ying yong cheng xu de ke zhi xing wen jian zhong zhuang zai zi fu zi yuan
 LowerCase han shu jiang gei ding de zi fu chuan bian wei xiao xie
 MSecsPerDay chang shu zhi shi yi tian you duo shao ge hao miao
 MSecsToTimeStamp han shu zhuan huan zhi ding de hao miao shu dao TTimeStamp zhi
 NewStr han shu zai dui zhan shang fen pei xin de zi fu chuan
 Now han shu fan hui dang qian de ri qi he shi jian
 NullStr chang shu kong zi fu chuan de zhi zhen
 OutOfMemoryError guo cheng chu fa yi ge EOutOfMemory yi chang
 QuotedStr han shu fan hui yi ge yin yong zi fu chuan
 RaiseLastWin32Error guo cheng chu fa yi ge zui hou fa sheng de Win32 cuo wu yi chang
 RemoveDir han shu shan chu yi jing cun zai de kong de wen jian jia
 RenameFile han shu dui wen jian chong ming ming
 ReplaceDate guo cheng ti huan ri qi shi jian lei xing zhong de ri qi xing
 ReplaceTime guo cheng ti huan ri qi shi jian lei xing zhong de shi jian xing
 SafeLoadLibrary han shu an quan de zhuang zai DLL
 SecsPerDay chang shu yi tian zhong you duo shao miao
 SetCurrentDir han shu she zhi dang qian de wen jian jia
 ShowException guo cheng xian shi yi wai xiao xi yu di zhi
 StrAlloc han shu gei yi null jie shu de zi fu chuan fen pei zui da chang du -1 de huan chong qu
 StrBufSize han shu fan hui cun chu zai you stralloc fen pei de zi fu huan chong qu de zui da zi fu shu
 StrByteType han shu fan hui zhi ding suo yin de zi fu de lei xing
 StrCat han shu jiang yi zi fu chuan fu jia dao ling yi zi fu chuan yi bing fan hui he bing de zi fu chuan
 StrComp han shu bi jiao liang ge zi fu chuan
 StrCopy han shu jiang yi ge zi fu chuan fu zhi dao ling yi ge zi fu chuan zhong
 StrDispose guo cheng shi fang dui zhan shang de zi fu chuan
 StrECopy han shu jiang yi zi fu chuan fu zhi dao ling yi ge zi fu chuan bing fan hui jie guo zi fu chuan yi bu de zhi zhen
 StrEnd han shu fan hui zhi xiang zi fu chuan yi bu de zhi zhen
 StrFmt han shu ge shi hua yi xi lie de shen shu
 StrIComp han shu bi jiao liang ge zi fu chuan ( bu qu fen da xiao xie )
 StrLCat han shu jiang yi zi fu chuan zhong de zi fu fu jia dao ling yi zi fu chuan yi bing fan hui he bing de zi fu chuan
 StrLComp han shu yi zui da chang du bi jiao liang ge zi fu chuan
 StrLCopy han shu jiang yi ge zi fu chuan zhong de zi fu fu zhi dao ling yi ge zi fu chuan zhong
 StrLFmt han shu ge shi hua yi xi lie de shen shu , qi jie guo zhong bao han you zhi xiang mu biao huan chong qu de zhi zhen
 StrLIComp han shu yi zui da chang du bi jiao liang ge zi fu chuan ( bu qu fen da xiao xie )
 StrLen han shu fan hui zi fu chuan de chang du
 StrLower han shu jiang zi fu chuan zhong de zi fu zhuan huan wei xiao xie
 StrMove han shu jiang yi ge zi fu chuan zhong de zi fu fu zhi dao ling yi ge zi fu chuan zhong
 StrNew han shu zai dui zhan shang fen pei yi ge zi fu chuan
 StrPCopy han shu jiang pascal lei de zi fu chuan fu zhi wei yi null jie shu de zi fu chuan
 StrPLCopy han shu cong pascal lei de zui da chang du zi fu chuan fu zhi wei yi null jie shu de zi fu chuan
 StrPas han shu zhuan huan pascal lei de zi fu chuan dao yi null jie shu de zi fu chuan
 StrPos han shu fan hui yi ge zi fu chuan zai ling yi ge zi fu chuan zhong shou ci chu xian zhi zhen
 StrRScan han shu fan hui zi fu chuan zhong zui hou chu xian zi fu de zhi zhen
 StrScan han shu fan hui zi fu chuan zhong chu xian shou zi fu de zhi zhen
 StrToCurr han shu zhuan huan zi fu chuan dao huo bi lei xing
 StrToDate han shu jiang zi fu chuan zhuan huan wei ri qi ge shi
 StrToDateTime han shu jiang zi fu chuan zhuan huan wei ri qi / shi jian ge shi
 StrToFloat han shu jiang gei ding de zi fu chuan zhuan huan wei fu dian shu
 StrToInt han shu jiang zi fu chuan zhuan huan wei zheng xing
 StrToInt64 han shu tong shang
 StrToInt64Def han shu tong shang huo mo ren zhi
 StrToIntDef han shu tong shang huo mo ren zhi
 StrToTime han shu jiang zi fu chuan zhuan huan wei shi jian ge shi
 StrUpper han shu jiang zi fu chuan zhong de zi fu zhuan huan wei da xie
 StringReplace han shu ti huan zi fu chuan
 Supports han shu pan ding yi ge dui xiang huo IUnknown jie kou shi fou zhi chi zhi ding de jie kou
 SysErrorMessage han shu zhuan huan Win32 API cuo wu ma dao zi fu chuan
 SystemTimeToDateTime han shu zhuan huan xi tong shi jian lei xing dao TDateTime xing
 TextToFloat han shu jiang zi fu chuan ( yi null jie shu de ge shi ) zhuan huan wei fu dian shu
 Time han shu fan hui dang qian de shi jian
 TimeStampToDateTime han shu zhuan huan TTimeStamp dao TDateTime xing
 TimeStampToMSecs han shu zhuan huan TTimeStamp dao hao miao shu
 TimeToStr han shu jiang shi jian ge shi zhuan huan wei zi fu chuan
 Trim han shu cong gei ding de zi fu chuan zhong shan chu qian dao he yi bu de kong ge ji kong zhi zi fu
 TrimLeft han shu cong gei ding de zi fu chuan zhong shan chu shou bu de kong ge ji kong zhi zi fu
 TrimRight han shu cong gei ding de zi fu chuan zhong shan chu yi bu de kong ge ji kong zhi zi fu
 UnloadPackage guo cheng xie zai yi ge bao
 UpperCase han shu jiang gei ding de zi fu chuan bian wei da xie
 Win32Check han shu jian cha yi ge Win32 API de fan hui zhi , jia ru shi cuo wu de hua jiu chu fa yi ge yi chang
 Win32Platform bian liang zhi shi yi ge Win32 ping tai biao shi fu
 WrapText han shu dang yi ge zi fu chuan chao guo zhi ding de chang du shi duan kai ta , shi ta cheng wei duo xing【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
fan yi de bu hao , qing jian liang 。 fan yi : lu xiao ban wen jian : ActnList CreateAction han shu chuang jian yi ge zhi ding lei xing de Action, xian shi zai action list editor zhong 。 EnumRegisteredAction guo cheng mei ju yi jing zhu ce de Action RegisterAction guo cheng zhu ce Action UnRegisterAction guo cheng fan zhu ce Action wen jian : Classes Bounds han shu shu ru shang xia gao kuan fan hui yi ge ju xing jie gou 。 CollectionsEqual han shu bi jiao liang ge TCollection shi bu shi xiang deng 。 CurrentGroup bian liang FindClass han shu cong shu ru zi fu chuan zhong fan hui yi ge cong TPersistent ji xu de lei FindGlobalComponent bian liang fan hui yi ge zui gao jie de rong qi lei 。 GetClass han shu fan hui yi ge yi jing zhu ce le de cong TPersistent ji xu de lei LineStart han shu fan hui xia yi xing de kai shi zi fu wei zhi ObjectBinaryToText guo cheng zhuan huan dui xiang de er jin zhi liu xing shi dao wen jian 。 ObjectResourceToText guo cheng zhuan huan dui xiang de er jin zhi zi yuan dao wen jian 。 ObjectTextToBinary guo cheng zhuan huan bao cun dui xiang de wen jian xing shi dao er jin zhi liu 。 ObjectTextToResource guo cheng zhuan huan bao cun dui xiang de wen jian xing shi dao zi yuan 。 Point han shu shu ru X,y zuo biao fan hui yi ge dian jie gou 。 ReadComponentRes han shu cong chuang kou zi yuan zhong du chu yi ge kong jian he ta de shu xing 。 ReadComponentResEx han shu tong shang ReadComponentResFile han shu cong chuang kou zi yuan wen jian zhong du chu yi ge kong jian he ta de shu xing 。 Rect han shu shu ru shang xia zuo you fan hui yi ge ju xing jie gou RegisterClass guo cheng zhu ce yi ge cong TPersistent ji xu de lei , shi ta de lei de lei xing neng gou bei shi bie 。 RegisterClassAlias guo cheng zhu ce yi ge he ling yi ge chu le ming zi wai dou xiang tong de lei 。 RegisterClasses guo cheng zhu ce yi zu lei RegisterComponents guo cheng zhu ce yi zu kong jian RegisterIntegerConsts guo cheng RegisterNoIcon guo cheng zhu ce yi zu mei you tu biao de kong jian RegisterNonActiveX guo cheng fang zhi yi zu kong jian bei ActiveX wizard shi bie 。 UnregisterClass guo cheng fan zhu ce yi ge lei UnregisterClasses guo cheng fan zhu ce yi zu lei UnregisterModuleClasses guo cheng fan zhu ce ding yi zai mo kuai zhong de suo you de lei WriteComponentResFile guo cheng xie kong jian he ta de shu xing dao wen jian 。 wen jian : Clipbrd Clipboard han shu fan hui yi ge TClipboard dui xiang SetClipboard han shu yong yi ge xin TClipboard ti huan quan ju TClipboard。 wen jian : Controls CancelDrag guo cheng zai cheng xu zhong qu xiao drag-and-drop huo drag-and-dock cao zuo 。 CursorToIdent han shu pan ding guang biao chang shu shi bu shi he zi fu chuan xiang deng CursorToString han shu ba guang biao zhuan huan cheng zi fu chuan FindControl han shu shu ru chuang kou de ju bing , fan hui yi ge TWinControl kong jian de dui xiang 。 FindDragTarget han shu cha zhao zai shu biao de wei zhi xia de kong jian FindVCLWindow han shu cha zhao zhi ding wei zhi xia de VCL kong jian GetCaptureControl han shu huo de zheng zai chu li shu biao shi jian de kong jian GetCursorvalues guo cheng hui tiao han shu , huo de guang biao de zhi GetLongHint han shu huo de Hint zi fu chuan de di er xing yi hou de zi fu chuan xing yong '' zi fu ge kai GetShortHint han shu huo de Hint zi fu chuan de di yi xing de zi fu chuan IdentToCursor han shu zhuan huan zi fu chuan dao guang biao IsDragObject han shu pan ding zhi ding de dui xiang shi bu shi TDragObject lei de zi sun 。 Mouse bian liang shu biao dui xiang , quan ju MoveWindowOrg guo cheng zai she bei shang xia wen zhong gai bian dian de xiang dui wei zhi SetCaptureControl guo cheng she zhi zhi ding de kong jian chu li shu biao shi jian StringToCursor han shu zi fu chuan zhuan huan dao guang biao wen jian : Db BCDToCurr han shu ba TBCD jie gou zhuan hua cheng huo bi lei xing DatabaseError guo cheng chuang jian bing qie chu fa yi ge EDatabaseError yi chang DatabaseErrorFmt guo cheng chuang jian bing qie ge shi hua EDatabaseError yi chang GetFieldProperty han shu cong TDateSet he TControl zhong huo de zi duan shu xing RegisterFields guo cheng zhu ce zi duan lei VarTypeToDataType han shu ba yi ge zheng xing zhuan huan cheng TFieldType xing wen jian : Dbctrls DBUseRightToLeftAlignment han shu pan ding shu ju min gan kong jian de alignment shu xing shi bu shi right-to-left xing wen jian : Dblogdlg LoginDialog han shu chuang jian yi ge deng lu dui hua kuang LoginDialogEx han shu chuang jian yi ge deng lu dui hua kuang ( kuo zhan ) RemoteLoginDialog chuang jian yi ge yuan cheng deng lu dui hua kuang wen jian : Dbpwdlg xian shi yi ge dui hua kuang ti shi shu ru ben di biao de mi ma wen jian : DBTables AnsiToNative han shu ba ANSI zi fu ji zhuan huan cheng ben di zi fu ji AnsiToNativeBuf guo cheng tong shang Check guo cheng pan ding yi ge cong BDE fan hui de zhi shi fou shi cuo wu de 。 DBIError guo cheng chuang jian bing qie chu fa yi ge EDBEngineError yi chang NativeCompareStr han shu gen ju ben di shu ju ku bi jiao liang ge zi fu chuan , qu fen da xiao xie NativeCompareStrBuf han shu gen ju ben di shu ju ku bi jiao liang ge yi ling jie yi de zi fu chuan , qu fen da xiao xie NativeCompareText han shu gen ju ben di shu ju ku bi jiao liang ge zi fu chuan , bu qu fen da xiao xie NativeCompareTextBuf han shu gen ju ben di shu ju ku bi jiao liang ge yi ling jie yi de zi fu chuan , bu qu fen da xiao xie NativeToAnsi han shu ba ben di zi fu ji zhuan huan cheng ANSI zi fu ji NativeToAnsiBuf guo cheng tong shang Session bian liang quan ju de TSession dui xiang Sessions bian liang quan ju de TSessionList dui xiang wen jian : Dialogs CreateMessageDialog han shu chuang jian yi ge xiao xi dui hua kuang ForceCurrentDirectory bian liang qiang zhi chu shi dui hua kuang wei dang qian lu jing , jia ru wei True, jiu shi dang qian lu jing , fou ze jiu shi My Documents lu jing 。 InputBox han shu chuang jian yi ge yong yu shu ru de dui hua kuang InputQuery han shu chuang jian yi ge yong yu shu ru de dui hua kuang , you fan hui zhi biao shi que ding huo qu xiao MessageDlg han shu zai ping mu de zhong jian xian shi yi ge xiao xi kuang MessageDlgPos han shu gen ju shu ru de wei zhi zai ping mu shang xian shi yi ge xiao xi kuang MessageDlgPosHelp han shu tong shang , huan xian shi yi ge bang zhu an niu ShowMessage guo cheng xian shi yi ge dui hua kuang ShowMessageFmt guo cheng xian shi ge shi hua de zi fu chuan wen jian : Drintf AssociateAttr guo cheng jian li yi ge shu xing ID he zi duan ID de lian jie CreateField han shu chuang jian yi ge cun chu zai shu ju zi dian zhong de xin de zi duan DictionaryActive han shu pan ding yi ge shu ju zi dian shi fou shi ji huo de DictionaryDeactivate guo cheng shi yi ge shu ju zi dian bu ji huo FindAttrID han shu fan hui yi ge zhi ding de shu xing ji de ID FindDatabaseID han shu fan hui zhi ding de shu ju ku de ID FindFieldID han shu fan hui zhi ding zi duan de ID FindTableID han shu fan hui zhi ding biao de ID GetAttrID han shu fan hui he zi duan lian jie de shu xing ID GetAttrName han shu shu ru shu xing ID fan hui shu xing ming zi GetAttrNames guo cheng wei mei ge shu xing she zhi ming zi shi zhi xing hui tiao han shu GetControlClass han shu fan hui he shu xing ji lian jie de lei de ming zi HasConstraints han shu pan ding shu ju zi dian zhong shi fou shu ju ji yue shu IsNullID han shu shu ru yi ge ID pan ding ta zai shu ju zi dian zhong de shi ti shi fou wei kong NewAttr han shu chuang jian yi ge ji yu zi duan kong jian de shu xing de shu xing ji QualifyTableName han shu fan hui zai shu ju zi dian zhong de biao de quan cheng QualifyTableNameByName han shu tong shang UnassociateAttr guo cheng shan chu yi ge shu xing ID he zi duan ID de lian jie UpdateAttr guo cheng geng xin yi ge shu xing ji yi pi pei zi duan kong jian de shu xing UpdateConstraints guo cheng UpdateDataset guo cheng geng xin shu ju ji he suo you de ta de zi duan kong jian yi pi pei shu ju zi dian UpdateField guo cheng geng xin yi ge zi duan kong jian yi pi pei lian jie zai shu ju zi dian zhong de shu xing ji wen jian : DsgnIntf CreateSelectionList han shu (*) MakeIPersistent han shu (*) ExtractPersistent han shu (*) TryExtractPersistent han shu (*) MakeIComponent han shu (*) ExtractComponent han shu (*) TryExtractComponent han shu (*) GetComponentProperties guo cheng (*) GetComponentEditor han shu (*) RegisterCustomModule guo cheng (*) NewEditorGroup han shu (*) FreeEditorGroup guo cheng (*) NotifyGroupChange guo cheng (*) UnNotifyGroupChange guo cheng (*) IsPropertyInCategory han shu shi fou shu xing zai te ding de zhong lei zhong PropertyCategoryList han shu shu xing zhong lei lie biao RegisterComponentEditor guo cheng zhu ce kong jian bian ji qi RegisterPropertiesInCategory han shu zhu ce shu xing zhong lei ( duo ge ) RegisterPropertyEditor guo cheng zhu ce shu xing bian ji qi RegisterPropertyInCategory han shu zhu ce shu xing zhong lei ( dan ge ) wen jian : EXPtintf RegisterLibraryExpert guo cheng zhu ce yi ge zhuan jia wen jian : ExtCtrls Frame3D guo cheng shi kong jian ju you 3D wai guan NotebookHandlesNeeded guo cheng (*) wen jian : FileCtrl DirectoryExists han shu pan ding cun zai you yi ge zhi ding de wen jian jia ForceDirectories han shu gen ju zhi ding de lu jing chuang jian quan lu jing ProcessPath guo cheng fen jie wen jian ming cheng qu dong qi ming , he wen jian ming SelectDirectory han shu tiao yong yi ge dui hua kuang da ying yong hu shu ru yi ge mu lu ming wen jian : Forms Application bian liang ying yong cheng xu de xin xi GetParentForm han shu fan hui bao han zhi ding kong jian de chuang ti huo shu xing ye HintWindowClass bian liang ti shi chuang ti de lei de yin yong IsAccel han shu pan ding yi ge zi fu shi fou shi jia su jian Screen bian liang ping mu xin xi ValidParentForm han shu tong fan hui bao han zhi ding kong jian de chuang ti huo shu xing ye , dan chu fa yi ge yi chang wen jian : Graphics CharsetToIdent han shu huo de yi ge zi fu ji de ming zi ColorToIdent han shu huo de yi ge yan se de ming zi ColorToRGB han shu ba TColor zhi zhuan huan cheng RGB ColorToString han shu ba TColor zhi zhuan huan cheng zi fu chuan CopyPalette han shu chuang jian yi ge xin de tiao se ban dui xiang yi pi pei yi ge yi jing cun zai de tiao se ban CreateGrayMappedBmp han shu zai Bitmap kong jian zhong chuang jian yi ge xi tong hui du yan se CreateGrayMappedRes han shu zai Bitmap zi yuan zhong chuang jian yi ge xi tong hui du yan se CreateMappedBmp han shu zai Bitmap zhong gai bian yan se biao CreateMappedRes han shu zai Bitmap zi yuan zhong gai bian yan se biao DDBsOnly bian liang pan ding wei tu shi bu shi she bei xiang guan wei tu GetCharSetvalues guo cheng she zhi hui tiao han shu ( huo de zi fu ji ) GetColorvalues guo cheng she zhi hui tiao han shu ( huo de yan se ) GetDefFontCharset han shu huo de mo ren de xi tong zi ti zi fu ji GetDIB han shu ba she bei you guan wei tu zhuan huan cheng she bei wu guan wei tu GetDIBSizes guo cheng fan hui she bei wu guan wei tu de da xiao GraphicExtension han shu huo de mo ren tu xiang dui xiang de kuo zhan wen jian ming GraphicFileMask han shu tong shang (*.bmp deng ) GraphicFilter han shu fan hui wen jian guo lv qi IdentToCharset han shu ba zi fu ji chang shu de ming zi fan yi cheng xiang ying de zi fu ji IdentToColor han shu ba yan se chang shu de ming zi fan yi cheng xiang ying de yan se StringToColor han shu ba zi fu chuan fan yi cheng yan se SystemPalette16 bian liang bao han 16VGA xi tong yan se wen jian : Mask FormatMaskText han shu fan hui yi ge yong yu Edit Mask zhong de yi jing ge shi hua le de zi fu chuan wen jian : Math ArcCos han shu yu xian han shu de fan han shu ArcCosh han shu shuang qu yu xian han shu de fan han shu ArcSin han shu zheng xian han shu de fan han shu ArcSinh han shu shuang qu zheng xian han shu de fan han shu ArcTan2 han shu yu qie han shu de fan han shu ArcTanh han shu shuang qu yu qie han shu de fan han shu Ceil han shu qu zheng han shu Cosh han shu shuang qu yu xian han shu Cotan han shu yu qie han shu de dao han shu CycleToRad han shu zhuan huan zhou qi dao hu du DegToRad han shu zhuan huan du shu dao hu du DoubleDecliningBalance han shu Floor han shu qu zheng han shu Frexp guo cheng fen kai yi ge fu dian shu de yi shu he jie shu Futurevalue han shu GradToRad han shu zhuan huan du liang dan wei dao hu du Hypot han shu ji suan zhi jiao san jiao xing de xie bian IntPower han shu qu zheng han shu InterestPayment han shu InterestRate han shu InternalRateOfReturn han shu Ldexp han shu LnXP1 han shu fan hui yi e wei di shu de dui shu Log10 han shu fan hui yi 10 wei di shu de dui shu Log2 han shu fan hui yi 2 wei di shu de dui shu LogN han shu fan hui yi N wei di shu de dui shu Max han shu fan hui liang ge shu de zui da zhi MaxIntvalue han shu fan hui zheng xing shu zu de zui da zhi Maxvalue han shu fan hui fu dian shu zu de zui da zhi Mean han shu fan hui fu dian shu zu de ping yun zhi MeanAndStdDev guo cheng Min han shu fan hui liang ge shu de zui xiao zhi MinIntvalue han shu fan hui zheng xing shu zu de zui xiao zhi Minvalue han shu fan hui fu dian shu zu de zui xiao zhi MomentSkewKurtosis guo cheng NetPresentvalue han shu Norm han shu NumberOfPeriods han shu Payment han shu PeriodPayment han shu Poly han shu qiu duo xiang shi de zhi Coefficients[0] + Coefficients[1]*X + ... + Coefficients[N]*(X**N) PopnStdDev han shu ji suan biao zhun pian cha de ru kou PopnVariance han shu Power han shu zhi shu han shu Presentvalue han shu RadToCycle han shu zhuan huan hu du dao zhou qi RadToDeg han shu zhuan huan hu du dao du shu RadToGrad han shu zhuan huan hu du dao du liang dan wei RandG han shu chan sheng gao si fen bu de sui ji shu SLNDepreciation han shu SYDDepreciation han shu SinCos guo cheng ji suan yi ge jiao du de zheng xian he yu xian zhi Sinh han shu shuang qu zheng xian han shu StdDev han shu fan hui yi ge biao zhun pian cha de yang ben Sum han shu fan hui shu zu de zong he SumInt han shu fan hui zheng xing shu zu de zong he SumOfSquares han shu fan hui shu zu de ping fang he SumsAndSquares guo cheng fan hui shu zu de he ping fang Tan han shu zheng qie han shu Tanh han shu shuang qu zheng qie han shu TotalVariance han shu Variance han shu wen jian : Menus AnsiSameCaption han shu bi jiao liang ge zi fu chuan , hu lue da xiao xie he jia su jian NewItem han shu chuang jian yi ge TMenuItem bing qie chu shi hua ta NewLine han shu chuang jian yi ge cai dan fen ge qi NewMenu han shu chuang jian yi ge TMainMenu bing qie chu shi hua ta NewPopupMenu han shu chuang jian yi ge TPopupMenu bing qie chu shi hua ta NewSubMenu han shu chuang jian yi ge zi TMenuItem bing qie chu shi hua ta PopupList bian liang fan hui ying yong cheng xu zhong de suo you de TPopupMenu ShortCut han shu chuang jian yi ge kuai jie jian ShortCutToKey guo cheng shu ru yi ge kuai jie jian , fan hui ta de jian zhi he TShiftState ShortCutToText han shu ba ShortCut zhuan huan cheng zi fu chuan StripHotKey han shu zai yi ge zi fu chuan zhong shan chu jia su zi fu TextToShortCut han shu shu ru yi ge zi fu chuan , chuang jian yi ge ShortCut ValidHotkeys bian liang ke yi zuo wei kuai jie zi fu de zi fu wen jian : OleCtrls FontToOleFont han shu OleFontToFont guo cheng wen jian : OleCtnrs DestroyMetaPict guo cheng shi fang yi ge yi jing huo de ju bing de metafile zi yuan wen jian : Printers AssignPrn guo cheng fen pei yi ge wen ben wen jian gei da yin ji Printer han shu fan hui yi ge quan ju de TPrinter kong jian Photoshop jiao cheng shu ju jie gou wu bi shu ru fa zhuan ti QQ bing du zhuan ti gong xiang shang wang zhuan ti Google gong ju he fu wu zhuan ti wen jian : System Abs han shu jue dui zhi han shu Addr han shu fan hui zhi ding dui xiang de di zhi AllocMemCount bian liang zai yi ge ying yong cheng xu zhong yi gong fen pei le duo shao ge nei cun kuai AllocMemSize bian liang zai yi ge ying yong cheng xu zhong yi gong fen pei le duo shao nei cun kong jian Append guo cheng yi fu jia de fang shi da kai yi you de wen jian ArcTan han shu zheng qie han shu de fan han shu Assert guo cheng pan ding yi ge bu er biao da shi shi fou wei zhen , fou zhe chu fa yi ge yi chang 。 AssignFile guo cheng gei wen jian bian liang fu yi wai bu wen jian ming Assigned han shu ce shi han shu huo guo cheng bian liang shi fou wei kong BlockRead guo cheng du yi ge huo duo ge ji lu dao bian liang zhong BlockWrite guo cheng cong bian liang zhong xie yi ge huo duo ge ji lu Break guo cheng zhong zhi for、while、repeat xun huan yu ju ChDir guo cheng gai bian dang qian mu lu Chr han shu fan hui zhi ding xu shu de zi fu Close guo cheng zhong zhi yi ge wen jian bian liang he wai bu wen jian de lian jie CloseFile guo cheng guan bi da kai de wen jian CmdLine bian liang dang ying yong cheng xu tiao yong shi , zhi xiang ming ling xing de zi fu chuan de zhi zhen 。 CmdShow bian liang CompToCurrency han shu zhuan huan yi ge Comp zhi dao yi ge Currency zhi CompToDouble han shu zhuan huan yi ge Comp zhi dao yi ge Double zhi Concat han shu he bing liang ge yi shang de zi fu chuan Continue guo cheng ji xu for、while、repeat de xia yi ge xun huan Copy han shu fan hui yi zi fu chuan de zi chuan Cos han shu yu xian han shu CurrencyToComp guo cheng zhuan huan yi ge Currency zhi dao yi ge Comp zhi DLLProc bian liang zhi xiang yi ge bei DLL tiao yong de han shu de zhi zhen Dec guo cheng di jian bian liang zhi Default8087CW bian liang Delete guo cheng cong zi fu chuan zhong shan chu zi chuan Dispose guo cheng shi fang dong tai bian liang suo zhan de kong jian DoubleToComp han shu zhuan huan yi ge Double zhi dao yi ge Comp zhi EmptyParam bian liang EnumModules guo cheng mei ju yi ge ying yong cheng xu zhong de mo kuai EnumResourceModules guo cheng mei ju yi ge ying yong cheng xu de zi yuan mo kuai Eof han shu dui you lei xing huo wu lei xing wen jian ce shi shi fou dao wen jian yi Eoln han shu fan hui wen ben wen jian de xing jie shu zhuang tai Erase guo cheng shan chu wai bu wen jian ErrorAddr bian liang zhi xiang yin qi yun xing qi cuo wu de di zhi ErrorProc bian liang zhi xiang yin qi yun xing qi cuo wu de ju bing ExceptProc bian liang zhi xiang yin qi yun xing qi yi chang de ju bing Exclude guo cheng fan hui yin qi dang qian yi wai de di zhi Exit guo cheng li ji cong dang qian de yu ju kuai zhong tui chu ExitCode bian liang bao han ying yong cheng xu de chu kou dai ma ExitProc bian liang bao han han shu de chu kou dai ma Exp han shu zhi shu han shu FileMode bian liang zhi shi wen jian de fang wen lei xing FilePos han shu fan hui wen jian de dang qian zhi zhen wei zhi FileSize han shu fan hui dang qian wen jian de da xiao FillChar guo cheng yong zhi ding de zhi tian chong lian xu zi jie de shu Finalize guo cheng FindClassHInstance han shu fan hui yi ge bao han zhi ding lei de ding yi de shi li FindHInstance han shu fan hui yi ge bao han zhi ding di zhi de mo kuai di zhi FindResourceHInstance han shu fan hui yi ge bao han zhi ding de zi yuan mo kuai de di zhi Flush guo cheng qing kong wen ben huan chong qu Frac han shu fan hui yi ge fu dian shu de xiao shu bu fen FreeMem guo cheng shi fang zhi ding da xiao de nei cun kong jian GetDir guo cheng fan hui zhi ding qu dong qi de dang qian mu lu GetMem guo cheng jian li yi zhi ding da xiao de dong tai bian liang , bing jiang zhi zhen zhi xiang gai chu GetMemoryManager guo cheng fan hui nei cun zhi li qi de ru kou dian Halt guo cheng ting zhi cheng xu de zhi xing bing fan hui dao cao zuo xi tong HeapAllocFlags bian liang zhi shi zen yang cong cao zuo xi tong zhong huo de nei cun Hi han shu fan hui shen shu de gao di zhi wei High han shu fan hui shen shu de shang xian zhi IOResult han shu fan hui zui xin de i/o cao zuo wan cheng zhuang tai Inc guo cheng di zeng bian liang zhi Include guo cheng tian jia yuan su dao ji he zhong Initialize guo cheng chu shi hua dong tai fen pei de bian liang Input bian liang he cao zuo xi tong de biao zhun shu ru she bei lian jie de zhi du wen jian Insert guo cheng zai zi fu chuan zhong cha ru zi chuan Int han shu fan hui shen shu de zheng shu bu fen IsConsole bian liang zhi shi mo kuai shi fou shi kong zhi tai cheng xu IsLibrary bian liang zhi shi mo kuai shi fou shi DLL IsMemoryManagerSet han shu zhi shi nei cun zhi li qi shi fou yi jing bei SetMemoryManager han shu chong zai IsMultiThread bian liang zhi shi shi fou shi duo xian cheng cheng xu JITEnable bian liang Length han shu fan hui zi fu chuan de dong tai chang du LibModuleList bian liang lie ju mo kuai jie gou Ln han shu zi ran dui shu han shu Lo han shu fan hui shen shu de di di zhi wei Low han shu fan hui shen shu de xia xian zhi MainInstance bian liang fan hui cheng xu de zhu xian cheng ju bing 。 MainThreadID bian liang fan hui cheng xu de dang qian xian cheng ju bing 。 MaxInt chang shu zheng xing de zui da zhi MaxLongint chang shu chang zheng xing de zui da zhi MkDir guo cheng jian li yi zi mu lu Move guo cheng cong yuan dao mu biao fu zhi zi jie New guo cheng jian li xin de dong tai bian liang bing she zhi yi zhi zhen bian liang zhi xiang ta NoErrMsg bian liang dang yun xing qi fa sheng cuo wu shi , ying yong cheng xu shi fou xian shi yi ge cuo wu xiao xi Null bian liang kong bian liang Odd han shu ce shi shen shu shi fou wei qi shu OleStrToStrVar guo cheng kao bei yi ge COM zi fu chuan dao yi ge yi jing cun zai de Pascal zi fu chuan OleStrToString han shu tong shang Ord han shu fan hui xu shu lei de xu shu Output bian liang shu chu she bei , yi ban zhi xian shi qi ParamCount han shu fan hui zai ming ling xing shang chuan di gei cheng xu de shen shu shu liang ParamStr han shu fan hui zhi ding de ming ling xing shen shu Pi han shu fan hui yuan zhou lv pi=3.1415926535897932385. Pos han shu zai zi fu chuan zhong sou suo zi chuan Pred han shu fan hui xian qian de shen shu Ptr han shu zhuan huan yi ge di zhi dao zhi zhen RandSeed bian liang cun chu sui ji han shu de zhong zi Random han shu sui ji han shu Randomize guo cheng chu shi hua sui ji han shu de zhong zi Read guo cheng dui you ge shi de wen jian , du yi wen jian zu jian dao bian liang zhong Readln guo cheng zhi xing read guo cheng , ran hou tiao dao wen jian xia yi xing ReallocMem guo cheng fen pei yi dong tai bian liang Rename guo cheng chong ming ming wai bu wen jian Reset guo cheng da kai yi you de wen jian Rewrite guo cheng jian li bing da kai yi xin de wen jian RmDir guo cheng shan chu kong de zi mu lu Round han shu jiang shi shu zhi she ru wei zheng xing zhi RunError guo cheng ting zhi cheng xu de zhi xing Seek guo cheng jiang wen jian de dang qian zhi zhen yi dong dao zhi ding de zu jian shang SeekEof han shu fan hui wen jian de wen jian jie shu zhuang tai SeekEoln han shu fan hui wen jian de xing jie shu zhuang tai Set8087CW guo cheng SetLength guo cheng she zhi dong tai shu zu de chang du SetMemoryManager guo cheng she zhi nei cun zhi li qi de ru kou dian SetString guo cheng she zhi zi fu chuan de nei rong he chang du SetTextBuf guo cheng fen pei I/O huan chong qu de nei rong dao wen jian Sin han shu zheng xian han shu SizeOf han shu fan hui shen shu suo zhan de zi jie shu Slice han shu fan hui shu zu de zi duan Sqr han shu ping fang han shu Sqrt han shu ping fang gen han shu Str guo cheng jiang shu zhi zhuan huan wei zi fu chuan StringOfChar han shu fan hui zhi ding ge shu de zi fu zu cheng de zi fu chuan StringToOleStr han shu kao bei zi fu chuan dao OLE ge shi StringToWideChar han shu zhuan huan Pascal zi fu chuan dao UNICODE zi fu chuan SUCc han shu fan hui hou ji de shen shu Swap han shu jiao huan shen shu de gao di di zhi wei Trunc han shu jiang shi xing zhi jie qu wei zheng xing zhi Truncate guo cheng jie qu dang qian wen jian wei zhi hou de nei rong TypeInfo han shu fan hui yi ge yun xing qi de lei xing xin xi de zhi zhen Unassigned chang shu yi ge bu fen pei zhi de bian liang UniqueString guo cheng bao zheng yi ge zi fu chuan shi yi ge wei yi de zi fu chuan UpCase han shu jiang zi fu zhuan huan wei da xie Val guo cheng jiang zi fu chuan zhuan huan wei zheng xing zhi VarArrayCreate han shu yi gei ding de jie xian he wei shu jian li bian ti shu zu VarArrayDimCount han shu fan hui gei ding bian ti de wei shu VarArrayHighBound han shu fan hui gei ding bian ti shu zu wei shu de shang jie VarArrayLock han shu suo ding gei ding de bian ti shu zu VarArrayLowBound han shu fan hui gei ding bian ti shu zu wei shu de xia jie VarArrayOf han shu fan hui zhi ding bian ti de shu zu yuan su VarArrayRedim guo cheng tong guo gai bian shang xian lai tiao zheng bian ti de da xiao VarArrayRef han shu fan hui zhi ding de bian ti shu zu VarArrayUnlock guo cheng jie suo zhi ding de bian ti shu zu VarAsType han shu jiang bian ti zhuan huan wei zhi ding de lei xing VarCast guo cheng jiang bian ti zhuan huan wei zhi ding de lei xing bing bao cun ta VarClear guo cheng qing chu zhi ding de bian ti VarCopy guo cheng jiang zhi ding de bian ti fu zhi wei zhi ding de bian ti VarFromDateTime han shu fan hui bao han ri qi shi jian de bian ti VarIsArray han shu ce shi bian ti shi fou wei shu zu VarIsEmpty han shu ce shi bian ti shi fou wei unassigned VarIsNull han shu ce shi bian ti shi fou wei null VarToDateTime han shu jiang gei ding de bian ti zhuan huan wei ri qi shi jian VarToStr han shu zhuan huan bian ti dao zi fu chuan VarType han shu jiang bian ti zhuan huan wei zhi ding de lei xing bing bao cun ta WideCharLenToStrVar guo cheng jiang unicode zi fu chuan zhuan huan wei ansi zi fu chuan bian liang WideCharLenToString han shu jiang ansi zi fu chuan zhuan huan wei unicode zi fu chuan WideCharToStrVar guo cheng jiang unicode zi fu chuan zhuan huan wei ansi zi fu chuan bian liang WideCharToString han shu jiang unicode zi fu chuan zhuan huan wei ansi zi fu chuan Write guo cheng (for text files) dui you ge shi de wen jian , xie yi bian liang dao wen jian zu jian zhong ; dui wen ben wen jian , xie yi ge huo duo ge zhi dao wen jian zhong Writeln guo cheng zhi xing write guo cheng , ran hou shu chu yi xing jie shu biao zhi wen jian : Sysutils Abort guo cheng yin qi fang qi de yi wai chu li AddExitProc guo cheng jiang yi guo cheng tian jia dao yun xing shi ku de jie shu guo cheng biao zhong AddTerminateProc guo cheng tian jia yi ge zhong zhi guo cheng dao xi tong de zhong zhi guo cheng lie biao zhong AdjustLineBreaks han shu jiang gei ding zi fu chuan de xing fen ge fu tiao zheng wei cr/lf xu lie AllocMem han shu zai dui zhan shang fen pei gei ding da xiao de kuai AnsiCompareFileName han shu bi jiao liang ge wen jian ming ( bu qu fen da xiao xie ) AnsiCompareStr han shu bi jiao zi fu chuan ( qu fen da xiao xie ) AnsiCompareText han shu bi jiao zi fu chuan ( bu qu fen da xiao xie ) AnsiExtractQuotedStr han shu zhuan huan yi ge yin yong zi fu chuan dao bu yin yong zi fu chuan AnsiLastChar han shu fan hui zi fu chuan de jie yi AnsiLowerCase han shu fan hui yi ge gei ding zi fu chuan de xiao xie kao bei AnsiLowerCaseFileName han shu fan hui yi ge gei ding wen jian ming de xiao xie kao bei AnsiPos han shu zai yi ge zi fu chuan zhong cha zhao di yi ge zi chuan AnsiQuotedStr han shu fan hui zi fu chuan de yin yong ban ben AnsiSameStr han shu bi jiao liang ge zi fu chuan shi fou xiang deng ( qu fen da xiao xie ) AnsiSameText han shu bi jiao liang ge zi fu chuan shi fou xiang deng ( bu qu fen da xiao xie ) AnsiStrComp han shu bi jiao liang ge yi ling jie yi de zi fu chuan ( qu fen da xiao xie ) AnsiStrIComp han shu tong shang ( qu fen bu ke jian zi fu ) AnsiStrLComp han shu fan hui yi ling jie yi zi fu chuan de jie yi AnsiStrLIComp han shu bi jiao liang ge zi fu chuan kai shi ji wei 。 AnsiStrLastChar han shu tong shang ( qu fen bu ke jian zi fu ) AnsiStrLower han shu zhuan huan yi ling jie yi zi fu chuan wei xiao xie AnsiStrPos han shu zai yi ge yi ling jie yi zi fu chuan zhong cha zhao di yi ge zi chuan AnsiStrRScan han shu zai yi ge yi ling jie yi zi fu chuan zhong cha zhao zui hou yi ge zi fu AnsiStrScan han shu zai yi ge yi ling jie yi zi fu chuan zhong cha zhao di yi ge zi fu AnsiStrUpper han shu zhuan huan yi ge yi ling jie yi zi fu chuan wei da xie AnsiUpperCase han shu jiang zi fu zhuan huan wei da xie AnsiUpperCaseFileName han shu zhuan huan yi ge wen jian ming dao da xie AppendStr guo cheng tian jia yi ge zi fu chuan dao ling yi ge zi fu chuan de jie yi AssignStr guo cheng zhuan huan yi ge dong tai shen qing de zi fu chuan dao zhi ding de di zhi Beep guo cheng shi ji suan ji de zhu ban shang de la ba fa chu du de sheng yin BeginThread han shu yi shi dang de fang shi jian li yong yu nei cun zhi li de xian cheng ByteToCharIndex han shu fan hui yi ge zi fu chuan de di Index ge zi fu ( yong yu MBCS) ByteToCharLen han shu ByteType han shu fan hui zi fu lei xing CallTerminateProcs han shu tiao yong suo you de zai zhong zhi guo cheng lie biao zhong de han shu ChangeFileExt han shu gai bian wen jian de hou zhui CharToByteIndex han shu CharToByteLen han shu CompareMem han shu bi jiao liang ge nei cun kuai CompareStr han shu bi jiao liang ge zi fu chuan ( qu fen da xiao xie ) CompareText han shu bi jiao liang ge zi fu chuan ( bu qu fen da xiao xie ) CreateDir han shu chuang jian yi ge xin de wen jian jia CurrToStr han shu ge shi hua yi ge huo bi zhi dao zi fu chuan CurrToStrF han shu tong shang ( shi yong zhi ding de ge shi ) Currency and date/time formatting bian liang huo bi he ri qi shi jian ge shi hua bian liang Date han shu fan hui dang qian de ri qi DateDelta chang shu ri qi de tiao zheng ji shu DateTimeToFileDate han shu jiang Delphi de ri qi ge shi zhuan huan wei dos de ri qi ge shi DateTimeToStr han shu jiang ri qi shi jian ge shi zhuan huan wei zi fu chuan DateTimeToString guo cheng tong shang ( an zhao zhi ding de ge shi ) DateTimeToSystemTime guo cheng zhuan huan TDateTime ge shi dao Win32 API's TSystemTime ge shi DateTimeToTimeStamp han shu zhuan huan TDateTime ge shi dao TTimeStamp ge shi DateToStr han shu jiang ri qi ge shi zhuan huan wei zi fu chuan DayOfWeek han shu fan hui xing qi de shu zhi DecodeDate guo cheng jiang ri qi ge shi fen jie wei nian yue ri DecodeTime guo cheng jiang shi jian ge shi fen jie wei shi 、 fen 、 miao 、 hao miao DeleteFile han shu shan chu wen jian DiskFree han shu fan hui sheng yu ci pan kong jian de da xiao DiskSize han shu fan hui zhi ding ci pan de rong liang DisposeStr guo cheng shi fang zi fu chuan zai dui zhan zhong de nei cun kong jian EncodeDate han shu jiang nian yue ri he cheng wei ri qi ge shi EncodeTime han shu jiang shi 、 fen 、 miao 、 hao miao he cheng wei shi jian ge shi EndThread han shu zhong zhi xian cheng de zhi xing ExceptAddr han shu fan hui yin qi dang qian yi wai de di zhi ExceptObject han shu fan hui dang qian yi wai de dui xiang ExceptionErrorMessage han shu ge shi hua biao zhun cuo wu xiao xi ExcludeTrailingBackslash han shu fan hui yi ge wen jian ming ( shan chu le zi fu zui hou yi ge '\' hou de zi fu chuan ) ExpandFileName han shu fan hui bao han jue dui lu jing de zi fu chuan ExpandUNCFileName han shu tong shang ( yong yu wang luo wen jian ) ExtractFileDir han shu fan hui qu dong qi he lu jing ExtractFileDrive han shu fan hui yi ge wen jian de bu fen ming zi ExtractFileExt han shu fan hui wen jian de hou zhui ExtractFileName han shu fan hui wen jian ming ExtractFilePath han shu fan hui zhi ding wen jian de lu jing ExtractRelativePath han shu ba chang lu jing ming suo xie ExtractShortPathName han shu ba wen jian ming zhuan huan cheng 8.3 shi File mode chang shu s yong yu wen jian da kai he guan bi de chang shu File open mode chang shu s yong yu fang wen wen jian huo liu de chang shu FileAge han shu fan hui wen jian yi cun zai de shi jian FileClose guo cheng guan bi zhi ding de wen jian FileCreate han shu yong zhi ding de wen jian ming jian li xin wen jian FileDateToDateTime han shu jiang dos de ri qi ge shi zhuan huan wei delphi de ri qi ge shi FileExists han shu jian cha wen jian shi fou cun zai FileGetAttr han shu fan hui wen jian de shu xing FileGetDate han shu fan hui wen jian de dos ri qi shi jian biao ji FileOpen han shu yong zhi ding de cun qu mo shi da kai zhi ding de wen jian FileRead han shu cong zhi ding de wen jian du qu FileSearch han shu zai mu lu zhong sou suo zhi ding de wen jian FileSeek han shu gai bian wen jian de zhi zhen FileSetAttr han shu she zhi wen jian shu xing FileSetDate han shu she zhi wen jian de dos ri qi shi jian biao ji FileWrite han shu dui zhi ding de wen jian zuo xie cao zuo FinalizePackage guo cheng FindClose guo cheng zhong zhi FindFirst/FindNext xu lie FindCmdLineSwitch han shu FindFirst han shu dui zhi ding de wen jian ming ji shu xing sou suo mu lu FindNext han shu fan hui yu wen jian ming ji shu xing pi pei de xia yi ru kou FloatToDecimal guo cheng jiang fu dian shu zhuan huan wei shi jin zhi shu FloatToStr han shu jiang fu dian shu zhuan huan wei zi fu chuan FloatToStrF han shu tong shang ( shi yong zhi ding de ge shi ) FloatToText han shu tong shang ( shi yong zhi ding de lei xing he ge shi ) FloatToTextFmt han shu tong shang ( shi yong zhi ding de lei xing ) FmtLoadStr han shu cong cheng xu de zi yuan zi fu chuan biao zhong zhuang zai zi fu chuan FmtStr guo cheng ge shi hua yi xi lie de shen shu , qi jie guo yi shen shu result fan hui Format han shu ge shi hua yi xi lie de shen shu bing fan hui pascal zi fu chuan FormatBuf han shu ge shi hua yi xi lie de shen shu FormatCurr han shu ge shi hua huo bi zhi FormatDateTime han shu yong zhi ding de ge shi lai ge shi hua ri qi he shi jian FormatFloat han shu zhi ding fu dian shu ge shi FreeAndNil guo cheng shi fang dui xiang bing qie zhi kong GetCurrentDir han shu huo de dang qian de lu jing GetFormatSettings guo cheng cong xin she zhi ri qi he ge shi shen shu dao mo ren zhi GetPackageDescription han shu cong bao zhong fan hui miao shu zi yuan GetPackageInfo guo cheng mei ju suo you de dan yuan he bao IncMonth han shu yue fen zeng yi IncludeTrailingBackslash han shu fan hui yi ge wen jian ming ( tian jia le yi ge zi fu '\' dao zui hou de zi fu chuan ) InitializePackage guo cheng chu shi hua yi ge bao IntToHex han shu jiang zheng xing shu zhuan huan wei shi liu jin zhi shu IntToStr han shu jiang zheng xing shu zhuan huan wei zi fu chuan IsDelimiter han shu IsLeapYear han shu jian ce shi fou shi run nian IsPathDelimiter han shu jian ce di Index zi fu shi fou shi fan xie gang zi fu IsValidIdent han shu jian ce shi fou shi you xiao de Pascal zi fu chuan Languages han shu lie ju suo you cao zuo xi tong zhi chi de yu yan LastDelimiter han shu fan hui zui hou yi ge fen ge fu LeadBytes bian liang lie ju suo you de neng cheng wei shuang zi jie zi fu de di yi ge zi fu de zi fu LoadPackage han shu zhuang zai yi ge zhi ding de bao LoadStr han shu cong ying yong cheng xu de ke zhi xing wen jian zhong zhuang zai zi fu zi yuan LowerCase han shu jiang gei ding de zi fu chuan bian wei xiao xie MSecsPerDay chang shu zhi shi yi tian you duo shao ge hao miao MSecsToTimeStamp han shu zhuan huan zhi ding de hao miao shu dao TTimeStamp zhi NewStr han shu zai dui zhan shang fen pei xin de zi fu chuan Now han shu fan hui dang qian de ri qi he shi jian NullStr chang shu kong zi fu chuan de zhi zhen OutOfMemoryError guo cheng chu fa yi ge EOutOfMemory yi chang QuotedStr han shu fan hui yi ge yin yong zi fu chuan RaiseLastWin32Error guo cheng chu fa yi ge zui hou fa sheng de Win32 cuo wu yi chang RemoveDir han shu shan chu yi jing cun zai de kong de wen jian jia RenameFile han shu dui wen jian chong ming ming ReplaceDate guo cheng ti huan ri qi shi jian lei xing zhong de ri qi xing ReplaceTime guo cheng ti huan ri qi shi jian lei xing zhong de shi jian xing SafeLoadLibrary han shu an quan de zhuang zai DLL SecsPerDay chang shu yi tian zhong you duo shao miao SetCurrentDir han shu she zhi dang qian de wen jian jia ShowException guo cheng xian shi yi wai xiao xi yu di zhi StrAlloc han shu gei yi null jie shu de zi fu chuan fen pei zui da chang du -1 de huan chong qu StrBufSize han shu fan hui cun chu zai you stralloc fen pei de zi fu huan chong qu de zui da zi fu shu StrByteType han shu fan hui zhi ding suo yin de zi fu de lei xing StrCat han shu jiang yi zi fu chuan fu jia dao ling yi zi fu chuan yi bing fan hui he bing de zi fu chuan StrComp han shu bi jiao liang ge zi fu chuan StrCopy han shu jiang yi ge zi fu chuan fu zhi dao ling yi ge zi fu chuan zhong StrDispose guo cheng shi fang dui zhan shang de zi fu chuan StrECopy han shu jiang yi zi fu chuan fu zhi dao ling yi ge zi fu chuan bing fan hui jie guo zi fu chuan yi bu de zhi zhen StrEnd han shu fan hui zhi xiang zi fu chuan yi bu de zhi zhen StrFmt han shu ge shi hua yi xi lie de shen shu StrIComp han shu bi jiao liang ge zi fu chuan ( bu qu fen da xiao xie ) StrLCat han shu jiang yi zi fu chuan zhong de zi fu fu jia dao ling yi zi fu chuan yi bing fan hui he bing de zi fu chuan StrLComp han shu yi zui da chang du bi jiao liang ge zi fu chuan StrLCopy han shu jiang yi ge zi fu chuan zhong de zi fu fu zhi dao ling yi ge zi fu chuan zhong StrLFmt han shu ge shi hua yi xi lie de shen shu , qi jie guo zhong bao han you zhi xiang mu biao huan chong qu de zhi zhen StrLIComp han shu yi zui da chang du bi jiao liang ge zi fu chuan ( bu qu fen da xiao xie ) StrLen han shu fan hui zi fu chuan de chang du StrLower han shu jiang zi fu chuan zhong de zi fu zhuan huan wei xiao xie StrMove han shu jiang yi ge zi fu chuan zhong de zi fu fu zhi dao ling yi ge zi fu chuan zhong StrNew han shu zai dui zhan shang fen pei yi ge zi fu chuan StrPCopy han shu jiang pascal lei de zi fu chuan fu zhi wei yi null jie shu de zi fu chuan StrPLCopy han shu cong pascal lei de zui da chang du zi fu chuan fu zhi wei yi null jie shu de zi fu chuan StrPas han shu zhuan huan pascal lei de zi fu chuan dao yi null jie shu de zi fu chuan StrPos han shu fan hui yi ge zi fu chuan zai ling yi ge zi fu chuan zhong shou ci chu xian zhi zhen StrRScan han shu fan hui zi fu chuan zhong zui hou chu xian zi fu de zhi zhen StrScan han shu fan hui zi fu chuan zhong chu xian shou zi fu de zhi zhen StrToCurr han shu zhuan huan zi fu chuan dao huo bi lei xing StrToDate han shu jiang zi fu chuan zhuan huan wei ri qi ge shi StrToDateTime han shu jiang zi fu chuan zhuan huan wei ri qi / shi jian ge shi StrToFloat han shu jiang gei ding de zi fu chuan zhuan huan wei fu dian shu StrToInt han shu jiang zi fu chuan zhuan huan wei zheng xing StrToInt64 han shu tong shang StrToInt64Def han shu tong shang huo mo ren zhi StrToIntDef han shu tong shang huo mo ren zhi StrToTime han shu jiang zi fu chuan zhuan huan wei shi jian ge shi StrUpper han shu jiang zi fu chuan zhong de zi fu zhuan huan wei da xie StringReplace han shu ti huan zi fu chuan Supports han shu pan ding yi ge dui xiang huo IUnknown jie kou shi fou zhi chi zhi ding de jie kou SysErrorMessage han shu zhuan huan Win32 API cuo wu ma dao zi fu chuan SystemTimeToDateTime han shu zhuan huan xi tong shi jian lei xing dao TDateTime xing TextToFloat han shu jiang zi fu chuan ( yi null jie shu de ge shi ) zhuan huan wei fu dian shu Time han shu fan hui dang qian de shi jian TimeStampToDateTime han shu zhuan huan TTimeStamp dao TDateTime xing TimeStampToMSecs han shu zhuan huan TTimeStamp dao hao miao shu TimeToStr han shu jiang shi jian ge shi zhuan huan wei zi fu chuan Trim han shu cong gei ding de zi fu chuan zhong shan chu qian dao he yi bu de kong ge ji kong zhi zi fu TrimLeft han shu cong gei ding de zi fu chuan zhong shan chu shou bu de kong ge ji kong zhi zi fu TrimRight han shu cong gei ding de zi fu chuan zhong shan chu yi bu de kong ge ji kong zhi zi fu UnloadPackage guo cheng xie zai yi ge bao UpperCase han shu jiang gei ding de zi fu chuan bian wei da xie Win32Check han shu jian cha yi ge Win32 API de fan hui zhi , jia ru shi cuo wu de hua jiu chu fa yi ge yi chang Win32Platform bian liang zhi shi yi ge Win32 ping tai biao shi fu WrapText han shu dang yi ge zi fu chuan chao guo zhi ding de chang du shi duan kai ta , shi ta cheng wei duo xing
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
赏心悦目的模特儿(9)
赏心悦目的模特儿(8)
赏心悦目的模特儿(7)
赏心悦目的模特儿(6)
周六一日游--绿野翠蜂场(一)
骆驼峰
下一站上环
杂乱的几张Danang
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有